No. 123* Vier en tachtigste Jaargang. 1882 Vcrkooping te Uitgeest, Engelsche ifrillanl Glansstyfsel, TWEEDE BLAD. ZONDAG 15 OCTOBER. üinnculanb. 1EsUQVa(i&ciie üevuhten. ^ta&0-fieric6ten. Ï3CUVÖ- ca 2tiavHiberichte»- H H s s SSfeoertsutiën, ALKMAARSCHE COURANT. De gemeenteraad van Haarlem heeft den 13 vast gesteld de verordening voor de plaatselijke directe be lasting, overeenkomstig het voorstel van den heer van Reecken (heffing naar het zuiver bedrag der vertering). Aan den heer M. J. ten Houte de Lange werd, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als gemeente-geneesheer. Te Bergen zijn tot zetters voor de directe belas tingen benoemd be heeren W. Buis en P. Stadegaard. De gemeenteraad van Delishaven heeft den 18 de voorwaarden vastgesteld waarop aan de Ned. Bell. Te lep hoon ma a t sc h a p pij uitsluitend concessie voor 15 ja ren zal worden verleend voor den aanleg van telephoon- verbindingen in aansluiting met Rotterdam. Die van Kralingen heeft denzelfden dag voor dergelijke aanslui ting het plaatsen van palen toegestaan, tegen eene recognitie van 50 cents per paal. Het hoofdbestuur der Yereenigiug tot bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid in Nederland heeft zich tot de 2e Kamer gewend met een adres waarin het den wensch uit dat aan het uitvoerend comité voor de internationale koloniale tentoonstelling te Amsterdam door de regeering subsidie worde toegekend onder de navolgende voorwaarden 1° dat de verleende som ge heel ten bate korne van de nederlandsche inzending en zooveel mogelijk worden gebruikt om de vergoeding, voor plaatsruimte te betalen te verminderen 2° dat de regeering zich voorbehoude nan Z. M. den Koning de nederlandscne leden voor de jury ter benoeming voor te dragen en bet reglement voor de jury goed te keuren, om zekerheid te hebben, dat de belangen der nederlandsche inzenders bij de beoordeeling hunner in zendingen in geen enkel opzicht zullen worden bena deeld. Ruim 300 ingezetenen van Haarlem hebben een adres aan den minister van waterstaat gericht, ten ver zoeke dat bij vernieuwing der concessie van de Holl: Spoorwegmaatschappij in het belang van het publiek verkeer zal bedongen worden dat te Haarlem een af zonderlijk goederenstation met rangeerterrein worde ingerichtafgescheiden van het bestaande personensta- tion en onhinderlijk voor het verkeer in de hoofdstraten der gemeente. De stoommeelfabriek „de Weicbsel", aan de Gie terstraat te Amsterdam, wordt thans des avond door de Nederl. Electriciteitmaatschappij met 80 electrische lam pen verlicht. De directie der Wester-Suikerraffinaderij heeft met dezelfde maatschappij mede een contract ge sloten tot verlichting harer gebouwen met 500 lampen. Ook de werkplaatsen der Maatschappij „de Schelde" te Vlissingen zijn sedert eenigen tijd electrisch verlicht. Londen 14 October. Na een gestreng onderzoek is gebleken dat op het slagveld van Tell-El-Kebir slechts drie gewonde egyptenaren werden afgemaakt die verraderlijk op engelsche officieren schoten. Den 13 is uit de Schedeldoekshaven opgehaald het lijk van de sedert eene week vermiste dienstbode. Kerkvoogden der herv. gemeente alhier hebben in den loop dezer week nog van een lid der gemeente ontvangenals bijdrage in eens voor de kosten van herstel van het orgel in de Kapelkerk de som van f 40. Naar wij met genoegen vernemen, zal, blijkens achterstaande advertentie indien het den ondernemer niet aan de noodige ondersteuning van de zijde van het publiek ontbreekt, de koning'ijke vereeniging „Het NederlaDdsch Tooneel", afdeeling Rotterdam, dezen win ter alhier eenige voorstellingen geven. Geeft de gunstig be kende naam van het gezelschap recht om iets goeds te verwachten, toch schijnen de daaraan evenredige kosten te hoog te zijn, dan dat de ondernemer zonder voldoende zekerheid zich tegenover de vereeniging zou kunnen ver binden. BURG I R LIJR.® STAND. ONDERTROUWD. 12 Oct. Jakob Lutterot en Anna Maria Jacoba Luijt. Jan Harm Keijzer en Eolkje Jagersma. Hendrik van Putten en Dorothea Johanna Ligthart. Pieter Slik ker, te Barsingerhorn onlangs alhier, en Zwana Hen- drika Kochte Alkmaar. Martinus Snoerente Liempde, en Anna Robbeson te Zundertonlangs te Alkmaar, OVERLEDEN. 13 Oct. Corneüs, Z. van Hermanus de Groot en Trijntje Humme, 2 j. en ruim 11 m. Johannes Rijsman, 73 j. Hendrina AlidaD. van wijlen Godefridus Kroonen- burg en van Hendrina van der Oost19 j. KANTONGERECHT. Zitting van 13 October. P. V. Az., rijden met een hondenwagen 2 maal te Egmond- binnen en eens te Castricum 3 boetenelk van 3of 1 dag gev. voor elke boete. J. S., te Alkmaar, als boven 2 maal te Bergen, 2 boeten, elk van 5 of 2 dagen gev. voor elke boete. J. H.te Egrnond aan Zee, als boven, 5 boete ot 1 dag gev. JM en D. M„ te Alkmaar en C. V., te Egmond aan Zee, als boven te Egmond-binnen ieder 3 boete of 1 dag. gev. P. H., te Alkmaarals boven te Heyloo 1 boete, of 1 dag Sev" J. de S. en J. C., te Castricum, delven van konijnen in de duinen, ieder 1 boete, of 1 dag gev. J. G., te Egmond aan Zee, zoeken van eieren van wild,on der een valschen naamf 40 boete of 5 dagen gev. G. S., te Egmond aan Zee, harder rijden dan in matigen draf, f 3 boete, of 1 dag gev. JT., te Egmond-binnen zoeken van eieren van wildbij herhaling gepleegd, f 20 boete, of 3 dagen gev. W. Z., K. Z., J. G.. J. W., P. S„ C. S. en C. S„ allen te Egmond aan Zeediefstal van houtgras en riette Bergen ieder f 0,50 boete, of 1 dag gev. K. B. en A. Z., te 'Egmond aan Zeediefstal van hout te Bergen, ieder 1 dag gev. AMSTERDAM. pCt. 13 Oct. 14 Oct. 21 66»/, 66 Dito, dito 3 80'/,, Dito, dit 4 102% 102% Dito, Obligation dito 1878 4 102% Oostenrijk, Obi. in pup. fl. 1000 Mei-Nov. 5 64%, 64'/, Dito, dito Pebr.-Aug. 5 64' 64% Dito, zilver Jan.-Juli 5 65'/, 65 Dito, dito April-Oct. 5 65% 65% 5 84% 84 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 /1000 Jan. 5 96 97 Gert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 77% 77% Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct.... 5 94 94% Dito 1866 5 93% Dito 1877 20-100 Jan.-Jnii 5 88 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-18l)ec. 5 63% Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 53 53s/, Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 85 85% Dito 1860 2e leening 100 41 83%, 83'/, Dito 1875 gecous. 50-100 Apr.-Oct. 76% 76% Dito 1880 gecous.ZR.125-625 13Mci-13Nov.4 67%, 67 Obl.-leaning 1867)09 20-100 Mei-Nov. 4 75"/,, 75"/,, Spa*y>,Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 28 Dito, dito 1876 200-1200 2 48 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 26% 26 Dito, dito 1876 500-5000 2 TurkijeO.A.S.1865 50-100 13Jan-13Juli 5 12%, 12'/, Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 13'%, 4 70 71% 3 26 26% 3 13 2'%« 6 15 15'/.. Dito, dito 1872 6 11% 11%. Venezuela, Obligatien 1881 3 87%. 37% Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. 113 AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. 26% Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 38% 37% Dito, dito gesternp. Oblig. f 235 69% 69'/, Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 1875 5 Italië, Zuid-Ital. Spoorweg Obl 3 52% 62'/, Toten, Wars.-Weenen Aandeel 49%, 43s/, Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand 5 120% 120% Dito, llypoth. Obligatien 3 62% 62% 8 50 50 Dito, Jelez-Griasi Oblig 5 83' a 5 8 8s/ Dito, Morschansk-Sysran Aand 5 63 63'/, 5 81% Dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 88% 88% Dito, Riaschk-Wiasma Aand 5 61'/4 62 Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 6 58%, 58% Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. 43%, 41% Dito, Canada-South Gert. v. Aandeel 66 65%, Dito, Chic. Gert. v. Aandeel Preferred 161% 160' Dito, Illinois Cert. v. Aand 141% 143% Dito, Lonis San Pr. Aand. le Pref. 99% Dito, dito Preferred 59%, Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand 98% 99% Dito, Miss. iDcomehonds 61% 80'%, Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. 42% 42' Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext, Obl. 106s/, 196% Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. 65'/, 64%, Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 104%, 105% Dito, dito dito f 100 3 110 109"/, Hongarije. Theiss Spoorweg 4 92s/, 92s/, Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 101% 5 109% Dito, dito 1864 145% 145'/, 105% 127 Dito, dito 1866 124 123s/, Turkije, Spoorwegleen'ng 8 14% 14 Alkmaar 13 Oct. Kleine kaas 32,25 Commissie 33, Middelbare 34 25, aangevoerd 534 stapels, wegende 128904 Pond. Ter graanmarkt aangevoerd 3805 mudden. Tarwe/'7,50 a 10,75, Rogge f 7 a 7,50, Gerst f 5 a 5,50, idem chev. f 6 a 6.75 Haver /3a 4.50, Paardenboonen /7a 7.25, bruine idem 11 a 13,25, Kanariezaad 10,25, rood Mosterdzaad 20,50 a 22,50, geel dito 10,50 a 14,50, Karweizaad 12 a 12,25, blauw Maanzaad f 13,50 Erwten: groene f 10 a 19, grauwe t 16 a 20, vale 12 a 16. 14 Cel. Aangevoerd 1 Paard, 22 Koeien eu Ossen 180 a 295, 9 nucht Kalveren 12 a 23, 346 Schapen /14 a 29, 111 magere Varkens f 14 a 24, 262 Biggen 5 a 7, 8 Bok ken en Geiten 4 a 7. Boter per kop ('s middags 12 uur) 87 a 95 cents. Amsterdam. 13 Oct. Aardappelen: Hillesr. zand /4a 6,50, zeeuwsche sp. jammen f 3,50 a 4,50, dito flakkeesche 3,25 a 3,50, dito poters /2a 2,20, friesche jammen 2,60 a 3„ dito eng. 1,80 a 2, saks. jammen 3,20 a 3,50 pr. roode 2,70 a 2,90. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie flauw, loco 9,50 a 9,62%, Nov.-Dec. 9,75, Jan. Maart 10,25, entr. aangeboden. Delll 12 Oct. Boter per kwart-vat 66 a 85, per pond f 1,65 a 2,07%. Aangevoerd 658 achtste en 104 zestiende vaten wegende 14200 Pond. Edam 12 Oct. Aangevoerd 260 stukken boter, per pond f 1,40 a 1,48, Kippeneieren 5,50 a 6 per 100. Hoorn 12 Oct. Kleine Kaas 33, Commissie 1 32,50, Mid delbare f 32,75. Aangevoerd 275 stapels, wegende 80076 Pond. 13 Oet. Aangevoerd 1420 schapen 28 a 42. 12 Oct. Aardappelen: Friesche jammen f 4 berger gele 4,10, dito 2e. soort 2,S0Zeeuwsche jammen 3,90 a 4. 14 Oct. Tarwe f 9,50 a 11, Gerst 4,75 a 6, Haver 3,25 a 4,75, Erwten: witte 12 a 14, groene 14 a 17 grauwe 18,50 a 22, vale f 13 a 16, bruine Boonen 11 a 15, 18 Paarden 75 a 230, 10 Koeien 150 a 200, 230 Schapen 27 a 38 190 Lammeren 20 a 29 8 Kalveren 17 a 24 125 Varkens 14 a 22, 345 Biggen 5 s 9, 200 Kippen 1 a 2, 2000 Kip-eieren /5 a 5,501259 koppen Boter 70 a 75 et. Krommenie 12 Oet. Aangevoerd 261 pond Boter. Per pond f 1,48 a 1,56, 800 Kippeneieren 5 a 6 per 100. Leiden 13 Oct. 831 Runderen, Stieren 60 a 190, Melk koeien f 154 a 256, Kalfkoeien f 180 a 290, Varekoeien f 96 a 230, vette Koeien /170a310, 46 Kalveren, vette /36a 79, Graskalveren 24 a 61 nucht. 7,50 a 18, 1268 Schapen, vette 23 a 40, magere ƒ17 a 25, magere Varkens/14 a 30, Biggen 4 a 12, Paarden f 95 a 170, Veulens 80 a 115. Leeuwarden 13 Oct. Aangevoerd 813 kwart, 185 twaalfde en 19 zestiende vaten Boter. le Soort 50 a 58, 2" f 50 a 533' f 48 a 50 4» 40. Medemblik 11 Oet. Kleine kaas 32, aangevoerd 40 stapels, Boter 1,30, Kippeneieren f 5, Eenden dito"/ 4,50 per 100. ileppel 12 Oct. Aangevoerd 19500 pond Boter. Per achtste vat le soort 27 a 28, 2e 24 a 26, 3e 21 a 22, per pond f 1,25 a 1,45. Schiedam! Oct. Moutwijn 12,50, Jenever /18, per vat. Texel 10 Oct. Stieren 90 a 115, Ossen 110 a 150, Melk koeien 160 a 180, vette Koeien /200 a 285, Kalfkoeien 175 a 205, Geldekoeien f 140 a 160, Varekoeien t 120 a 145, Kalf- vaarzen 125 a 175, Geldevaarzen 100 a 125, gras Kalveren 36 a 55, nucht. Kalveren fl a 10, Rammen 1 28 a42Gelde- scbapen 28 a 33, Fokschapen 26 a 30, Weideschapen 20 a 26, Lammeren 14 a 20, Biggen 9 a 15, Rijpaarden 300 a 380, Werkpaarden 150 a 220, oude dito 30 75, Veu lens t 35 a 115, Kipeieren /3a 3,75 per 100. Texel 12 Oct. Gewasschen Wol 1,20, ongewasschen 1,20 per pond. Hooi 13 a 15 per 500 P. Bereid gemaaid Zee gras 9,50 a 12 dito gevischt 2,50 a 3 per 100 P. Aardappelen 2,50 a 4,25, per mud. Tarwe 7, a 8,75, gerst 5,50 a 6, groene Erwten 9 a 11 Mosterdzaad f 19,50, Koeboter f 1,30 a 1,50, Schapenboter f 1,10 a 1,30 per Pond. Uitgeest 11 Oct. Aangevoerd 120 koppen Boter (0,65 k°). f 0,95 a 1,05 150 Eieren /5a 5,50 per 100, 40 Kaasjes 0,70 a 1,20 per stuk. Zaandam 12 Oet. Kleine kaas f 32,50, Middelbare f 31,50 aangevoerd 30 stapels. Zwolle 13 Oet, Boter per achtste-vat 21 a 30, perPond t 1,10 a 1,50. Londen 12 Oct- 500 Runderen 4.-6,2, 1000 Schapen en Lammeren 5 6-7.4, 100 Kalveren 5.-6,2 Varkens 4.-5. Ondertrouwd Jb. LUTTEROT en A. J. M. LUYT. Alkmaar, 12 October 1882. Geen receptie. Voor de vele bewijzen van belangstelling zoo van hier als van elders ondervonden gedurende de ziekte en na het overlijden van mijne geliefde echtgenoote GEERTRUIDA ANNA LUCAS, betuig ik ook namens mijne kinderen en familie, mijnen oprechten dank. O. KOOPMAN. op Dinsdag, 17 October 1882, vóórmiddags 10 uur, in de herberg van S. Blanken, aan den Veenhuizer Middelweg gemeente Heer Hugo Waard ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F G. L. GOUWE, van: 1. Een Huis en Erve, met een stuk Bouwland, te Heer Hugo Waard, nabij den Veenhuizer Middel weg sectie Jnos. 368 en 369 te zamen groot 80 roe 75 el. 2. Een stuk ^Weiland, als voren sectie E, n°. 264, groot 83 roe 40 el. 3. Een stuk Weiland, als voren, sectie E, n°, 263 groot l bunder, 56 roe 50 el. 4. Een stuk Bouwlandals voren sectie J, n°. 311, groot 86 roe, 89 el. Behoorende aan den heer S. KRUIJER, 5 Een akker Bouwland, als voren, sectie F, No. 448, groot 12 roe. Behoorende aan de heeren P. KOEMAN en S. GROOT. Elk perceel bij de hoop. Breeder bij biljetten en naders inlichtingen hij den heer D. BREEBAART Kz, Makelaar te Winkel, en ten kantore van genoemden Notaris GOUWE. op Donderdag, 19 October ek, des voormiddags te 10 ure, ten huize van R. SIEGERIST, van roe rende Broederen bestaande in ledekantlin nenkast tafelsstoelenglas en aardewerk een Biljart, draaibank, slijpsteen, eenige flesschen wijn tabak sigaren eenig timmerhout ladders ijzerwaren en hetgeen meer zal worden voorgebracht. Alles behoorende tot den faillieten boedel van ge noemden R. SIEGERIST. Het beste, goedkoopste, meest practische eu een voudigste Stijlmiddel is de alom gunstig bekende van HOFFMANN SCHMIDT, Londen en Leipzig in pakjes, voldoende voor 12 overhemden, 24 man chetten en 24 boorden voorzien van gebruiksaanwij zing alleen te verkrijgen h 15 cents per pakje, bij J, H. BE KEliS, Hekelstraat, C 7, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5