No. 117*. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. TWEEDE BLAD. ZONDAG 1 OCTOBER. fóiuuculaub. QUcrlci. itlarhI- cit öcutvberiiiuzn AlkHt tRSCIIf COURANT. STATEN-GENERAAL. StaatsbegrootÏDg voor 1883. Vervolg. Hoofdstak IV. 622.096 hooger. De posten gerechts kosten en onderhoud der gevangenen zijn eik met f 10000 verhoogd, tor zake van de uitvoering der drankwet. Voor een inspecteur der gevangenissen is f 2400, voor een tweeden ingenieur-architect ƒ4000, voor voortzetting van den bouw van gevangenissen 780.000 uitgetrokken voor den bouw der cellulaire gevangenis te Groningen worden de laatste gelden aangevraagd. Het voornemen bestaat, gebouwen voor de kantongerechten te stichten of aan te koopen te Woerden, SliedrechtHarlingen, Berlikum, Zuidbroek en Onderdendam. Eene verhooging van f 13200 wordt gevraagd tot aanstelling van 22 bewaarders te Leiden, Hoorn, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht, 3000, vrij vallende door het onvervuld laten der betrekking van subst.-officier van justitie te Leeuwarden, worden gevraagd tot verhooging van bureaukosten van sommige ambtenaren van het O. M. bij de kantongerechten. Hoofdstuk V. f 1.525.088.61 hooger dan voor 1882, waarvan voor hooger onderwijs f 133.918.91middel baar 17.177 en lager 1.427.020 meer. Yoor het eerste: vermeerdering met 2 hoogleeraren te Groningen, 1 te Leiden en 1 te Utrecht, 7000 voor herstelling van een der beide groote kijkers op de sterrewacht te Leiden enz; voor het tweede o. a. 2500 voor aanstelling van een leeraar in den boschbonw aan's Rijks-landbouwschool te Wageningen; voor het laatste o. a. ƒ50000 voor vermeer dering en uitbreiding der Rijks-normaallessen, 9900 voor tractementsverbeteringvan het personeel der Rijks-kweek scholen 5000 voor opleiding van gymnastiek-onder- wijzers aan de kwee kscholen te Deventer en Groningen. Een subsidie van f 5000 wordt voorgesteld voor de regelingscommissie van het te Amsterdam te houden orientalisten-corigres. Hoofdstuk VI 308,076,36% hoofdstuk VIII f 241,358 hooger dan voor 1882. Hoofdstuk VII a. bevat voor amoritisatie f 1,045,400, hoofdstuk VII b. is 695,106 hooger, waarbij 295000 meer voor kosten van herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen en 216000 meer voor uitkeering aan de gemeenten van 4/j van het personeel (opgewogen door evenredige verhooging der middelen). Tot verbouwing van het O. I. huis te Mid delburg tot kantoren van de hypotheken en het kadaster wordt 13000 aangevraagd. Voor grondlasten en on derhoud der voormalige domeinen van prins Erederik is 99500 noodig. Men wil het aantal inspecteurs der registratie voor de controle op het recht van successie met 2 vermeerderen. Hoofdstuk IX f 642,961 hooger waarvan voor posterijen in verband met de invoering der postpak- ketdienst over het geheele Rijk 213,100 meer (opge wogen door eene vermeerdering der inkomsten met 3 ton), Voor maatregelen ter bescherming der visscherij in de Zuiderzee en proefneming met oestercultuur aldaar wordt f 1000voor nederl. inzendingen ter inter nationale visscherijtentoonstelling te Londen 15000, voor het maken van eene vluchthaven te Grave 24,575 gevraagd. Voor een weg van Eersel naar de belgische grens is 12000 als eerste deel eener driejarige subsi die voor subsidiën tot verbetering der haven te Volen- dam en der Witbeek in Limburg, en tot aanleg van wegen van Groningen naar Roden en van de Emmer burg naar Nieuw-Amsterdam 34,700 uitgetrokken. Hoofdstuk X 24,105,744 lager, inzonderheid door mindere bijdragen aan de koloniën Suriname en Curasao. De voorgedragen begrooting tot voltooiing van het vestingstelsel bedraagt 3.151.400. Uit de toelichting blijkt, dat de regeering niet wenscbt over te gaan tot verbetering der vesting Gorinchem zoolang het plan voor het zuidelijk gedeelte van het kanaal Amsterdam Merwede niet in bijzonderheden is vastgesteld. Oorlogs telegraafverbindingen zullen gemaakt worden door in gegraven grondkabelshet aangeschafte telegraafmate- riëel moet hiertoe gewijzigd en aangevuld worden. Tweede Kamer. Ingediend zijn ontwerpen tot bekrachtiging van pro vinciale belastingen tot onteigening voor den aan leg van eenen kunstweg in de gemeente Eindhoven voor de verbreeding der Brugstraat te Wijk (Maastricht) aan de zuidzijde en voor de verlenging van de straat de Zak te Maastricht; tot bekrachtiging eener ruiling van grondbij Arnhemten vorigen jare voor den bouw eener cellulaire gevangenis aangekocht, tegen een nrooterwestelijker gelegen terrein verschaft door de Maatschappij van bouwgronden tegenover Hulkestein welke tusschen hare perceelen en de stad liever geene gevangenis heeft; en van den heer Rombach en 3 anderen een wetsvoorstel tot afschaffing van den ijk op de gas meters en vervanging door een facultatief onderzoek. Nadat den 28 het amendement van den heer Lobman op paragraaf 8 van het adres van antwoord met 48 tegen 31 stemmen verworpen was, is den 29 behandeld paragraaf 9, luidende: „Met de meeste belangstelling vernamen wij, dat voorstellen betrekkelijk het kiesrecht weldra zullen worden ingediend, en dat het Uwer Majeeteits voornemen is een onderzoek te doen instel len omtrent de vraag, van welke bepalingen der grond wet herziening raadzaam is. De omstandigheid, dat de hoofdtrekken der regeling van het kiesrecht in de grond wet zijn aangewezen, doet ons de nadere ontwikkeling der plannen van Uwe Majesteit met te meer verlangen verbeiden." Een amendement van den heer v. d. Hoe ven, om den laatsten zin te doen vervallen is na lang durige discussie met 47 tegen 29 stemmen verworpen, en daarna het geheele adres met 73 tegen 2 stemmen aangenomen. Vervolgens is de motie van den heer v. Houten aandringende op het openbaar maken der be scheiden betreffende de ministeriëele crisissen van 1S79 en 1882behandeld en verworpen met 49 tegen 24 stemmen. Voor de met 1 October te Groningen te openen cursus ter opleiding van hoofdonderwijzers en hoofdon derwijzeressen hebben zich 52 heeren en dames laten inschrijven. Voor de bijwoning van alle lessen wordt 50, van enkele lessen f 20 's jaars betaald. Aan L. Zijp gewezen postbode te Monnikendam, is een pensioen verleend voor f 88 's jaars. Op Curacao was tot 1 September ongeveer ƒ650 bijeengebracht voor de nagelaten betrekkingen der ver ongelukten van de Adder. Op de in aanleg zijnde spoorlijn Zaandam—Hoorn is het zandrijden voor onbepaalden tijd geschorst om dat de groote draaibrug onder Purmerende nog niet ge reed is ofschoon de termijn van oplevering reeds ver streken is. De controleur der directe belastingen en accijnsen te Hoorn D. v. Nievelt is verplaatst naar Deventer en vervangen door den heer J. A. v. d. Peen, thans ontvan ger te Wadenoyen c. a. Te Wormerveer c. a. is tot Rijks ontvanger benoemd do heer H. Coops thans te Bodegraven c. a. Het bestuur van de landbouwvereeniging te Veendam heeft op daartoe gedane uitnoodiging na onderzoek van de uit Alkmaar daar heen verzonden compost of straatvuil verklaard in een aan den directeur der ge- meentereiniging te Alkmaar gericht schrijven van 20 September 1882 dat die compost aller goedkeuring weg droeg dat zij ze daarom gerust bij een ieder durfde aan bevelen en dat zij zelfs bij Groninger belten niet behoefde achter te staan. De uitgave van het weekblad voor populaire dier kunde „Pauua" is wegens ernstige ongesteldheid van den hoofdredacteur en het plotseling opgekomen vertrek van den mederedacteur naar het buitenland, (naar de uitgever vertrouwt tijdelijk) gestaakt. Aan het 30ste nummer is een tijdelijke titel en inhoudsopgaaf toege voegd. Het Weekblad voor Meisjes „Lelie-en Rozeknop- pen", is door Koningin met hare inteekening vereerd. Van nu af zullen, behalve mej. C. Alberdingk Thijm als hoofdredactricede navolgende auteurs als mede werkers optreden: J. H. v. Balen, Cella, W. Gosler Mme. Hippeau (Parijs)Melati van Javamr. J. J. KneppelhoutVirginie Loveling, Justus v. Maurik, Pol de Mont, Lina Morgenstern, Vorsterman v. Oyen, Edse PolkoJ. B. Rietstap A. J. Servaas v. Royen, A. L de RopPrau Prof. Lina Schneider, Louise Stratenus, Helène Swarth prof. J. A. Alberdingk Thijm, mr. H. Viotta en anderen. In het tijdschrift voor vogelliefhebbers „Onze geve derde vrienden" komt eene aansporing voor om aan de vogels moeten zij in den winter door vorst en sneeuw gebrek lijden voeder- en slaapplaatsen te verschaffen, voor welke laatste reeds van een ronde opening voor ziene sigarenkistjes voldoende zijn. Het voederen van musschen kan nabij de woningen geschieden maar voor andere kleine vogels zijn eenzamer plaatsen verkieslijk, waar honden noch katten komen en liefst in de na bijheid van eenig los rijshout en takken waar tusschen de vogels eene rustplaats gedurende den nacht en eene schuilplaats togen hunne vijanden vinden. Voor vogels, die weinig op den grond vertoevenkan het voeder gestrooid worden op een plankjeop manshoogte in een boom gelegd. Bij vriezend weder wordt het ook aanbevolen om eenmaal daags drinkwater voor de vogels neêr te zetten. Bij S. W. N. v. Nooten te Schoonhoven is eene duidelijk gedrukte uitgaaf onzer grondwet vei schenen tegen den zeer geringen prijs van 10 cents. Mag geen staatsburger onbekend zijn met hare bepalingen nu er spraak is van wijziging van deze belangrijkste onzer staatswetten bestaat er eene aanleiding te meer om haar te bezitten en te raadplegen. vmn m mimii—imimwiii hmvmm— De oud Keizerin van Frankrijk, Eugenie, bevindt zich te Weenen. Volgens het eene bericht wil zij in Oos tenrijk komen wonen, volgens jhet andere wil zij naar Syrië gaan alwaar zij een kasteel zou wenschen te koopen. Zij bewoont te Weenen de kamers, door prins Bismarck tijdens zijn laa'ste verblijf aldaar betrokken. In het bisdom van Tarbes in Frankrijk ligt de in den laatsten tijd beroemd geworden grot van Lourdes. Nu schrijft de wet voor, dat zoodra een bisschoppelijke zetel openvalt gedurende het open zijn van dien zetel de bisschoppelijke inkomsten door een vertegenwoordi ger der regeering beheerd moeten worden. Daar de bisschop te Tarbes voor cenige maanden overleed, heeft een vertegenwoordiger der regeering ook die grot eenigen tijd beheerd daarbij is gebleken dat zij in de laatste 6 maanden 150,000 opbracht, op welke som de staat natuurlijk thans aanspraak maakt. De Keizer van Oostenrijk schonk uit zijne bizondere fondsen 120000 tot leniging van den nood der slacht offers door de overstrooming in Tyrol en Karinthië en bij een keizerlijk besluit werd de regeering gemach tigd tot datzelfde doel 600,000 voor Tyrol en 240000 voor Karinthië beschikbaar te stellen. Op 31 December 1881 telde Londen 4,764,312 zielen. Te Vicensa (Italië) is een persoon overleden, Luigi Fo- garazzo genaamd, die zijn geheele vermogen eenige mil joenen bedragende vermaakt heeft aan den Paus onder voorwaarde dat hij een zeker aantal missen zal lezen voor de rust zijner ziel. Zijne wettelijke erfgenamen zullen de geldigheid van dat testame*ht betwisten. Door het stedelijk Muziekcorps zullen op Zondag, 1 Oct.des namiddags 2 uurin den Stads Hout de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. „liaoul," pas redouble van Baudonck 2. „l'Afri- cainegrande ouverture de concert van Langlois 3. a. Adagio „sonate pathétique" van Beethoven b. Gavotte „Stephanie" van Czibulka 4. Graude fantaisie sur des rnotifs de l'opéra „La Dame blanche" van Boil- lieu 5. Hoehzeit-Marsch aus dem „Sommernachtstraum" van Mendelssohn Bartholdy; 6. Cavatine de l'opéra „Jé- rusalem" pour trombone vanVerdi; 7. „Grand bouquet de melodies" arr. par Schreiner 8. „Polca militaire" van Külmer. De heer C. Marchal heeft den 30 met goed ge volg examen afgelegd als onderwijzer. B U it G E R L IJ K E STAND. ONDERTROUWD. 28 Sept. Hartog de Jong en Sara Lessing, beiden te Haarlem, eerstgen. onl. alhier. GEBOREN. 28 Sept. Nicolaas, Z, van Lourens Berger en Maartje Meijne. Elisabeth, D. van Carel Johannes Snijders en Maria Catharina Arnoldina van der Maas. OVERLEDEN. 29 Sept. PieterZ. van Simon Kieft en Aagje Zuurbier ruim llm. KANTONGEREC ET. Zitting van 29 Sept. Ter zake van openbare dronkenschap: W. Meijer, te Alkmaar, f 15 boete of 7 dagen gev. D. Stierp te Uitgeest2 boeten, elk van 15, of 5 dagen gev. voor elke boete. J. Bruinte Alkmaar2 boeten, elk van 10, of 3 dagen gev. voor elke boete. J. Seholtente Uitgeest, 5 boete of 2 dagen gev. J. de V., te Cast.ricumE. de W., te AkerslootJ. G., te ZuidscharwoudeW. K., te HeerhugowaardS. G. en W. de G., beide te AmsterdamB. S., te OudcarspelA. de G., te Baarn P. A., L. B. en G. O., te Alkmaar ieder f 1 boete of 1 dag gev. Alkmaar 29 Sept. Kleine kaas 33,50 Commissie 32 Middelbare 33, aangevoerd 625 stapels, wegende J 48768 P. Ter graanmarkt aangevoerd 3805 mudden. Tarweƒ7,75a 9,75, Rogge 7 a 7,75, Gerst ƒ5,25 a 5,75, idem chev. ƒ6a6,50, Haver 3a 4,25, Paardenboonen 7,25, bruine I oonen 12 a 17, Kanariezaad f 10,50, rood Mosterdzaad 19 a 23,50, geel dito i 14 s 15,75, Karweizaad 12,25 a 12,75, blauw Maanzaad f 14,25 a 14,75, Erwten: groene 14 a 20, grauwe 16 a 21 vale 12,50 a 16. 30 Sept. Aangevoerd 7 Paarden 95 a 150, 30 Koeien en Ossen 182 a 280, 22 nucht. Kalveren 10 a 21, 284 Scha pen 19 a 30, 142 magere Varkens 13 a 22, 223 Biggen f 6 a 8, 21 Bokken en Geiten 4 a 11. Boter per kop ('s mid dags 12 uur) 80 a 95 cents. Amsterdam 29 Sept. Aardappelen: Katw. zand 5 a 6,30, hilleg. dito /5a 6,25, zeeuwsche sp. jammen f 3,25 a 4, dito fiakkeesche ƒ3,15 a 3,40, friesche jammen f 2,40 a 2,90, dito eng. 1,90 a 2,20, saks. jammen f 2,70 a 3,10, dilo ronde ƒ2 a 2,70, pr. roode f 2,50 a 2,90. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie kalm, loco 9,50, Oct. 9,50, Nov. 9,62%, Dee. f 9,75 entr. te koop. Delft 28 Sept. Boter per kwart-vat 66 a 83, per pond 1,65 a 2,07%. Aangevoerd 679 achtste en 77 zestiende vaten, wegende 14350 Pond. Edam 28 Sept. Aangevoerd 205 stukken boter, per pond 1,30 a 1,50, Kippeneieren ƒ4,50 a 5,50 per 100. Hoorn 28 Sept. Kleine Kaas f 34, Commissie 31,50, aan gevoerd 316 stapels, wegende 90775 P. Aardappelen: Friesche jammen 3,80 a 5,30, Zeeuwsche j. en berger gele 4,10, Appelen 6, Peren 8 a 16. Bloemkool f 5 a 6roode, witte en savooie kool 7 a 8 per 100. 29 Sept. Aangevoerd 890 Schapen 28 a 43. 30 Sept. Tarwe 9 a 11, Gerst 4,75 a 6, Haver /4a 5, Erwten: witte f 12 a 14, groene 13 a 17, grauwe 18 a 22, vale 14 a 16, bruine Boonen f 11 a 13, 22 Paarden 70 a 240 320 Schapen 28 a 45 170 Lammeren 18 a 30, 12 Kal veren 12 a 26, 130 Varkens f 16 a 26, 5 Zeugen 35 a 60, 290 Biggen 5 s II, 200 Kippen /la 2,25, 4200 Kip-eieren 4 75 a 5, 1556 koppen Boter 67% a 72% ct. Krommenie 28 Sept. Aangevoerd 170 pond Boter. Per pond 1.40 a 1,56, 975 Kippeneieren 4,75 a 5 per 100. Leeuwarden 29 Sept. Aangevoerd 959 kwart, 199 twaalfde en 17 zestiende vaten Boter. le Soort 54,50, 2e f 48,50, 3* 40, 4" 38. Leiden 29 Sept. 583 Runderen, Stieren 52 a 195, Melk koeien 150 a 252, Kalfkoeien 180 a 292, Varekoeien ƒ90 a 230 vette Koeien 170 a 298, 42 Kalveren, vette 38 a 78, GraskaDeren 22 a 65 nucht. f 9 a 18, 860 Schapen, veile 22 a 38, magere 18 a 25, magere Varkens/16 a 30, Biggen 4 a 11, Paarden 90 a 135. Medemblik 27 Sept. Kleine kaas 32, aangevoerd 42 stapels. Boter 1,50, Kippeneieren 4,50, Eenden dito /4,75 per 100. Meppel 28 Sept. Aangevoerd 14400 pond Boter. Per kwart- vat le soort 54 a 56, 2e 50 a 51, 3e 40 a 46, per achtste vat le soort 27 a 28, 2e 24 a 25, 3e 20 a 22, per pond 1,30 a 1,50. Schiedam 29 Sept. Moutwijn 13,25, Jenever ƒ18,75 per vat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5