fêituietilattb. de tot nog toe verkregen getuigenissen onvoldoende zijn om iemand 's schuld te bewijzen. De voor dat zelfde doel te Tantah benoemde commissie vergadert met gesloten deuren. Bij het onderzoek van de tegen de oproerlingen in gebrachte beschuldigingen is gebleken dat zij voort durend met den Sultan van Turkije in betrekking stonden zelfs nog op het cogenblik dat Arabi voor een oproermaker werd verklaard. De sjeik die vóór twee dagen te Tantah gevat werd, omdat hii de bevolking opruide ontving den 10 hon derd zweepslagen en werd gevangen gehouden. Aldaar werd eene groote hoeveelheid papieren in beslag ge nomen. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. De spoorwegbegrooting voor 188 3 bevat de volgende posten Personeel en bureau f 378,840 aankoop van ma terialen enz. 1,200,000, brug over de Oude Maas te Dordrecht f 15,000 id. over de Merwede bij Baaohcek f 501,000, id. over den Neder-Bijn bij Reenen 256,000, id. over de Maas bij Heutnen ƒ180,000, spoorweg van Roosendaal naar Vlissingen f 25,000 id. van Nieuwe- diep naar Amsterdam f820,000 id. van Arnhem naar Nijmegen 66G id. van Zwolle naar Almeloo f 101,700, id. van Dordrecht naar Eist f 1,940,000 id. van Amersfoort naar Nijmegen 780,000, id. van de Zaan streek naar Enkhuizen f 1,106,000, id. van Stavoren naar Leeuwarden f 1,067,000 id. van Nijmegen naar Yenloo f 125,000, id. van Rotterdam naar den Hoek van Holland f 700,000 id. van Zwaluwe naar 's Her togenbosch f 1,743,000, id. van Groningen naar Delf zijl f 1,010,000. Voor uitbreiding Spoorweg van Arnhem naar Leeuwar den f 557,000 id. van Harlingen naar de hanoversche grens f 1000 id. van Zutfen naar de pruisische grens f 34,000 id. van Maastricht naar Breda f 341,000 id. van Roosendaal naar VlissiDgen f 490,010 id. van Breda naar Rotterdam 130,000, id. van Zevenbergen naar de belgische grens en van Roosendaal naar Breda 370,000id. van Nieuwediep naar Amsterdam f 113,000. Verder brug over het Hollandsche Diep f 65,000. Vergoeding voor naasting der spoorwegen van Antwer pen naar den Moerdijk en van Roosendaal naar Breda f 493,000. Renten aan Belgie uit te keeren f 200,000; onvoorziene uitgaven f 756,794. Totaal f 15,500,000, waarvan 1 miljoen beschikbaar is uit het saldo van 1882 en 14% miljoen op de staats- begrooting voor 1883 is uitgetrokken. De memorie van toelichting geeft omtrent den stand der werken de volgende mededeelingen Te Amsterdam wordt met do voltooiing dor stations voortgegaan. Met den bouw van het hoofdgebouw op de centrale personenstation is een begin gemaakt. De aanwijzing van te onteigenen eigendommen moet nog geschieden voor het gedeelte van Hoorn tot Enk buizen van den weg van de Zaanstreek naar Enkhui zen en voor het gedeelte van Rotterdam naar Maas sluis van den weg van Rotterdam naar den Hoek van Holland. De vaststelling der richting van het overige gedeelte van dezen spoorweg is afhankelijk van de be slissing omtrent de voltooiing van den Nieuwen Water weg van Rotterdam. De onteigening is geheel of zoo goed als geheel afgeloopen voor de lijuen Dordrecht— Resteren, NijmegenVenlo, Stavoren —Leeuwarden voor het gedeelte ZaandamHoorn en voor het ge deelte LousenRessen en Eist. De richting van de lijn Zwaluwe's Hertogenbosch zalwat het gedeelte bij laatstgenoemde stad betreft vermoedelijk gewijzigd worden in verband met de ont worpen verlegging van de Dieze nabij die gemeente. Voor het gedeelte StavorenSneek zullen de werken eerlang begonnen worden. Vermoedelijk zal nog in dit jaar de verbinding Gorin- chemArnhemNijmegen in exploitatie komen en in het voorjaar van 1883 de lijn NijmegenVenloo. Eerlang zal dubbel spoor moeten gelegd worden tus- schen Breda en Roosendaal alsook in het volgende jaar op de sectie ArnhemZutfen. Met de inrichting van de station Maastricht tot ge meenschappelijke dienst kan nog niet worden aange vangen, wegens niet beëindiging der onderhandelingen. De aanvragers om concessie voor den aanleg van een spoorweg van Amsterdam langs Gouda naar Dord recht hebben verzocht, hunne aanvrage als niet gedaan te beschouwen. toen zij zijne bijna ruwe spotternijen hoorde maakte zich voor de eerste maal een verschrikkelijke twijfel van haar meester; zij vroeg zich zelve af, of de graaf haar werkelijk lief had of deze liefde die haar in zooveel smaad en ellende had gestortniet slechts een koude berekening der eerzucht was. Ach zij waagde het nietzich ernstig in zulke gedachten te verdiepen zij wendde haar gelaat afom niet plotse ling eene vreeselijke waarheid te zien die zij zich heden voor de eerste maal als mogelijk voorstelde. O, zij boette in dit oogenbük zwaar voor haar misstap. Zij hadden inmiddels het escorte bereikt. De ko ningin schonk Henryat een kostbaren ring, dien zij hem verzocht als een aandenken aan te nemen. De graaf van Kent nam hem met een ernstig gelaat ter zijde „Jonge man sprak hij „door uwe tijdige hulp hebt gij u zeiven misschien meer goed gedaandan gij u nu kunt voorstellen. Wanneer onze Lieve Vrouw en de heilige George ons bijstaan zult gij aan den dag van heden nog eens aangenaam worden herinnerd." Zonder er iets meer bij te voegenwendde hij den teugel en sloot zich bij het escorte aan. Henryat sloeg den weg naar Parijs weder in, om zich aan den arbeid te begeven en in zijn eenzaam vertrek de letters van een manuscript te versieren. Wordt vervolgd. Bij eene nota van wijziging is de oorlogsbegrooting voor 1883 met 300,000 verminderd ten gevolge van de verlaging der fourage-prijzen en vermeerderd met f 10,000 tot aanvulling van den voorraad nachtleger goederen. Het eindcijfer is thans634,042 hooger dan voor 1882. Den 10 heeft de heer Tak v. Poortvliet het ver slag uitgebracht namens de commissie van enquête nopens den toestand der spoorwegen. Er werd besloten de verbalen van dit onderzoek en een aantal bijlagen te te doen drukken de overige bijlagen ter griffie te de- poneeren en het verslag der commissie toe te zenden aan de ministers van waterstaat binn. zakenbuit. zaken justitiefinanciën koloniën en oorlog. De uitgaven voor Ommerschans en Veenhuizen voor 1883 zijn geraamd op f 617,042, ofruim/14000 meer dan voor 1882. De werken ter verbinding van de friesche en drentsche kanalen komen in de begroo ting voor. Bij kon. besluit van 26 September is de gemeen teraad van Ursem niet ontvankelijk verklaard in zijn ingesteld beroep van bet besluit van Gedep. Staten van Noordholland van 24 Mei, waarbij goedkeuring is ont houden aan het besluit tot opheffing der openbare lagere school te Rustenburg. De gemeenteraad van Wormerveer heeft den 4, naar aanleiding van een schrijven van den districts schoolopziener besloten tot het bouwen eener nieuwe zuidersehool met onderwijzerswoning. Ook de gemeen teraad van Krommenie heeft dezer dagen besloten tot stichting eener nieuwe burgerschool. Een sergeant-schrijver beboerende tot de beman ning van het artillerie-instructieschip „het Loo"is den 6 spoorloos verdwenen naar men zegt met een belangrijk tekort in de kas. De nieuwgebouwde scholen te Weere, gemeente Hoogwouden te Andijk (middenschool) zijn den 9 in gebruik genomen. Ook de vergroote en veranderde school in de Beemster op den hoek der Volger- en Nekkerwegen is dezer dagen betrokken. Den 6 werd te Hoogwoud voor eene waarde van ongeveer 150 aan geld en kostbaarheden gestolen toen de eigenares voor eenige oogenblikken haro woning verlaten had. De rechtbank te Amsterdam heeft den 7 den heer J. G. Engels firma A. Engelsin staat van fail lissement verklaard. De bijzondere r. c. meisjesschoolgenaamd Maria- gestichtaan de Koningstraat te Haarlem is den 9 geopend met bijna 300 leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven door geestelijke zusters onder welker leiding ook eene in hetzelfde gebouw bestaande bewaarschool is geplaatst. Door B. en W. van Amsterdam werd den 9 aan besteed het maken van a. een verplaatsbaar schoolge bouw op een terrein tusschen de Blanken- en Ivrayen- hofstraten, b. eene lagere school 3e. klasse voor jongens aan het Weesperplein c. eene dito voor meisjes aan de Gerard-Doustraat. Minste inschrijvers waren de heeren a. J. de Pree b. G. Boon c. P. Brugman respectievelijk voor f 9523 52,567 en f 49,700. Den 9 is te Amsterdam door de Holl. Spoorweg maatschappij aanbesteed het maken van de houten en gemetselde fundeeringen voor een administratiegebouw aldaarwaarvoor minste inschrijver bleek de heer M. A. J. Taverne, te 's Gravenhagevoor f 74,673. Den 9 is de conducteur van den stoomtram tus schen Rotterdam en Delftshaven van den eenen op den anderen wagen willende overstappen, uitgegleden en met zijn been geraakt onder den wagen welke er over heen ging. Onmiddelijk naar het ziekenhuis overgebracht, is hij daar weldra aan bloedverlies overleden. Hij laat eene weduwe en 7 kinderen achter. Den 9 is te Callantsoog het zesjarig zoontje van de wed. K., datterwijl het torenuurwerk opgewonden werd, den trap beklommen had van eene groote hoogte gevallen en daardoor zeer gekneusd. In den morgen van den 9 is bij het Blauwepad te Zaandam levenloos uit het water opgehaald de wed. H. Heitlager, oud 61 jaren. Men vermoedt, dat zij bij het verrichten van eenige huiselijke bezigheid in het water gevallen en verdronken is. Den 10 zijn te Beverwijk de volgende harddraverijen gehouden paarden uit de afdeeling Yelsen en omstre ken der Holl. Maatschappij van Landbouw 16 mede dingers prijs 25) de Pier, van den heer H. J. J. Jaburg te Velsen, le. premie f 10) Susanna, van den heer J. de Boer, te Wijk aan Zee, 2e. premie (voor snijmes en vork) Kleintjevan den heer G. Abbrink te Uitgeestinlandsche paarden 20 mededingers, prijs 150) Willem III, van den beer P. Brommer, te Zijpe, bereden door J, Koster, premie f 75) Wilhelm, van den heer H. v. Haaren te Amsterdam bereden door S. Hettinga. Door de directie der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen werd den 10 te Utrecht annbe steed het afbreken en het maken van gebouwen en inrichtingen op het station Almelo. Minste inschrijver was de heer W. A. de Rapper, te Arum voor f 35,485. Te Beverwijk is den 10 een kind onder een wagen en met den arm tusschen de spakeu van het wiel ge raakt, waardoor die geheel verbrijzeld werd. Het meisje is 's avonds naar Leiden vervoerd. De gemeenteraad van Hoorn heeft den lldebe- grootiug voor 1883 aangenomen en de gemeente-op- centen der personeele belasting tegen 1 Mei van dat jaar verlaagd van 75 tot 50. Er werd besloten 's Ko- nings aandacht te vestigen op de moeilijkhedendie zich ten opzichte van den ontworpen tramweg Hoorn Enkhuizen voordoen ten gevolge van het gemis eener wettelijke regeling van het tramwezen zooals in naburige landen bestaaten Z. M. te verzoeken om zoodanige voorziening te nemen als haar oorbaar zal voorkomen. De gemeenteraad van Haarlem heeft den 11 be sloten tot aangaan eener 4 p. ets leening van 400,000. - Te 's Gravenhage is den 11 aanbesteed het bou wen van 2 schutsluizen en het maken van bijbe- boorende werken te Nichtevecht, voor den aanleg van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede. Minste inschrijvers waren de heeren E J. v. Erp te 's Herto genbosch en E. P. Rijmer te Rotterdam voor/228,970. Uit eene wijziging van het modelbiljet betreffende de personeele belasting blijkt, dat men voortaan bij ver huizing er op bedacht moet zijn, dat de belasting voor het verlaten perceel over het jaar verschuldigd blijft tenzij het volgende wordt in acht genomen: Ten einde voor dat perceel ontheffing te bekomen moet de be lastingplichtige van zijne verhuizing afzonderlijk aangifte doen ten kantore van den ontvangerop een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet, binnen den tijd van eene maand, volgende op die, waarin hij het perceel verliet. Na dien termijn is de aanspraak op ontheffing verval len. Mondelinge aangiften zijn ten deze niet geldig. Naar aanleiding van een daartoe strekkend adres van de afdeeling Leiden der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde hebben B. en W. van die gemeente den raad voorgesteldte besluiten tot het houden van eene plantenbeurs. In het gebouw van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen, te Middelburg, is eene ouderwetsche kamer getimmerd waarin verschillende voorwerpen uit de antiquiteitenverzameling van het genootschap, meest betrekking hebbende op het huiselijk leven van den boe renstand op Walcheren in vroegere eeuwen worden vereenigd. Van de 125 gemeenten in Limburg zijn er thans ruim 100 zonder geneeskundige hulp. Op eene platte landsbevolking van p. m. 180,000 zielen heeft men slechts 17, meerendeels vrij bejaarde, geneeskundigen. Met het oog op de groote behoefte aan vroedvrouwen, zijn nu 4 meisjes uit Limburg kosteloos geplaatst in de Rijks-inrichtingen te Amsterdam en Rotterdam. Uit het onlangs uitgebracht verslag aangaande de dienst der posterijen over 1881 blijkt onder meer het volgende: 269 brieven en 100 briefkaarten zijn ter post bezorgd, waarop geen plaats van bestemming was aan gegeven 75 brieven en 1168 briefkaarten hadden zelfs in 't geheel geen adres. Het getal gefrankeerde brie ven, voor het binnenland bestemd, steeg tot 43,837,600, tegen 42,555,184 in 1880terwijl de buitenlandscbe briefwisseling vermeerderde van 6,360,169 tot 6,471,720 stuks (gefrankeerde en ongefrankeerde te zamen). Het aantal ongefrankeerde brieven verminderde met 0,6°/o. Wat de verzending der dag- en weekbladen betrof, steeg het aantal dat jaar tot ruim 36% miljoen, tegen ruim 33% miljoen in 1880. Het bouwen eener nieuwe vierde gemeenteschool te Harlingen is besteed aan den heer K. Ketelaar te Leeuwarden voor f 28,347. Yan wege de Dagbladvereeniging Holtz en Co. te Amsterdam zal met 1°. Januari a.s. een nieuw dag blad worden uitgegeven getiteld „de Amsterdammer." Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2 ton. Van om standigheden zal afhangen of in het nieuwe blad het weekblad van dien naam zal opgaan. Het Handelsblad zal met 1°. November als ochtend- en avondblad ver schijnen en de uitgaaf der Amsterdamsche Courant wordt met het einde des jaars gestaakt. Te Zuidscharwoude is het vijfjarig zoontje van den landbouwer S. gestruikeld en gevallen op een theestoof waarin een ketel met koffie op het vuur stond. Het kind kreeg het kokende vocht over zich heen ten ge volge daarvan hevige brandwonden en bezweek den vol genden dag. üs. A. W. Wijbrands, te Hoorn, heeft het beroep naar de doopsgezinde gemeente te Leiden aangenomen. Tot hoofden der nieuwe scholen in de gemeente Winkel zijn benoemd de heeren v. Heerikhuizen on derwijzer aan de Rijks-normaallessen te Zuidscharwoude, en J. Bakker, hoofd der school aan den Hoorn cp Texel (Ten onrechte werd aangaande den laatste gemold dat hij te Grootebroek was benoemd). Bij aankomst van den hollandschen spoortrein den 11, te 10% u. v. m. aan het centraalstation te Amsterdam, wierp een heerin een vlaag van zwaarmoedigheid zich tusschen de locomotief en den eersten bagagewagen. Het hoofd en de beenen werden hem afgereden. B. en W. van den Haag hebben den heer Carré vergunning gegeven om gedurende de maand November voorstellingen te geven in een op bet Plein te plaatsen cirque. Tot onderwijzeres te Delft is benoemd mej. E. M. Booy te Hoorn, tot onderwijzeres te Koog a. d. Zaan, waar mej. J. H. Meyer op haar verzoek ontslagen is mej. J. Schulp te Haarlem tot onderwijzer te Beem ster de heer J. D. Aafgeste Oosthuizen. Honderden chineezen in Atchin dieten gevolge van den onveiligen toestand zonder verdiensten zijn hebben aan het bestuur kennis gegeven dat zij hunne diensten toekoe Njag Hassan zullen aanbieden indien hun geen werk of vrije overtocht naar de engelsche kolonie Penang verschaft wordt. Post Pakan Badok de sleutel tot de IV Moekims die ons verleden jaar nog f 22000 aan verbouwing kostte is opgeheven. De beer J. de Boer, aannemer te Oostzaan die aan den minister van marine bad doen weten dat hij er zeker van meende te zijn om met eenvoudige ma chines den gezonken ramraonitor Adder te kunnen lichten, heeftop verlangen van den minister, zijn denkbeeld in tegenwoordigheid eener commissie ontwikkeld. Door wijlen den heer I. J. Ariëus is aan het kerkbestuur van den H. Eranciscus te Arnhem ƒ5000 en aau dat van den H. Ignatius aldaar 1000 vermaakt. Tot predikant te Uitgeest is beroepen ds. Tersteeg, te Terborgh. In 1881 zijn hier te lande 735 faillietverklaringen uitgesproken, zijude 112 meer dan in bet vorige jaar; bovendien zijn 11 personen in staat van kennelijk on vermogen verklaard. Ter zake van bankbreuk werden 26 gefailleerden vervolgd. Eenige menschenvrienden wenden pogingen aan om te Harderwijk een „militair tehuis" op te richten en daaraan te verbinden een passantenhuis, waarin zij, die in militaire koloniale dienst willen treden tegen billijke vergoeding kost en inwoning kunnen bekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2