No. 119. Vier en tachtigste Jaargang. 1882, V li IJ DAG O O C T O B E R. F E UIL L E T 0 N. Tweeërlei Liefde. Prijs der gewone Advertentiën: (.Dfïi ciccl (öcbccltc. iSuiteuliiub n) Deze Courant wordt Diasdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers f O 06. Van 15 rogels /0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, in voldoening aan art. 5 der wet van 28 Juni 1881 (St. bl. No. 97)ter algemeene kennis: dat bij hen ingekomen is een verzoekschrift van ARIE KAT, hofmeester op de Alkmaar Racketwaarbij hij vergunning vraagt, te mogen voortgaan met den verkoop van sterken drank in het klein in het voorhuis en de koffiekamer van het perceel aan de Gedempte Nieuwesloot No. 33 en 34,, waarin tot nu toe met vergunning sterken drank in het klein ^verkocht werd door de weduwe van JEAN BAPTIST' BONGÉE. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 2 Oct. 1882. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. De PATENTEN, aangevraagd in Juni enJulij.l., benevens de aangevraagde PATENTEN van kooplieden c.s, die elders wonen, doch te Alkmaar handel drijven, kunnen worden afge haald ter gemeente-secretarie van 6 tot en met 20 October 1882, van 's morgens 9 tot 2 uren. Lijst van brieven, waarvan geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de R helft der maand Sept. 1882. Mej. Lucasse, J. van Bave!Amsterdam; O. van der Hij den, Houtrakpoldervrouw Smit, Hardinxveld; E. Sieuwerts, Velp; Earber, Wormerveer; IT. van Kleef, P Uit Schoorldnm: J. Ridder, Amsterdam. DENEMARKEN. De Rijksdag werd den 2 zonder troonrede geopend. De vorige president werd herkozen. ENGELAND. Het egyptische vraagstuk blijft voortdu rend in alle bladen het onderwerp der beschouwingen. De Daily News merkt o. a. op, dat de beste rechtvaardiging der engelsche tusschenkomst gelegen is in de waarschijn lijkheid, dat Egypte onder het rechtstreeksch bestuur van Turkije zou zijn gekomen was Ar: bi-pacha geslaagd. Daarop had de Sultan een man van een sterken wil, maar met een bekrompen verstand vast gerekend, Evenmin als Arabi zelfgeloofde men te Konstantinopel dat Engeland zoo krachtig zou ingrijpen. Het grootste gevaar van den tegenwoordigen toestand ligt nog steeds in de pogingen die de Porte blijft aanwenden om bij deze gelegenheid meer gezag over Egypte te verkrijgen. Ook tegen de kuiperijen van Ismaïl-pacba moet men zich in acht nemen. Terwijl Engeland gehouden is geen misbruik te maken van zijne gunstige stelling louter om zijne eigen macht te vergrooten zoo is het ook heilig verplicht, een vruchtbaar land, dat voorspoe dig kan zijn, niet weder onder het juk van een vreem den verdrukker te laten vervallen. Den 28 is tot lord mayor (burgemeester) van Lon den gekozen de oudste alderman op de lijst de heer Knight. Aan den leider der conservatieve partij Northcote zal te Glasgow het eereburgerschap der stad aangeboden worden. Volgens de Morningpost bestaat tusschen de duitsehe en engelsche regeeringen de volmaaktste verstandhouding omtrent Egypte's toekomst, al werden door Engeland nog geene bepaalde voorstellen gedaan. Door die overeenstemming zou men ook van de instemming van Oostenrijk err Italië verzekerd zijn. Eene bizondere commissie zou benoemd worden voor het ontwerpen van een plan voor het toezicht op de egyptisehe geldmiddelen. Minister Gladstone keerde den 3 uit Renmaenmawr in Wales op Hawarden te Londen terug. In antwoord op een adres dat hem bij zijn vertrek werd aangebo den wijdde hij uit in den lof der officieren en soldaten van het engelsche leger in Egypte. Hij voegde daarbij, dat hij van de zegepraal der engelsche wapenen niet gewagen zou indien de zaak waarvoor zij gestreden hadden niet rechtvaardig geweest was. Geen land kon welvaart genieten ouder militaire dwingelandij welke door het engelsche leger thans onderdrukt was. Hij eindigde met het uitspreken der hoop, dat Egyptede groote deur van het Oosten spoedig weder welvaart en geluk deelachtig zou worden. De bij den aanvang van den egyptischen oorlog af getreden minister John Bright handhaaft in een dezer dagen geschreven en door de bladen openbaar gemaak- ten brief zijne meeningdat voor den oorlog geene betere rechtvaardiging te vinden is dan voor zoovele andere oorlogen die voorafgegaan zijn en dat het en gelsche volk over het algemeen zijn gevoelen zal dee- len als het de uitkomsten van den oorlog gezien en die vergeleken zal hebben met het vergoten bloed en de gemaakte kosten. ERANKRIJK. Den 25 was te Parijs eene bizondere bijeenkomst belegd door het bonapartistische blad de Com bat, waarin o. a gehandeld zou worden over de vraag of men een gedenkteeken zou oprichten voor haren onlangs in het tweegevecht met een medewerker van de Petit Ca- poral gedooden medewerker de Massas. Bij de opening verschenen reeds dadelijk verscheidene vrienden van het blad de Petit Caporal die men niet wilde toelaten waardoor een schromelijke verwarring en ten slotte zelfs eene vechtpartij ontstond. Te 9 uren werd het gas uit gedraaid en bleven de bonapartisten op straat nog eenigen tijd hunnen twist voortzetten. De bekende burgeres Louise Michel heeft met eenige harer aanhangers te Versailles eene vergadering willen houden ter verheerlijking der commune, welke in het water gevallen is. De zitting werd zoo onstuimig, dat zij moest de vlucht nemen zij kon met moeite het stationsgebouw bereiken. Op het socialistisch werkliedencongres te St. Etienne is spoedig oneenigheid uitgebroken, naar aanleiding van een besluit, om zes afgevaardigden niet toe te laten. Deze zes namen volstrekt geen genoegen met dit besluit en hebben dadelijk uitvoering gegeven aan hun plan om weder elders bijeen te komen. Te Roanne zijn zij daarop vergaderd. Het is te St. Etienne tot het einde toe onstuimig gebleven de laatste zitting eindigde zelfs op straat met eene vechtpartij. Bij gelegenheid van (Ion 02en verjaardag van den graaf van Chambord werden den 28 zoo te Parijs als in andere steden buitengewone godsdienstoefeningen gehouden. Een feestmaal van legitimisten had dien zelfden dag te Parijs plaats 350 personen namen daaraan deel. Op dat maal werd een adres aan den graaf van Chambord geteekend, waarin de hoop uitge sproken wordtdat de Koning zijne belofte houden en spoedig naar zijn land terugkeeren zalom Frankrijk en zijne kerk te redden. Den 2 hadden dergelijke feestmalen plaats te Annecy en te Avignon. Op laatst genoemde plaats werden des avonds door onbekenden 6 bommen voor het stadhuis geworpen. De glasruiten van dit en van een daarnaast gelegen gebouw werden door den slag verbrijzeld. Den 16 wordt te Parijs eene internationale bijeen komst geopend ter beraadslaging over eeu verdrug tot bescherming van onderzeesche telegrafen. De verwachting bestaatdat spoedig na het weder bijeen komen der Kamer een voorstel zal worden inge diend tot invoering van het stelsel van groote kies districten. De schoonzoon van president Grévy, do heer Wilson, verzond dezer dagen eene uitnoodiging tot het nemen van aandeelen voor een nieuw te Tours op te richten dagbladdat den naam zal dragen van la petite France. Die uitnoodiging was voorzien van den of'fi- ciëelen stempel van den president der republiek en werd dus vrij van briefport verzonden. De Républiquo fran^aise vestigt op deze ontduiking van de wet op het brievenvervoer de aandachtdie te meer af te keuren is, omdat de heer Wilson voorzitter der begrootingscommissie is. Ook de andere bladen die Gambetta ondersteunen wijzen op deze daad die tevens kan strekken om invloed uit te oefenen op hen aan wie de uitnoodiging gericht is. Van de oprichting van dat blad zal waarschijnlijk niets komen daar het blad la F rance bezwaar maakt tegen de oprichting van een blad, la petite France te noemen. Waarschijnlijk zal een weekblad opgericht worden genaamd Tours Journal. President Grévy verleende aan Maschiuo vrijheid op voorwaarde dat hij Tunis verliet. Hij werd den 30 in vrijheid gesteld en vertrok dadelijk naar Sicilië. Voor eenige dagen is door den secretaris-generaal bij het ministerie van financiën Labuze, die in het bizonder belast is met het toezicht over de ambtenaren van dat ministerie, is een schrijven aan de prefecten uitgevaar digd waarin zij uitgenoodigd worden vóór i. Nov. a.s. een verslag in te zenden over alle ambtenaren in de departementen. Van ieder moet opgegeven worden de toestandde staatkundige houdingde verwant schap en welke maatschappelijke betrekkingen door hen bekleed worden. Dit schrijven dat in minder voor zichtige woorden schijnt gesteld te zijn beeft zoowol bij de bonapartisten die onder deze ambtenaren vele De novemberstorm gierde om het huis de honden huilden en hooge populieren zuchtten en kraakten. Mathilde ging aan de piano zitten en hare handen gleden zacht ever de toetsen zij wilde haar man niet storenindien dit laatste bedrijf hem toch reeds zoo moeielijk viel, zij wilde zichzelf een wiegen- en slaap lied voorspelen het was zoo eenzaam zoo ongezellig koud en stil in het huis den warmen zonneschijn van Italië, waar was die gebleven? Zoo drong als eene stille klacht uit de verte de zachte muz'ek door tot de kamers op de bovenste ver dieping waar Erich aan zijn schrijftafel zat en lang zaam aarzelend bij iederen zin, eenige regels op papier brachtwoorden van afscheid en dank moesten bet zijn maar zij moesten geen aanklachtgeen verwijt bevatten en toch Moest niet iedere betuiging zijner liefde haar den doorn van het berouw in het hart drukken wanneer het offer was volbracht Eindelijk was de brief gereed en legde hij dezen naast de wel geordende papieren. Hij opende vervolgens eeu geheime schuiflade zijner secretairenam er een kistje met wapenen uit en laadde een revolver. Zijne hand beefde niethij was volkomen kalm en bedaard. In dit oogenblik scheen het hem toe alsof hij altijd geweten haddat dit uur komen moestdat hij zijn geluk met zijn leren zou moeten betalen. Een blik een laatste blik wierp hij nog op het por tret zjner vrouw, dat boven de schrijftafel hing. O, God, het was toch hard om afscheid te nemen van het le ven wanneer het zoo schoon is geweestHoe onbe duidend had het hem eertijds toegeschenen in de tijden van somberheid en zwaarmoedigheid En nu wanneer hij aan al het geluk dachtdat hij vergeten moest in de slaap, die geen droomen meer geeftaan al de zaligheid waarvan niet eens de smartelijke her innering hem zou bijblijven Hier zou zij morgen staan, met de schoone oogen op den brief gericht, hier zou zij de afscheidswoorden lezen en bij de herinnering aan den man, die haar meer had lief gehad dan zichzelf, die haar tot in den dood had bemind haar eigen hart en hare nieuwe wenschen geheel vergeten Niet voor altijd maar voor dit uur zeker En zij zou weeneu, hem betreuren Nog eenmaal overmande hem een zinnelooze smart. De muziek had opgehoudendiepe rust heerschte er in het geheele huis slechts de wind gierde des te beter kon hij ongemerkt de deur openen en buiten komen. Want bier zou het niet geschieden, hij wilde zijne vrouw dien ontzettenden aanblik besparen haar, die hem twee volle jaren gelukkig had gemaakt. Hij opende zacht de deur en liep, op den looper, door den gang do deur knarste en hij schrikte als een dief. Reeds was hij in het donker tot aan de trap gekomen niets bewoog zich; de glazen deur, dezelfde, waarachter hij dien dag zijn vonnis had gehoord moest hij voorbij maar ook hier was het donker. De hond knorde toen hij de buitendeur opende. Hij riep hem zacht bij zijn naam en legde hem aan de ketting de hond moest zijn spoor niet kunnen volgen en hem verraden. Daarop trad hij in den tuin die zich ver uitstrekte tot aan de aangrenzende weilanden; hij wilde doorloopen tot den oever der rivier, die wanneer de daad was geschiedhem wegdragen en de vreeselijke herinnering uit haar leven wegspoelen zou. Doch klonk niet plotseling door het kraken der boomendoor het loeien van den storm heen een luid geroep „Ericb Erich!" Fladderde daar niet een wit kleed tusschen de boomen De wolken boven hem vlogen rusteloos voort in lange, vlokkige massa'snu en dan een mat lichtende ster onthullende door den wind voortgesleept bedekten zij de maan met een ondoordringbaren sluier, totdat door een nieuwen windstoot daarvan bevrijd, haar licht weder de heen en weder zwaaiende boomen en de fladderende bladeren boscheen. Steeds luider klonk hem het ge roep in de ooren. Hij schreed sneller vooruit. Het was toch zijn eigen wil zijn eigen zwakheid die hem terug wilde lokken en hem den klank harer stem, het witte fladderende kleed zoo bedriegelijk voor den geest speelde. Zij sliep immers reeds lang en droomde misschien van den storm te midden waarvan de man met de trotsche gestalte en de zonnige oogen aan het roer stondnaar welken anderen haar hart in den droom onwederstaanbaar getrokken werd. „Bewonderen en beminnen is een bij de vrouw. Hoe meer zij bewondert, hoe zij meer zij bemint!" mompelde de bleeke man voor zich uit, terwijl hij met alle kracht tegen den storm worsteldedie met steeds grooter geweld uit de open vlakte in den tuin gierde een omgewaaide boom lag dwars over den weghij moest er om heen loopen. Indien hij eens struikelde en zich aan de verlamde voet kwetste en hij niet verder kon en men hem in huis moest dragen Een kreupele kan immers niet springen Zelfs op dezen laatsten gang in zijn leven greep hem de oude bitterheid aan. Nu stond bij aan de tuinpoort en trachtte hij den sleutel om te draaienhet slot was roestighet gaf niet dadelijk mede en eindelijk toen de deur reeds in de hengsels knarste hield een hevige schrik hem terugdicht bij zijn oor klonk bet geroep „ErichErich En toen hij zich omkeerde fladderde het witte kleed vlak voor hem en viel zijne vrouw aan zijne borst. Hij strekte zijne armen niet naar haar uit, doch toen hij haar lichte kleeding opmerkte en hij zag hoe hare schooneloshangende haren slechts door een doekje bedektin den wind heen en weder waaiden vergat hij alles, alles, in zijne bezorgdheid voor haar en zijn mantel afwerpendesloeg hij haar die met teedere voorzorg om de schouders. e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1