ABR. SLOOS, STEENKOLEN Abr. Sloos, afslag en finale toewijzing Abr. Sloos, Prima soort Engclsehe en Ruhr cn Cokes. Laagste prijzen. Geweven Linnen Brandspuit slangen. Te Alkmaar cI'llMf.Vlti: Vi KKOOI Huisraad cn Inboedel. Uit de hand le koop De Notaris C. WAÜNSINCK, J M flU .83 Ai Ca&Duftcnticw. Lokaal voor Publieke Verkoopingcn. Langestraat, wijk B, No. 71. 4 en 5. Twee Woonhuizen Hrvcn, publick verkoopen: Tuin en diverse, perceelen al lerbest IV«'Hand gelegen onder Barsingerhorn en Schagen, ter gezamenlijke grootte van hectaren, 25 aren, 18 centiaren. ausgc. van ft Elulzen, ichurcn, Tuinen, Bnseli en diverse perceelen Wel en llouwluud, te zamen groot 47 hectaren, 77 aren, te Wieringer waard gelegen, ingezet op f ft««OÏN,*lS. DEKRIET, II. J. VOKTKL, voorheen COSTER VAN LEEUWEN, levertvetpakklilg, zclfsmeerende en Tnckspak- kingPakking voor slikgat en manholdcksels, aoiitelioiieplateiimet en zonder linnen inlagen, AsbestpapRr, wit en bont Poet8katoe.il, Poetsdoe ken Ncliiiiirlinnc.il Vilt, Engelsche en Itroonle- deren Drijfriemen. Prima kwaliteit Machineolie, Russische Talk, Geslagen Reu zei enz. good naar buiten to drogen to hangen uit het venster op do straat gevallen. Zy overleed gedurende hare overbrenging naar het binnengasthuis. Den 12 is een groot nakschip „De twee gebroe ders" geladen met steenkolen, op de Waal voor Nij megen in aanvaring gekomen met do gierbrug en zwaar lek en zinkende geworden Mot behulp van eorio spoedig aanwezige stoomboot werd het op eene zandplaat gesleept. ]n don vroegen morgen vnn den 12 zijn 2 met zand govulde wagens van een trom voor den in aanleg zijnden spoorweg ZaandamEnkhuizen ten gevolge van het openstaan der brug over do Gouw te Zaandam, in dat water gestort. Een roinmor en een knaapje, die zich op den eorston wagen bevonden zijn bij tijde daar af' gesprongen. Do brugwachter was naar inon zegtniet op zijn post. Do gomoonlornad van Zaandam hooft den 12 op do begrooting voor 1883 f 500 uitgetrokken als sub sidie aan de Telephoonmnatschappy, en van do bogroo- ting afgevoerd do by besluit van 5 October aan do gymnastiek- en seliormvereeniging „Concordia" verleende subsidie. Eon inwoner van Tiol heeft den 12 op eou boel- huis eene tafel gokoohten bij het openen van de lade daarin coupons ter waarde van moor dan f 400 ge vonden. Te Rotterdam wordt gedurende eeno week een schietwedstrijd gehouden uitgeschreven door een parti culier den lieer W. v. Kreyfold, liet aantal van I I prijzen, door bom uitgeloofd, is door andoren vermeer derd tot ruim 40, waaronder een prachtige zilveren bokaal als eereprijswaarom den 15 zal gekampt wor den door do schutters die de meeste punten behaalden. Behalve vele rotterdammers nemen ingezetenen van den Haag, Schiedam, Gouda, Vlaardingon en Dordrecht aan den wedstrijd doel. Uit de instructie in zake hot schieten op den vertrokkondon predikant te Hoorn op Texel is gebleken, dat het schot volstrekt niet op het leven van dien pre dikant was gemunt, maar een afscheidsgroet moest be teek enen. a Wegens den diefstal van 2 schapen in do holier- meer, in ons vorig nummer vermeld, is te Hchormor- horn aangehouden .1. 15., woonachtig te Heeihugowaard Hij heeft- het misdrijf bekend en zegt er toe gedwongen te zijn door armoede. Reeds vroeger beeft hij kennis met do gevangenis gemaakt. B, en w. van Amsterdam hebben zich vereemgu met het amendoment van cenige raadsleden strekkende tot het bouwen eener nieuwe beurs op een aan te plempen gedeelte van hot Damrak tusschen do Papen brug en de Oudobrug 40 Woningen te l.Jmuidon de kazerne genaamd, die bij opbouw p. m. f 50,000 kostten, hebben dezer dagen in publieke veiling p. m. 22,000 opgebracht. Hot gerechtshof te Amsterdam beeft J, .1. O,, oud 22, K. W. 15., oud 800. W. H., oud «2 jaren, bedienden bij do Kasvereoniging aldaar, die een salaris genoten respectievelijk van 400, f 550 en f 00 veroordeeld den eerste tot 18 den tweede tot 24 en den derde tot 21 maanden celstraf, ter zake van toe- eigoning op 4 Januari van f 1000, op 15 februari van f 4000 en op 4 April van f 0000 en vervalsching van de boeken ter verberging van den diefstal. I oen deze ontdekt werd, was van het geld niets meer over. Het aantal betuigingen van instemming met het ndres aan de 2e Kamer van den heer v. d. Zee te Monnikendam ter zake van don toestand in Atchin is reeds tot 1000 geklommen. Tot heden zijn unn do universiteit te Amsterdam 40 nieuwe studenten voor volledig onderwijs inge- schrevon. Door tussehonkoest van jr. mr. J, K. W. Canar ies v. Ufiord te 's Gravenhage heeft de onbekende weldoenor der Maatschappij van Weldadigheid aan deze instelling weder f 8000 geschonken met. do gewone bestemming voor annuïteit aan de Rotterdamsche Hy potheekbank voor Nederland. Het uitvoerend comité van in 1884 te Amsterdam te houden internationale landbouwtentoonstelling heeft, zich tot do Blaten der verschillende provinciën gewend, tor verkrijging van subsidiëri uit de provinciale fondsen. 's Rijks middelen hebben gedurende do verloopen 9 maanden dezes jaars opgebracht f 70,655,209, tegen 76,707,801 in 'betzelfde tijdvak van 1881. Hot der raming bedraagt f 76,028,778. Op 20 October zullen ten kantore van het agent schap van het ministerie van financiën te Amsterdam inschryvingsbiljetten ingeleverd kunnen worden tot bet bekomen van schatkistbiljetten in ronde sommen van 10000 tot een bedrag vnn 17 miljoen, betaalbaar aan toonder den 27 Januari 1888. In het Noordhollandsch Kanaal, onder Ilpendam, is verdronken do aldaar woonachtige landman I'. D, De beer P. Th. Wielandt, predikant bij do herv. gemeente te Edam is benoemd tot predikant bij de protestantscho gemeente in N. lndio. Tien heeren te Zaandam hebben zich tot eene commissie vereenigd omdoor van de ingezetenen te verwerven bijdragon bet plein voor de herv. kerk aan do Westzijde to herscheppen in een plantsoen, waarvan de aanleg op 1500 en het jaarlijksch onderhoud op f 50 geschat wordt. De koningljjke goedkeuring is verleend op de statuten der voreeniging „De Hoornsche Bad- en Zwem inrichting" te Hoorn mot een kapitaal van f .>000 verdeeld in aandeden van f 10 en onderaandeelen van 5; on op die dor voreeniging „Elehite" te Amersfoort, ten 'doel hebbende de oprichting van een museurn van oudheden aldaar jnarlijksehe contributie f 5). De Provinciale Staten van Noordholland zijn tegen 24 October opgeroepen ter benoeming van een lid der le Kamerin plaats van wijlen den beer dr. E. O. Bucbner. De heer J. Nas t,e Beemster heeft in den loop dozer week het ongeluk gehad met paard en kar te water te gerakenmet het gevolg dat het paard er levenloos uit is opgehaald. Vervolg der bmnenlandsche berichten in hel tweede, blad, VERKOOP! NG op Maandag, 10 October e.k., des namiddags ten 6 ure en volgenden «lag, van Itlleulieicn, Huisraad en Inboedel, al» ledekanten linnenkasten, chiffonnière piano's, tafels, stoelen, bedden, vloerkleeden, koper-, tin-, glas, ijzer- en aardewerkvoorts Haiiulactiimi KAurlirlH, Ailjguron enz. Te bezichtigen Maan dag 16 October uk., van 10 tot 8 uren en op dien dag ten elf ure VERKOOPI NG op de Gedempte Nieuweslootvan verwchlllcnde (Vorderen. worden op Donderdagen, 19 en 2(5 October 1882, 's avonds zes ure, in het Café 0. Kkamkii, nan den Houttil, in het openbaar verkocht: 1. Een M lnkrillliiN en ftCrf, waarin schoen- en laarzenwinkel, aldaar, oostzijde Achterdam, O, No. 16, verhuurd voor 3,60 per week. 2. Een M ooiiIiuIm met liOndscn Krvcn en een vruchtbaren WarillOMierelllIll, met 16 beste vruchtbommen aldaar, aan de Popelmans- laan, E, No 224, groot 88 aren, 29 centiaren (en niet 28 aren69 centiaren.) 3. Een Tuin, uitstekend geschikt tot llouwicr- rs-inaldaar, aan de Popelinanslaan, groot 2 aren, 75 centiaren. aldaar, Nieuwlandorsingelbij den Straatweg, E, Ns. 27 en 28, samen groot 1 are, 29 centiaren, en 6. Een %¥Inli«'lliiii«twaarin tapperij met vergunning, Hlcekveld Tuin en HrV©aldaar, op Neharlo aan den Westerwcg, hock Bergerweg, E, No. 292 groot 2 aren d5 centiaren. Alles breeder bij biljetten en nadere inlichtingen bij den No'aria J. G. A. VERHOEFF, te Alkmaar. te Itrlehiiiizen op Donderdag, 19 October 1882, 's morgens ten 10 ure, ten herberge van den heer Ju. Orootkh, ten overstaan van de Notarissen P. J. EAU, in de Rijp, en D. VAN 08, te l'urmrrende, van: Eene voor weinig jaren nieuw gebouwdewelin gerichte ■losTcnwonlliR, met Bveliuur en Ifirff, te Driehuizen en diverse perceelen zeer best Weiland, in den Eilandspoldcr, gem Zuid- en Noordschermer, te zamen groot 18 hectaren, 41 aren, 20 centiaren, Beboerende aan den lieer I) GROOT en te veilen bij perceelen, combinatiën en massa, zooals op de biljetten wordt vermeld. Information geven voornoemde Notarissen. De Notaris DIJKER, gevestigd te Zuidscbarwoude, is voornemens op Woensdag, 25 October 1882, des avonds 7 uur, in de herberg „de. Roos, te. Behagen, publiek te verkoopen Een HuSh en Tri' met Bootaan de fotiiWÏ] noordzijde van de Laagzijde te Behagen, nabij ffëjtL de Roornsch Catholieke Kerk, kadaster sectie A, No. 425, huis en erf groot 1 are 22 centiaren. Bchoorende tot de nalatenschap van Mej. ELIZA BETH DE GROOT, wed. JaN STOOP. Zegt het voort j De Notaris DIJKER, gevestigd te Zuid- ij scharwoudeis voornemens op Donderdag, 26 October 1882, des namiddags 1 ure, in het „Noordhollandsch Koffiehuis'te Behagen, pu bliek te verkoopen Veertien perceelen WEIIjANW en twee per ceelen HOUWT/INI», aan en nabij elkaar ge legen tusschen den Bokkelaarsdijk en de Zijdewind, in de Oosterkoog, onder de gemeente Behagen, te zamen groot 16 hectaren, 20 aren, 10 centiaren. fn eigendom beboorendc aari den fleer JACOB STAMMES Cornei.iszoon aldaar Breeder bij biljetten vermeld. De veil- en verkoopsconditiën zullen 8 dagen véor de verkooping ter lezing liggen ten kantore van ge noemden Notaris DIJKER, te Zuidscbarwoude, bij wien inmiddels nadere inlichtingen zijn te. bekomen. Zegt het voort. Notaris tc Winkel, zal op Donderdag, 9 November 882hij opbod, en op Donderdag, 16 November 1882, bij afslag, telkens des voormiddags te. li ure, in het koffiehuis van den heer C. Koe Pz., te Schagen, Eene kapitale, fttocren- %Jh, plaats met Krvcn, Bloot, itrheiderawfliilngi'» Alles bchoorende tot den boedel van wijlen den heer P. GROOT ES. Breeder bij biljetten omschreven. r.nn Notaris te Winkel, zal Op Dinsdag, den 17 October 1882, 's morgens 10 ure, ten herberge van den heer II rijn, te Wieringerwaardovergaan tot den Notaris te Winkel, zal op Maandag, 23 October 1882, des morgens ten 10 ure, op de plaats van den heer J0011EM KATER, aan de Kr uilgemeente li ar singer hom pulillck verkoopen: Y 10 Koeien, 4 Hokkelingen 4 Kuikal- veren J Stierkalf2 bruine Paarden 1 -sohimmelbles Ruinpnnrd 86 Schapen, 20 Kippen en 1 Haan, I Tentwagen, 1 Kar opvoeren, 8 Boerenwagens, 1 driewielde Kar, 2 Kruiwagens. Benige duizenden kilo's best HOOI. Een stuit M EST. 1 Zaadwaaier, 1 Ploeg, 8 Anrdtroggcn, Doeren en Bouwgereedschappen, Ongeveer 100 KAZEN, en Ondorgeteekende verzoekt beleef- 'ddijk om brieven briefjes, biljetten enz, voor zich en zijn gezin te doen bezorgen aan de kantoordeur in de Zilverstraat. J. (J. VONK. Al degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd Zijn aan of borgtochten hebben ten laste van den lieer PE' PR US JOHANNES WEI,BOREN, in leven geneesheer, gewoond hebbende te Alkmaar en aldaar den 22 September 1882 overleden worden verzocht daarvan véér of uiterlijk I December dezes jaars opgaaf of betaling te doen ten kantore van den te Alkmaar gevestigden Notaris BAKKER SCHUT. "eene llulftttintlllWOIlillg met Krf en lloomgaordMaillot voor zes koeien, Blei* gin £5 voor hooi en tien morgen (.ran en Bnuwlnnd gelegen aan de oostzijde vao den spoorweg. De helft der kooppenningen kan op het perceel gevestigd blijven. Te bevragen bij M. STUIFBERGEN, te lloilo, TE KOOP gevraagd met opgave van prijs Brieven franco, onder No 125, aan de Uitgevers dezer Courant. te Hoogwoudzal te Meliagen te spreken zijn telkens des llonderdagNvan 9 12 uur, in het koffiehuis »J)E HJSUR8,» van den lieer W. ROG GEVEEN (Jz. Ter Stoomdrukkerij van HKRMs. COSTER ZOON'kan een geplaatst wordendie goed en vlug kan lezen en schrijven, Ilekelfttraat, «ft. IMHIfK. fff zx? Benige JONGELUI van den Lmgcdijk ,-••&$ wenschen zich te llfkwilllien in hot dunnen. Zijdie lust gevoelen mede te doen en in de kosten te dcelen adresseeren zich onder lettere J. J. M,, poste restante Noordscharwoude. Kantoor cn Pakhuis: Paarde, nstce.gAlkmaar. ft ft |jl hoofden worden vari haren voorzien, roos B IJ Hj en uitvallen geneest door l'Jxtralt Ninon11- O,f«. Onmisbaar tot het verkrijgen eener goede, baard. Dépöth. J. HRONGERS Gz. (Bazar). f'M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2