RUDOLF BREIJER, Aanbesteding. D. LIEKELES OERLES. ■H 561,306 Naaimachines Hennep- @n andere Enveloppes Transparente Zachte Glycerine Zeep. s lfu verfauisd naar de M I E JN T, B25 G. C. VAN BALEN BLANKEN Jr., puik beste Zeeuwsche Jammen, 25 Kalvcrstraat Amsterdam Kalvcrstraat 25. DRfJI V ËN-BOBSTSI HOOP Stoonizcepiabriek „de Ankers." OVERCORDIJNSTOF. Li KDOORSMS, JUarki- cn fisutsberttfcttK. 52l/4 iS* Qlb»xr<eutïcii. "Van. dien Acliterdam Ir manufacturen. Achterstraat. Opruiming van alle restanten IRLANDAISE, voor Overgordijnen, D A ris Yerkrlfghnar Is IJ 19. 11EIJËR: Het Generaal-Depöt voor het Koninkrijk der Nederlanden; met lage prjjze n. in alle soorten tegen Ter Stoomdrukkerij van HERMS. COSTER en ZOON le Alkmaar. rr r i' Uill Ij IiLU 1 SSüli lli;R iix ii.i. gedempte Nieuwesloot, hoek Schapensteeg k. KPI1H vroeger bewoner van de Poort van Kleef ie Schagen. ALKMAAR. J. J. DE LANGE ZOON. Amsterdam 27 Sept. 2 Runderen, 171 vette Kalveren ƒ0,70 a 0,85 per P., 15 Graskalveren f 20 a 40, 47 nuclit. dito f 9 a 15, 130 vette Varkens 50 a 58 ets. per P. Aardappelen: Noordw. zand 2,30 a 5,50, billeg. dito 3 a 6, zeeuwsche sp. jammen 3,25 a 4,50, dito dito poters 1,80 a 2, dito flakkeesclie f 3,15 a 3,40, friescke jammen 2,40 a 3, dito eng. 1,90 a 2,20, saks. jammen f 2,70 a 3,10, dito ronde 2 a 2,70, kamb. 2,50 a 3, pr. roode /2,50 a3. Weinig handel. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie kalm, loco en Oet. f 9,02 ent.r., Nov. 9,75, Dec. f 9,87% entr. In cons, bij partij 10,75. Haarlem 27 Sept. Aangevoerd 107 st. kaas, Kleine f 31,50, wegende 20549 kilogram. Aangevoerd 34 Koeien en Ossen /'160 a 225, 2 Stieren /90 a 110, 3 Vaarzen 80 a 110, 15 nucht. Kalveren 8 a 15 60 Schapen f 20 a 32, 11 Biggen f 8 a 10. Iloorn 26 Sept. Aardappelen: Priesehe jammen /3,20, 4,80 en 5,60, Zeeuwsche dito 4,20, dito berger gele 4. Bloem kool 3 a 6roode, witte en savooie kool 7 per 100. Schaffen 28 Sept. 13 Paarden 50 a 160, Ossen f 80 a 170, 165 Geldekoeien 170 a 280, Kaltkoeien f 200 a 260, Vaarzen f 90 a 120, 6 nuckt. Kalveren 8 a 15, 8 Rammen f 25 a 140, 1140 Schapen 20 a 40, 20 magere Varkens 13 a 19, 45 Biggen 7 a 9, Boter per kop 0,90 a 1 Kippen-eieren f '6,1 h a 4,25 per 100. Sneek 26 Sept. Aanvoer 955 kwart- en 38 achtste vaten. Boter le. soort f 49 a 54, 2'. f 40 a 44. Vereeniging le. soort 54 a 55, 2e. 53 a 54, 3* f 52,50 a 53,50, 4». Z52.50 a 53. Texel 26 Sept. Stieren 60 a 95, üssen 100 a 105, Melk koeien 160 a 180, vette Koeien /220 a 295 Kaifkoeien /180 a 210, Geldekoeien f 150 a 185, Varekoeien 145 a 165, Kalf- vaarzen 140 a 185, Geldevaarzen 100 a 136, Graskalveren f 35 a 55, nuckt. Kalveren f 6 a 13, Rammen 24 a 48, Gelde schapen 26 a 32,50, Pokschapen 25 a 28,50, Weidesckapen 22 a 27, Lammeren 1 16 a 21,50, magere Varkens /24 a 36, Schrammen 20 a 22, Biggen 6 a 11Rijpaarden f 300 a. 380, oude dito 35 a 7S, Veulens 40 a 115, Kip-eieren 3 a 3,45 per 100. Schiedam 27 Sept. Moutwijn 13,25, Jenever 18,75 per vat. PER TELGGBAjIF. Hoorn 28 Sept. Kleine Kans f 34. AUSTiK» A M. pCt. Nederland, Cert. N. WSchuld. Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. iu pap. 11. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rusland, üb.H.&C.179S/]815 /1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 <iC 20-100 Jan.-Juli5 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Jnni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening dt 100 4J Dito 1875 gecons. At 50-100 Apr.-Oct. 4J Dito 1880 gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1| Dito, dito 1876 200-1200 2 1 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1| Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito", dito 1869 fr. 500-2600 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatiën 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Eederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika Aand. Maxwell I.and Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. 1 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Wcencn Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsck. Aand5 Dito, Hypoth. Obligation3 Dito, Baltischë Spoorw. Aand3 Jelez-Grinsi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Itiaacbk-Wiasma Aand5 Z.-VV. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo l'itteb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aan.i'e '1 Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Prefeirel Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 10003 Dito, dito dito f 100.... 3 HongarijeTheiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito I860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staataleeniug 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwregleening3 27 Sept. 66%, 79% 101'%, 102'/,. 64'/,, 64% ®5%, 64'%, 80'/,, 96% 76% 93% 93'/,, 88s/,, 53% 63 84%, 83% 75'%, 66'%, 74 2S% 44% 26% 10"/,, 70% 26% 13% 14%, H7/„ 38 113 24% 4b% 73 51% 52% 120%, 62' /3 47"/,, 82% 86 61% 81 86% 60'/, 58'%, 44% 66 168% 140%, 101 62'/, 102 66'/, 42'%, 106% 68'/, 104% 109"/,, 92'%, 102 110 145'/, 108% 128 125 12% 28 Sept. 66'/, 79'/, 101% 101'/, 64% 65'/, 96% 76% 93%, 93'/, 88'/s 5 o5/, 84 *6 66»/, 74% 11% 1°% 701 la 26 14%. 11% 71 51% 52 120% 47% 82% 61% 81 86 60'/, 58% 43 66s/, 61% 101 66'/, 42'/,, 68'/, 104'/, 109% 92% 109% 145 108'/, 128'/, 125 12% Heden overleed plotseling, na korte ongesteldheid, onze geliefde moeder Vrouwe M. J. F. VAN DER BANK, weduwe van Mr. C. L. SCHULLER TOT PEURSUM. 26 Sept. 1882. L. C. SCHULLER TOT PEURSUM. Rouwvisites worden niet afgewacht. Op Vrijdagden 6 October 1 882, des voormiddags ten 11 ure, zullen Burgemeester en Wethouders der gemeente Opmeer bij enkele inschrijving aanbesteden IRct verbeurt en van de oude school te Opmeer tot Ilaadka- mcr en Secretarie. Het bestek ligt ter lezing en is op franco aanvrage tegen betaling van f 0,50 per exemplaar te bekomen bij den boekhandelaar M. TACONIS, te Spanbroek, bij wien tevens de teekening ter inzage ligtterwijl nadere inlichtingen worden gegeven door den Architect T. C. VAN DËR STERR te Hoorn. Aanwijzing op den dag der besteding des morgens ten 9 ure. van beste stof, geheel klaar om op te hangen 12,— per stel. vroeger adsistent in het Binnen-Gasthuis te Amster dam zal voortaan eiken Ilonderilag te beginr.en met 5 October, van 9^ tot 12 uur te consulteeren zijn in het locaal van den Heer Broersma, te SC HAGEN'. Gewone consultenf 1, Borstonderzoek en onderzoek met oog spiegel of oorspiegel2, Aanwending keelspiegel en directe plaat selijke behandeling 2,50 Electrische behandeling van verlammin gen en verstijvingen2,50 Minvermogenden worden gratis behandeld. WINTERAARDAPPELEN, uit het schip -ft gulden per mud. Ligplaats Verdronkenoord. Eksteroogeningegroeide Nagels, Wratten, Harde Huid, Voet-eelt enz, worden spoedig en zeker gene zen door de beroemde S'BjEiSTBHE&Ssl. Te bekomen met gebruik per doos A 25 ets. en per stuk 5 10 ets., bij de firma J. BRONGERS Gz Bazar. of meer dan een derde gedeelte der geheele pro ductie in Naaimachines werden door The Singer Slanufacftiring Company in het vorige jaar verkocht en de verkoopeu van deze fabriek bedroegen alléén in de laatste 10 jaren ruim 3 miljoen Machines. Dit buitengewone succes geeft bet beste bewijs voor de deugdelijkheid der l&rigifBeele Vinger ftaaiinachinesdie dan ook feitelijk door aanhoudende verbeteringen en nieuwe uitvindingen eene volmaaktheid als geen ander fabrikaat bereikt hebben, zoodat er dan ook overal de voorkeur aan gegeven wordt. Deze Machines zijn uitsluitend in de bekende Depots der Mllger Maatschappij verkrijgbaar en worden desverkiezende ook tegen kleine termijnbetalingen geleverd. Eeuig Depot te ALKMAAR: LANGESTRAAT 103. fJsL, MET FENKELIIONIG. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit Druivensuiker en Zwitserschcn honig met een af treksel van mout, oranje-bloesem en fenkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de an dere middelen die tegen borstaandoeningen aange wend worden, als Borstthee, Drop, Malz Extract Borst.bonbons, enz. Deze Borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heesenheid hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. In Flacons 5 30 60 en 100 ets. verkrijgbaar te Alkmaar, Ansingli en Mesman Amsterdam, Uloth C°, In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN, wordt beleefdelijk aanbevolen tot het houden van VCP- gailcringcn verknopingen pnrfjgen en hrniioftcilalles op de BOVENZAAL met vrijen opgang. Voor nette en soliede behandeling wordt zorg gedragen. In het Café de meest gevraagde dagbladen aanwezig. Deze scheikundig zuivere Zeep, in hare oorspron kelijke kleuris uitstekend geschikt voor de fijne zoowel als de gewone waschze heeft daarbij de eigenschap de huid zacht te maken. Verkrijgbaar in fust van 15, 30 en 60 kilogram. Tevens steeds voorhanden puike vaste kwaliteit zachte groene Keep, tot concurreerende prijzen. VOOf; co n Dyspeptia. Gebrekkelijke spijsvertering.Som mige menschen zijn in 't bijzonder lijdende aan maag en leverkwalen terwijl deze kwalen bij anderen wor den voortgebracht door veel te zitten door eene on regelmatige levenswijs of door ongerustheid van den geest. Zijn de lever en de maag van streekdau geschiedt spoedig ditzelfde met het hart en de longen en zoowel lichaam als geest lijden er door. Deze bewonderenswaardige Pillen werken onmiddelijk op deze organen en brengen ze spoedig tot hunne na tuurlijken gezonden toestand terug. De onzuiverheden worden uit het stelsel verbannen, de ademhalingsorga nen verlicht het verhitte bloed verkoelden de gal-afscheidingen geregeld de werking van het hart wordt rustigde zenuwen verkrijgen kracht en de gezondheid ontwikkelt zich weder gunstig de patient geraakt weder in het volle bezit van gemakkelijke spijsvertering vroolijk humeur en verfrisschende rust. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0,80, 1,85, 3,t 6,75, t 13,50, 20,50. Potjes zalf 50,80, 1,85, 3,—, t 7,05, f 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. van RenesseApoth. te 's Ilage, B. Adema te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in Holloway 's etablissementen te Londen 78, New Oxford Street. Stoomdrukkerij van Herm*. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4