Aalbessenboompjes Feestrede» H.H. Barbiers. Kolfbaan» De nieuwe ijzeren baan, - EN - Ei Stoombootdiensl „Alkmaar Packet." Aanvangende 15 October 1882. GEER'. KUITER, WINTERSTOFFEN, voor Heeren-kleeding, 561,306 Naaimachines Btf Oogzwakte. J. NUHOUT VAN DER VEEN, eeïic Helpster, bekwaam Bakkersknecht. lokaal IMlfgentia Costumes, l'eitcnoira, Mokken, in alle genres. Van Alkmaar 's morgens g uren; 's nam. 2 u. H# min. Van Amsterdam 's morgens SI u. IS# min.; 's nam. A ii. Zaadmarkt. A1 k m a a r. en de nieuwe Modelmantels, 25 Kalverstraat Amsterdam Ralvcrstraat 25. Dienstbode 9 Miljoenen Castricum. ANT. ALTHÜFF, 3NT». 130 3Xri3BXJ-WE;3XriDia-IS:. WINTERSTOFFEN VOOR DAMESMANTELS J" I Cf JE' A TE KOOP aangeboden, pl. m. 2000 stuks met flink gewas. Voor echt Iloornsch soort wordt ingestaan. Onder motto „Bessen" adresseere men zich met franco brieven aan den Boekh. P. QEERTS, te Hoorn. Onder hetzelfde motto te koop gevraagd. §TOE4- kËK, lang 1.80 meter, zwaar middenom 12 cen timeter. Uiigave van Biennis. Costeis en Zoon, ALKMAAR. uitgesproken door den Heer ter gelegenheid van de viering van den gedenkdag van Alkmaars Ontzet, op 8 OCTOBER 1882. Prijs XO Cents. Aan de ALGEMEENE BEWAARSCHOOL te ALKMAAR wordt tegen 1 November gevraagd niet beneden den leeftijd van 18 jaren. Belangheb benden vervoegen zich bij den President, den Heer M. BODISCO. Wordt gevraagd om 1 of uiterlijk 15 November in dienst te treden een Brieven franco onder letter M aan het hulppost kantoor te Broek op Laugedijk. PRIJSCOURANT van beste Scheermessen geheel hol geslepen per stuk fl. 2, 3/4 h n n u n 1,80 1/2 n huh 1,60 van 20 tot 25 millimeter breedte. Bij 3 stuks franco. 58, DAMRAK, 58, XIISTERDC Cl. van ouds zal AIjSjS! Zaterdagen voor liet pu bliek geopend zgjn van af des avonds ha li' zeven uur. A. Bi. SW1TZAR. Smart en Pijn. De mensch is ongetwijfeld veel minder gevoelig voor de volmaakste gezondheid, dan voor de geringste ziektewant door deze middelen heeft de lieve natuur hem in staat gesteld, tegen-alle kwalen die hem kunnen overkomen op zijne hoede te zijn. Indien deze verandering veroorzakendeI03 makende en zuiverende Pillen steeds gebruikt werden, zoodra het eerste gevoel van ongesteldheid eene na dere kwaal aankondigt, hoeveel pijn zou er bespaard, hoeveel ellende vermeden worden. Holloway's Pillen behoeven geene aanbevelingen meer omtrent de goede diensten die zij bewijzen in het terughouden of het heelen van kwalen bij het uitbreken daarvanwelke anders door een onbezonnen uitstel, valsche schaamte, of berispelijke verwaarloozing zich een weg banen tot het gevaar en alle geneeskundige bekwaamheid en de onvermoeidste zorgen trotseeren. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85,/ 3,t 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf a f 0,80, 1,85, f 3, t 7,05, f 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. van RenesseApoth. te's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch alsmede in Holloway's etablissementen te Londen 78, New Oxford Street. Ciroote en voortfcelige keuze in CX. L. J. PUELLER PADDENBüRa. li» konpen hoven de 3Q gulden worden ile reiskosten vergoed. Dienslbilletten en verdere inlichtingen zijn te bekomen bij N. J. STAM alhier. berichten de ontvangst van eene uitgebreide collectie IN VERSCHILLENDE SOORTEN. of meer dan een derde gedeelte der geheele pro ductie in Naaimachines werden door The Singer Manufacturing Company in het vorige jaar verkocht en de verkoopeu van deze fabriek bedroegen alléén in de laatste 10 jaren ruim 3 mil poen Machines. Dit buitengewone succes geeft het beste bewijs voor de deugdelijkheid der Hrigincele Singer .Naaimachinesdie dan ook feitelijk door aanhoudende verbeteringen en nieuwe uitvindingen eene volmaaktheid als geen ander fabrikaat bereikt hebben, zoodat er dan ook overal de voorkeur aan gegeven wordt. Deze Machines zijn uitsluitend in de bekende Depots der Singer Maatschappij verkrijgbaar en worden desverkiezende ook tegen kleine termijnbetalingen geleverd. Het Generaal-Depöt voor het Koninkrijk der Nederlanden: Eeuig Depot te ALKMAAR: LANGESTRAAT 103. Mevrouw DRUYVESTEYN verlangt met 1 November eene van goede getuigen voorzien. Er bestaan in Europa meer dan honderd S*remle- en 1% instverlotingen en bijna wekelijks hebben winsttrekkingen plaats Door deze verlotingen worden jaarlijks verdeeld. Ontelbare personen danken hunnen rijkdom er aan dat zij aan dergelijke loterijen hebben deelgenomen. Men zoude daarom zijn deur voor de intrek van het geluk open houden, namelijk wanneer zulks op eene nette en eervolle wijze kan geschieden. Eene uitmuntende gelegenheid om zulk een geluk deelachtig te worden, biedt U de binnen kort aan vangende, door den Staal goedgekeurde en gewaar borgde trekking aan der 383e Hamburger LoterO welke met talrijke en groote winsten is toegerust. Eene enkele proeve door het geluk begunstigd kan den deelnemers groote sommen aanbrengen. Een officiéél prospectus wordt een ieder franco en gratis toegezonden. Ter eerste winst-trekking kosten de met het Staatswapen voorziene Heele Origineele Loten fl. 3,50. Halve h h 1,75. Kwart h h u 0,90. De bedragen kunnen of per Postwissel of in Bank papier ChequesPostzegels tegen postreQue inge zonden worden. Alle orders worden onmiddelijk onder bijvoeging van het stedelijk verlotingsplan uitgevoerd en de ambtelijke trekkingslijst aan iederen deelnemer na de trekking toegezonden. De gewonnen bedragen worden den winners on middelijk ter beschikking gesteld. Men adresseere zich ten spoedigste en direct aan CA MÏÏj \YM\M>VS, BANKIER, te Hamburg. Ter Stoomdrukkerij van IIERMs. COSTER ZOON kan een geplaatst worden die goed en vlug kan lezen en schrijven. Bij gelegenheid van het BOELHUIS op 18 October zal bij den ondergeteekende ook gelegenheid z»n tot uitspannen. JAC. J. BRAKENHOEF. - j De ondergeteekende bericht aan zijn lf/g stad- en landgenootendat hij zijn VA«&r.i;\8LACEBTi:i«IJ Zaterdag 14 October zal openen. Voor eene nette bediening wordt ingestaan. Hoogstraat No. 7, j WANTZING. Alkmaar. DRUIVEN-BORSTSIROOP MET FENKELHON1G. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit Druivensuiker en Zwitserschen honig met een af treksel van mout, oranje-bloesem en fenkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de an dere middelen die tegen borstaandoeningen aange wend worden, als Borstthee, Drop, Malz Extract, Borstbonbons, enz. Deze Borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoestpijn in de borstkramphoest en kuchhoest. In Flacons a 30 60 en 100 ets. verkrijgbaar te Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth O. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. Door aanwending van het Hogwnter, met de bereiding van Dr S WH ABE, worden zwakke oogen, aangeboren of verkregen, weêr volkomen in versterkten en helderzienden staat hersteld. Flacon 75 cents. Depot bij de firma J. Brongers Gz., Bazar. Stoomdrukkerij van Herm". Coster en Zoon te Alkmaar. 1/4 H H H U #1,50 mf€+

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4