PAYGLOP. PAYGLOP. GEOOTE JAAELUESCHE OPEUMG VAN M1FACIEEN, ALLE ARTIKELEN VOOR VEEL VERMINDERDE PRIJZEN. Deze week opruiming van Uip|Hkli« tegen ongekend lage prijzen. M. LEIJSBS. voor spotprijzente beginnen Maandag 1® October. Openbare Verknoping, CgjSft Openbare Verknoping, Openbare Verkoopingtc Driebuizen, Openbare Verkooping Openbare Verknoping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Mr. AJ. Haarselhorst, Openbare Verkooping. It KB.V VG IU.IK BOELHOi. Notaris G0UVERNE, te Bergen, Tandpoeder, BELANr.BIJKi; ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris IE. €2. Ir. GoUtve, in de herberg van den heer Cs. Roskam te Castricum. a. op Dinsdag den 24 October 1882 bij opbod en op Dinsdag, den 31 dier maand bij afslag telkens des vóórmiddags 10 ure, van: Buismanswoning, Huizen, Schuren, Erven KoomsunrdTuinen en uit muntend Wei- en Bouw land, in de gemeente Castricum, kad. sectie A. Nos. 603, 605, 606, 604, 461 159 133, 140, 141, 142, 143, 158, 483, 234, 235, 171 602, 601, 116, 113, UI, 454 210 455 109 117 115 en 505samen groot 46 bunders, 42 roe, 22 el, en een perceel uitmuntend Weiland in de gemeente Dimmen, kad. sectie C. N°. 390 groot 3 bunders 3 roe en b. op Donderdag, den 26 October 1882, bij opbod en op Donderdag den 2 November 1882 bij afslag, telkens des vóórmiddags 10 ure, van Huisnmnswoningcn, Huizen, Sehu- ren Erven Tuinen en uitmuntend Wei en Bouwland in de gemeente Castricum kad. sectie B. Nos. 1366, 1367, 985, 237, 762, 1443, 1480 1479, 1482, 1481, 297, 296, 295, 1487, 1372, 1373, 293, 836, 1144 ged., 1493, 354, 1445, 353. Sectie C. No. 103 sectie B. Nos. 559, 560, 561 sectie C. No. 40, sectie B Nos. 291, 1447, 1448 en 287 samen groot 18 bunders 15 roe, 40 el, en het erfpachtsrecht van een stukje Buingrond en het daarop staande Huis in dezelfde gemeente kad. sectie D No 396, groot 20 el. In perceelen en combinatiën. Alles toebehoorende aan de erfgenamen van den Heer Cs. TWISK. Breeder omschreven bij billetten en bij den catalogus der veiling met de kaarten terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. ||jgyj^&|£voor kontant geld, op de plaats, genaamd: „de Eenhoorn," van den Heer P. VERLAAT, aan de noordzijde van de Noordervaart in de gemeente Schermerhorn op Woensdag, den 25 October 1882, voormiddags 9 uur, ten overstaan van den te Alk maar gevestigden Notaris W. E. G. L. GOU W E van: Levend Wee, Hnoi, liest, Betuigen en TuigenBoeren- en BBouwgereed- schappen en Bluiirnad en Bnhoedei. Uitvoeriger bij biljetten en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWE. gemeente Zuid en Noordschermer, in BSffiBllide herberg van Gkootes, op Woens dag den 15 November 1882, vóór den middag te elf uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestig den Notaris W. F. G. L. GOUWE, van: 1. Eene kapitale Boerenplaatsbestaande in eene HUISMANSWONING met twee BOETEN, ERF, TUIN, BOOMGAARD en twee Ka vels uitmuntend Weiland, aan den Oostdijk in de Schermeer, nabij Driehuizen en de gemeente Zuid- en No< rdschermer, de kavels op kavelkaart geteekeud letter L Nos 14 en 15 kadastraal bekend in sectie B, Nos. 171, 172, 173, 174, 174a, 175, 176, 177.178, 179, 180enl80a, te zamen groot 22 bunders 6 roeden 80 ellen Te aanvaarden: het Land met Kerstijd 1882, de Huismanswoning met aanhoorigheden op den 1 Mei 1883, En 2 Eenige stukken Weiland, gelegen in den Ei landspolder, gemeente Graft, nabij Driehuizen, kadaster sectie A, Nos 52, 51, 53, 54 en 50, te zamen groot 5 bunders 20 roe en 40 el. Te aanvaarden Kerstijd 1882. Eerst in perceelen, daarna in combinatiën Behoorende aau de Wed. en Erven van den Heer K. VERLAAT. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te be komen bij den Makelaar D. BREEBAART Kz te Winkel, en ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE. te Oudcarspelin de herberg van den heer G. Slo- temaker, op Woensdag, 25 October 1882, voormid dags 1 0 uur, van Veertien perceelen IBouwland en Water, te Oudkarspel, groot 8 hectaren, 80 aren, 49 centiaren. Twaalf perceelen IBouwland en Water, en Vier perceelen W eilandte Haringcarspel groot 8 hectaren, 91 aren, 50 centiaren. Een perceel IBouwland te Broek op Lange- dijk groot 27 aren 60 centiaren. Aanvaarding Kersttijd 1882. Breeder bij biljetten omschreven. A. VONK, Notaris te Schoorldam. te W'ariucnhllizen, in de herberg van C. BLOK KER, op Woensdag, 8 November 1882, voormiddags 10 uur, van 1. Weiland, te Warmenhuizen in het Kerk- of Ebbegaalsmeertje, kad. sectie C, n°. 116, groot 3 hectaren 20 aren 80 centiaren. 2 Weiland, te Warmenhuizen, in de Moorsmeer, kad. sectie C, n», 241 groot 2 hectaren 13 aren 60 centiaren 3. Bouwland, te Warmenhuizen, aan deKruijs- sloot, kad. sectie G,n°. 225,groot 38 aren 50 centiaren. 4. Weilandin Amerswielin den Heer Hugo Waaid onder de gemeente Oudcarspel, kad. sectie D, n°. 546, groot 41 aren 80 centiaren. Aanvaarding 25 December 1882. De perceelen behooren tot den boedel van nu wijlen den Heer C. WOGNUM, te Warmenhuizen. A. VONK, Notaris te Schoorldam. te Schttgen op Donderdagen, 2 November 1882, bij opbod, en 9 November 1882, bij afslag, telkens voormiddags 11 uur, in het lokaal CERÈS, van Zes stukken best Weiland, gelegen in den Braak- en Zoutkaagpolder, gemeente Winkel, kad. sectie A, nos. 11, 13, 14, 16, 95 en 101, samen 14 hectaren 21 aren 30 centiaren. Te aanvaaiden Kersmis 1882. Te Alkmaar, op Vrijdagen 3 November 1882, bij opbod, en 10 No vember 1882 bij afslag, in het koffiehuis DE NACH TEGAAL, van T. Harp, des middags 13 uur, van Twee perceelen best Weiland, gelegen te Cas tricum genaamd de Kitman en Droonen en de Halen kad. sectie C, nos. 119 en 120, samen groot 7 hectaren 45 aren 60 centiaren. Twee perceelen best Weiland, gelegen te Limmen genaamd de Kromme Kamp van Laarman en de Bas van de Viermaalkad sectie A, nos. 477 en 486, samen groot 1 hektare 13 aren 30 centiaren. Eene SBuismanswoningmet Erf en fwee stukkeu best Weiland, gelegen te Alkmaar in de Egmondermeera, kd. sectie D, nos. 197, 221 en 222, samen groot 2 hectaren 93 aren 50 centiaren. Te aanvaarden Kersmis 1882. En des avonds ten uur, van: Een welingericht, goed onderhouden Woonhuis en Erf, te Alkmaar, aan het Verdronkenoord, n°. 3, kad. sectie B No, 628, groot 1 are 53 cent.; met een vrijen uitgang door eene steeg naar den Limmerhoek. Dadelijk te aanvaarden. Alles behoorende tot de nalatenschap van den WelEd. Heer J. NAGELHOUT. En een welgelegen goed onderhouden W7OOïl- tluis> met Tuin en Erf, te Alkmaar, aan den Geestersingel E 365, kad. sectie C, No, 526, groot 2 aren 87 cent., met een vrijen steeg ten noorden. Behoorende aan den WelEd. Heer H. COPIUS PEEREBOOM. Te Heer Hugowaard op nader te bepalen dag, in de herberg de Zwaan, van: Eene Boerenplaats, bestaande in eenelluïs- inansnoning, met Erf, Schuur, Boom gaard en diverse stukken best Wei- en IBouwland, staande en gelegen in de gemeente Heer Hugo Waard, samen groot 24 heet, 85 aren, 52 cent. Dadelijk te aanvaarden. Behoorende tot de nalatenschappen vair de echte lieden J. ROOTJES en A. SWAAG. Breeder bij biljetten en informatiën te bekomen ten kantore van BAKKER SCHUT Notaris te Alkmaar. te Eimmen, in de herberg van Pieter Groot op Woensdag, 8 November 1882, des voormiddags 10 uur, ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HEN DRIK JAN DE LANGE van: 1. Eene Sluismanswoning I^rf en onder scheidene perceelen %%ei- en IBouwland te Limmengroot 19 hektaren 99 aren 30 centiaren. 2. Eenige perceelen Weiland, te Bakkumge meente Castricum groot 21 hektaren 65 aren 90 centiaren. 3. Twee perceelen IBoscIl en een perceel Wei land te Heilogroot 1 hektare 32 aren 80 centiaren. Te aanvaarden het gebouw en erf op 1 Mei 1883 en het land Kerstmis 1882. Alles behoorende aan Mejuffrouw de Weduwe en Erven van den lieer TEEUW1S ADMIRAAL. Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van de firma de LANGE en DE MORAAZ te Alkmaar. lij Notaris te Obdarn zal op Woensdag, 18 Oc tober 1882 's namiddags 1 ureten herberge van D. Kuii.eman, te Heer Hugo WTaard, ten verzoeke van KLAAS PLUISTER landbouwer aldaar, in het openbaar ten verkoop presenteeren: 1 Een SB nis en Erf, aan den Hensbroekerweg te Heer Hugowaard kadaster sectie A, No. 329, groot 8 aren, 50 centiaren. 2. Een Buis, Erf en Schunr en twee perceelen Weiland, nabij den Kruisweg te Heer Hugo waard kadaster sectie B Ns 389, 394 en 395 samen groot 53 aren 77 centiaren. 3. Twee BBuizen en Erven en drie perceelen IBouwland, aan de Ooster Tocht, te Heer Hugowaard, kadaster sectie II, Ns. 316, 199, 203 317 en 318, samen groot 1 hectare, 94 aren, 30 centiaren. Te aanvaardende landerijen met Kerstijd aanstaande en de huizen en erven met 1 Mei 1883. Zegt het voort. De te Schagen gevestigde Notaris O. BOONACKLE3R zal op Woensdag, 18 October 1882 des avonds 7 urein de herberg „de Roode Leeuw," bij den Heer Hucberts aldaar, publiek presenteeren te verkoopen 1. Een IBurgerwoonhuis en Erf, tegenover de R. C. Kerk, aan de zuidzijde van de Gedempte Gracht te Schagen kadaster sectie A No. 355, groot ,02, Behoorende tot de nalatenschap van Mejuffrouw de weduwe Jb. SCHOUTEN. 2. Een dubbel Woonhuis met Tuin en Erf op het Noord te Schagen kadaster sectie A. No. 577, groot ,08,75. Behoorende aan SIMON KUTS. ZAL VERKOOPEN op 18 October 1882, te 10 uren precies, ten huize van JAC. BRAKEN HOFF Jz, te CASTRICUM 36 puike Koeien, 3 Kalven, 18 Blaar den oud 5 en 2| jaar. Wagens en BfjjtuigCli (met en zonder veeren), 1 Narresledc met bellentuigen. IBoeren en BBouwgereedsehap, alsook IBenbelen en BBuisraad, en VERHUREN tot Kerstijd het Nagras van 3© hectaren Land. van Prof. HUFELAND, aangenaam en zeer verster kend voor 't tandvleesch, geneest scheurbuik en houdt de tanden wit. Prijs per doos 30 ct. Depot bij de firma J. Brongers GzBazar. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar. DE BAZAR I IHiiï

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6