Landerijen, CÏÏAlPAeE-WIJra Alkfflaarsche Pijnzfabriel Volks-Bibliotheek Weggeloopen. Teekengenootschap Altentie s. v. p. DOGCASES LANTAARNS. POGO-OLIE. 1°. De Windkoornmolen mam Openbare lljtï Aanzienlijke Verkooping uitmuntende Wei- en Bouwlanden, ABB. SLÜOS, OPEiNBABE VEBKOOP Voorloopig Bericht. VEILING een Bosmolen voor een Paard, Uien- en Aarclappelenznliken S. DE LANGE P.AZ, drooge eiken Kaclielblokjes en Haardhout, Uomologatie-accoord. J. H. DE REUS, LNKTPREPARAÏEN StoomkunstververijDrukkerij Chemische Wasscherij JL AKERSLOOT, BOERENPLAATSEN, te Warmenliuizcn. W Slboétrfcntiëu. 4 Den 3 October 1882, des voormiddags te TWf 11 urenzal te ten huize van den Heer W. TEN HAVE, ten overstaan van den Notaris J. VII LEGII1VUI Iz., publiek worden verkocht: met Erf, genaamd u DE OUDE KNECHT,waarin handel gedreven wordt in graan en meelte Aker sloot op de Molenbuurt. 2°. Het Huis en Erf, naast het vorige per ceel met vier kamers zolder, keukenkelder, berg. plaats en tuintje. Beide perceelen behoorende tot den boedel van wijlen den Heer M. VAN ZOViEREN, kunnen wor den aanvaard na betaling der kooppenningen het huis den 1 November 1882. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris te Uitgeest VAN TWEE* KAPITALE met Erven TuinArbeiderswoning en diverse perceelen ter gezamenlijke grootte van 47 hectaren, 77 aren, allergunstigst staande en gelegen nabij kerk en school te Wieringerwaard. Notaris te Winkel, zal op Dinsdag, 10 October 1882, bij opbod, en op Dinsdag, 17 October 1882 bij afslag, telkens des voormiddags 10 ure, in de herberg van den heer A Heijn, te Wieringerwaard publiek verknopen De bovenstaande BOERENPLAATSEN en LAN DERIJEN. Breeder bij biljetten omschreven. Alles behoorende tot de nalatenschap van wijlen den Heer M. VETHMAN, te Wieringerwaard. Nadere informatiën verkrijgbaar bij voornoemden Notaris en den Heer D. BREÈBAART Kz., te Winkel. te E&richuizen op Donderdag, 19 October 1882, 's morgens ten 10 ure, ten herberge van den heer Jn. Grootes ten overstaan van de Notarissen P. J. LAU, in de Rijp, en D. VAN OS, te Purmerende, van: Eene voor weinig jaren nieuw gebouwde welin gerichte Hoeren woning, met Schuur en Err, te Driehuizen en diverse perceelen veer best Weiiamlin den Eilandspolder, gem. Zuid- en Noordschermer, te zamen groot 18 hectaren, 41 aren, 20 centiaren. Behoorende aan den Heer D. GROOT en te veilen bij perceelen, combinatiën en massa, zooals op de biljetten wordt vermeld. Informatiën geven voornoemde Notarissen. Burgemeester en Wethouders van ALKMAAR zullen op Dinsdag, 10 October 1882, 's namiddags 1 uur, aanbesteden de levering van het druk- en bindwerk, schrijf-, bureau- en schoolbehoeften, benevens schoolboeken ten dienste der gemeente, gedurende de jaren 1883 1884 en 1885, op de voorwaarden zooals die ter gemeente-secretarie ter lezing liggen. Inschrijvingsbiljetten in te leveren ter gemeente secretarie op 9 October 1882, vóór des namiddags 2 uren. te W a r m e n b u i z e n in de herberg DE OOIE VAAR,op Woensdag, 6 December 1882, te 11 uren, ten overstaan van Notaris €«JHEWERI%E VAN DE UITMUNTENDE ter grootte van ongeveer 441 hectaren, Nagelaten door den Heer B4. GROOT Jz. zoo goed als nieuw. Prijs f SO. IVn Een BBand-DorschmachineTE HUUR, k f 1,— per dag. Bij 11. KOOPMAN, Smid te Heer Hugo Waard. vaö het departement Alkmaar der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen. Aanvang van het Lees-saizoen Woensdag, 4 October 1882, Uitgifte van kaarten. Donderdag, 5 boeken. Alles in het gewone locaal in het Gasthuisdes avonds van 6 8 uur. Namens de Commissie, Mr. J. 11. C. HORCH Secretaris. N B. De Commissie brengt tevens in herinnering, dat jongens beneden den leeftijd van zestien jaren niet toegelaten worden. van af 17 ets. en hooger, bij J. FORTUIN Bz., Kaasmarkt, Alkmaar. van het huis F1SSE THIRION Co, te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen k contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 flesschen EaoEiet il'Orf 33,- Earte gSlanchc 2», Carte IHoireSO,— Sillery Superieur SI,— Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer «81). Fortuin EBz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar De ondergeteekende maakt zijne geachte begunstigers bekend, dat hij van af 1 Oc tober de prijzen van het Dunclvicesch met 4© ct. per kilo beeft VERLAAGD. Sëiefstuk f,4© per kilo. H VAN TWISK Kooltuin. Wegens opruiming tegen zeer billijken prijs TE KOOP: eene partijvan ongeveer tachtig vaam voor vervoer zeer gunstig aan het water gelegen. Te bevragen bij den Heer G. RUYTER, te Uitgeest. De Directie der beide NOORDHOL- LANDSCHE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJEN, gevestigd te Oud carspelmaakt bekend dat voor haren I'ertCgen- wooriïiger benoemd is de Heer Kerkvoogden der Hervormde Gemeente alhier bren gen ter kennis van de Leden der gemeente dat de VI'0«IÏIÏS<' l»y«lragen in de buitengewone kosten van herstellingen en vernieuwingen aan het orgel ïn de iAapelkerk met inbegrip van de 47,721 bij de inwijding van het orgel gecollec teerd, hebben bedragen de som van 1497,72^. Kerkvoogden betuigen bij deze hunne eikentelijk- heid aan de inschrijvers en geversvoor de onder steuning die zij van hen hebben mogen ontvangen doch nemen tevens beleefdelijk de vrijheid om die leden, welke abusievelijk geen inschrijvingsbiljet moch ten hebben ontvangen of van wie het biljet niet mocht zijn terug gehaaldalsnog uit te noodigen om, voor het geval zij genegen mochten zijn het hunne nog bij te dragendaarvan mededeeling te willen doen aan één der ondergeteekenden. Kerkvoogden voornoemd Alkmaar, J. C. VONK President den 30 Sept. 1882. P. van LEEUWEN, Secret. In den avond van den 23 September j 1. zijn van het erf van de wed A. ZUT, aan de Pan nekeet, onder ZuidscharwouIe, weggeloopen 3 witte Sflelkschapen ongemerkt. Inlichting of terug bezorging wordt verzocht aan bovenstaand adres. Bij beschikking der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van 29 September 1882 is het accoord door den ondergeteekende aangeboden voor J. DE RAAT, aannemer en timmerman te Alkmaar, geho mologeerd eu het faillissement dien ten gevolge opgeheven. COHEN STUART, Procureur. Ddontine Tand- en Mondwater, radi caal geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tandkwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chronische keelpijn. In flesschen van 0,60. Déiacre's Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aan te tasten, in doozen van 0.50. Depöth. firma J. BRONGERS Gzn. „Kunst zij ons doet Het Bestuur berichtdat de werkzaamheden gedu rende de wintermaanden eiken Maandag-avond iu het gewone locaal zullen plaats hebben, IBailolage voor werkende leden 4 October Namens liet Bestuur, fjl. Fiirber, Secr. De prijs der KOKE is van af Maandag 2 October 1882 tfjdei}jk gesteld op 4:5 cents per hectoliter (mud), af te halen aan de fabriek terwijl bij partij van minstens 50 hectoliter 4© cents per heet wordt berekend. Bestellingen te doen aau het kantoor der fabriek. De directeur, I. H O L T Z. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan voGr het ontwerpen van bouwkundige plannenmet of zonder dagelijksch toezicht. W. H. MATTHIJSEN, Nieuwesloot. Spratts Patent (Vleeschbrood voor Honden), 25 Cents per kilo, Hekelstraat, C 7, ALKMAAR. Neiterlandsche SchrijfinktAti- sarin-, Schrijf- en CopiëerinktSa- ton- en andere Inktsoorten onderscheiden zich door hare levendige kleur, groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten. Emmerik a. d. Rijn. H. VON GIMBORN. Scheeps-, Stal-, Loop- en Zaklantaarns in groote sorteering voorhanden. Tevens ruime keuze in Oui- hretiooxenFiches, Schaak-, Dam- en Bëoniinospclicnbij HENDRIKS HouttilB 27. bevelen hunne beleefd aan. Met nitstoomen (chemisch was- SChen) blijven Dames- en Heerencostu- m e s geheel in elkaar. Weverftl worden zonder lostornen Jassen, Pantalons, \esten, Damesmantels en Stoffen Damescos- tumes, zoover de stof er voor geschikt is. Speciale Inrichting voor het verven en opnieuw appreteren van AMEUBLEMENTSTOFFEN, TRIJPEN enz. A ressort Verver ij en Machinale Moireerinricliting van ZIJDEN DAME8- CÜ8TUME8 LINTEN enz. Dagelijksche verzending van goederen naar de fabriek van de depots Alkmaar, Mej. B. A. EENHORST, Mient. Helder, den Hr. W. CORPORAAL, Spoorstraat. Schagen, I'- DE WAARD. Bar sing er hor nden Hr. J. H. HAGEMAN. Burmerend, den Hr.C. C ALDERDEN, Kaasmarkt. Hoornden Hr. N. BLOKKER, Achterstraat. Krommenieden Hr. JAN HEIJN1S Dkz. Wieringerwaard, den Hr. II. BöTlGER. Edam, den Hr. W. SANDERS. Sijp, J. VERDONK. Monnikendam, Mej de Wed. K. DE MOES. Tessel, Mej. de Wed H GERSSEN, te Burg, waar stalen te bezichtigen zijn en alle informatiën verstrekt worden. Kleine reparaties aan geverfde of uitgestoomde Heeren Kieedingstukken zijn onder de reeds billijk gestelde voorwaarden begrepen. AFLEVERING SPOEDIG. Dit in Indie zoo gunstig bekend Geneesmiddel tegen HOOFDPIJN is onfeilbaar inwerking, zoodat elke verdere aanbeveling overbodig is. Prijs per flacon 80 cents met gebruik. Depot bij de firma J. BRON GERS Gz., Bazar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3