STAATS-liOTËSüIJ. Nr. 7621 f 1500 Ns. 3549 en 18362 1000, Ns. 2672 en 17360 f 400, Ns. 1061 1538 en 4047 f 200, Ns. 1415, 13722 17309 19247 en 19439 f 100. Donderdag, 5 Oct., -# ïtüwi. Nr. 7935 f 5000, Nr. 11099 f 2000. QUlcrlci. &tab0~£eric6Un.. JBarfci- en Scursbevictsten. lijke grootte vervaardigd huis van een gegoed inlander, waarin tentoongesteld zullen worden alle zaken in die residentie voor de inlandsche huishouding en industrie in gebruik. De ethnografische voorwerpen die zich tot nu toe bevinden in de modelzaal van het departement van marine en in het kon. kabinet van zeldzaamheden te 's Gravenhage, zullen nog in dit jaar overgebracht worden naar 's Eijks ethnografisch museum te Leiden, waarin het aantal voorwerpen alsdan tot ongeveer 18000 zal stijgen. B. en "W. van 's Gravenhage hebben den gemeen teraad voorgesteld, in beginsel te besluiten tot verbou wing van het gemeente-badhuis tot kurhaus en daar voor eene prijsvraag uit te schrijven. Tot predikant te Drimmelen is beroepen ds. F. v. d. Meulen, te Driehuizen en Zuidschermer. Door een landbouwer aan den Hoorn op Texel is een geweerschot gelost in de richting van het rijtuig, waarmede de predikant Ehl Weurdingbe, die naar Chaam vertrok het dorp verliet. Hij had zich meer malen bedreigingen tegen den predikant laten ontvallen. Eenige jaren geleden werd in den polder Waard en Groet veel meekrap verbouwd, er waren 8 mee- krapstoven en te Kolhorn eene stoommalerij. 's Winters vond een aantal lieden goede verdiensten in fabriek en stoven, 's Zomers werd vee! geld verdiend met planten kiemen plukken wiedendekken en delven altijd was er in de meekrap werk. Wegens daling der prijzen werd dit gewas in de laatste jaren niet verbouwd, de stoven werden afgebroken of tot buizen of schuren ingerichtook de fabriek te Kolhorn werd opgeheven, en velen die vroeger 's zomers en 's winters werk en brood vonden, hadden nu 's winters niets te verdienen. Thans is de prijs der meekrap weder aanmerkelijk geste gen en is men op nieuw aan het delven. Eene nog be staande meekrapstoof zal dezen winter weder werken. Blijft de prijs staande, dan is algemeene verbouw weder te voorzien, wat in deze streek de algemeene welvaart zeer kan bevorderen. Een aantal der uit het gesticht Ommerschans ontslagenen die naar Erankrijk waren vertrokken om dienst° te nemen bij het vreemdenlegioen in Algiers zijn te Bijsel afgewezen en na vruchteloos in Belgie en de Rijnprovincie werk te hebben gezochtin deer- niswaardigen toestand teruggekeerd in troepjes hier en daar zwervende. Ds. S. Ulferste Tienhoven heeft voor het be roep naar Monnikendam bedankt. Bij den rector-magnificus te Groningen hebben zich reeds 39 nieuwe studenten doen inschrijven. De ontvangsten van de Nuts-Spaarbank te Oudcarspel bedroegen over het afgoloopen dienstjaar f 8469,91, de uitgaven 7915,48. Het aantal deelnemers was 209 met eene inlage van 12737,73, terwijl de bezittingen van de spaarbank 13015,93 bedragen. Ook van de bibliotheek die uit ruim 800 boekdeelen bestaatwerd goed gebruik gemaakt. Aan 76 lezers werden 1051 deelen uitgereikt. Het departement, welks 50jarig be staan in de vorige maand herdacht werd telt 43 leden. De gemeente-rekening van Heemskerk over 1881 is voorloopig vastgesteld op f 8990,19 in ontvang en f 6632,68% in uitgaaf. De begrooting voor 1883 is goedgekeurd op f 8120,81%, waaronder 1509,81% voor onvoorziene uitgaven. De hoofdelijke omslag be draagt f 1000. De beer J. Brakenhofl, te Castricum, heeft onlangs te Alkmaar een driejarigen ruin afstammeling van den hengst „Graaf von Moltke", verkocht voor 525. Andere paaiden van gelijken leeftijd maar van andere afkomst konden hoogstens 300 opbrengen. Door stemgerechtigde ingelanden van Valkoog is tot hoofd-ingeland van het Geestmerambacht verkozen de heer G. Bruin te St. Maarten. De minister van binn. zaken heeft zijne goedkeu ring gehecht aan de door kerkvoogden der herv. ge meente te Kampen ingediende plannen voor de met subsidiën van het Rijk en de gemeente te ondernemen restauratie der S. Nicolaas- ol Bovenkerk. De heer L. Leopold heeft in eene te Groningen bij den uitgever J. B. Wolters verschenen brochure, getiteld „Mijn leesboek voor de volksschool getoetst aan „Een nederlandsch belang" van den beer 11. Hem- kes Kzn.", repliek gegeven aan den heer Hemkes. Hij geeft daarin eene wederlegging van de door den heer Hemkes op zijne twaalf leesboekjes gemaakte aanmer kingen. Ten slotte toont hij in een algemeen overzicht aan, dat van de 235 aanmerkingen op den tekst der twaalf leesboekjes (te zamen 845 bladzijden) niet meer dan 26 gegrond zijn en van die op 327 plaatjes niet meer dan 30. Te Kampen is van wege het Nutsdepartement eene school voor huisvlijt of handenarbeid geopend. Te Ede heeft zich eene commissie gevormd om eene christelijke school op te richten aan wier hoofd de heer Tulp lid van den gemeenteraad staat. De muzikanten bij het leger worden voortaan voor de pensioenen gelijkgesteld met onderofficierende onderkapelmeesters met sergeant-majoors, de kapel meesters met adjudant-onderofficieren. Mevrouw de wed. mr. M. H. Godefroi-Macbiels, te 'a Gravenhage, heeft aan de bibliotheek der univer siteit te Amsterdam eene verzameling rechtsgeleerde werken uit de door haren echtgenoot nagelaten boekerij geschonken. De ministeriëele goedkeuring is onthouden aan de sedert 8 jaren in beraad zijnde en ten laatste zoo ver gevorderde grensverandering tusschen de gemeenten Groningen en Harendat men het over eene aan de laatste te verleenen schadeloosstelling was eens gewor den. De minister meentdat er voor de verandering geene afdoende redenen zijn aangevoerd. Door de agenten te Nieuw-Tork van het onlangs door aanvaring gezonken stoomschip Edam is tegen de reeders van het stoomschip Lepanto een eisch tot schadevergoeding ingesteld. Ook assuradeuren der la ding vorderen van hen eene schadevergoeding van 90,000 dollars. Eenheid in spelling bij de verschillende departe menten wenschelijk achtende overweegt de minister raad thans een voorstel, om de spelling van het Woor denboek van de Vries en te Winkel tot eenige officiëele te maken. De Staatscourant bevat de koninglijk goedgekeurde statuten der naamlooze vennootschap „West-indische Maildienst", gevestigd te Amsterdam, ten doel hebbende de vracht- of passagiersvaart met eigen of gehuurde stoomschepen tusschen Nederland en onze koloniën in West-Indie met of zonder het aandoen van tusschen- gelegen havens. Het kapitaal is bepaald op f 1.209.000, verdeeld in 1200 aaudeel6n van f 1000 waarvan er 817 bij de acte van oprichting waren geplaatst en de overige binnen 3 jaren moeten geplaatst worden. 4e. klasse, 4 Oct., 3e. lijst. Te Barcelona is in de vorige week de eerste steen gelegd van een standbeeld, dat opgericht wordt ter eere van Columbus den ontdekker van Amerika. In bet militaire hospitaal te Keulen zijn in den laat- sten tijd 90 soldaten verpleegd die ongesteld waren geworden tengevolge van het gebruiken van vleescb waarin trichinen waren. Alien waren ernstig ziek ge weest doch hersteld. In een der schouwburgen te Parijs heeft binnen eenige dagen de 800e voorstelling van la Eille de Ma dame Angot plaats. Het publiek blijft steeds de voor stellingen met het meeste genoegen bijwonen. Een milicien-verlofganger, die gedurende 28 dagen in werkelijken dienst was opgeroepen te Nimes in Frankrijkkwam een half uur over zijnen tijd des avonds in de kaserne terug. Uit gekheid zeiden zijne vrienden tegen hem dat hij dood geschoten zou wor den als gehandeld hebbende in strijd met de krijgs tucht. Hij vatte dit gezegde in ernst opging stil naar de bovenverdieping der kaserne en sprong aldaar uit bet raam. Hij was onmiddelijk een lijk. De stoomboot Eobert E Lee van Vicksburg naar Nieuw-Orleans bestemd eene der snelvarendste booten, is den. 1 verbrand. De kapitein liet de boot op den oever loopen. 21 menschen kwamen bij die ramp om. De meeste reizigers moesten zich in nachtgewaad redden. Den 29 had te Odessa een verschrikkelijk ongeluk plaats aan boord van het oorlogschip Popoffka van een kruistocht te Sebastopol nauwelijks terug gekeerd. Tijdens het lossen der brandstof, ontplofte plotseling het torpedo-magazijnwaardoor een luitenanteen machinist en 30 van de 60 zich aan boord bevindende manschappen gedood werden. Men onderstelt dat een geladen torpedo uit achteloosheid in het magazijn was achtergelaten en dat een der met het schoonmaken van de bewaarplaats belaste personen in het bezit van bus kruit wilde geraken en daardoor de ontploffing veroor zaakte. Door de kracht der ontploffing werden ver scheidene personen tot aan den wal geslingerd en waren van de anderen weinig overblijfselen te vinden. Van den luitenant werd slechts één hand teruggevonden herkenbaar aan den riog, welke aan een der vingers stak. Het schip was zeer beschadigd. Den 2 werd in het koffiehuis van den heer T. Harp alhier om prijzen gebiijard en gekolfd, waarvoor de liefhebbers talrijk waren opgekomen. Bij het bil jarten werd de prijs gewonnen door den heer J. Koo- men van Winkel de le premie door den heer J. Slo- temakervan Oudcarspel de 2e premie door den heer J. Oldenburg, van Bergen; bij het kolven de prijs door den heer J. Messchaert alhier de le premie door den heer A. Kist, van Zuidscharwoudede 2e premie door den heer D. Bakker alhier. J. G. G. B., sedert ongeveer 3 jaren werkzaam aan de ijzerfabriek alhier, is betrapt op diefstal van verschillende metalen voorwerpen. Hij heeft voor den commissaris van policie volledige bekentenis afgelegd en het gestolene is bij eenige opkoopers opgespoord. - Voor het onderwijzers-examen te Amsterdam is geslaagd de heer L. T. P. v. d. End alhier. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 4 October. Door den Notaris BAKKER SCHUT. 1. Buitenverblijf Arendihof, Geestersinge!sectie E, 888. Strijkgeld H. Lijnbach f 5975, Gemijnd door Jb. van Twisk q.q. met n 350, 2. Huis, z.z. VerdronkenoordB 1654. Strijkgeld C. P. Rijkenberg 3200, 3. Huis en Stalling, w.z. Keetsloot, B 2635. Strijkgeld H. Lijnbach 1375, No. 2 en 3 opgebonden. 4. Huis, Lindengracht, A 2424. Strijkgeld P. H. M. Ibink Meienbrink 790, Niet verhoogd. 5. Dito, Looiersteeg, 769. Strijkgeld H. Henning 235, 6. Dito, aldaar, 769a. Strijkgeld 11. Henning 170, No. 5 en 6 verhoogd door denzelfde met 10,— 7. Winkelhuis, n.z. Luttik Oudorp, 174. Strijkgeld E. Bakker 1710, Gemijnd door J. Evers Ez. op 100, 8. Drie huizen onder een dak, Holleweg te Heilo, sectie A, 1048. Het noordelijkste strijkgeld N. Hoogvorst 430, n middelste n H. Lobach 430, zuidelijkste A.W. v.d.Voort 460, Opgehouden. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 5 Oct. Ma^rtje Erederika, D. van Willem Tasche en Maartje Deugd. OVERLEDEN. 4 Oct. Klaas Stierman, 63 j. 3 Johan Leonard Adrianus, Z. van Hendrik Jacobus van Brussel en Maria Winkelaar, 7 w. Grietje Voogt, ecktgen. van Pieter Spruit, 34 j. 4 Geertruyda Anna Lucasecktgen. van Cornells Koop maneerder wed. van Jan Nijrnan, 57 j. Amsterdam 4 Oct. 139 vette Kalveren f 0,85 a 0,95 per P., 6 Graskalveren 1 25 a 35, 35 nucbt. dito 9 a 14, 138 vette Varkens 48 a 54 ets. per P. Aardappelen: zeeuwscke sp. jammen f 3,25 a 3,80, ditoflak- keesclie f 2,75 a 3, dito poters 1 2 a 2,10, friescbe jammen f 2,40 a 2,90, dito eng. /2a 2,10, saks. jammen 2,80 a 3,20, pr. roode f 2,40 a 2,80. Handel alleen in duitsche, in liol- landscke gaat niets omnaar friesche is geen vraag. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie loco 9,75, Oct. f 9,62%, Nov. 9,87% a 10, Dec. 1 10,25 entr.; stemming kalm. Haarlem 4 Oot. Kleine kaas f 32, aangevoerd 94 stapels, wegende 23050 Ponden Aangevoerd 28 Koeien en Ossen f 120 a 210, 2 Vaarzen 80 a 100, 3 Pinken 60 a 80, 13 nucht. Kalveren /8a 15 26 Schapen 20 a 32, 3 Paarden f 70 a 90. Hoorn 3 Oct. Aardappelen: Eriescke jammen en berger gele f 4,20dito 2e soort /2a 3,50. F urmerend 3 Oct. Aangevoerd 27 Paarden, 452 melk- en vette Koeien, handel stug, 123 vette Kalveren 70 a 90 et. per P., handel vlug, 78 nuchtere dito 10 a 26, handel vlag, 2510 Schapen en Lammeren, handel vlug, 123 vette Varkens 48 a 58 et. per P., handel vlug, 70 Biggen 6 a 9, handel stug, Kip- pen-eieren /5a 5,50 per 100, Boter 1,35 a 1,43 per pond, 50 mud Appelen 4,50, 5 mud Peren 4 a 18 per mud. Schagen 5 Oct. Aangevoerd 8 Paarden 40 a 180, Stieren 90 a 140, 231 Geldekoeien 1 140 a 270, Kalfkoeien 240 a 290, Vaarzen f 90 a 140, 8 nueht. Kalveren 8 a 18, Ram men f 30 a 120, 980 Schapen 22 a 40, 480 Lammeren 18 a 23, 35 magere Varkens 12 a 18, 25 Biggen tl a 9, Boter per kop 0,95 a 1,10, Kippen-eieren f 4,50 a 5 per 100. Schiedam 4 Oct. Moutwijn 13,25, Jenever 18,75 per vat. Sneek 3 Oet. Aanvoer 922 kwart- en 36 achtste vaten Bo ter le. soort 51 a 56, 2'. 42 a 47. Vereeniging le. soort 55,50 a 56,50, 2«. 55 a 56,50, 3' 55 a 56. Texel 2 Oct. Stieren 100 a 115, Ossen 90 a 135, Melk koeien f 160 a 175, vette Koeien 210 a 295, Kalfkoeien /180 a 225, Geldekoeien f 145 a 160, Varekoeien t 112 a 135, Kalf- vaarzen t 130 a 175, Geldevaarzen 90 a 115, nucht. Kalveren /6a 10,50, Rammen 1 24 a 38, Geldeschapen 29 a 33, Fok schapen f 26 a 30, Weidesckapen 20 a 25 Lammeren 1 15 a 20, magere Varkens 20 a 24, Schrammen 15 a 18, Biggen 6,50 a 14,50, Rijpaarden 300 a 350, Werkpaarden 200 a 250, oude dito 1 35 a 75 Veulens 45 a 115, Kip-eieren /3a 3,50 per 100. PER TEMliatAAP. Hoorn 5 Oct. Kleine Kaas 34, Commissie t 32,50, Mid delbare f 32,50. AMSTERDAM. PCt. Nederland, Cert. N. W. Schold2j Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. B Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-Jali 5 Dito, dito April-Oct. S Italië, 18815 Rusland, Ob. H &C.1798/1815 ƒ1000 Jan. B Cert. Inschr. 6e serie 18S5 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... S Dito 1866 B Dito 1877 20-100 Jan.-Jali5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13I)ec. B Dito dito 2eserie 13 Jan.-]3 Juli 6 Dito 1873 gecons. S0-100 Juni-Dec. B Dito 1860 2e leening 100 4 j Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4£ Dito lS80gecons.ZR.125-623 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Bait. 1867/69 Pias. 200-4800 11 Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 11 Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jrdi 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 j EgypteObl. leening 1876 4 Mexico, Obligatiën 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Cent'r. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig... f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseb. Aand5 Dito, Hypoth. Obligation3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Dito, Jelez-Orel dito5 Dito, Morschansk-Sysran Aand5 Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1008 HongarijeTheiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsieening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening8 4 Oct. 80 102 102'f, 64% 64"/,, 65"/., 65"., 85 96'/,, 76"ls 94'/., 93'/,, 88 53'/, 53»/,, 83"/,. 83"/, 75</j 667,, 74'"/,, 23"/, 44 26'/, 12% 14 69 25»/, 12'»/,, 15'/, 12 37'/, 113 24'/, 36% 69 52»/,, 50»/, 120»/, 62'|, 48 82'/, 88 61"/,, 81 87»/,, 60'/, 58 43'/, 64% 165 138% 98 00% 98»/,, 64'/,, 42»/, 106»/, 65"/,, 105 U0'/, 92'»/,, 102 109'/, 145 105'/, 128 124'/,, 14'/, 5 Oct. 65'/, 79»/, 102'/, 102'/, 64"/, 64»/, 15'/, 65"/,, 84"/i« 76% 943/i« 93»/, 88 53'/a 53»;, 83 83% 75»/, 66% 74»/, 28% 12'/, 13''/. 70 25»;4 12'/, 15% 11 87'/, 527, 51 120'/, 49'/, 88'/, 62'/, 81 61 58'/, 43% 64'/,, L64 139% 98 59»|, 98»/, 63»/, 42'/, 106»/, 65»/, 110'/, 92'/, 105»/, 127»/, 124'/, 14»/,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3