WINKEL Co., Apeldoorn, Veeftlrcfl©* COCX BRÖYNES' Gebr. GrEBEEDSCHAPPEN. A Hen tic s. v. H.H. Barbiers. I ijl A f d e e I i n g AI k in a a r VAN VOLKSONDERWIJS. CJrasiEi-, Uien- ©II Aitrdttf»g»©lciizal£ keil StoomkunstvPTVcril, Drukkerij Clicinlsrho Wassclierj) ivunmi: v. j). eenige Volksvermaken Mason ct Hamlin's beroemde Amerlkaanscbe Orgels T. J. VELDERMAN, Alkmaar* (lelden beschikbaar, J. NUIIOUT VAN DKH VEEN, PÜFrMAlME VROUWFilTERFiFJlOlMi) Koninklijke Vereeniging J®rijHl»H jart©n 9 Brabantscbc en ordinaire blauwe Kielen. ElreclitscliB,straal 28, A M S T E R I) A M. Engelsrlic Heeren-Artikclen.| Heeren Parnpluics Dames Parapluies INKTPREPARATEN Machiiien-Fabriek, HAARLEM. .VS a c h i c r i a M A C it I Mi liB ER-BK1I0K I'T B ,V L'lt IIANUS-PII.I-EN do viering van den gedenkdag van Alkmaars Ontzet, op 8 OCTOBER 1882. i 'rijn IQ Oen tan u IHii^rijden 9 M Or yv sr.x .xrsr ANT« ALTHGFF, WHIDBTRIJD. Eene gjroole parit) te Alkmaar I Franco loi'/.Bndiug le^en poslwissitl af «mier rembours PRIJSCOURANT van brsie Ncherrnldsiieii geheel hol geslepen per stuk II. 2,— 8/1i 1.80 J tl h a nan] ,00 u H nu 1,50 1 18 h T si 8» sa. f%!cdwIaildHchv NrltrljfhiltlAW- 'tt'êt» St'/irfjf- en f oftlhi't'lahlSa AMBTR1.1DAM. do Wed KUENEN ZOON Wcrguilrrlng op Woensdag, 18 October «a, 's avonds te K uren ten huize van tien heer Tbsre- i.AAit, ter bespreking van de wijze, waarop gevolg zal worden gegeven aan liet besluit der vergadering van 1(1 Mei 1,1, tot belooning van getrouw schoolbe zoek in 1882 H.'i C W BRUINVIS, Secretaris. van af 17 ets. en honger, bij .1. FORTUIN Bz, Kaasmarkt, Alkmaar. w«h smam vamrni, TmmsmswmsmmKm bevelen hunne beleefd aan, Met iiilatoouien (fliciniaeli was MCllCIt) blijvru Dames- en II e e r e n c o s t li mes geheel in elknftr. worden zonder lostornenJassen, Pantalons, Vesten, Dam es m a n t e 1 s en H t o f f e n D a in e s c o s- tu mes, zoover de stof er voor geschikt is. K|te<'Iulc Inrichting voor het verven en opnieuw appreteren van A M E U B L K M K N T8TOFF E N, 'I RIJPEN enz. A ressort Verver ij en Machinale Moire erinric b ting van '/.IJ DEN DAM ES- COSTUMES, LINTEN enz. Dagelijksche verzending van goederen naar do fabriek van de depots AlkmaarMej B A. EEN HORST, Mient I1eUers den 'lieer W. OOK POR A A L, Spoorstraat. Behagen, a L DE WAARI). Hareingerhomdui lieer .1 II IIA OEM AN. Purmnrand, dr,n lir O. O. A LDEKDEN, Kaasmarkt Boom, den lieer N. BLOKKER, Ae.hl.erstrnat. Krom maniaden lieer JAN IIKIJNIS Dkz. Wtering er waard, den Heer II BoTTOER Edamden Heer W. SANDERS Mijp, J. VER DONK Monnikendam, Mej do Wed. K. DE MOES, Teeal, rj de Wed. II OERSSEN, te Burg, waar stalen te bezichtigen zijn en alle informaties verstrekt worden. Kleine reparaties aan geverfde of uitgestoomde Heer» n K1 eedingstukken zijn onder de reeds billijk gestelde voorwaarden begrepen. iKlevcriog spoedig. ««ükkssw .itm sMmmzmmmsmmwvmmKrtzmsm De. ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan voor het Onlncrpcn vuil bouwkuiidige I»lanil<*iimet of zonder dagelijkse,li toezicht. W. H. MA TT HIJSEN, Nienwf sloot. Met toestemming van het Edel Achtbaar Bestuur der gemeente H e n s b r o e k is K. STAM MIS, kas telein aldaar, voornemens op Zondag, 22 October e.k., te doen plaats hebben. Op Maandag, 23 October, des morgens te II uur precieste laten I4»lve» en IBII|nr(«>» om prijs en premie in contanten. II,H. Liefhebbers worden uitgr noodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren N. B Men lette vooral Op 's morgens I 1 Uur, li ij geregistreerd exploit, van den deurwaarder HENDRIK POST, te Alkmaar, vnn 13 October J 882 is, ten verzoeke van TRIJNTJE DIJKER, zonder beroep, wonende te Helder, gedagvaard haren echtgenoot, THOMAS HAGENAAR, laatst, woonachtig te den Helder, doch wiens tegenwoordig beroep en woonplaats zijn onbekendom op Donderdag28 December 1882. hij procuratie te verschijnen ter rolle der A rrondisscments- Rechtbank te Alkmaar, des voormiddags te elf uren, teneinde door gemelde recht,hank te hoeren verklaren, dat, het, tnsschen hen bestaande huwelijk is ONTRONDEN door echischeiding met, alle wettelijke gevolgen van dien en met, veroordeeling van hern gedaagde in de kosten van het. rechtsgeding. Kosteloos. )e p Mr F. H. O. VAN DER HOEVEN. Bij geregistreerd exploit van den deurwaarder HENDRIK POST te Alkmaar, in dato 13 October 1882, is, ten verzoeke van MAATJE DB CROO, zonder beroep, wonende te Am sterdam, huisvrouw van HERMAN I'S VAN LOON, vroeger matroos bij de Koninklijke Nederlandsche Marine, doch wiens tegenwoordig beroep en woonplaats zijn onbekend op de wijze hij de wet voorgeschreven beteekend aan haren voornoemden echtgenoot, de in executorialen vorm uitgegeven grosse van een vonnis op 28 September 1882 door de Arrondissernents- Rechtbank te Alkman' gewezen hij welk vonnis is verklaard, dat, bet huwelijk tusschen beide genoemde echtgenooten be staande, is ONTBONDEN door echtscheiding, met alle wet telijke gevolgen van dien. Alkmaar// October 1882. De procureur der eiseheresse Kosteloos. Mr. E. H. O. VAN DER HOEVEN. (li it M ONII M S). De beste en goedkoopste /%»»»rrll4imi>*u*l»r> Orgelsbekroond met eerste prijzen Op nlle we reldtentoonstellingen gedurende 18 jaren. Ilepftt voer Ncdci IiuhI De geïllustreerde Catalogus en Prijscourant wordt op aanvraag franco en gratis toegezonden. Beveelt zich tevens nnn tot het stem m e n eo repareeren vnn Offgrlw on R*liino'N. als eerste hypotheek op llllliMil) en B.nmlrrijlm, tegen voordeelige conditiën en aannemelijke voorwaar den. Information per 1 rati CO brief of in persoon, bij J. P. OTT, Makelaar te Koedijk. N.B. Zaterdags van 11 tot 1 uur te spreken inliet koffiehuis ,,'t Wapen van Haarlemvan den heer A. KAT, aan het Hof te Alkmaar. in alle soorten tot zeer lage prijzen bij J. FORTUIN Hz., Kaasmarkt, Alkmaar. Illlgiivc van IlKiiMh l osrita BW lMR| A L K M A A R uitgesproken door den lieer ter gelegenheid van Het bestuur van bovengenoemde Vereeniging neemt door deze de vrijheid dd welwillende medewerking van meerdere dames door bare toetreding nis lid in te roepen en in het algemeen om deze nattige in stelling die nnn meer dan 70 gezinnen des winters renig werk en ondersteuning verschaft,, mild'lijk bij inteekening of op andere wijze te willen ondersteunen, opdat deze wezenlijk goede zaak, die nu reeds langer dan 25 jaar bestaat, hare werkzaamheden, ten zegen van velen moge, kunnen voortzetten. Oewenschte meerdere inlichtingen zijn te bekomen bij het bestuur voornoemd Mevr HOLTZ. GOUWE, GOEDE. GRaFFDIJK. MENSONI DES. If ff ff ff A F DE ELI NO HOTTE III) A M De ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek kennis te geven dat binnen weinige dagen een Sn- zal rondgezonden worden tot het geven van w.vn tO»nr«*IvOOr»l«*Ilin(8;r i», door bovengenoemd gezelschap, waartoe belmoren de Dames BKER8MAN8, BU8LAÖEVERWOERD, JOH. DE GROOT en de Heeren HASPELS, FA A 88 EN, LE GRAS enz, enz. De entree bij inteekening is eerste rang 1,50, tweede rang 76 ets. Ook verkrijgbaar kaarten voor zes voorstellingen voor een Heer eerste rarig 8,25, tweede 4.25 voor een Heer en Dame eerste rang If!,— tweede 8, Bij niet genoegzame deelneming zullen de voor stellingen geen voortgang hebben. Mi) beleefd aanbevelende tot eene algemeene deel neming, hoogachtend UEd. Dienstw Dienaar, A. L. SWITZAR A. HOPMAN, kastelein te Schoorldamis voor nemens op Zondag, 22 October 1882, 's morgens 11 uur, te laten en 's namiddags 2 uur, te laten beide om PRIJS eo PREMIE. Heeren liefhebbers worden uitgenoodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Opnieuw ontvangen eene groote partij llrn- huntftH'lir en orrilnnirr lilniiwc Hielen, tot zeer Inge prijzen bij Alkmnnr, Knasmnrkt. J FORTUIN Bz. van - van Qlorld (zeer sterke stof) in nlle prijz n van af van in alle prijzen vnn af/ 41, AO. in nlle prijzen van nf Van 20 tot 26 millimeter breedte. Bij 8 stuks franco. 58, DAMRAK, 58, lon- en andere fïaiilttOOt'lr»! onderscheiden zich door hare levendige kleur, groote vloeibaarheid en het snelle droegen van alle andere, inktfahrikaten, Emmerik a d. Rijn. II. VON OIMBORN, 11 -1 ff» 0 J Yi SC üi van a \i !%.'ffé, loorburguul «11 N|iuUtrnttl, N«». 28 nu 3« bereid volgens bet ECHTE recept van z.iin z.eee nattig tegen (>.\GENTEI,DIIEDEV der li 10 beilzmnn voor de Nl'EINVEII I EHIVO, uitrn(intend tegen de OAI.M IIEHP'IE iri 't 111,01.1) en lil ÜM ri Nl- AO 11 ebt l„AXER HEM» en SEI.IM AFDH1.IV EM». Ct, de doos verkrijgbaar te ALKMAAR in bet bekende depAt, Aoenhorn. Nicnwenhniz.cn. AiVwwn/icp.VerhoeveBrnin- (vis. Oudkar/tpolM. Hart, dr /lijp. W 12. de Vos draft, 0. Prins. <)r. Bnhnrmr-r, Jb. Sloot.cn. HmthrockWed. Ploeger. Hoorn, W. J. Dippit.sopvolger van K. Knavpn. en de l/elcende dêpdls in andere planteen. Kon wacht') zich voor namaaksels!! Elk doosje is gelakt, en gestemp ld met, de handtoekoniDg van de vervaardigers: Wed. K LENEN' ZOON' Cbernisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3