Hiinkctbakkri'ji en Kokerij. Wed. G. H. VAN DER VEEN. LEO M. DE l'onv. GERIL. KUYPER, DE 1111 SI. KACHEIOESAIESTES. CÏÏAIPAGNE-WIJEM Haarden, Kachels, Fornuizen, geslepen Kolom-, Schuine-, Kook-» Nummerkachels WINTERSTOFFEN, voor Heeren-kleeding, HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND. Finale Uitverkoop, de Terrine sle F©ies f» r a 9 alle soorten van Groenten in bliknieuwe Sardines enz» enz. In Steenkolen 9 Neutjeskolen 9 ftascokes en ISruinkolen-lSriquettes 9 merk g b. Zaadmarkt. A l k ui a a r. en de nieuwe Mod el mantels 9 Ontvangen eene groote collectie Turf- en Kolenbakken 9 Vulbakken en Kolenschoppen 9 Jfffajigj"- en Tniel- lampen etc.Firma J. BROMEHS Gz. Specialiteit in Kachelornamenten en alle benoodigdlieden betreffende liet kachelfabricaat. COMTEK VAM LEEUWENte Alkmaar, en ]>E LANGE ét DE IDBAAZ, IU ut(fs mBroüdbakkcrskncclit. S. DE LANGE P.A*„ WISSEL- en EFFECTENBAjNK. Dam, hoek Vijgendam, 15-17, W. J. BLITZ, Tandarts, Miljoenen J', SmiKERlVIAKr. WINTERSTOFFEN VOOR DAMESMANTELS Homrsr so, Amsterdam. In'tPayglop, bij MOOT ECKHARD, HardeWitte en Zuivere JOHANNES KRAMER C HEDEN ONTVANGEN: ran JLs. MM EN El V, Stratsbanry. STEEDS VOORHANDEN: Zaadmarkt 61. j SI J li 17,11 M IV Naast het koffiehuis 9P Ul B?B I^IhJ 11 xiRi \L van jen jieer Wayhoer. O/UZOVEIES IN EM BIJitEHOOitEl worden verkocht tegen zeer lage prijzen en alle concurrentie. Schelvischi'e naast die Ijzergieterij. Bestellingen worden ook hij den Heer W. F. STOEL aangenomen. berichten de ontvangst van eene uitgebreide collectie IN VEB SCHILLENDE SOORTEN. Verdronkenoordachter Je Yisehmarkt. IJZUSMIGAKIJNl MmMMOENMX," ROTTERDAMSCHEI De Directie geeft kennis, dat bfj baar kapitalen beschikbaar zijn onder eerst hypothecair verband van landerijenaflosbaar bij jaarlijkscbe termijnen of in ééns na verloop van tien jaren. Nadere inlichtingen dienaangaande te bekomen bij hare Agenten de Heeren De Directie B. MEES. B. VAN ROSSEM. Ed. HOIJER. LIJFRENTE, W Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. Hoofdkantoor: AMSTERDAMHEEREFiGRACHT 378. Agenten te Alkmaar bij den Heer J. BURGER. Abbekerk H. ROL Hzn. Opperdoes A. ROGGEVEEN Be Maatschappij neemt geene verzekeringen aan beneden f 500,verzekerd kapitaal. Er wordt met 1 November gevraagd op een dorp in Noordholland, een flinke Brood- bakkersknechtvan de P. G., tegen goed loon met kost en bewassching. Zonder goede getui gen behoeft men zich niet aan te bieden. Te bevragen met franco brieven onder letter K, aan de Uitgevers dezer Courant. zoolang de voorraad strekt van Manufacturen, Laken, Buksking, Baai, Bevers, UoedenBloemen, UutenVeeren etc., bij J. MUYS, aan de Burgerbrugin de Zijpe. Buurvrouw daar is ja te koop, Pas weer uit Parijs ontvangen Zoekt men uit naar zijn verlangen En 't is alles zoo goedkoop. Jongenspakjes, Kindermantels, Voor eene bagatel maar weer. Boeren Burgers Dames Heeren KoOpen of bestellen kleêren 't Strekt dat winkeltje tot eer „Goede wijn behoeft geen kransen Zei Mijn Heer gist'r avond nog Maar 'k geef 2 X 100 kansen Als de Loterij weer loopt „Laat vrij met mijn bruidje dansen v Als men ergers beter koopt van de Stearine-Kaarsenfabriek APOLLO", to Schiedam Bekroond: te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medaljete Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers, van het huis EJSSE THIRION Co., te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 flesschen Cachet d'Orf 88,- Clarte Blanche 89,- €^arte Mloire86,- Siilery Superieur 3t,— Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer Jh. Portuin Bz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar opgericht in 1858 t\ 11STBKB.tM koopen en verkoopen Effecten Coupons Loten enz., tot den koers van den dag, sluiten prolongatiën en geven onmiddelijk voorschot op Effecten. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope- ratiën en het plaatsen van kunsttanden en geheeie gebitten. Er bestaan in Europa meer dan honderd Premie- en lil'Instverlotingen en bijna wekelijks hebben winsttrekkingen plaats. Door deze verlotingen worden jaarlijks verdeeld. Ontelbare personen danken hunnen rijkdom er aan dat zij aan dergelijke loterijen hebben deelgenomen. Men zoude daarom zijn deur voor de intrek van liet, geluk open houden, namelijk wanneer zulks op eene nette en eervolle wijze kan geschieden. Eene uitmuntende gelegenheid om zulk een geluk deelachtig te worden biedt U de binnen kort aan vangende door den Staat goedgekeurde en gewaar borgde trekking aan der 883e Uamburger Lotcrfj welke met talrijke en groote winsten is toegerust. Eene enkele proeve door het geluk begunstigd kan den deelnemers groote sommen aanbrengen. Een officieel prospectus wordt een ieder franco en gratis toegezonden. Ter eerste winst-trekking kosten de met het Staatswapen voorziene Heele Origineele Loten fl. 3,50. Halve v n 1,75. Kwart t 0,90. De bedragen kunnen of per Postwissel of in Bank papier ChèquesPostzegels tegen postre<?ue inge zonden worden. Alle orders worden onmiddelijk onder bijvoeging van het stedelijk verlotingsplan uitgevoerd en de ambtelijke trekkingslijst aan iederen deelnemer na de trekking toegezonden. De gewonnen bedragen worden den winners on middelijk ter beschikking gesteld. Men adresseere zich ten spoedigste en direct aan CAUJL IIUWfN, BANKIER, te Bamburg. Stoomdrukkerij van Herin". Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4