No. 116. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. V R IJ I) A G 29 S E P T E M B E R. FEUILLETON. Tweeërlei Liefde. Prijs der gewone Advertentiën: (Ptfiriccl ©cbccïlc. BttUculAub. Deze Courant wordt Dinsdag-, Don.d6rd.ag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0 06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON SOLLICITANTEN naar de betrekking van LEERAAR in de WISKUNDIGE WETENSCHAPPEN aan de BURGER AVONDSCHOOL te ALKMAARop f 300,— jaarwedde, worden verzoekt ziek bij op zegel geschreven verzoekschrift vóór 8 October a s., aan te melden bij het gemeentebestuur van Alkmaar. DENEMARKEN. De wetgevende macht is tegen den 2 Ooiober weder bijeen geroepen ter hervatting barer werkzaamheden. DUITSCHLAND. Volgens de Köln. Zeitung wordt eene verandering in den binnenlandschen toestand ver wacht. Prins Bismarck zou namelijk tot de erkentenis zijn gekomen dat hij met zijne sociale hervormingen te ver is gegaan. Minister Bötticber zou zich dezer dagen in dien geest uitgelaten hebben onder bijvoe ging dat de Staat zich thans niet met de werklieden kon bezig houden in die mate, als aanvankelijk beraamd was. Er zou sprake zijn van het vormen eener groote middenpartij vooral nu de regeering niet schijnt te kunnen rekenen op de ultramontaanscbe partij, afgaande op den scherpen toon van de bladen dier partij. ENGELAND. De engelsche werkliedenvereenigingen hielden dezer dagen hunne jaarlijksche bijeenkomst te Manchester. 153 gevolmachtigden, vertegenwoordigende 126 vereenigingen met 510,592 leden, woonden baarbij. In de eerste vergadering werd o. a. de noodzakelijkheid be toogd om practische personen zoo mannen als vrou wen aan te stellen voor het houden van toezicht op de fabrieken en werkplaatsen om krachtiger dan tot nu toe de hand te houden aau de wettelijke bepalingen op den arbeid van vrouwen en kinderen. In de rede, waarmede de voorzitter de bijeenkomst opendewerd gewezen op de behoefte van gelijkstelling van het kies recht in de sleden met dat op het platteland ter verkrijging eener meer voldoende vertegenwoordiging der werklieden in het Parlement. Zoo ieder lid een stuiver per week bijdroegzou jaarlijks eene som van f 300,000 verkregen worden ruimschoots voldoende om 25 leden naar het Parlement af te vaardigen. Op die bijeenkomst is nog eene motie aangenomen, verlangende dat het beginsel van de wet tot schadeloosstelling van in dienst hunner patroons gekwetste werklieden werd toegepast op schepen. De Times bevat het volgende „Engeland wordt aan gespoord zich met Duitschland over de regeling van het egyptische vraagstuk te verstaan en wel in meer dere of mindere mate met uitsluiting van Frankrijk. Er bestaan intusschen zeer goede redenen waarom wij niet geneigd zijn ter wille van dien Diet onbaatzuch- ligen raad, onze langdurige vriendschap met Frankrijk op te offeren of in gevaar te brengen. Niets zou nadeeliger zijn voor de'macht en het aanzien der tegen woordige regeering dan het wekken van den argwaan, dat wij ter wille van Egypte het verbond met Frankrijk hadden prijs gegeven of tot Erankrijk's vijanden gena derd waren. Geen voordeeldat Engeland in Egypte ten koste van Erankrijk zou kunnen verwerven zou het schadeloos kunnen stellen voor het verlies, dat uit de ernstige of voortdurende vervreemding van Frankrijk zou voortspruiten. De bladen zijn zeer ingenomen met de benoeming van generaal Wolseley en van admiraal Seymour tot leden van het Hoogerhuis. De heer Fawcet heeft den 26 in eene redevoering voor zijne kiezers te Hacknay ten aanzien van het egyptische vraagstuk gezegd dat de regeering geene zelfzuchtige oogmerken had maar er voornamelijk naar streefde, liet egyptische volk de beste regeering en de grootst mogelijke mate van vrijheid te verschaffen. Het vroegere misbruik van het toezicht zou vermeden en aan Egypte voorgehouden wordendat het grootste deel van 's lands inkomsten niet aan buitenlandsche ambtenaren toebedeeld moest worden. Ierland. Den 17 October a.s. zal te Dublin de eerste vergadering gehouden worden vau de onlangs opgerichte vereeniging ter behartiging van Ierland's belangen. John Dillon een van de hoofden der iersche partij, heeft zijn voornemen te kennen gegeven om wegens zijn ongunstigen gezondheidstoestand als lid van het parlement te bedanken. Den 22 is weder een doodvonnis voltrokken op een agrarischen moordenaar. Tot op het schavot bleet hij zijne onschuld betuigen en volhardde hij bij de verkla ring dat de getuigen valsch tegen hem getuigd hadden. FRANKRIJK. Volgens de uit Algerië ontvangen berichten Leeft Arabi's nederlaag in Egypte den strijd lust der verschillende stammen aldaar zeer doen ver minderen. De bekende hoofden Bou-Amema en Li- Sliman zijn naar de woestijn terug getrokken. Ook in Syrië is de opgewondenheid sterk bedaard. De aldaar uit Egypte aangekomen vluchtelingen keeren langza merhand terug. 400 roovers hebben bij Kaïrouam in Tunis 60 ruiters van het geleide van den franschen topografischen tocht aangevallen. De fransche bevelhebber sneuvelde en 7 manschappen werden buiten gevecht gesteld. Van de roovers sneuvelden er 30 en werden 50 gekwetst. Het gemeentebestuur van Caen heeft zich de spot ternijen over het wegnemen van het standbeeld van Lodewijk XIV zoo aangetrokken dat besloten is tot de wederoprichting van dat standbeeld tegenover het paleis van justitie. Gainbetta is te Parijs uit Zwitserland terug gekeerd. ITALIË. In de vorige week is te Rome plechtig gevierd de 12e verjaardag van de aanhechting dier stad bij het koningrijk. RUSLAND. De geneeskundige school voor vrouwen te Petersburgthans 367 leerlingen tellendewordt opgeheven. Nieuwe leerlingen worden niet meer aan genomen en de tegenwoordige leerlingen mogen hare studiën afloopen. Sinds 1877, toen de eerste vrouwen haar examen aflegden liepen 281 den geheelen cursus door, kregen 152 den doctersgraad en werden 105 in hospitalen of aan hoogescholen aangesteld. Krachtens hot nieuwe reglement op de drukpers moeten de minstens eenmaal per week verschijnende bladen na de derde waarschuwingden avond vóór de uitgifte aan de met het toezicht op de bladen be laste personen vertoond worden. Deze ambtenaars kunnen zonder dat de redacteurs gerechtelijk betrok ken worden beslag op de uit te geven nummers leggen. De redacteurs der zonder preventieve censuur verschij nende tijdschriften moeten op verlangen van den minister vau binnenlandsche zaken naam en stand van de schrijvers der artikelen opgeven. De beslissing over het opheffen van een tijdschrift wordt genomen in eene commissie bestaande uit de ministers van binnenland sche zaken, onderwijs en justitie, benevens den opper- proeureur der synode. TURKIJE. Baker-pacha gaf den Sultan kennis van de hem door den Onder-Koning van Egypte aangebo den taak en zeide hemdat hij den Onder-Koning zou voorstellen alle engelsche officieren in dienst te houden die tegenwoordig bij de turksche gendarmerie in dienst zijn. ZWITSERLAND. Uit Genève wordt berichtdat een hoog geplantst egyptisch ambtenaar aldaar in de zaal van een koffiehuis jongelieden aanwerft voor de politiedienst in Egypte. Hun wordt een fraaie uniform beloofd en eene belooning per maand van f 78 voor de gewone agenten en tusschen de 100 en f 150 voor de hoogere in rang. Alleen Zwitsers Duitschers en Belgen die kunnen aantoonen dat zij hunne mi- iitiepliehten volbracht hebben worden aangenomen Franschen en Italianen worden afgewezen. Den 23 vertrok reeds eene afdeeling. EGYPTE. De Onder Koning schonk aan generaal "Wolseley het grootkruis der Osmauié-orde en droeg, met toestemming aan Engeland de hervorming van het egyptische leger aan Baker-pacha op. Hij kwam den 25 's namiddags te C.iïro aan generaal Wolseley en de hertog van Connaught ontvingen hem. De troepen losten bij aankomst van den trein eere-salvo's. De straten waren vol nieuwsgierigen, die hem hartelijk ont vingen. Des avonds was de stad verlicht en reed hij in een open rijtuig rondalleen vergezeld door eene 8) Erich voelde, hoe Matbilde's arm in den zijne beefde, hij bracht haar in huis nadat inmiddels do >r het ka mermeisje was opengedaan en nu kwam in de stilte van haar kamer, aan den trouwen arm waarop zij steunde, eerst weder de herinnering boven aan de angstdie zij had uitgestaanaan de beleedigingendie zij had moeten hooren aan de blikken die haar zoo zeer verschrikt hadden en met een lichte zucht brak zij in heete tranen uit. Hij streelde hare lokken hij kuste bare handen, hij zeide haar lieve, troostende woorden en als een kind begon zij eindelijk te glimlachen tusschen hare tranen door. „Laat ons nu over zaken spreken," zeide zij plotse ling op veranderden toon terwijl een schelmsch lachje om hare lippen speelde. „Ik heb op uwen raad den voorslag van den impressarioom een kunstreis in Amerika te doen van de hand gewezen. Wat denkt gij echter van dit contract?" Erich nam het papier in de hand, maar hij wist niet, wat hem overkwam of hij waakte of droomde Waren de woordenzoo even door haar gesproken en die hem het hart bijna hadden doen stilstaan van zalige verrassingwaren zij slechts eene eomedie geweest om dien indringer te verjagen? Had Mathilda de lust niet kunnen weerstaaneen zoo wreed spel met hem te spelen Het bloed steeg hem naar het hoofdhet pa pier sidderde in zijne handterwijl hij toonloos ant woordde „De voorwaarden zijndunkt mijaannemelijk mevrouw „Zeker Slechts eene bevalt er mij niet van ant woordde zij haren vinger schalksch op zijne hand leg gende „en hierop zal de zaak juist schipbreuk lijden ofschoon de goede intendant dit waarlijk niet had kun nen voorzien. Het is namelijk om een zekeren lieven, dwazen twijfelaar, die van eone koninklijke hofopera zangeres in M. niets zou willen weten en ter wille van dien docter, van dien dwazen Erich, die zegt, dat hij mij zoo lief heeftzal ik den intendant op deze wijze antwoorden 1" Zij had hem het papier uit de hand genomen en scheurde het in stukken. „Weet gij weet gij Erich wat ik nu gedaan heb fluisterde zij het scboone hoofdje vleiend op zijne schouders leggende. „Neen, Mathilde neen, Mathilde riep hij uit, haar aau zijn borst drukkende alsof hij op hare lippen de verklaring barer woorden wilde zoeken. „Om uwen droom waarheid te doen worden om u te toonen dat eene, gemakkelijk te dragen macht over uw leven heersehen en het oude sombere noodlot verdrij ven wil, daarom heb ik u een offer gebracht; ook mijne positie heb ik opgegeven voor u Mijne kunst was mij lief, ik doe niet gemakkelijk afstand van haar, maar ik doe het, omdat omdat ik mij nu eenmaal in mijn hoofd heb gezet, u gelukkig te maken, Erich, u te zien lachen met een blij gemoed zoo zoo als nu! Gij zijt een geheel ander mensch als gij lachtik zag het dadelijk op dien kerstavondMaar, er is nog altijd een sombere plooi op uw voorhoofd Verblijdt het u dan volstrekt niet meer, dat uw droom welhaast werkelijkheid wordt? Of zijn de bergen nog niet ver dwenen die u van mij scheiden Bedenk u eens Daar op den grond ligt al den glans mijner zangeressen- loopbaan in stukken gescheurd en ik ben niet anders dan eene eenvoudige vrouw die gij moogt meenemen in een stil tehuis! Uw trots alleen, geloof ik, brengt nog die schaduw op uw gelaatik weet dat gij er weder aan denkt, dat gij mij geen millioen voor de voeten kunt leggen dat gij mij als een rijk man waar diger zoudt zijnMaar, Erich ik ben immers niet arm haar stem klonk niet meer zoo vol zelfver trouwen en hare oogen zochten bijna verlegen den grond mijne kunst heeft mij in al die jaren een vrij aardig vermogen verschaft. Meent gij mijn vriend dat ik daarnaar verlangde? Naar rijkdom, naar bezit tingen? Hoe dikwijls heb ik het kunnen verkrijgen, indien ik er de hand slechts naar uitgestoken had Ik zocht echter eene liefde als de uwe, en nu ik die ein delijk vond, laat ik haar ook niet meer los. Wilt gij nu eindelijk eens lachen, en een weinig gelooven aan uw geluk Onafgewend, met eene uitdrukking van onuitsprekelijke zaligheid hingen des docters oogen aan het lieve gelaat, dat met al het trotsche, bijna overmoedige zelfvertrou wen, dat het bewustzijn, bemind te worden, den vrou wen verleenttot hem opzagvaste'r sloeg hij de armen om haar heenalsof bij vreesdedat zij hem als een droombeeld ontglippen zou en jubelend kwam het eindelijk van zijne lippen: „Het is dus waar, gij hebt mij lief, Mathilde! Mijne vrouw!'' Buiten voor het huis stonden nog altijd de nieuws gierigen om de gevolgen van het inslaan van den bliksem op te nemen zij vermoedden nietwelke nieuwe, helle vlammen binnen de muren van het be schadigde huisje opflikkerden. Afscheidsvoorstellingenovaties, serenades, de tot eenige weken slechts beperkte toebereidselen dje een huwelijk noodzakelijk maakt, waren voorbij. Mathilde had ook om Erich's wil naar rust verlangd naar bevrijding van de blikkenwaaraan zij nu lang ge noeg tot doelwit had gediend en dus den voorslag gedjaan om het huwelijk ia alle stilte in een klein nab ijge egen dorpje te vieren, hetgeen door haren bruidegom natuurlijk met groote vreugde werd aangenomen. Zoo stond zij dan in een eenvoudig wit bruidskleed met een krans van frissche rozen in het als goud glanzende haar, in de „pronkkamer" van het logement „de Zwaan" en wachtte op haar verloofde en de enkele vrienden die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1