ïelcfivafiötlie Bsrtilïfeu. StUcrlci. Stab0-33cricfi(cu, ~W o 1 v e e springram geb. 1881 van Lincoln ras K. de Heer Az., Beemster, le pr., dezelfde 2e pr., J. Posch Binnenwijzend 3e pr.; id. id. van vreemd ras uitgezonderd Lincoln rasJ. Man Cz., Beemster, le pr., J. Posch Binnenwijzend 2e pr.; springrammen geb 1880 of vroeger, vreemd ras - A. Kooy Dz., Purmerende 2e pr.; vier ooien onver, schillig welk ras geb. 1879, 1880 of 1881, P. Eller- broek Hoorn, le pr., C. BerepootWest woud 2e pr., idem idem inl. ras, geb. L879, 1880 of 1881, P. EllerbroekHoorn, le pr. Barulam geb. 1882 in Nederland P. Ellerbroek Hoorn 2e pr., J. Posch Binnenwijzend 3e pr., zes ooilammeren geb. 1882 in Nederland jhr. mr. P. van Poreest, Heilo, 2e pr., J. Man Cz., Beemster, 3e pr. Varkens: Beren geb. 1881 of vroeger, A. Koorn, Westwoud3e pr. Twee stuks vette schapen, geb. 1881, K. Maijer Tz., Beemster, le pr. en bestuursprijs. Niet gevraagd bij het programma. Bestuursprijs A. Heddes te Schagen. Dienzelfden dag zijn volksspelen gegeven en den 10 zijn de feestelijkheden besloten met algemeene illumi natie en vuurwerk. Tot voorzitter van de aanstaande zitting der Eerste Kamer is door den Koning benoemd de heer jr. mr. E. J. J. v. Eysinga. Daar Gedeputeerde Staten van Eriesland gewei gerd hebben om het besluit van den raad der gemeente 't Bildtwaarbij de hulpouderwijzers-tractementen na een vol jaar dienst op 700 werden bepaald goed te keurenheeft de raad besloten om advies van Gede puteerden te vragen wat er nu gedaan moet worden om de hulponderwijzers-vacatures eindelijk eens vervuld te krijgen. Aan den Bastiaan-de-Lange-polder in Zeeland is dezer dagen weder eene oeverafschuiving ontstaan na genoeg op hetzelfde punt waar binnen de laatste 9 maanden nog 2 afschuivingen hebben plaats gehad. Den heer A. E. ter Wee is eervol ontslag ver leend als kapitein der d. d. schutterij te Zaandam en benoemd tot kapitein-commandant van die te Wor- merveer. De belgisehe regeering heeft voor 50 exemplaren ingeteekend op het Nieuw Middelnederlandsch Woor denboek van professor Verdam. Van Amerongen waar hij tot voor korten tijd brievengaarder wasis gevankelijk naar Utrecht over gebracht P. E. S.verdacht van hem in zijne betrekking toevertrouwde geldswaarde te hebben verduisterd. Te Landsmeer is bij herstemming tot lid van den gemeenteraad benoemd de heer P. v. Sijpveld. Op de begrooting der gemeente 's Gravenhage zijn uitgetrokken 4:00,000 voor den aanleg eener straat van den Hoogen wal naar het Kerkplein 42000 voor het vervangen der houten loodsen achter het tooneel van den schouwburg door steenen gebou wen en memorieposten voor den aanleg van een ri oolstelsel den bouw van een abattoir en de inrichting van het aangekochte paleis aan den Kneuterdijk tot een gemeentelijk museum. De lessen aan het Kon. Instituut voor de Marine zijn aangevangen met 148 adelborsten. T t heden waren er nimmer zooveel aspiranten voor de betrek king van zee-officier. Door kerkvoogden der r. c. parochie van St. Hip- polytus te Delft istegenover de tegenwoordige kerk een uitgestrekt terrein aangekocht waarop naar het ontwerp van den heer P. J. H. Cuypers te Amsterdam, eene nieuwe kerk zal worden gebouwd. De Westlandsehe stoomtramweg ('s Gravenhage Loosduinen) heeft van 24 Juni tot ultimo Augustus opgebracht 22,76% per dagmijl de stoomtramweg BeverwijkWijk aan Zee van 25 Mei tot uit0. Augus tus 12,58 per dagmijl. De gemeenteraad van Tiel heeft besloten aan de heeren Crans Co. nog een uitstel van 4 weken te verleenen als uitersten termijn binnen welke met den aanleg van eenen stoomtramweg TielKuilenburg moet zijn aangevangen. De heeren Verkerk c. s. zijn voor nemens dezelfde concessie aan te vragen. De Verzekeringsbodeonder redactie van den heer M. Henriquez Pimentel, sedert een jaar in maan- delijksche nummers bij de uitgevers Nijgh van Ditmar te Rotterdam verschenen zal te beginnen 15 October a. s. in gewijzigd formaat 2 malen 's maands het licht zien. De prijs wordt alsdan gebracht op t 4 per jaar gang. De belangrijke inhoud der uitgegeven nummers waarborgt de blijvende degelijkheid van dit blad en geeft de overtuiging, dat de redactie aan goede handen is toevertrouwd. Konstantinopel 12 September. De raad van mi nisters besloot de conventie met Engeland te weigeren, als de plaats van ontscheping der troepen niet bepaal delijk wordt vermeld. Athene 12 September. De krijgstoerusting gaat ijverig voort. Aan het slot van een brief uit den Haag aan de „Zutph. Ct." komt eene opgave voor van de toeneming der bevolking in verschillende gemeenten van ons land, van 1830 tot 1880. Die toeneming was voor Middelburg 9.16 pet., A- mersfeort 16.31, Maastricht 16.83, Leiden 18.04,'s Iler- togenbosch 20.46, Zaandam 22.72, Vlissingen 25.25 Breda 30.46, Leeuwarden 38.54, Deventer 40.49, Gouda 40.69, Alkmaar 40.95, Zwolle 45.52, Groningen 52.21, Utrecht 55.81, Amsterdam 56 65, Dordrecht 56.68 Delft 68.77, Haarlem 70.66, Kampen 96.40, Schiedam 98.78, 's Gravenhage 102.23, Rotterdam 105.10, Apel doorn 108.00, Tilburg 142.00, Zuidwolde 142.31, Arn hem 182.00, Bergen 241.90, Helder 258.46, Assen 263.19, Emmen 389.66 en Odoorn 526.48 pet. Over 't geheele Rijk nam de bevolking in dien tijd met 53.54 pet. toe. Een jong mensch 21 jaren oud stond dezer dagen met zijn meisje te recht voor de rechtbank te Bordeaux voor het volgende misdrijf. Hij had zich den wijsvinger aan de rechterhand door zijn meisje laten afsnijden, om vrij te komen van den militairen dienst. Beiden toonden ter terechtzitting groot berouw, doch de rechtbank ver oordeelde hem als den hoofdschuldige, tot 4 maanden gevangenisstraf en zijn meisje tot 50 boete. Na het eindigen dier gevangenisstraf wordt hij voor 5 jaren ingelijfd bij de strafdivisie. Bij een hevigen brand in het dorp Aubeterre in Erankrijk wierp eene jonge vrouw zich in een der bran dende huizen om een kind van 6 jaren te redden. Op het oogenblik dat zij zich in het buis bevond, stortte het in en werd zij onder de brandende voorwerpen bedolven. Na het opruimen der puinhopen heeft men haar lijk gevonden het kind in hare armen houdende. De gemeenteraad van Kopenhagen Denemarken's hoofdstad nam tot het te keer gaan van het toenemend misbruik van sterken drank dezer dagen het drievoudig besluit om het getal herbergen te beperkenZe aan gestrenger toezicht te onderwerpen en voor betere lo kalen te zorgen. De verwachting isdatvan de thans aldaar bestaande 1350 herbergen niet minder dan 1050 tengevolge daarvan zullen verdwijnen. Van de overige 300 zal eene jaarlijksche belasting van 200 in plaats van gelijk nu 60 kroonen geheven worden. De eigenaars der te sluiten drankhuizen ontvangen ieder 300 kronen schadeloostelling. Dezer dagen heeft zekere Hofstetter uit Gais (Aus- serrhoden Zwitserland) den 2504 meter hoogen Santis bestegen. Genoemde heer is in zijn 85ste jaar en het was 60 jaar geleden sedert hij den genoemden berg beklommen had. Te Tiileur (Belgie) heeft een schoenmakersleerling van 14 jaar een knaap van 15 die een meisje tegen hem verdedigde onverhoeds met een mes in den buik gestoken, zoodat de ingewanden te voorschijn kwamen. De toestand van den gewonde is hoogst zorgelijk. Omtrent het spoorwegongeluk te Hugstetten wordt nog het volgende gemeld De eerste hulp werd verleend door Ereiburgers. Men vernam aldaar dat een extra-trein een onheil was over komen in de nabijheid van Hugstetten de machinist van een Keulschen trein bracht die booze tijding aan. Een trein naar Breisach bestemd kwam in de nabijheid der plaats, waar de verbrijzelde trein op en nevens den weg lag deze kon niet voort en voerde een groot aantal gekwetsten die intusschen onder do houten puinhoopen waren te voorschijn gehaald, naar Ereiburg. Per telegraaf was het zenden van een bericht niet mogelijk geweestwant de ganschc telegraaftoestel was insgelijks verbrijzeld. Toen eindelijk het noodlottige bericht was ontvangen, stelde men alle pogingen in het werk om zoo ruim mogelijk hulp te verschaffen. Uit Ereiburg, Karlsruhe, Colmar snelde men te hulp en in al de omringde dorpen werd de stormklok geluid. Niettegenstaande zoovele handen behulpzaam waren, had men bijna den ganschen Maandag noodig om de laatste der verongelukte reizigers te redden. De zwaar gewonden werden allen overgebracht naar Ereiburg waar zij in een paar ziekenhuizen werden geborgen. Van de lichtgekwetsten werden velen onderdak gebracht in de naburige dorpen. Zeer kort na het onheil kwam de groothertogin van Baden te Ereiburg aan en ieder der gekwetsten werd door haar bezocht. Volgens een mededeelingvoorkomende in de Carls- ruher Zeitung mag het onheil niet worden toegeschre ven aan de zware regens dienaar men beweert, het terrein hebben doorwoeld. Het onderzoek van den weg heeft het bewijs daarvan geleverd. Naar dit be richt heeft de machinist veel sneller gereden dan op bedoeld gedeelte van den hellenden weg is geoorloofd; daarenboven hebben de remmers hun taak onachtzaam vervuld. De Strasburger Post bevat een verslag van 't ge beurde, dat blijkbaar afkomstig is van een deskundige. De trein bestaande uit 20 rijtuigen werd getrokken door een locomotief bestemd om goederentreinen te trekken. Dergelijke machines zijn er op gebouwd om zware treinen te trekken niet om snel te loopen. Daarenboven had de trein, op een sterk hellenden weg loopende, te weinig remtoestellen. Er was tijd verloren gegaan dien men wilde inwinnen, zoodat de trein zoo snel liep als een exprestrein. Dewijl de machine met haar lage sterke wielen niet snel genoeg vooraan kon blijven bij de vaart aan den trein gegeven werd zij voortgedrongen door de rijtuigen, die opduwende achter aan kwamen; hierdoor verkreeg de machine een wagge lende bewegingvooral in de scherpe bochten van den weg werd zij buitengewoon sterk tegen den buitenwaarts liggende rail gedrukt. Vermoedelijk beeft de machi nist bespeurende hetgeen plaats had den remtoestel aangelegd en daardoor is de machine in baar woeste vaart van de rails geschoven gevolgd door de rijtuigen alle voorthollende met eene geduchte snelheid. In de Deutsche Reichs Anzeiger wordt een officiëele opgaaf gevonden van het aantal dooden verminkten enz. Er zijn daarbij omgekomen 56 personen, 22 zijn ernstig31 minder zwaar gekwetst en een 50tal licht gekneusd. Aan de ontwerp-gemeentebegrooting voor 1883 bij den raad ingediend worden de volgende bizonderheden ontleend Inkomsten. Hoofdstuk I. Restanten f 4186,63%. Hoofdstuk II. Inkomsten van gemeente-eigendommen en bezittingen f 7L12,15. Hoofdstuk III. Afd. I. 40 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen f 8075, 10 opc. op de ongebouwde eigendommen f 49050 opc. op die der personeele belasting f 24880 Afd. II4/5 gedeelten der rijks personeele belasting 47775 Afd. III hoofdelijke omslag f 30000 hondenbelasting f 1000belasting op openbare vermakelijkheden f 200 heffing van vergunnings recht voor den kleinhandel in sterken drank f 3500 Afd. IV, leges Ier secretarie f 400 heffing voor gebruik van gemeentegrond en water f 700 tol op den Hoever schelp- weg f 750, begrafenisrechten f 1000, schoolgelden voor lager onderwijs f 8000, idem voor de klasse voor oude talen f 80 marktgelden waaronder wik- en weegioonen en zakken- geld op de graanmarkt43000. Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillenden aard f 25333,50, waaronder 11650 opbrengst van asch vuilnis mesttonnen enz. en f 13153,50 voor 30 p.e. vergoeding van het rijk in de kosten van het lager onderwijs. Hoofdstuk Y. Buitengewone ontvangsten f 40200, waar van f 40000 aan tijdelijk op te nemen geldenter voorziening in het gebrek aan kasgeld. Uitgaven. Hoofdstuk I. Kosten van huishoudelijk he' stuur f 14126. Hoofdstuk II. Kosten van invordering van plaatselijke belastingen f 13100, waaronder 8000 voor uitkeering aan het Rijk van het aandeel in de kwade posten der directe belastingen en f 6097 Kosten van de TFaag waarvan f 2196 voor herstellingen aan het waaggebouw. Hoofdstuk III. Afd. I. Jaarwedde van architectklok kenist horologiemaker opzichter over den houtdoodgraver en doodgraversknecht f 3550; Afd. II onderhoud van ge bouwen enz. 5313; Afd. III, onderhoud van straten f 7545 voor gewoon onderhoud wordt 2000 meer aan gevraagd met het oog op de voorgenomen herstelling van het Heiligland, de Paternosterstraat, het Ver- dronkeDoord en de Boterstraat. De vernieuwing van de volgende straten wordt voorgesteldZijdamSt. AnnastraatKraanbuurtAppelsteeg, Kanaalkadetusschen de gedempte Nieuwesloot en de PieterstraatMient westzijdeen het bestraten van het paardenspoor in de Kanaalkade met klinkerwaaimoppen. Onderhoud van wegen f 10147,55, waarvan f 4133 voor gewoon on derhoud ƒ4066,55 voor den Friescheu weg en f 1948 voor den Munnikenweg in verband met de voortzet ting van de verbreeding van beide wegenonderhoud wandelplaatsen en plantsoenen f 5455 waarvan voor ge woon onderhoud f 3083 voor de afgraving en het op nieuw aanleggen van het plantsoen tusschen de Baan gracht en het Klein Nieuwland f 1347 en voor de af graving en het in orde brengen van het plantsoen van de Compagniestraat tot het Raaksje 754 voor on derhoud van bruggen en overzetveren f 6226 waarvan voor gewoon onderhoud 500voor vernieuwing van de Halvemaansbrug 1 2905 en van eene daarbij gele gen schoeiing 417 en verder voor hersteliingen van minder beteekenis aan de volgende bruggen Overtoom bij de Zes Wielen brug in den Hout bij den tuin van Bierman, die bij de Wognumsche buurt, die in de Kanaalkadedie over het Yerdronkenoord bij de St. Annastraatdie in het Zeglisdie in de Oudegracht over de Baangrachtwaarvan tevens de verbreeding wordt voorgesteld de Schapenbrug en het houten hoofd bij de ijzergieterijwaarvan de demping wordt voorgesteld; voor onderhoud van pompen en riolen f 745, voor onderhoud van havenswalmuren enz. f 2078, waar van voor gewoon onderhoud 400, voor wallen aan de Oudegraeht 1183 en aan het Verdronkenoord f 495; voor uitdieping van buitenvaarten f 300 voor onderhoud van klokken f 475, van de begraafplaats f 378 en voor kosten van de gemeente-reiniging f 16850; Afd. IV, voor belastingen f 285. Hoofdstuk IV. Afd. I. Jaarwedden van den commis saris en agenteD van politie nachtwachts hooistekers en brandspuitlieden 9432,50 Afd. II, andere kosten van de politie en het brandwezendaaronder begre pen 4050 voor straatverlichting en 2394 voor de schutterij 7884. Hoofdstuk V. Plaatselijke gezondheidspolilie f 870. Hoofdstuk VI. Afd. I, lager onderwijs f 44370, waaronder 36050 voor jaarwedden der onderwijzers 400 vergoeding huishuur aan het hoofd der 2e tus- schenschool575 voor toelagen en bijdragen tot op leiding van onderwijzersvoor onderhoud van school lokalen en onderwijzerswoningen f 2700 (hieronder is begrepen 780 voor bet herstellen der achtergevels van de onderwijzerswoning der meisjesschool en 450 voor het stelieu van een hek in plaats van een muur aan de Doelenstraat), voor aanschaffing en onderhoud van schoolmeubelen 830 voor schoolboeken en school- behoeften 1750, voor vuur en licht en schoonhouden der lokalen 1265, voor de plaatselijke commissie van toezicht 150, voor schoolbibliotheken 125, voor bijdrage aan de school te Boekei 25 en voor kosten der muziekschool f 500; Afd. II, kosten voor oude talen f 1815 middelbaar onderwijs f 2724, waarvan voor de burgeravondschool f 2674. Hoofdstuk VII. Kosten van het armwezen f 13310 waaronder voor de stads-apotheek 3425 voor krank zinnigen/3110, voor het burgerlijk armbestuur ƒ4150, voor het gasthuis f 300. Hoofdstuk VIII. Renten en aflossingen ƒ61630 waar onder f 10630 voor renten 11000 voor aflossing van geldleeningen en 40000 voor aflossing van tijde lijk opgenomen gelden. Hoofdstuk IX. Pensioenen en wachtgelden Nihil. Hoofstuk X. 5344 waaronder 2500 voor het muziekkorps 1200 uitkeering aan de herv. kerk voor het gemis van begrafenisrechten500 voor kosten van het museum, ƒ675 voor kosten van brandverzeke ring. Hoofdstuk XI. Buitengewone uitgaven van allerlei aard 6150 waaronder f 5500 voor aankoop van inschrijving op het grootboek der 2% p. c. Nat. schuld en 600 voor aankoop van plantsoen ter vervanging van omgewaaide of in het belang der openbare veilig heid omgehakte boomen. Op onvoorziene uitgaven wordt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3