Binttcnlanb. De akte van beschuldiging tegen Arabi bevat de volgende hoofdpunten schending van hot volkenrecht, namelijk door het hijscben der witte vlag te Alexandrië, om onder bedekking daarvan zich met de troepen te kunnen terugtrekken en door het overgeven dier stad aan brandstichting en plunderinghet aanhitsen der egyptenaren tot gewapend verzet tegen den Onder- Koning en het voortzetten van den oorlog ondanks het vredebericht, het opstoken tot burgeroorlog, vernieling, moord en plundering op het egyptische grondgebied. Het voorgenomen onderhoud der advokaten Broadley en Napier met Arabi werd den 20 tot den 21 uitge steld. De procureur generaal werd het met die advo katen eens over de wijze van procedeeren tegen Arabi en de tusschen hen gesloten overeenkomst werd door de egyptische regeering bekrachtigd. Daarbij wordt aan de advokaten vergundArabi te zien gedagvaarde getuigen te ondervragen en zeiven getuigen ter ont lasting te dagvaarden en de stukken betreffende het voorloopig onderzoek te raadplegen. De engelsche advokaten verzekeren dat thans op eene eerlijke en onpartijdige rechtspleging in Arabi's geding gerekend kan wordendaar de voorwaarden nu gunstiger zijn dan voor een engelschen krijgsraad. Den 22 's avonds had advokaat Broadley een onder houd met Arabidie in gezonden staat verkeerde en tevreden was met de beschikking betreffende zijne ver dediging. Hij verklaarde tweemalen mishandeld te zijn maar niet na 10 September. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Uit het afdeelingsverslag omtrent de voorgestelde geldleening ten laste van den Staat blijkt het volgende: De noodzakelijkheid eener leening in verband met den toestand onzer geldmiddelen en ter voorziening in de kosten werd niet betwist. Minder eenstemmig dacht men over de vraag of het nooaig is tot eene definitieve leening te besluiten. De leening werd in bijna alle afdeelingen in verband met het financiëel beleid van den minister van financiën ter sprake gebracht. Voor zoover men er zich over uitliet was het oordeel vrij algemeen ongunstig, en gegrond op de niet-openbaring van een ernstig streven naar versterking der gewone middelen en daarmede gepaard gaande belastinghervor ming op de steeds verbazende opdrijving der uitgaven, bij niet meer vooruitgaande opbrengst der middelen en andere omstandigheden waaronder het in hooge mate bevreemding wekte, dat de regeering eene geldleening van 83 miljoen wenscht aan te gaan zonder aanwijzing der middelen tot bestrijding der uitgaven voor rente en aflossing. De Kamer heeft den 20 nog behandeld de conclu- siën der commissiën nopens de bekomen inlichtingen op de adressen van den len luit.-kwartiermeester van het indische leger Th. Kley zich beklagende over het kon. besluit van 21 Maart 1877 waarbij de anciënni teit in vorige dienst van 5 luitenants kwartiermeester gewezen officieren van administratie der marine was hersteld ten nadeele van hem en 51 anderen; en van den luit.-generaal K. v. d. Heyden, wegens de uitdruk kingen ten zijnen aanzien door den vorigen minister van koloniën in de Kamer gebezigd. De conclusie aangaande het eerste is, na staande de beraadslaging door de commissie gewijzigd te zijn aangenomen als volgt„1°. den minister van koloniën dank te zeggen voor de gegeven inlichtingen 2°. ten aanzien van de klacht van den adressantals zou aan de bepaling zijner overplaatsing ten opzichte der uitdrukking en anciënniteit nimmer uitvoering zijn gegevenover te gaan tot de orde van den dag 3°. te verklaren dat de regeering maatregelen behoort te nemen waardoor verdere nadeelen voor den adressant en degenen die met hem zijn voorbijgegaan worden voorkomen." De voorgestelde conclussie nopens het tweede adres luidde als volgt: „1°. den minister van koloniën dank te zeggen voor de verstrekte inlichtingen 2°. zich onthoudende van het vellen van een oordeel aangaande de geschikt heid van den luitenant-generaal v. d. Heyden voor het voeren van civiel bestuur of aangaande het hem verleend ontslag voorts niet aannemendedat de minister de bedoeling gehad heeft om den adressant te grieven of in de schatting van anderen te doen dalen; doch haar leedwezen te kennen gevende over de voorlezing van het verslag eener strafzaak zonder gelijktijdige mede- deeling van hetgeen ten voordeele van den luitenant- generaal was aan het licht gekomen alsmede over de openlijke mededeeling van geheime klachten van amb tenaren tegen hunnen superieur zonder dezen daarop te hooren als haar gevoelen uit te spreken dat de verkregen inlichtingen en overgelegde stukken niets aan het licht gebracht hebben dat recht geeft hetzij tot eene beschuldiging van wreedheid tegen het atchi- neesche leger bestuurhetzij tot het in verdenking brengen van adressants eer en goeden naam." Na eenige beraadslaging waarbij de heeren Rutgers en de Casembroot zich zeer ongunstig over de houding van den vorigen minister, wat aangaat het overleggen van ongunstige en het verzwijgen van gunstige rapporten uitlietenverklaarde de minister van koloniën, niet te mogen zwijgen na de door den heer de Casembroot tegen afwezigen ingebrachte beschuldigingen. De deren des lichts moeten zich onderwerpen aan de kin deren der duisternis." „Maar toch zegeviert het lichtzeide Hartwood wien het vuur der vrome geestdrift uit de oogen straalde. „Moed broedersmoed nog is niets verloren 1 Gaat rustig naar huis vertrouwt op hem voor wien de machtigen der aarde wegzinken als kaf en op zijn werk tuig onzen grooten Cromwell „God zegene hem klonk het uit aller mond. De burgers verstrooiden zich naar alle zijden, om hun werk te hervatten en het nieuws van de overwinning des konings bekend te maken. Wordt vervolgd. minister achtte het plicht daartegen op te komen. Wel had hij betreurd de voorlezing van het rapport van den proc.-generaal door den vorigen minister zoodat hij huiverig is stukken voor te lezen of over te leggendoch na de discussie achtte ook hij zich verplichteen stuk aan de Kamer aan te bieden ter aanvulling van de reeds overgelegde bescheiden zonder omtrent den inhoud mededeelingen te doen. Op voorste! van den heer Viruly werd alsnu de verdere behande ling der zaak tot een nader te bepalen dag geschorst. Daarna is de Kamer op reces geseheiden. Het vergroote r. c. ziekenhuis van S. Johannes de Deo te 's Graveuhage is den 18 door den bisschop van Haarlem ingewijd. Te Krommenie is den 18 tot hoofdingeland van den Hondsbossche verkozen de beer J. Wildschut te Jisp met 46 van de 58 ingekomen stemmen. De heer J. Debets pastoor te Grootebroek vierde den 19 zijn 25jarig herderschap aldaar. Zijne parochianen betoonden hunne belangstelling door de aanbieding van 8 geschilderde ramen voor de prachtige kerk terwijl de jubilaris ten blijke van dank en weder liefde 4 dergelijke ramen toezegde. De prins v. Oranje woonde den 19 te Leiden de viering van het 125jarig bestaan der loge „La Vertu" bij. Den 20 hebben de aartshertog en de aartshertogin Beinier van Oostenrijk de synagoge der portugeesch- israëlietische gemeente te Amsterdam bezocht en de daarin voorhanden kostbaarheden bezichtigd. De japansche prins Arisugawa heeft te Amsterdam den 20 nog het Broekenhuis en den,21 verscheidene andere merkwaardigheden bezocht en is daarna naar Londen vertrokken. Te Veere zijn den 20 publiek verkocht: de voor malige kazerne aan de Mijnheerenstraat, de voormalige kazerne aan de Nieuwstraat en het voormalig wacht huis bij de Zandijksche poort. De hoogst geboden sommen bedroegen respectievelijk 1718 f 1205 en f 200. De gunning is door den minister voorbehouden. Op de bouwhoeve „Vinkenhoef" bij Amersfoort zijn den 21 eene schuur met 3 hooibergen in de asch gelegd, waarbij 2 jonge paarden, 4 stuks jong rundvee, eenige varkens en kippen in de vlammen omkwamen. De beer K. T. Caron stations-chef te Leiden heeft van de erfgenamen van wijlen prins Erederik een gouden horloge met inscriptie ontvangen, als een aan denken aan den overleden Vorst en als blijk van er kentelijkheid voor de hem dikwerf betoonde hulpvaar digheid. Op de aanvraag van het israëlietisch kerkbestuur te Maastricht hebben B. en W. dier gemeente geant woord dat voor het godsdienstonderwijs aan de stads lagere school eiken schooldag één uur en wel van half 12 tot half 1 zal vrij blijven. De school voor handenarbeid te Dokkum is ge opend met 36 leerlingen. De proef met den „rectificateur voor spoorwegen", de vinding van den heer C. B. van Kuiven is nabij Mook op de lijn NijmegenVenloo genomen en zeer goed geslaagd. Er was geen twijfel mogelijk of deze toestel -een paar beweegbare armen onder aan de locomotief stelt den machinist volkomen in staat den stand van wissels te veranderen en alzoo eene mogelijke fout van den wisselwachter te verbeteren. Dit werd door alle aanwezige deskundigen toegegeven maar niet zonder bedenking bleek het te zijn dat nu den machinist eene algeheele macht over de richting in handen zou gegeven worden. Dit is een punt dat nog nader overdacht zal moeten worden want er kunnen omstandigheden zijn waarin het hoofdspoor, 't welk de machinist dan met den rectificateur zoekt te behouden wel degelijk voor korter of langer tijd verlaten moet worden. In zulke gevallen bijv. zou weer de chef van een of ander station in staat moeten zijn, den rectificateur machteloos te maken. De directeur van het feestgebouw te Botterdam, tevens pachter der buffetten is onlangs in staat van faillissement verklaard en heeft zich naar het buitenland begeven. De voorstellingen in het gebouw zijn ten gevolge daarvan sedert eenige weken gestaakt tot groote ontevredenheid der vele leden die op een uit lokkend programma zich als jaarleden ad f 10 hadden doen inschrijven. Intussehen hebben commissarissen van het feestgebouw hunne keuze voor een directeur reeds bepaald, zoodat de beloofde uitvoeringen zullen gegeven worden. Ds. C. Maas, te Zaandijk, is beroepen bij de herv. gemeente te Noord-Zijpe. De directeur van het Bijks-telegraafkantoor te Zaltbommel E. O. G. ten Bokkel is als zoodanig be noemd te Wormerveer. Uit Amsterdam wordt gemeld De commissionair J. G. Engels die 12 dezer via Liverpool naar Nieuw- York vertrok, bezit het burgerschap der Unie. Behalve de firma Bungeen Co. en de Twentsche Bankvereeniging, is ook de makelaar J. A. Langerhuizen nog voor 25,000 door hem opgelicht. Ook bij de firma H. v. Leeuwen heeft hij getracht geld los te krijgen doch te vergeefs. E. was bevriend met Pincoffs. Het passief zijner zaken bedraagt pl. m. f 700,000 en het actief f 22,000. Men zegtdat twee fabriekzaken te Brummen en te Amersfoort, sterk door den val getroffen zijn. Hij is in de Vereenigde Staten geen vreemdeling want hij heeft er reeds 14 jaren doorgebracht. Werd van Pincoffs verhaald dat hij zonder eenig noemenswaard bedrag naar America gevlucht was van J. G. Engels deelt men nu mede, dat hij/80,000 heeft medegenomen. Te Uithuizen heeft de met 1°. Mei door den kerkeraad der christ.-geref. gemeente ontslagen bejaarde hoofdonderwijzer der school nog steeds de onderwijzers woning en tuin in gebruik en bezit hij nog de sleutels der schoolwelke echter toegespijkerd is. De rechter heeft de zaak in handen. Het ontbreekt niet aan lieden die bewogen zijn met het lot van den ouden man en de handeling van den kerkeraad af keuren. De minister van financiën heeft de ontvangers der directe belastingen invoerrechten en accijnseri en van den waarborg en belasting der gouden en zilveren werken uitgenoodigdde nog in omloop zijnde oude centen die zij ontvangenniet meer uit te geven maar die uitsluitend te gebruiken voor hunne stortingen bij de betaalmeesters. Met Belgie wordt onderhandeld over het weder- keerig betaalbaar stellen van de boekjes der postspaarbank in Nederland en Belgie. De minister van waterstaat heeft aan den heer E. O. de Burlett definitieve gunning verleend voor het gebruik maken van den Bijksweg, ten dienste van den stoomtram VenlooTegelenSteil— Kaldenkirchen. Te Dordrecht heeft zich een turnclub van dames gevormd, die dagelijks in ledental toeneemt. Bij de slechting der vesting nabij het Belvédère te Nijmegen heeft men, op 10 ellen onder den grond, het koor eener in 1459 gestichte en bij den uitleg der stad in 1467 verdwenen kerk ontdekt. Ofschoon een geschiedschrijver van het bestaan dezer kerk gewaagt was hare juiste ligging verloren gegaan. Nu de nederlandsche afdeeling der Africaansche Vereeniging zich afgescheiden en hare fondsen aan het Aardrijkskundig Genootschap overgedragen heeft voor het uitzenden van reizigers naar Africa, doen de prins v. Oranje en de heeren J. v. Vollenhoven, P. J. Buyskes, W. F. Versteeg G. v. Bijlandt en C. M. Kan een beroep op hunne landgenooten om bijdragen voor dit doel, ten einde ook Nederland, zijn ouden roem getrouw, aan de ontdekkingstochten in dat werelddeel moge deelnemen. Aan 's Rijks-universiteit te Groningen zijn voor het eerste studiejaar 48 studenten ingeschreven. De orthodoxe leden van het bestuur der Nederl. Zuid-Africaansche Vereeniging hebben hun ontslag ge nomen wegens de zending van den heer Jongmans, secretaris van het utrechtsch comité naar de Traosvaal. Hij is hun te liberaal in het politieke en te modern in het kerkelijke. Door het spelen met lucifers der kinderen van H. Loven te Born (Limburg) is diens stal en de met wintervoorraad gevulde schuur van zijnen buurman L. Loven door brand vernield. Alleen het perceel van den laatste was verzekerd doch voor de helft der waarde van het daarin geborgene. Gedurende de eerste 9 maanden van dit jaar zijn te Leeuwarden ongeveer 400 processen-verbaal wegeng openbare dronkenschap opgemaakt;. Te Maastricht is het aaDtal plaatsen waar sterke drank verkocht wordt nog 323 boven het maximum. De onlangs te Amsterdam overleden heer Bafaël, heeft de kinderen van Pincoffs bij testament tot uni- verseele erfgenamen benoemd van zijne nalatenschap bedragende p. m. f 600,000. Ook de heeren H. J. B. Stolp gepens. majoor der infanterieA. v. d. Hoeven leeraar aan de h. burgerschool A. S. Carpentier Alting herv. predikant, J. Potgieser graanhandelaaren P. J. Persijn uit gever te Hoorn, zullen een adres aan den Koning richten over den bedreigden en onhoudbaren toestand onzer krijgsmacht in Atchin en vragen daarvoor ad- haesie door toezegging van briefkaarten. De minister van waterstaat heeft op het adres van ingezetenen van Haarlem, betreffende den last, ver oorzaakt door het rangeeren van treinen op het stations terrein geantwoord dat aan het bezwaar te gemoet kan worden gekomen door opheffing van den overweg voor rijtuigen aan den S, Jansweg en het aldaar maken van eene brug voor voetgangersen dat de betrokken spoorwegonderneming bereid is hierover met het ge meentebestuur te onderhandelen. Het totaal der giften ingekomen bij de heeren B. H. Heldt c. s. voor de werklieden van de fabriek der heeren Driessen te Leiden, is tot f 1222,27^ gestegen. „Het Vliegende Blad" van Amsterdam waarvan dagelijks 17000 exemplaren verkocht wordenmeest langs de straatis door een consortium aangekocht voor f 170,000. De kamer van koophandel te Haarlem heeft een adres aan de 2e Kamer gericht ter ondersteuning van het wetsvoorstel waarbij een subsidie van 150,000 bestemd wordt voor de koloniale tentoonstelling te Amsterdam in 1883 en een aan den minister van waterstaatverzoekende van regeeringswege maatregelen te nemen ter verzekering der veiligheid van het vervoer langs spoor- en stoomtramwegen. Eene nieuwe compositie van den heer Bichard Hol, getiteld „de Noordpool"zal den 13 November te Utrecht worden uitgevoerd door de leden van Toon kunst en de Mannen-zangvereeniging. Als solist zal o. a. optreden de baritonzanger Orelio. Bij de Hol!. Spoorwegmaatschappij bestaat het voornemenmet de invoering der winterdienst een stoomtram te laten loopen van Amsterdam naar Wor merveer. Een van de jongste notarissen te Amsterdam de heer de Haan heeft zonder verlof en zonder orde op zijne zaken te stellen de stad verlaten. De gemeenteraad van Wijmbritseradeel heeft, aangezien door den minister van binn. zaken bezwaar gemaakt is om het besluit tot verhoogde schoolgeldhef- ifing aan den Koning ter goedkeuring voor te dragen besloten om een schrijven aan den minister te richten, waarin wordt aangedrongen op eene beslissing des Ko nings binnen den bij de gemeentewet bepaalden termijn. Het bestuur der vereeniging „Botterdamsche Schouwburg" heeft 12 bouwkundigen uitgenoodigd, ontwerpen in te leveren voor den bouw van eenen schouwburg. Voor het best gekeurde ontwerp is/ 3000 en voor het daarop volgende 1000 uitgeloofd. Per buitengewonen trein zijn van Groningen naar Berlijn gezonden 500 koeien bestemd voor Rusland waar zij als fokvee zullen dienen. De afzenders zijn de heeren H, L. Goldschmidt en Zoon veehandelaren te Groningen. Te Ulestraten (Limburg) is wegens dolheid afge maakt eene koe die den 18 September door een dollen hond gebeten was. Er bestaat plan tot aanleg van een stoomtram van Maastricht langs Meerssen en Houthem naar Val kenburg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2