No. 109. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. WOENSDAG 13 SEPTEMBER. FEUILLETON. Tweeërlei Liefde. Prijs der gewone Advertentiën (Dlficiëel (Bóebeeïte. BuitettlAttb. ALK1HAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondsrdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. Van 15 regels /0,75; iedere regel meer /"0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON De persoon van P. J. P. H. LANS wordt verzocht zich ter gemeente-secretarie aan te meiden. DENEMARKEN. Bij de verkiezing van de kieseol- legiën voor de tweede Kamer behaalde de conservatieve partij de overwinning in sommige districten evenwel met geringe meerderheid tegenover de sociaal-democraten. ÜUITSCHLAND. Den Q ontving de Keizer te Breslau ten gehoore eene commissie uit de studenten afgevaardigd en woonde weder gedurende 3 uren op een paard de legeroefeningen bij in gezelschap van den kroonprins. ENGELAND. De Times zegt in een opstel over de houding van Duitschland in het egyptische vraag stuk dat die mogendheid tot dus ver met goed gevolg van haren grooten invloed in Europa en van de bizon- dere geschiktheid harer diplomatie gebruik heeft ge maakt, om den vrede in Europa te handhaven, zonder hare eigen belangen te krenken. Elk plan waardoor zelfs onwillekeurig scheuring had kunnen ^ontstaan werd door haar verijdeld. Aan prins Bismarck is het te danken dat elke tusschenkomst van anderen geweerd is en dat Engeland zijne taak in Egypte vervullen kan. Duitschland is alleen op het behoud van den vrede bedacht en heeft alles gedaan wat strekken kon om de egyptische zafegn geheel afgescheiden van andere vraagstukken te houden. De minister van buitenlandsche zaken ontving den 7 een telegrafisch bericht van den engelschen consul- generaal Maletwaarbij hij mededeelde dat de Onder- Koning hem geschreven had dat het verspreide gerucht, dat zekere krijgsgevangenen door de egyptische over heidspersonen op de pijnbank gemarteld waren onge grond was. Hij erkende dat dit het geval is geweest met een spiondie weigerde inlichtingen te geven doch dat het na dien tijd uitdrukkelijk verboden was. In verschillende bladen wordt het betreurd dat ge neraal Wolseley zoo lang gewacht heeft met het aanval len van Arabi en Isma'ilia koos tot uitgang zijner krijgsbewegingen daar Arabi daardoor te veel gelegen heid verkreeg om zich te versterken. Anderen prijzen juist deze voorzichtigheid. Een bekwaam officier deelde echter aan den berichtgever der Times te Alexandrië mede dat het groote voordeel van een aanval van de zijde van Isma'ilia naar het algemeen gevoelen gelegen was in het feitdat de vijand aangevallen werd van eene zijdewaar hij niet gereed was en dat zijne ver schansingen te Kafr-el-Dowar hem niet hielpen. Dat voordeel was evenwel grootendeels te loor gegaan nu generaal Wolseley zelf zooveel tijd noodig had gehad om zich aldaar te verschansen. Een oostersche vijand moetzoodra hij gevonden wordtaangevallen worden: een aanval op hem uit te stellen is gevaarlijkwant daardoor krijgt hij moed. De berichtgever der Stan dard is van hetzelfde gevoelen. Iekland. In Augustus zijn 165 misdaden gepleegd, waaronder één moord7 pogingen tot moord en 16 brandstichtingen. Bij Juli vergeleken is het aantal misdaden verminderd. Zeventien politie-agenten zijn te Dublin niet op nieuw aangesteld. Den 27 zullen aldaar tien personen terecht staan verdacht van den onlangs gemelden moord op het huisgezin Joyce te hebben gepleegd. RUSLAND. Het Dagblad van St. Petersburg kwam dezer dagen met kracht op tegen de beschuldiging der Times dat Rusland pogen zou in Kleiu-Azië onlusten te verwekken om thans in troebel water te kunnen visschen en dat het verzoek van den russischen gezant te Konstantinopel om gevangenneming van Obeidul- lah een stap van Rusland in deze richting was. De russiache regeering heeft alleen het door Perzie gedaan verzoek ondersteund ter voorkoming van verwikkelin gen in die streken. Ook laakt het sterk de beweering der Globe die betoogd heeftdab men zich aan verdragen niet altijd houden kan. Het betoogt de onschendbaarheid der verdragen en verklaart waarschijnlijk ook we gens de geruchten van een geheim verdrag tusschen de Porte en Engeland dat niets Engeland ont slaan kan van de plechtige beloftedat het in ge meen overleg met de mogendheden het egyptische vraagstuk voor goed zou regelen. SPANJE. Bij onderzoek is gebleken dat de aan den minister van financiën toegezonden fleschjes niet dynamiet, maar nitro-glyeerine inhielden. TURKIJE. De engelsche gezant verklaarde aan de Portedat de bepaling betreffende het vertrek der tnrksche troepen naar Port-Saïd in dien zin moest op gevat worden dat zij niet het recht zouden hebben om daar aan wal te gaan maar dat hun eenmaal in de wateren voor Port-Saïd aangekomen door den en gelschen bevelhebber gezegd zou worden waarheen zij zich zouden moeten begeven. De Porte kwam hierte gen op. Naar hare meening was men overeengekomen, dat de militaire overeenkomstwaarvan de bepalingen vastgesteld waren geteekend zou worden op het oogen- blik van de uitvaardiging der bekendmakingwaarbij Arabi tot oproerling verklaard werd. Zij gaf onder deze voorwaarde hare toestemming tot de uitvaardiging der bekendmaking en vroeg dus thans de onmiddelijke onderteekening. De gezant verlangde in die bekend making daarop eenige wijzigingen. Het antwoord der Porte luidde dat Engeland slechts de verklaring van Arabi tot oproerling verlangdeaan welk verlangen voldaan was. Den 10 des avonds begaf Said-pacha zich naar Therapia, om aan den engelschen gezant eene nieuwe ontwerp-overeenkomst aan te bieden. EGYPTE. Eene verkenning, bestaande uit een deta chement infanterie te paard en indische kavallerie, met 4 kanonnen ging den 8 's morgens te -1 ure in zuidweste lijke richting uit. Te 8 Uren waren zij, na een levendig geweervuurgenoodzaakt zich terug te trekken. Zij leden daarbij weinig verlies. Het gerucht liepdat het Kanaal boven den dijk bij Tel-el-Kebir door Arabi doorgesneden was waardoor de laag gelegen landerijen ten zuiden dier plaats onder water geloopen waren. Den 8 viel de arabische bevolking te Alexandrië de politie aan die de wacht hield bij de galgwaaraan in de inlandsche wijk de moordenaar van 2 engelschen den vorigen dag opgehangen was. Zij vedreef de politie en maakte zich van het lijk meester om het, naar men zegtte balsemen opdat het als dat van een heilige vereerd zou worden. Dienzelfden dag kwam bij de consuls-generaal een ont- werp-besiuit met begeleidend schrijven der egypt. regee ring in, waarbij voorgesteld wordt de benoeming eener in ternationale commissie tot toekenning van schadeloos stelling voorbij de gebeurtenissen van Juni 1.1. geleden verliezen. Zij zou bestaan uit 4 ledeu der kas van de openbare schuldtwee egyptische afgevaardigden en een gevolmachtigde van ieder der zes groote mogend heden waarbij Érankrijk en Engeland ieder 2 stemmen zouden uitbrengen. Een egyptiseh afgevaardigde zou voorzitter zijnde onder-voorzitter zon bij meerderheid van stemmen benoemd worden. Juweelen, effecten en voorwerpen van kunst zouden niet in de schadeloos stelling vallen. De som bestemd voor de kosten van het beheer van het land zou onaangetast blijven. Den 9 werden een groot aantal Bedouïnen opge merkt zich begevende naar Mex. De engelschen richtten verscheidene kanonschoten op henmaar aan eene kleine macht gelukte hetMex binnen te komen. Des middags vielen de engelschen hen aan en verjoegen ze met de bajonet. Ook in de nabijheid van Ramleh werd door de Bedouïnen veel bedrijvigheid aan den dag gelegd met het oog waarop de engelsche voorposten versterkt zijn en talrijke piketten de ronde doen in de omstreken van Ramleh. Dienzelfden dag viel bij zonsopgang eene aanzienlijke egyptische krijsmaeht, door sommigen op L3000 man ge schat, met 22 kanonnen de engelsche voorposten aan. Generaal Willis rukte voorwaarts en viel hen aan. Zij werden terug gedreven met groote verliezen. O. a. bemachtigden de engelschen 4 kanonnen en werden verscheidene soldaten krijgsgevangen gemaakt. De vij and trok zich achter zijne aardenwerken terugvan waar hij op een afstand van 500 el het geschutvuur voortzette. Yolgens generaal Wolseley waren de ver liezen der engelschen gering bizondere berichtgevers schatten het verlies aanvankelijk op 100 man aan dooden 2) Menigeen dacht zeker dien avond met bewondering aan de trotsche vrouwenfiguur in het wit atlassen kleed, met hetglansige haar menig jong meisje droomde zeker met afgunst van gelijke triumfen gelijke bewondering. Niemand vermoedde echter welke treurige gedachten de gevierde vrouw kwelde en hoe onrustig haar slaap was. Hoezeer had zij zich vergist in het karakter van van Hagstraten en dit had een sombere schaduw over haar gemoed geworpen; het tegenwoordige scheen haar vreugdeloosde toekomst trok haar niet aan en het verledene bood haar geen zoete herinneringen aan. Zij vergat in haar treurige stemming de uren van genot die de kunst haar geschonken had de triumfen die zij gevierd de schitterende positie die zij zich zelf veroverd had, schitterender dan gewoonlijk een vrouw ten deel valt. Zij dacht slechts aan hare bittere ervarin gen en aan de leegte van haar hart. Haar kortstondige echt had haar weinig geluk gebracht. Giulio Gradisca was zonder twijfel een geniaal mensch een geestrijk tooneelspeler geweestmaar voor echtgenoot deugde hij niet. In woorden vol hartstochtelijken gloed had hij het zeventienjarige meisje zijn liefde betuigd toen zij zijne vrouw was verdween echter de betoovering die zij op zijn zuidelijke natuur had uitgeoefend na weinige weken van illusiehij begon spoedig zijne vrouw te veronachtzamen de oude ongebonden levenswijze weder op te nemen die hij om harentwille had opgegeven hij speeldehij dronken Mathildedie tot nu toe eene kinl^rlijke dweepster was geweest, ofschoon zij op het toon:el leefde leerde eerst nu de volle ernst des levens kennen en alle krenkingen en ontberingen van eene verwaarloosde vrouw verdragen. Zij was negen tien jaar oud, toen haar echtgenoot, door een beroerte getroffen dood in hare woning werd gebracht. Zij beweende hem, zij vergaf hem, wat hij jegens haar had misdaan, maar de tranen konden haar de bittere erva ringen niet van de ziel wasschenzij vertrouwde de mannen niet meernu kende zij de grove zinnelijk heid het hartelooze egoïsme de laatdunkende ijdel- heid, welke naar zij overtuigd wasal de schoone woorden ingaven, waarmede de joDge weduwe dagelijks bestormd werd zoo waren zes volle jaren verloopen, zonder dat de wensch in baar was levendig geworden, om een tweede maal van hare vrijheid afstand te doen. Dat zij echter ondanks alle wantrouwen nog altijd niet verstandig genoeg was geweestdat zij nooit be mind was geworden, zooals zoovele onbeduidende vrou wen, dat maakte haar in dezen nacht het hart zoo zwaar. Eerst tegen den morgen viel zij in slaap en toen zij na korte rust ontwaaktegevoelde zij een onuitspre- kelijken weerzin om optestaan en een nieuwen dag te beginnen; telkens sloot zij opnieuw de oogen en drukte zich vast in de kussensom zich zoo lang mogelijk voor het nieuw beginnende leven te verbergen. Toen zij laat in den morgen haar kamermeisje schelde, stelde deze met nieuwsgierige blikken op het bleeke gelaat harer schoone meesteres, haar een grooten ruiker ter hand. „Baron van Hagstraten heeft dien gezonden en laat mevrouw een goeden morgen wenschen Mijnheer de baron zal u van middag een bezoek komen brengen 1" „Zeg hemwanneer hij komtdat ik hoofdpijn heb en niemand ontvang beval Mathilde op ernstigen toon. Het meisje had nauwelijks de kamer verlaten om voor de chocolade te zorgen of Mathilde greep met beide handen den ruiker en slingerde dien ver van zich alsof haar de geur der rozen en heliotropen af keer inboezemde als een schadelijk vergift. „Verachtelijk wezen mompelde zij en zonk opnieuw in de kussens terug. „Breng de bloemen wegDe reuk maakt mijn hoofd pijn erger beval zij bet meisje, toen dit weder binnen kwam en dat door den ongewoon heftigen toon harer meesteres blijkbaar ontstemd was. Hoofdschuddende streek zij de verfrommelde kant van den ruiker glad bracht dien naar haar eigen kamer, waar zij de kost bare bloemen voorzichtig met een vochtigen doek bedekte en niet kon bekomen van hare verbazinghoe men roode rozen en witte viooltjes en nog wel in de maand December die zulk een voornaam en elegant heer zond zoo verachtelijk behandelen kon. Met het gekrenkte gelaat eener verwende kamenier bracht zij eenigen tijd later een klein pakje aan de ontbijttafel dat door een kruier was bezorgd. Het bevatte eenige dicht in elkander beschreven vellen papier verzen van docter Hartmann. Met klimmende belangstelling las Mathilde de weinige losse bladen. „Welk een zeldzaam man dacht zij onwillekeurig „een ander zou deelen vol schrijven met zulk een rijk dom van gedachten zulke onbegrensde verbeeldings kracht en hij zendt deze gedichten met de bescheiden heid van een lief hebber, die zich verheugtwanneer men maar iets van hem leest Plotseling merkte zij den datum op van het briefje dat bij de bladen was gevoegd. Den 24 DecemberDus kerstavondZij had het geheel vergeten Haar zwaarmoedige stemming kwam bij deze ontdekking terug. „Wie zou mij ook aan den kerstavond herinnerenik heb immers niemand die mij lief heeft Zelden nog was haar een winterdag zoo lang zoo somber en zoo koud toegeschenen Slechts om zich te verstrooien ging zij des middags inkoopen doen in de schitterend verlichte winkels toen nam zij een rijtuig en liet zich naar het enge morsige straatje brengen waar vier trappen hoog een arme tooneelknecht woonde, die zeven kinderen had. Toen zij de armzalige woning binnentradwaar juist twee kleine meisjes bezig waren met primitive nachtlichtjes eene verlichting voor het feest in orde te brengenen, uit de medege-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1