D. TECKER, Houttilstraat, Dames- en KMer-Iintermantels, Najaars- en Regenmantels, Prima kwaliteit Grascoke HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND. ST1 Winter-Boter. Wij ontvingen heden de nieuwste modellen van Regenmantels Peignoir s9 Stoffen 9 har- nee ringen Rokken 9 §orties9 Capuchons en diverse artikelengeschikt voor het aanstaande saizoen. BAHLMAMN en Co. puike Winterboter. Transparente Zachte Glycerine Zeep. POEDER-CHOCOLADETT 1 n.i.l. 1 m ia, FRED. BRANDS COGX BRUYNESTEYN, Gebr. Figée GEREEDSCHAPPEN. Prijsbiljarlen alsmede JAP@IST§FF®1 met bijpassende garneeringen, iVlORCEN-JAPONNEN VILTEN ROKKEN, H. J. VONK, voorheen COSTER en VAN LEEUWEN. afgehaald van het pakhuis 5R ets. per mud, vrij aan huis 55 ets. per mud. Machinaal geklopt, afgehaald 55 cents per 40 kilogr., vrjj aan huis €1# cents per 40 kilogr. Prijzen zijn a cogitant. COKTËlt ét VAX LEEUWENtr Alkmaar, en LAXfclE DE MOBAAZ HardeWitte en Zuivere WISSEL- en EFFECTENBAjNK. Dam, hoek Vijgendam, 15-17, A. REUTER Hz., Houttilstraat, Stoomzeeplabriek „de Ankers." II. W. IIOLSMULLER. Ltreciitschestraat 28, A MSTERDAM, W. J. BLITZ, Tandarts, Machinen-Fabriek, HAARLEM. Macliineriën, "bericht aan zjjne geëerde clientèle de ontvangst van eene groote en fijne sorteering der NIEUWE MODELLEN GEBREIDE en FLANELLEN DOEKEN. R.OTTE3RDAMBCHEÏ De Directie geeft kennisdat bij haar kapitalen beschikbaar zijn onder eerst hypothecair verband van landerijenaflosbaar bij jaarlijksche termijnen of in ééns na verloop van tien jaren. Nadere inlichtingen dienaangaande te bekomen bij hare Agenten de Heeren De Directie B. MEES. B. VAN ROSSEM. Ed. HOIJ ER ,vV EN "Sf/f LIJFRENTE Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. HoofdkantoorAMSTERDAMHEERENtlRACHT 378. Agenten te Alkmaar bij den Heer J. BURGER. Abbekerk H. ROL Hzn. Opperdoes A. ROGGEVEEN De Maatschappij neemt geene verzekeringen aan beneden f 500,verzekerd kapitaal. 'vd P (i de Stearine-Kaarsenfabriek APOLLO", te Schiedam Bekroond: te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medaljete Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. JOHANNES KRAMER C opgericht in 1858 ASlSSTKMlitSI koopen cn verkoopen Effecten Coupons Loten enz,, tot den koers van den dag, sluiten prolongatiën en geven onmiddelijk voorschot op Effecten. Ondergeteekende bericht, de ontvangst der IMinter-Ooter. Purmerend, 28 Sept. 1882. H. BUISMAN Rz. bericht de ontvaugst van Deze scheikundig zuivere Zeep, in hare oorspron kelijke kleuris uitstekend geschikt voor de fijne zoowel als de gewone waschze heeft daarbij de eigenschap de huid zacht te maken. Verkrijgbaar in fust van 15, 30 en 60 kilogram. Tevens steeds voorhanden puike vaste kwaliteit zachte groene Zeep, tot concurreerende prijzen. ALKMAAR. J. J. DE LANGE ZOON. Hekelstraat. PRIJS-COURANT. Ned. Pd. Ossenvlecsch f 1,— Ossenbiefstuk 1,5© Ossenhaas 1,5© Itall'svlecsch 1,3© Alle fifne Stukken vieesehzonder been. 20 ets, het Ned. Pd. hooger. Ned. Pd. Markensvleesch f Gebak, Horst enz. 0,95 Rookworst f ëciic groote party in alle soorten tot zeer lage prijzen bij J. PORTUIN Bz., Kaasmarkt, Alkmaar. uit de fabriek vau D. N. M GROOTES, te Westzaan. Deze chocolade onderscheidt zich door zuiverheid van smaak en is te verkrijgen in busjes van 2| en 5 ons, 0,65 en f 1,25, bij ALKMAAR Voordam. Engelsehe 1 innen Overhemden in alle prijzen, van al f 50, met of zonder boord, j Sokken en Tricot Ondergoederen. Alle soorten van Handschoenen. DASSEX, BOORDEX, FRONTS, MAX CHETTEX, PIQUÉ VESTEX REISAR TIKELENBADAKTIKELEXPAR4- PLUIES, ROTTIXGEXLEERWERK enz. enz. Franco toezending door het geheele rijk. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhieren iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige opc- ratiën en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. op Vrijdag G October, 's avonds van 5uren. De contributie is 11,3© per cursus en bij latere deelneming ook voor het geheel verplichtend. J. HOEK Directeur. MIUAZIJNËN van MACHINEKAMER-BEHOEFTEN, il.Z, Woorburgwal en Spuistraat, Mo. 38 en 3©, op Zondag, 8 October '83, des namiddags te 3 uren, om pr(js en premie in contanten', bij P. HITjBRAND te Bergen. Stoomdrukkerij van Herm". Coster en Zoon te Alkmaar. Dames- en Kinder-Wintermantels,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4