isr BOTERHANDEL. Openbare Verkooping Morgen (Zondag) oud blauw ei® rood JPorcelein. Openbare Verkooping te Linimcn, ABR. S LOOS7 publiek verkoopen: Openbare Verkooping te Alkmaar, Zomer- en Winterbuitenverblijf, FUÏfJS jÖKurg- cis iflurkifoerictoJeiK» amstbkdam. WU Qibvcrteniiieit C P. VAN HOEK. N. VAN HOEK—VEEN, J. SCHENKE. C. SCHENKE—PURMER. O te Egmond aan Kce, op Dinsdag, den 12 September 1882 des voormiddags ten elf urein het logement van den heer H. J. Belleman, ten overstaan vau den Deur waarder HENDRIK POST, en tegen con tant geld, van Een 14ottersehIf», genaamd De Thörn\ lig gende in de koopvaarders Binnenhaven aan het N i e u- w e d i e p Een ItomSChuItgenaamd Zeemanshoopen Een WisohsjeÏBöit genaamd Zeeheldbeide liggende aan het strand te Egmond aan Zee, zijnde ieder vaartuig voorzien van Inventaris. Een roeiboot, 36 bak hoekwant, 1 vijzel met toebehooren en 1 j ij n met bloksvoorts: 1 paard, 1 boerenwagen 1 speelwagen, 2 schulpkarren, eenige paardentuigen ongeveer 3000 kilo hooi, 1 partij stroo en takkenbossen, 18 zakken roggemeel, 3 zakken grent 3 heet. aardappelen en ongeveer 50 oude roe den nog te veld staande aardappelen, 19 kippen en 1 haan, 10 duiven, 1 kanarie met kooi en 1 pauw. De vaartuigen kunnen dagelijks bezichtigd worden de overige goederen op den verkoopdag. Nadere informatiën te bekomen te Alkmaar, ten kantore van den Heer Mr. F. II. G. VAN DER HOEVEN, Advocaat en Procureur, in het Kenne- merparken bij voornoemden Deurwaarder, aan de Langestraat. De tegen 14 Sept. 1882 aangekondig de Verkoop te Schagen, van de HUIS MANSWONING, BOET, ERE, TUIN en WEILANDEN te Lagendijk, gemeente Schagen, groot bijna 13 hectaren, behoorende aan den heer M. JIMMINK, zal op dien dag niet plaats liellben maar is nu vastgesteld op Donder dag16 November 18S2. H. J. DE LANGE Notaris. De verkooping zal aanvangen as. Maandag te 12 uur precies. op Dinsdag, den 12 September 1882, 's voormiddags 10 uur, in de herberg „Zomervreugd ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. Cl. 8». QOUWE van Een Huis, Krf, Werf en een stuk uitmuntend Grasland en Rloeui- hollengrond, aan den Postweg te Lim- meu kad. sectie A. Ns. 255, 858 en 859 samen groot 71 roe 70 el. In perceelen zie biljet. Toebehoorende aan den heer J. v. d. PEET Ez. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. Notaris te Winkel, zal op Maandag, 18 September, des voormiddags ten 11 ure, in de herberg van A. Heijn Sz., te Wieringerwaard Eene BBuisinaHSwoning, Erf en diverse perceelen Wei en Dogfiwland, staande en ge legen aan den Slikkerdijk ge meente Wieringerwaard, kadaster sectie D, nummers 287, 137, 138, 129, 131, 127, 128 en 130, samen groot 13 hectaren 24 aren. Breeder bij biljetten omschreven. Na afloop der bovenstaande verkooping zal nog worden gepresenteerd Twee perceelen WEBEAND, gelegen te Wie ringerwaard kadaster sectie O, No. 269 en 145, zamen groot 3 hectaren 35 aren 40 centiaren. Toebehoorende aan de heeren H. WAIBOER Dz., te Anna Paulownaen D. KLAARKN, te Mijdrecht. op Woensdagen, 27 September 1882, bij opbod, en 4 October 1882, bij afslag, telkens des avonds 6 uur, in den Nieuwen Doelen van 1. Het in 1876 hecht en sterk gebouwde zeer logeabel genaamd ARENDSIIOF, met Tuin, sternen Ë&oepel met Berggdaalste ALKMAAR, aan d n Geestersingel en Geesterhout, strekkende tot aan de IIoevervaart, kad. sectie E, No. 888, groot 4 aren92 centiaren. In eigen gebruik. Behoorende aan den WelEd. Heer J. v. d. KAAY. 2. Een Bfiuis met Stalling voor 8 koeien, hooi- bergiilg en Erf, te Alkmaar, aan de Keet- sloot, kad. sectie B, No. 1532, groot 1 are, 30 centiaren. In eigen gebruik. 3. Een BBuis en Erf, te Alkmaar, aan de Lindengracht, kad. sectie A, No. 2424, groot 41 centiaren. Verhuurd voor f 1,50 per week. Behoorende aan den heer H. HENN1NG. 4. Een W/inkelhuis en Erf, te Alkmaar, aan de Zaadmarktkad. sectie B, No. 174, groot 79 centiaren. Verhuurd voor ƒ3,50 per week Behoorende tot de nalatenschap van den heer C. DE VOS. 5. Twee Woonhuizen onder één dak, te. Alk maar, aan de Looijersteegaan de westzijde van het Groot Nieuwland, kad. sectie B, No. 869, groot 19 centiaren, en 769a, groot 18 centiaren. Verhuurd voor f 0,85 en f 0,75 per week. Behoorende aan den heer J. EVERS Ez. 6. En drie W oonhuizen onder één dak met Erven, te HEILO, aan den Hollenwegnabij het schoolgebouw, kad. sectie A, No. 1048, samen groot 6 aren 95 centiaren. Breeder bij biljetten. Informatiën te bekomen ten kantore van BSAKKEBt SCHUT, Notaris te Alkmaar. Op aanvrage zijn voortdurend WEKELIJKSCHE PRIJSCOURANTEN der LEIDSCHE en ZWOLSCHE BOTER verkrijgbaar aan het Kantoor, Langestraat 76, te Alkmaar en verder bij de H.H. Agenten te Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Zaandijk.^ Altijd fijne kwaliteit voor den minst mogelijken prijs. A. NETTENJ VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 7 September. Door den Notaris H. J. DE LANGE. 1. Winkelhuis met schuur, Luttik-Oudorp, sectie B 2730. Strijkgeld K. v. Denkeren 3100,- 2. Stal, Spanjaardstraat, B. 196. Strijkgeld M. Groot1100,- (Afslag 14 Sept.) pCt. Nederland, Cert. N. W. Schuld2} Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. ia pap. 11.1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Ang. 5 Dito, silver Jan.-Jnli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Balie, 18815 Rutland, Ob. H.&C.1798/18I5 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inachr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.5 Dito 1866 6 Dito 1877 20-100 Jan.-Jnii5 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4j Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4) Dito 1880gecons.ZR.125-62.5 I3Mei-13Nov,4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1\ Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 i 1 Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weeuen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatiën3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiüis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Fr. Aand. Ie Pref.. Dito, dito Preferred Dito, Micb. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&I'ac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 lurkije, Spoorwegleening3 8 Sept. 67% 81% 102%, 102 64% 61% 65'/,» 84 97Vi. 76% 93% 93'/» 873|4 533/,« 63®/i« 82% 82"/,, 74% 66% 74%, 29'/» 45 26®/s 11% 10'/, G0'%. 24"/,, 12 141/,» 11% 367/,, U4% 25% 43% 51"/,. 52'/. 120% 62®) ie 47% 82% 85 61 79'5/i« 85%, 59® ,6 58®/,» 44"/,. 62"%» 169 1417/i» 99 60'/, 98 68 39% 106% 67'/, 104% 109% 93"/,, 101% 110 144% 108 129'/, 126% 11% 9 Sept. 67% 81% 102s/,. 102%, 64'/, 65% 76%» 93'/, 93% 87% 53% 82 'U 74"/,» 66 74'/, 28% 11% 10% 61 24%» 12 11% 36% 25% 44 69% 52 52 120% 43'/. 61'/. 85'/. 59% 58% 45% 63% 168% 142% 98 63'/, 99 67%. 40% 106 67%» 105'/. 110 93% 129 127 11% Alkmaar 8 Sept. Kleine kaas ƒ32, Commissie ƒ34, Middel bare 34,50, aangevoerd 641 stapelswegende 1493S3 P. Ter graanmarkt aangevoerd '2863 mudden. Tarwe 8,50 a 11, Rogge 7 a 8 Gerst 5 a 6,25, idem chev. 6 a 7, Haver 3,50 a 5, Kanariezaad 11,25, rood Mosterdzaad 23 a 25 25, geel dito f 16, Karweizaad 11,50 a 13, blauw Maanzaad f 17 a 18, vale Erwten 12,50 a 15,50. 9 Sept. Aangevoerd 2 Paarden 75 a 180, 36 Koeien en Ossen ƒ160 a 250, 1 vet Kalf 3017 nucht. Kalveren 12 a 26, 350 Schapen 18 a 28, 163 magere Varkens 16 a 24, 319 Biggen 5 a 8, 6 Bokken en Geiten 4 a 10. Boter per kop"('s middags 12 uur) 72% a 85 ets. Amsterdam 8 Sept. Aardappelen: katwijker zand 4 a 5,20, hillegommer dito ƒ2,50 a 5,50, friesche jammen 1,65 a 3,35, dito eng. 1,40 a 1,80, pr. bl. 2,30 a 2,50, dito blauwpitten 2,20 a 2,50, saks. blanke 3 a 3,30, zeeuwsche 11. jammen 3 a 3,40, geld. j. 3,60 a 3,80. Aangevoerd 4000 mudden Handel alleen in buiten landsche. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie vast, loco 8,75, Oct. 8,75 entr. Delft 7 Sept. Boter per kwart-vat 55 a 69per pond 1,37% a 1,72%. Aangevoerd 767 achtste en 64 zestiende vaten, wegende 15980 P. Edam 7 Sept. Aangevoerd 210 stukken boter, per pond 1,05 a 1,22, Kippeneieren ƒ4,50 a 5 per 100. Hoorn 7 Sept. Kleine Kaas 32, Commissie t 34, Middel bare ƒ34,75, aangevoerd 354 st., wegende 101477 Kilogr. 8 Sept. Aangevoerd 660 Schapen 30 a 43 per stuk. 9 Sept. Tarwe 10 a 11, Gerst t 5,50 a 6, Haver 3,75 a 4,25, Erwten: groene 14 a 16, grauwe 17,50 a 22, vale f 14 a 17,75, bruine Boonen 15 a 17,50, 18 Paarden 75 a 250, 275 Schapen 25 a 38 105 Lammeren 18 a 24, 20 Kalveren ƒ8 a 26, 120 Varkens 14 a 22, 5 Zeugen 25 a 50, 300 Biggen 5 s 9, 50 Kippen ƒ1 a 2,25, 5100 Kip eieren 3,75 a 4, 600 Eenden-eieren 4, 1608 koppen Boter 60 a 80 ct. per kop. Leiden 8 Sept. 481 Runderen, Stieren 45 a 225 Melk koeien 158 a 258, Kalfkoeien 192 a 306, Varekoeien ƒ98 a 232, vette Koeien 180 a 310, 65 Kalveren, vette 30 a 79, Graskalveren 21 a 58 nucht. dito 8 a 17,50, 952 Schapen, vette 23 a 39, magere 17 a 27, magere Varkens 15 a 35, Biggen 6 a 13, Paarden 60 a 95, Veulens 80 a 120. Krommenie 7 Sept. Aangevoerd 183 Pond Boter, 1,17% a 1,32% per pond, 1425 Kippeneieren 3,75 a 5 per 100. Leeuwarden 8 Sept. Boter. 1106 kwart, 223 twaalfde en 27 zestiende vaten. le. Soort t 51, 2e. ƒ46, 8\ 38. Medemblik 6 Sept. Kleine kaas t 31,50, aangevoerd 45 sta pels, Kippeneieren ƒ3,75 per 100 stuks. Meppel 7 Sept. Boter per achtste vat 21 a 22,50. Per pond la 1,20. Aangevoerd 18100 pond. Schiedam 8 Sept. Moutwijn 2 14,75, Jenever ƒ20,25 per vat. Texel 7 Sept. Gewasschen Wol ƒ1,20, ongewasschen ƒ0,90 per pond. Hooi 12 a 18 per 500 P., Zeegras, bereid gemaaid 10 a 11,50, gevischt f 2,50 a 3,75 per 100 P. Aardappelen f 2,75 a 4,25 per mud, Koolzaad 11 a 11,75, Koeboter 1,30 a 1,50, Schapenboter 1 a 1,10 per Pond. Uitgeest 6 Sept. Aangevoerd 5 Varkens 13,50, 148 kop pen Boter (0,65 k°). 0,85 a 0,90 230 Eieren ƒ4 a 4,50 per 100, 40 Kaasjes f 0,80 a 1,20 per stuk. Zaandam 7 Sept. Kleine kaas 30, aangevoerd 45 st. Zwolle 8 Sept. Boter per achtste-vat 19 a 27,50, per pond 1 1 a 1,40. Ijonden 7 Sept. 800 Runderen 4.4-6, 3000 Schapen en Lammeren 5 4-7, 100 Kalveren 4.8-6, Varkens 4.-5. Bevallen van een Zoon M. G. MULDER Alkmaar, 7 Sept. 1882. SCHERMER. Bevallen van eene Dochter JANSJE VASBINDER-PURMER. Alkmaar, 8 September 1882. Heden overleedzacht en kalmonze geliefde Moeder en Behuwdmoeder AALTJE SWAAG, wed. Jb. ROOTJES, in den ouderdom van ruim 55 jaren. Heer Hugo Waard, Uit aller naam, 5 September 1882. Cs. ROOTJES. Algemeene kennisgeving. Heden morgen overleedin den ouderdom van ruim 80 jaren onze geliefde EchtgenootVader en Behuwdvader, J. D. KRUIJER, oud-hoofdonderwijzer alhier. M. T. SCHARDAM, Wed. J. D. Kruijer. P. L. KRUIJER. E. KRUIJER—Jonker Oterleek K. DEUN. 5 Sept. 1882. J. S. DEUNKruijer. Na een langdurig en smartelijk lijden overleed, in den ouderdom van 63 jarenonze veel geliefde Moe der en Behuwdmoeder GUURTJE BRUIN Echtge- noote van den Heer JACOB VAN AMSTEL, Bloemist. Alkmaar, J. H. OOIJEVAAR. 6 Sept. 1882. E. OOIJEVAAR—PURMER. G. HA RTL AND. Heden overleed, tot mijns bittere droefheid, mijn innig geliefde Echtgenoot, JACOBUS SMIT, inden ouderdom van 53 jaren. Hoe zwaar mij deze slag treft zal ieder beseffen die den overledene gekend heeft. Wed. J. SMIT-NETEL. Alkmaar, 7 Sept. 1882 Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en behuwdkinderen na een langdurig en smartelijk lijdenmijn geliefde echtgenoot de heer W. P. van TELLINGEN, in den ouderdom van bijna 48 jaar. Katwijk aan Zee Wed W. E. van TELLINGEN, 8 September 1882, RENGERS. Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader en Behuwdvader, den Heer J. RENGERS betuigen ondergeteekenden hunnen hartelijken dank. Alkmaar, Uit aller naam 9 September 1882. E. H. RENGERS. De Heer en Mevrouw VAN DER TAK—KORE betuigen hunnen welgemeenden dank vcor de vele be wijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 10 September 1882. van 1 tot 4 uur, zijn de goederen der verkooping te bezichtigen in het locaal HAR MONIE, waaronder eene collectie Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6