Aanbesleding. Aanbesteding. gebreide Goederen, Flanellen Daniels, Dekens, EECtES- Eï "WISTEEIASTEIS Instructie-Compagnie. Uit ie toni ie ïm of ie Muf: een KNECHT, Cosier van Leeuwen, Piano-onderwijs. QUADRILLE-CLUB. Hieronder zijn niet begrepen de wollen dekens. Openbare Verkooping e p 6 t Ned. Bijbelgenootschap dil voor dames en kinderen. S li O O N II O V E N. mm Openbare mm Aanzienlijke Verkooping uitmuntende Wei- en Bouwlanden, ABB. SLOGS, Mr. A. J. Haarselhorst fatsoenlijk Jongmensch J. VAM DER KAAY Eng. Zwarte Politoer BOKST-PASTILLES B1 o e m i s t e r ij „Flora," SLIJM 4- MAAGPILLEN AT.TinKr IQ3W ioetweifls BOERENPLAATSEN, TEERCAPSULES, AANGEBODEN Rogge- en Tarwebrood, Aardappelen, Rundvleesch, Rundvet. Boter, Gort, Rijst, groene Erwten, Groen ten Zout, Peper, (Hie, groene en witte Zeep, Koffij, Cichorei, Zoete- en Karnemelk, bruine Suiker, Siroop, Stroo voor de ligging, Steenkolen, Cokes, TurfSchelpzaiid WitzandBezems Bureau- en Sciioolbelioeften. De inschrijvers worden herinnerd, dat geene inschrijvingen worden aangenomen, die niet geschied zijn volgens de maat of gewigt bij de voorwaarden aangegeven. Het wassehen en droogen van kïee ding- en llggingstiikken ten dienste %an genoemd Huis, gedurende het jaar 1883. wegens sterfgeval. bij Herin3. Coster «Sc Zoon. Ontvangen eene ruime keuze -A.lles soliecle en tot billijke prijzen. met Erven, Tuin, Arbeiderswoning GebouwenMeubelen koopinaus- goederenIceBogst ens. tegen eene faarltlkseke vaste premie verzekent, be veelt zich bij voortduring aan tot het sluiten van verzekeringen. Prijscouranten op aanvrage verkrijgbaar. (M inm ders-pillen) Heden overleed onze waarde grootvaderde Heer C. SCHUT, in den ouderdom van ruim 77 jaar. Krommenie, C. J. DE WIT Jz. 25 Sept 1882. A. IMHULSEN. Heden trof mij andermaal een der gevoeligste sla gen mijns levensdoor het overlijden na een smar telijk ei och geduldig lijden van 20 weken van mijne hartelijk geliefde Ëchtgenoote ANTJE KLOMP, in den ouderdom van 45 jaren. Wat ik en mijne eenige dochter, en in het bizonder haar eenig zoontje en hoogbejaarde vader in haar ver liezen daar zij een voorbeeld was als echtgenoote moeder, stiefmoeder en dochter, kunnen zij alleen be seffen die de dierbare in haar waardig leven gekend hebben. God sterke mij in deze zware beproeving en de hoop op een blijder wederzien doet mij gelaten in den wil des Allerhoogsten berusten. G. DE GEUS Pz. Noordscharwoude30 September 1882. Bevallen van een Meisje IMMETJE VAN 'T HOP—D1EDERIKS. Schermerhorn3 October 1882. Op Vrijdag, den 13 October 1882, des avonds te half acht uur, zal door de Speciale Commissie van toezigt en bestuur over het Huis van verbetering en opvoeding voor jongens te Alkmaar, in genoemd huisworden aanbesteed: de levorSug gedurende het jaar 1883 van tie navolgende artikelen De voorwaarden van aanbesteding liggen van af Zaterdag 7 October 1882, dagelijks, behalve des Zondags, van voormiddags 9 uur tot namiddags 3 uur, ter lezing in het Huis van verbetering en opvoeding, aan het bureau van den Directeur. De billetten van inschrijving, gesteld op zegel en ingerigt volgens de voorwaarden van aanbesteding moeten Vriidag 13 October 1882 s avonds uiterlijk half acht uur, ingeleverd zijn in eene bus, geplaatst in de kamer van den Directeur van genoemd Huis. De Commissie voornoemd C. R. H. VAN LELIJVELD, Voorzitter. N. H. DE LANGE Secretaris Op Vrijdag, den 13 October 1882, des avonds te half acht uur, zal de Commissie van Toezigt en Bestuur over het Huis van verbetering en opvoeding voor jongens te Alkmaar, in hare kamer in genoemd Huis, bij inschrijving aanbesteden: De voorwaarden liggen van af 7 October 1882 ter lezing bij den Directeur van genoemd Huis, dagelijks, van des morgens 9 tot des namiddags 3 uur. De billetten, ingerigt volgens de voorwaarden van aanbesteding, behooren ingeleverd te zijn op Vrijdag 13 October 1882, 's avonds uiterlijk half acht uur, in eene bus staande op het bureau van den Directeur. De Commissie voornoemd C. R. H. VAN LELIJVELD, Voorzitter. N. H. DE LANGE, Secretaris, De Notaris D. VAN OS, te Purmerend, zal op Vrijdag, 13 October 1882 des voormiddags 11 ure, in na te melden perceelpubliek verkoopen De alom bekende florissante Herberg, genaamd DE ONDERNEMINGzeer gunstig staande en ge legen aan den straatweg te Ilpendam kadastraal sec tie E No. 723 groot 4 aren, 68 centiaren, bestaande in een kapitaal huis, met ruime doorrijdstalpaar- denstalling en erf, benevens de bijbehoorende Inventaris. van het Alle soortenwaaronder zeel' goeilkoopc zijn steeds voorhanden. UE(l. Bw. Dienaar MI ENT, B 35. RUDOLF BREUER. JONGELINGEN van 15 tot 19 jaren genegen om geheel kosteloos opgeleid te worden tot Oiuler- ollicier en Horporual der Vesting-Artillerie, het corps Pontonniers of bet COrglS 'Vorpedisten kunnen eere plaats bekomen bij bovengenoemde Compagnie. Zij moeten hunne aanvragen franco inzenden met opgave van dlitum vöii geboorte e.i lengte. Als Jongeling genieten zij 91 ets zakgeld in de week. Nadere inlichtingen worden op franco aanvrage door den iAapiteill-Commandant verstrekt. VAN TWEE KAPITALE en diverse perceelen ter gezamenlijke grootte van 47 hectaren, 77 aren, allergunstigst staande en gelegen nabij kerk en school te Wieriugerwaard. Notaris te Winkel, zal op Dinsdag, 10 October 1882, bij opbod, en op Dinsdag, 17 October 1882, bij afslag, telkens des voormiddags 10 ure, in de herberg van den heer A. ïIeijn, te Wieringerwaard publiek verkoopen De bovenstaande BOERENPLAATSEN en LAN DERIJEN. Breeder bij biljetten omschreven. Alles behoorende tot de nalatenschap van wijlen den Heer M. VETHMAN, te Wieringerwaard. Nadere informatiën verkrijgbaar bij voornoemden Notaris en den Heer BREEBAART Kz., te Winkel. jH Notaris te Obdam zal op Woensdag, 18 Oc tober 1882, 's namiddags 1 ure, ten herberge van D. Kuileman, te Heer Hugo Waard, ten verzoeke van KLAAS PLUISTER landbouwer aldaar, in het openbaar ten verkoop presenteeren: 1 Een Huis en Erf, aan den Hensbrcekerweg te Heer Hugowaard kadaster sectie A, No. 329, groot 8 aren, 50 centiaren. 2. Een ISuis, Erf en Schuur en twee perceelen lA eilontlnabij den Kruisweg te Heer Hugo waardkadaster sectie B, Ns 389, 394 en 395, samen groot 53 aren 77 centiaren. 3. Twee Éluizen en Erven en drie perceelen BS«UwlttUl8aan de Ooster Tocht, te Heer Hugowaard, kadaster sectie H, Ns. 316, 199, 203, 317 en 318, samen groot 1 hectare, 94 aren, 30 centiaren. Te aanvaardende landerijen met Kerstijd aanstaande en de huizen en erven met 1 Mei 1883. Zegt het voort. een druk bezocht S&OFFIEHUISgenaamd fjufé Hïnttf, aan de Kaas- eu Veemarkten te ALKMAAR. Ingeval van verkoop kan de helft der kooppennin gen als le hypotheek op het perceel gevestigd blijven. Informatiën te bekomen ten kantore van den No- taris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. In eene TABAKSAEEAIRE kan een geplaatst worden eenigzins bekend met eesten en sorteeren. Adres Uitgevers dezer Courant. Gevraagd te HAARLEM vereischten zijn kunnende lezen en schrijven en met het boerenvak bekend; ouderdom p.m. 16 of 20 jaar. Adres franco brieven, doch liefst in persoon, aan H. VAN AMSTEL Jr., te Haarlem. te ALEI844R belasten zich met het keopen en verkoopen van Effecten en Wissels, nemen gelden a deposito plaatsen en bezorgen gelden op hypotheek, en sluiten assurantiën op roerende en onroerende goederen. Ike ondergeteekendeAgent voor Alkmaar en Om- rstreken van de Nederlandsche SBaat- schappfj van Brandverzekering, ge vestigd te TIEL, welke Maatschappij allerlei Kennemersingel, wijk E, No. 164, te Alkmaar. Tegen billijke conditiën geeft eene JONGE DAME alhier piano-onderwas. Adres bureau dezer Courant, onder letter P. Eamilies, die lust hebben gedurende de wintermaan den één h tweemaal 's weeks met twee jonge, gehuwde personen een (|uadritle-ciuh te vormen gelie ven hun adres op te geven onder letters A T, bureau van dit blad voor Paardentuig, Wagenkappen, Schoenen en Laar zen maakt het leder zacht en geeft 't een prachtigen glans. Elacon met gebruik 30 Cts. Depot bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. worden met goed gevolg gebruikt tegen Hoest, Schorheid, I4eeï en Borstp||n, in zak jes h 15 cts. en in doosjes h 30 en 50 cts. in flacons met 60 Capsules 60 cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth O. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. eene rijke keuze van Palmen, bontbladerige Aspidistra's, Bladbegonia'sSier- en Kamerplan ten, Bouquetten, opgemaakte Zilverdraad mandjes in verschillende vormen, bakjes van Terra Cotta, Majolica enz., enz., en Versieringen, voor allerlei gelegenheden, door .1. H. KOTTHANN, GEESTERSINGEL ALKMAAR. zijn MA AG V ERSTERREIV'D.zacht LAXEEREXD bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen 1 de SPIJSVERTERING. 32± ct. per doos,! verkrijgbaar te ALKMAAR, in het bekende depot, Beverwijk, D. Mijsberg. Br. opLang.,G. Wageman. Burgerbrug, K. Iewen. Graft, O. Prins. Grootschermer, Slooten. Hoorn W. J. Lippits, opvol ger van E. Knaven. Kolhorn, Wed. Eriks. en de bekende depóts in andere plaatsen. Men wachte zicli voor namaaksels!! SS5 Elk doosje is gewikkeld in een biljet met de naamteekening van den vervaardiger: J. J. 8CHREIIDER, Apotheker. Krommenie, Olie. OudcarspelM. Hart. de Rijp, Wed. D. de Vos. Behagen, W. A. Hazeu. Uitgeest, Starreveld. Winkel, J. Otto. Wogmeer, D. Boot Stoomdrukkerij van Herrn'. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4