Verkooping Meubelen, Huisraad en Inboedel, Openbare Verkooping Openbare Verkooping te Alkmaar, Openbare Verkooping Ongeveer 2000 bos best Haverslroo te koop, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Uit de hand te koop zijn rrtentièu Getrouwd J. VAN REENEN en M. A. D. VÖLTER. Esslingen 28 Sept. '82. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed, tot diepe droef heid van mij, mijne kinderen eu behuwdkiuderenmijne geliefde Èchtge- noote KEELTJE BOS, in den ouderdom van 67 jaren. Ruim 45 jaar mocht ik met haar in den echt ver- eenigd zijn. Eene ongesteldheid van weinige oogenblikken maakte een einde aan haar voor mij zoo dierbaar leven. Winkel 23 Sept. 1882. Jb. PLUISTER. Voor de vele bewijzen van belangstellingbij de ziekte en het overlijden van mijne geliefde Echtgenoote ondervondenbetuig ik bij deze aan allen mijnen hartelijken dank. W. ZANDBERGEN. I» a ii k I» e i is i g I n g. De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen open lijken dank aan allen, die, vóór de brandspuit op het terrein aanwezig was door zulke krachtdadige en snelle pogingen hebben medegewerkt, om het begin van brand, hetwelk zich ten zijnen huize op 27 Sept. zoo ernstig liet aanzien, zooveel mogelijk in verderen voortgang te stuiten. J. BLAAUBOER Jz. Koedijk Sept. 1882. Men is van meening, Donderdag 12 October 1882, des voormiddags elf ure in de herberg allet Wapen van Egmond-binnente Egmond-binnen, in het open baar te verkoopen Een Muis, met twee daaraan verbon- Ijjjjjjj': den Loodsjes en Erve, te Egmond- binnen, aan den Straatweg, kad sectie C, No. 422, gioot 0—0570, toebehoorende aan de wed. en erven JAN SWaRT. Dadelijk te aanvaarden. Nadere informatiën te bekomen ten ka tore van den Notaris P. VAN LEEUWEN, te Alkmaar. te Egmond aan Zee ten hnize van IJSBRAND CONIJN, op Woensdag 4 October 1882 des voormiddags ten 10 ure, en zoo noodig den volgenden dag, van bestaande in mahoniehouten linnenkastsecretaire, penantkastjeovale trek-ronde- en vierkante tafels, wasch- en penanttafeltjesboekenhangers, bekleede- en matten stoelen ledekantbedden en beddengoed, lin nengoed vloerkleeden en karpetten pendule met speelwerk klok barometer spiegels oleografiën kristal-, glas- en aardewerk, kachels met toebehooren, koper-, tin-, verlakt-, blik- en ijzerwerk, voorts Manufacturen Kleerenltoeken, B'lateneenige flesschen W $jneen partijtje Turf, ledige Tuten MramltlUUt en hetgeen meer zal worden aangeboden. Alles behoorende tot den faillieten boedel van IJSBRAND CONIJN en te bezichtigen Dinsdag 3 October e. k., van 10 tot 3 ure. Nadere informatiën ten kantore van den Curator, den Heer Mr. P. H. G. van der HOEVEN, aan het Kennemerpark te Alkmaar en bij den Deurwaar der H. POST aan de Langestraat aldaar. te SCHAMEN, op Donderdag 5 October 1882, 's middags 12 uur, in het locaal CERES, van 1. Eene BI U i S lil ailfil WOllillg, met Erf, Schuur en diverse perceelen best Bouwland, aan elkander gelegen aan den Hoofdweg in den polder Waard en Groetafdeeling Waard, gemeente Bar- singerhorn, sectie B, nos. 1265 1269, samen groot 9 hectaren 87 aren 30 centiaren. 2/3 van den koopprijs kan als le hypotheek op de perceelen gevestigd blijven Behoorende aan den Heer DIRK KOOIJ. 2. En twee perceelen best Mouwlaild aldaar, sectie B, nos. 1144, groot 2 hectaren 49 aren 60 centiaren en 1145, groot 2 hectaren 50 aren 80 centiaren. Te aanvaarden: het land dadelijk en de gebouwen 1 Mei 1883. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van BAKKER SCHUT, Notaris te Alkmaar. in het logement Tiet Wapen van Alkmaaraan het Verdronkenoord op Maandag, den 9 October 1882, bij opbod en op Maandagden 16 dier maand bij afslag telkens des avonds zes uur, ten overstaan van den Notaris W. E. G. L. GOUWE van 1. Een RSuis en Erve, te Alkmaar, aan de noord zijde van het Achterfnidsenkadaster sectie B, Np. 1256 groot 30 el. 2. Een Billis en Erve, aldaar, aan den Nieuwlander- singelkadaster sectie E, No. 624, groot 75 el. En 3. Eene BBoutloodS en Ei •VC aldaar aan de gedempte Keetkolk, kadaster sectie B, No. 2130, groot 2 roe 25 el. De Houtloods wordt verkocht voor afbraak terwijl de grond, geschikt voor Bouwterrein, in 4 perceelen, elk groot 56 el, op het terrein aangeduid, zal wor den aangeboden. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te be komen ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE. te E{s;iiiou<9 aan Zee in het logement ZEEZIGT, op Dinsdag 3 Octo ber 1882 vóórmiddags 11 ui den te Alkmaar gevestigden Notaris W. P. G. L. GOUWE Een Woon- en Winkelhuis, waarin de Schoen maker ij en Schoenhandel, gedu rende vele jaren is en nog met gunstig succes wordt uitgeoefend, en Erve, aan de N. Z der Voorstraat te Egmond aan Zee, kad. sectie A, No. 867, groot 1 roe 39 el. Behoorende tot de nalatenschappen van de echte lieden den heer J. DEKKER en mjj. FR. KOK. Breeder bij biljetten omschreven en nadere inlich tingen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. ten overstaan van van te bevragen aan het Algemeen Advertentiebureau Sint Annastraat te Alkmaar, onder No 1938. Mr. VLEESCHHOUWER en SPEKSLAGER, HouttilstraatB 13 berichtdat van af 1 October het OSSEN VLEESCH (uitgezonderd Biefstuk) lO cents per kilo is afgeslagen. Mails- en Varkensvleesch gewone prijs. te Egmond aan Zee in het logement ZEEZIGTop Dinsdag, den 3 Oc- ber 1882 voormiddags elf uren ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W, P. G. L. GOUWE, van: 1. Een Woon- en Winkelhuis, waarin gedu rende vele jaren de Broodbakkerij met best succes wordt uitgeoefendmet SchuurErve en Tuin, aan de Voorstraat te Egmond aan Zee, kadaster sectie A No. 879 gedeeltelijk groot 3 roe 98 el. 2. Een g»akliuis, Erve en Tuin aldaar, naast het vorige perceelkadaster sectie A, No. 881 geheel en 879 gedeeltelijk groot 1 roe 40 el. En 3. Een KoetshuisStallen Erven en Tuin, aldaar grenzende aan het vorige perceel kadaster sectie A, No. 880 geheel en No. 879 gedeeltelijk, groot 2 roe 75 el. De grensscheiding der perceelen is op het terrein aangeduid. Te aanvaarden 15 November 1882. Behoorende aan den heer IJ. CONIJN te Egmond aan Zee. Uitvoeriger bij biljetten en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE. aan de Schagerbrngin de ge meente Zijpein de herberg van S. Thoes op Woensdag, 4 October 1882, bij opbod, en op Woensdag, 11 October 1882, bij afslag, tel kens voormiddags 10 unr, van 1 Eene kapitale Boerenplaatsbestaande in Huismanswoning met Erf, Mouw- en Weiland, in polder E, in de Zijpe, aan de Groote Slootnabij het spoorweghalt Oudesluis groot 13 hectaren 92 aren 84 centiaren. In huur bij den Heer C. THOMASZ. 2. Eene kapitale Boerenplaats aldaar, bestaande in Huismaiiswoning met Erf, Tuin, Wüver, Hosch met Wruchtboomen Mouw- en W'eilandgroot 23 hectaren, 3 aren, 10 centiaren. In huur bij^ den Heer J. THOMASZ. De landerijen zijn puike Kleigronden. Aanvaarding: Landerijen Kerstijd 1882 en Huis manswoningen 1 Mei 1883. Alles nagelaten door den Heer J. THOMASZ Sr. A. VONK, Notaris te Schoorldam. te Oudcarspelin de herberg van den heer G. Si.o- temaker, op Woensdag, 25 October 1882, voormid dags 10 uur, van Veertien perceelen Mouwlaild en Water, te Oudkarspel, groot 8 hectaren, 80 aren, 49 centiaren. Twaalf perceelen Mouwlaild en Water, en Vier perceelen W eilandte Haringcarspel groot 8 hectaren, 91 aren, 50 centiaren. Een perceel Bouwlandte Broek op Lange- dijk groot 27 aren 60 centiaren. Aanvaarding Kersttijd 1882. Breeder bij biljetten omschreven. A. VONK, Notaris te Schoorldam. te Warmenhuizen, in de herberg van C. BLOK KER, op Woensdag, 8 November 1882, voormiddags 10 uur, van 1. W eiland, te Warmenhuizen in het Kerk- of Ebbegaalsmeertje, kad. sectie C, n°. 116, groot 3 hectaren 20 aren 80 centiaren. 2 Weiland, te Warmenhuizen, in de Moorsmeer, kad. sectie C, n°. 241 groot 2 hectaren 13 aren 60 centiaren 3. Bouwland, te Warmenhuizen, aan de Kruijs- sloot, kad. sectie C, n°. 225,groot 38 aren 50 centiaren. 4. Weiland, in Amerswiel, in den Heer Hugo Waaid onder de gemeente Oudcarspel, kad. sectie D, n°. 546, groot 41 aren 80 centiaren. Aanvaarding 25 December 1882. De perceelen behooren tot den boedel van nu wijlen den Heer C. WOGNUM, te Warmenhuizen. A. VONK, Notaris te Schoorldam. twee stukken Weiland, benoorden de Veersloot, het eene groot 1 hec'are 44 aren 50 centiaren, het andere 78 aren 20 centiaren; een stuk Weliuud, aan en benoorden de Keesse- sloot, groot 1 hectare 6 aren 60 centiaren een stuk Weiland, aan en benoorden de Keesse- sloot, groot 7 aren 70 centiaren, een stuk Mauwland, benoorden de Keesscsloot groot 25 aren 60 centiaren; en een stuk B3ouwland, groot 29 aren 70 centiaren, met 10 aren 70 centiaren WATER; alles gelegen in den Eilandspolder, onder de gemeente Zuid- en Noordschermeer, bij het dorp Grootschermer. Te bevragen bij den Notaris DE GELDER, in de Schermeer. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar. Texel 28 Sept. Gewassclien Wol f 1,20, ongewasschen 0,90 per pond. Hooi 13 a 16,50 per 500 P. Bereid gemaaid Zee gras f 10 a 11,50, dito gevisclit 2,50 a 3,25 per 100 P. Tarwe 7,20 a 9,75, groene Erwten /8a 9,75, Aardappelen 3 a 4,75 per mud, ELoeboter f 1,40 a 1,50, Schapenboter 1,10 a 1,20 per Pond. Uitgeest 27 Sept. Aangevoerd 4 "Varkens /18,50,145 koppen Boter (0,65 k°). f 0,90 a 0,95 100 Eieren f 4,50 per 100, 40 Kaasjes f 0,75 a 1,20 per stuk. Zaandam 28 Sept. Kleine kaas 31,50, aangevoerd 45 st. Zwolle 29 Sept. Boter per achtste-vat /21a 29,50per P. t 1,10 a 1,50. Londen 28 Sept. 400 Runderen 4.5-9, 2000 Schapen en Lammeren 5 4-7-, 100 Kalveren 5.-6, Varkens 4.-5. AMSTERDAM. pCt. Nederland, Cert. N. W. Schuld2} Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-Jnli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 20-100 Jan.-Juii5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eserie -r 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Jnni-Dee. 5 Dito 1860 2e leening <£100 4, Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4{ Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 J Obl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1| Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 500-5000 2 j Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venetuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika, Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig... f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito...6 Morscbansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Prefej red Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Kr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, M ich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 HongarijeTheiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 lurkije, Spoorwe^-leening3 29 Sept. «6 79 101%. 10l'/8 64'/,, 64 65'/, 64 85 96% 76 93»/,, 9 31 8 887/ ie 53'/, 63%, 83% 83% 76 66 74 '/a 28 44 26'/, 11"/.. 10,3/.« 69% 25 13 14"/i. 11% 38% 113 24% 38 68% 5113/ib 51%, 120% 62% 47% 82% 61% 81 86% 60%, 58"|„ 43% 65% 168% 140 101 61% 100 66>/ie 42 10G5 g 67%, 104% 109'%, 93 102 110 145 108'/, 128% 124% 12 30 Sept. 66%. 79 101%, 101% 64% 64% 65%. 76% 93 93% 88% 53%. 75'/, 66'/, 29 12%, 10'%, 69% 25% 13% 14% 11%. 38 24'/, 38% 69% 51 120 47%, S3 86% 60% 68% 43'', 65% 139% 100 66% 67%, 105 109% 145 108% 125 lS"/s O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6