ihiitetilanb. ttimtenlanb. der bevreemdend zou het geweest zijn aldus zullen zij redeneeren indien hij toen hij vernam aan wien de opdracht was geschied had uitgeroepen jadat spreekt van zelf, dat die opdracht tot geen gevolg leiddeniet omdat de heer Tak geen kans zag om een Ministerie samen te stellen maar omdat men vooruit kon weten welke plannen hij voor den Koning zou ontvouwen en dat daartegen bezwaar zou gemaakt wor den. De heer Tak had deel uitgemaakt van het Mi nisterie Kappeyneen diens denkbeelden omtrent grondwetsherziening gedeeld en gesteund. De heer van Lijnden was echter van een andere meening. Men kon toch niet wetenbeweert hij dat de heer Tak niet een zelfstandig programma zou voorstellen maar het vóór drie jaren door den heer Kappeyne gestelde prol gramma als het zijne zou overnemen. Menigeen zat meenen dat men dit wel vooruit kon weten en dag men integendeel moeilijk kon aannemen dat een ernstir man omtrent zulk een gewichtige zaak thans niet mee- zou noodig achten wat hij drie jaren te voren noodza kelijk oordeelde. Het Ministerie is thans opgetreden met een programma waartoe ook behoort bet doen instellen van een onderzoek omtrent de vraag van welke bepalingen der Grondwet herziening raadzaam is. Herziening wordt alzoo ook door haar wenscheiijk geachtonderzocht moet nog wor den tot welke bepalingen de herziening zich zal uit strekken. Maar vooraf zal met behoud van de thans bestaande grondwettelijke voorschriften het kiesrecht herzien het belastingstelsel hervormd de defensie gere geld worden. Het bedenkelijke van dat programma van werkzaamheden ligt voor de hand. Dat de Grondwet beletselen oplevert tegen een bevredigende regeling van het kiesrecht en van de samenstelling der Staten-Gene- raaiwordt schier algemeen erkend al verschilt men van gevoelen omtrent het meer of minder dringende van de herziening. Het verband tusschen de rijksbelas tingen en het kiesrechtwaardoor elke verandering in DÜITSCHLAND. Op 10 en 26 October a.s. zullen de verkiezingen voor den pruisischen landdag gehouden worden. De Köln. Zeitung ontvangt uit Berlijn het bericht dat Engeland's eischen ten aanzien van Egypte in hoofd zaak aan de overige mogendheden medegedeeld zijn en aan deze de gelegenheid gegeven is nu reeds te Londen te verklaren hoe over die ehchen gedacht wordt. Welke eischen gesteld zijn wordt niet gemeld alleen wordt gezegd dat zij in belangrijke punten veel afwijken van bet vroeger vermelde. ENGELAND. De berichtgever der Daily News is van oordeeldat hoe luidruchtig de Onder- Koning van Egypte nu ook in Cairo ingehaald zij zijn eigenlijk gezag zeer geschokt isen datzoo de engelsche troepen haastig en ontijdig worden terug geroepeneene nieuwe crisis slechts eene kwestie van tijd is. Die van de Standard spreekt in gelijken geest. Hij zegt in de laatste dagen veel ge sproken te hebben met inwoners van de hoogere stan den te Cairo en hen bijna eenstemmig bevonden te hebben in hun ongunstig oordeel over den tegenwoor- digen toestand en de toekomst van Egypte. Sommigen beweerden zelfs dat het tegenwoordig stamhuis nimmer zou kunnen blijven regeeren en dat een engelsche prins ver te verkiezen was. De Times laat zich gunstiger over de stemming der egyptenaren hooren en ziet de toekomst niet zoo don ker in. De Onder-Koning keert volgens dat blad naar zijne hoofdstad onder geleide der troepen terug en de inlanders bereiden met geestdrift eene groote verlichting voor. Er is niet het minste teeken van eenige onte vredenheid die stand kan houden nu men overtuigd isdat Arabi's beweging werkelijk voor goed onder drukt is. Ook zijn er bewijzen in overvloed dat bet herstel der orde met vreugde begroet wordt door de talrijke klassen, wier hoogste wensch is, in vrede hunne velden te bebouwen. In een ander artikel erkent dat blad echter, dat zoo tend nieuwsgierig, om de vrouw te leeren kennen, die zulk een zwartkijker heeft kunnen genezen misschien laat ik mij door u en uw goed voorbeeld ook nog tot het huwelijk bekeeren." Professor Langhausen kwam inderdaad zeer spoedig, den volgenden morgen reedsonverholen verrasbing, verbazing waren op zijn open gelaat te lezen toen de vrouw van zijn vriend hem de hand reikte. Erich had anders steeds met vreugde en trots den indruk gadege slagen die Mathilde's verschijning op vreemdelingen maakte de verwondering van den professor ergerde hem echter. Was het dan zoo iets zonderlings zoo iets onge hoords dat hij eene scboone vrouw had Sinds langen tijd dacht hij weder voor de eerste maal met bitterheid aan zijn lichamelijk gebrek dat in de jaren van zijn geluk geheel het onaangename voor hem verloren had en de daags te voren reeds bewogen gevoelige snaar in zijn hart trilde heitig. Zijne vrouw ontving den profes sor met onbevangen hartelijkheid en die beminnelijke lieftalligheid, die een veeljarig verkeer met allerlei menschen eene vrouw verleent. Maar al scheen zij ook veel behagen te scheppen in het opwekkende gesprek met den ontwikkelden jongen man al uitte zij zich ook in waardeerende woorden over zijne geheele per soonlijkheid en al beweerde zij ook dat de professor van zijne vele zeereizen eene frischheid bewaard had die op zijne gesprekken een opwekkenden en bezielen den invloed had den overweldigenden indruk, dien Erich gevreesd had had zijn vriend blijkbaar niet ge maakt. Ook in de nu volgende weken, gedurende welke Langhausen in de kleine villa zich recht thuis begon te gevoelenmet Mathilde duetten zong hun zijne belangwekkendste bekenden voorstelde en hen opmerk zaam maakte op de schoonheden der stad en van hare omgeving verdween de wonde plek in Erich's gemoed wel niet geheel en gevoelde hij nog wel eene heimelijke Engeland niet zorgt voor een onbepaald tijdvak den Onder-Koning met soldaten te steunen zijn gezag op zeer losse schroeven steat, Men moge dien steun van Engeland eene bezettingeen beschermheerschap noe men zeker is hetdat Engeland niet vergeten zal wat Frankrijk toekomt en de fransche belangen niet uit het oog verliezen zal. Evenwel valt, volgens dat blad, voor een gemeenschappelijk toezicht van Engeland en Frankrijk in den ouden vorm weinig te zeggen. FRANKRIJK. Te Parijs is den 24 op eene bijeen komst van socialisten het denkbeeld geopperd eene wet te ontwerpen, waarbij aan de eigenaars van huizen de verplichting opgelegd wordt, den huurprijs hunner hui zen met de helft te verminderen. Een ander wilde toevluchtsverblijven gesticht hebben voor ongehuwde werkliedenvoor de gehuwden konden verscheidene nuttelooze gebouwen, als kerken en musea onteigend worden. Een ander wilde vrije woning op kosten der stad voor ieder, die minder dan f 2.50 daags verdiende. Den 30 komt president Grévy te Parijs terug. ITALIË. Een koninklijk besluit is verschenen waarbij de zitting van het parlement gesloten is ver klaard. De dag der opening van de nieuwe zitting wordt bij een later besluit vastgesteld. De Obsservatore verklaart kortafdat het verbod aan de katholieken in Italië om deel te nemen aan de ver kiezingen van kracht blijft. TURKIJE. De engelsche gezant te Konstantinopel gaf aan den engelschen minister van buitenlandsche zaken kennis van een schrijven der Porte waarbij deze haren dank betuigt voor het herstel der orde in Egypte en de hoop te kennen geeftdat de vriendschapsban den welke beide landen vereenigen nog nauwer wor den toegehaald. De minister machtigde daarop den gezant, aan de Porte het genoegen kenbaar te maken, dat de in dit schrijven vervatte vriendschappelijke be tuigingen bij de engelsche regeering veroorzaakt hadden. Inmiddels heet de P^ rte den wensch geuit, dat de ontruiming van Egypte door de engelsche troepen spoedig mocht aanvangen. Zij vroeg zelfs, of daarvoor reeds maatregelen genomen waren. Baker-pacha nam zijn ontslag als adjudant van den Sultan en vertrok zonder dat op zijn verzoek om ont slag nog beschikt was. Het ontslag van Abdul Mutalif, sjerif van Mekka, door de Porte wordt aan de volgende redenen toege schreven. De bedreiging van Arabi om hem tot kha- lief te benoemen mocht de Sultan zich tegen de na tionale partij in Egypte verklaren de kuiperijen van Abdullah-pacha die eveneens beweert van den profeet af te stammen en hem beschuldigt, zijn ambtsvoorganger vermoord te hebben de spanning ontstaan door het bericht betreffende de verklaring van Arabi tot op roerling en het uitbreken van een opstand in Hedjaz. Dit laatste schijnt niet geheel onjuist te zijn er wer den althans 5 bataljons daarheen gezonden. EGYPTE. Generaal Wolseley blijft nog ten minste 14 dagen in Egypte en vertrekt eerst na regeling der dringende vraagstukken betreffende de krijgsraden, het vertrek van een deel der engelsche troepen en de her vorming van het egyptische leger. Hij is echter ziek en lijdt aan koorts en dysenterie. De ministerraad heeft drie besluiten opgesteld welke den 28 door den Onder-Koning getoekend zouden worden. Bij het eerste wordt eene bizondere commissie te Caïro benoemd om vonnis te vellen over oproerige daden, door militairen en burgers gepleegd. Deze com missie bestaat uit negen leden onder voorzitterschap van Ismaëi-bey. Bij het tweede besluit wordt een mi litair gerechtshof te Cairo ingesteld om overeenkomstig het militair wetboek en zonder hooger beroep alle zaken te beslissen door de bovengenoemde commissie aan het oordeel van het Hof te onderwerpen. Dit Hof zal be staan uit acht leden met Mohamed-Reouf als voorzitter. Bij het derde besluit wordt een militair gerechtshof te Alexandrië benoemd om over alle door de commissien aldaar en te Tantah aangebrachte zaken uitspraak te doen. De gevangenen zullen zich door advocaten mogen angstmaar daarbij bleef het dan ook. De herfstdagen waren helder en schoon de professor en zijne vrienden waren bij al hunne ontwikkeling en vernuft zeer opgeruimd en wanneer de mannen zich in te ernstige discussiën en te gevaarlijke vraagstukken wilden verdiepen was de overmoedige Olga Gosende zeventienjarige dochter van den professor in de geneeskunde die zich spoedig aan Hartmann had aangesloten altijd dadelijk bereid door een harer ondeugende opmerkingen de lachers op hare zijde te halen. Op een avond had het vroolijke gezelschap juist af scheid genomenen Mathilda was aan haar vleugel gaan zittenom voor haar man zijn lievelingslied te zingen dat hij slechts geheel alleen wilde hooren. Zij zong zoo schoon haar stem trilde hem door de ziel en een diepe zucht verhief zijne borsteen zucht van zelfverwijt over het afschuwelijke wantrouwen, waar aan hij zich had schuldig gemaakt. „Wat hebt gij lieve?" vroeg Mathilde, toen het lied geëindigd was„het kwam mij vooralsof gij niet zoo vriendelijk keekt als anders, wanneer ik zing waarover kunt gij zuchten „Overmaat van geluk, liefste! Gij weet het, het geluk maakt laf en ik ben zoo laf, om te huiveren voor ie der bladdat mij een nieuw jaargetijde aankondigt voor iederen zonsopgang die een nieuwen dag brengt, uit vrees dat er iets kan veranderen rondom ons en aan ons geluk. Hij wilde zijne vrouw tot zich trekken om met een kus zwijgend om vergiffenis te smeeken dat hij weder aan haar getwijfeld had toen hij plotseling hare wan gen zag verbleeken terwijl zich een medelijdende en treurige trek om hare lippen vertoonde en haar hoorde fluisteren: „Arme Erich Wordt vervolgd. laten verdedigen. De Onder-Koning zal weldra be sluiten uitvaardigen waarbij kwijtschelding van straf wordt verleend aan alle officiers van den rang van ka pitein en lager uitgezonderd hen die rechtstreeks deel namen aan de oproeren. Den 28 's namiddags 4 urenterwijl de officieren van het engelsche leger wedrennen bielden werd te Cairo een geweldige ontploffing gehoord, gevolgd door eenige kleinere welke op gescbutsalvo's geleken. On geveer 20 minuten later had eene tweede geduchte ont ploffing plaats wederom gevolgd door kleinere welke gedurende een paar uren aanhielden. Een trein van spoorwegwagens met krijgsvoorraad geladen, was door eene onbekende oorzaak in brand geraakt en van daar de ontploffingen. Het stationsgebouw geraakte in brand; het voor de reizigers bestemde gedeelte bleef behouden doch de pakhuizen met levensmiddelen voor het leger gedurende eenige dagen verbrandden of raakten geheel vernield. In het engelsche hoofdkwartier geloofde men niet aan kwaadwilligheid. Door het geneeskundig staatstoezicht is den 26 als arts toegelaten de heer H. F. A. Sasse doctoran dus te Zaandam. De gemeenteraad van Anna Paulowna heeft den 26 de begrooting voor 1883 in ontvang en uitgaaf vast gesteld op 13629.79%. Aan den gemeente-ontvanger, den heer F. Kaan is op zijn verzoek, eervol ontslag verleend tegen 1 Januari. Het heer A. K. Kaan houdt, door vertrek naar Wieringerwaard op lid van den gemeenteraad te zijn. Den 26 is te Schiedam het lOOjarig bestaan ge vierd van het weeshuis der herv. gemeente, üe pre dikant F. Haversmidt hield de feestrede en de verploeg- den werden gul onthaald. De nieuwe burgemeester van Nieuweramstel jr. v. Citters is den 27 nadat hem den vorigen avond reeds eene serenade bij fakkellicht was gebracht, plech tig ontvangen en geïnstalleerd. Eene eerewacht te paard begeleidde hem en van het raadhuis komende deed hij met zijnen ambtsvoorgangerin een met 4 schimmels bespannen rijtuig, een rit door de met vlag gen versierde gemeentebegroet wordende door het zangkoor van Bovenkerk de kapel der Vereenigde Toonkunstenaren, en de liederen zingende schooljeugd. Aan 700 schoolkinderen werden volksspelen en ont haal verschaftzijnde door den burgemeester f 100 voor prijzen beschikbaar gesteld. Ten slotte werd een diner gehouden. Het gemeentebestuur had f 1000 aangewezen voor de feestelijkheden die overigens uit bijdragen der ingezetenen werden bekostigd. Eene sere nade van wege het Prinses-Marie-park waarin ten spijt der naburige hoofdstad, thans weder eene volledige kermis wordt gehouden is door den burgemeester af gewezen. Onder de passagiers, den 27 per stoomschip Cas tor van Amsterdam naar Nieuw-York vertrokken be vonden zich volgens hun zeggen 2 voortvluchtige staf officieren uit Arabi's leger. Te Krommenie is den 27 een nog geen Sjarig meisje dat met een paar andere kinderen van gelijken leeftijd spoelde te water geraakt en daags daarna aan de gevolgen overleden. Te Haarlem is den 28 aanbesteed het bouwen van eene cavaleriekazerne met stallen rijbanen ma gazijnen smederij enz., aan den Schooterweg geraamd op f 449,400. Laagste inschrijver was de heer E. Mar cus Roodtte 's Gravenhage voor 420,000. Het nieuw stedelijk gasthuis te Bergen op Zoom, waarvan de kosten meer dan een ton hebben bedragen, is den 28 in gebruik gesteld. De zieken worden aan vankelijk verpleegd door 16 liefdezusters. De gemeenteraad van Leiden heeft den 28, op verzoek van de directie der Leidsche Trannvaymaat- schappij, toegestaan dat de dienst op de lijn Haven station gedurende de 6 wintermaanden zal worden ge staakt en zulks op grond van de ongunstige resu'taten, welke de exploitatie dier lijnvooral gedurende den winter, oplevert. De gemeenteraad van Zaandam heeft den 28 aangenomen het plan en de begrooting van kosten voor eene te bouwen school aan het Rustenburg. Het bestek voor de werken ter verbinding van de Voorzaan met het Noordzeekanaal kon niet behandeld worden omdat de goedkeuring van de Kanaalmaatschappij nog niet was ingekomen. Op den weg naar de Purmer zijn 2 jongens van Monnikendam door 2 personendie in de nabijheid bezig waren met vogels te schieten, bij ongeluk geraakt, de een in het oog en de ander in de dij. De onvoor zichtige jagers verwijderden zich met hun schuitje zoo snel mogelijk maar er zijn genoegzame gegevens om hen op te sporen. Ten gevolge van het bezwijken der keersluis te Crevecoeur zijn de polders het Boschveld en May en de Vliert geïnundeerd, zoodat thans alle polders rondom 's Hertogenbosch onder water staan. Op het Frederiksplein te Amsterdam is de koet sier van een huurrijtuig van den bok gevallen en op de plaats dood gebleven. Te Burge.brug in de Zijpe ister gelegenheid der kermis, eene harddraverij met paard en kar gehou den. Van de 12 deelnemenden was winner van den prijseene pendulede heer C. Bruin en van de premieeen paar kaasstolpen met zilver gemonteerd de heer L. Groot. Vóór den aanvang der harddraverij geraakte een der deelnemers met paard en kar in eene sloot, hetgeen hem echter niet belette om in den wed strijd mede te dingen. De oogst van tarwe rogge en haver is in den Anna-Paulownapolder vrij bevredigend in aanmerking genomen de ongunstige vooruitzichten in dezen zomer door den hoogen waterstand. De aardappelenoogst daarentegen is zeer slecht er wordt zeer weinig ge rooid en van geringe kwaliteit. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2