Dinsdag21 Oct., 5e Slist. Ns. 9388 en 20093 1000, Nr. 2873, 5931, 10083, 13557, 14216, 15600 en 19826 400, Nr. 548, 4994, 5703 6276 12375 en 17591 200 Nr. 6285, 8286, 10975, 14189, 1835218524 en 19705 f 100. 0Tetegrafi0i;tt« üsrtchtsu. SUlctflci. ^tab0"ISeric(iten. tieuts- en JtlarkibevitttU». De minister van koloniën jr. mr. W. M. de Brauw is, wegens ongesteldheid van den minister v. Lijnden v. Sandenburgtijdelijk belast met het beheer van het departement van financiën. „Het Maandblad Getuigen en Eedden," hoofdredacteur ds. H. Pierson directeur der Heldring-gestichten te Zetten, dat zi:h de bestrijding der prostitutie ten doel steltis in deze maand zijnen vijfden jaargang ingetreden. Het eerste nummer bevat o.a. „Hoe men zwart wit praat," waarin de gruwelen verhaald worden, waartoe het sanitair toezicht in de onder engelsch bestuur staande chineesche stad Hongkong aanleiding geeft. ST4ATS-LOTKR IJ. 5e. Klasse. 's Geavenhage 24 Oct. De Staten van Noordhol land hebben tot lid der Eerste Kamer gekozen den heer P. N. Muller met 42 tegen 18 stemmen op den heer A. C. Wertheim. Het bekende americaansche paardenspel van Myer is te Londen dezer dagen met al de paarden olifanten enz. in het openbaar voor 60000 verkocht. De 6 leeuwen werden voor 12000 gekocht door John Coo per den temmer dier beesten. Op de raag hoe oud de leeuwen waren antwoordde de veilder dat men ze tnaar eens in den bek moest zien. Slechts voor een paar paarden werden hooge prijzen besteed. Een paard, dat een zakdoek oprapen en een muntstuk van een bord nemen kon bracht f 1200 op. Bij een brand te St. Petersburg in de vorige week kwamen 7 personen om. Eene weduwe, die op de zol derkamer van het huiswaar de brand ontstond woonde geraakte bij het waarschuwen der andere be woners door de rook zoo bedwelmd, dat zij bewusteloos nederviel. Zij werd door de brandweer levend gevon den maar stierf bij het overbrengen naar het hospitaal. In d'at huis woonde op de derde verdieping een spoor wegbeambte met zijtre vrouw en 5 kinderen. Bij het ontstaan der brand was de man uit. De oudste doch ter, 16 jaren oud sprong het raam uit en stierf den volgenden dag. 11e moeder wierp 2 kinderen een van 12 °en een van 5 jaren het venster uithopende dat zij opgevangen zouden worden. Beiden bleven evenwel dood.^ Zij bleef met hare 2 andere kinderen van 7 en 3 jaren hulp afwachten, doch deze kwam te laat. Een jongen van 13 jaren was buiten 's huis geweest en bleef daardoor behouden. Een pruisisch ritmeester kwam den 15 te Breslau te paard aan na 9 dagen vroeger van Karlsruhe te zijn vertrokken welke scad bijna 200 uren gaans van Bres lau verwijderd is. De door hem aangegane wedding schap had hij gewonnen. De Komeet. Indien de verloopen zomer niet zoo natzoo koud, zoo ongunstig voor den wijnstok was geweest als wij onder vonden hebben dan zou men dit najaar een echten kometenwijn hebben geoogst. Bijna mag gezegd worden, dat de kometen dit jaar niet van den hemel zijn ge weest. De een is nauwelijks weg of de andere heeft haar vervangen ja meer nog dan dithet gebeurt dat tijdens een komeet het uitspansel mee verlicht, daar nevens nog een ander blinktdie wat ongeduldig van aard het vertrek harer voorgangsters niet heett willen ot kunnen afwachten. Zulk een zeldzaam verschijnsel laat zich thans aan het hooge gewelf waarnemen. De tweede is weinige dagen geleden ontdekt door professor Schmidtdirecteur van het observatorium te Athene. Dat twee kometen thans zichtbaar zijn aan den he mel is voorzeker een groote zeldzaamheid maar dit zegt eigenlijk nog niets in vergelijking van de hoogsc merkwaardige bijzonderheden welke in het nauwste verband staan met het verschijnen der tweede komeet. In de eerste plaats behoort als zoodanig te worden vermeld dat zij slechts op 4 graden ten zuidwesten van de groote staat, die haar onmiddellijk is voorafgegaan. Wat haar beweging, haar loop betreft, in dit opzich, komt zij geheel en al met haar voorgangster overeent Op grond daarvan en van de nabijheid waarin de beide lichamen tot elkander staan, mag men aannemen, dat zij vroeger één hemellichaam hebben gevormd en dat deze of gene stoornis een scheiding in twee deelen heeft teweeggebracht. Hoe opmerkelijk dit verschijnsel ook zij't is niet het eenige van dien aard en eeuwen geleden zijn er reeds voorbeelden van waargenomen; 't is niet slechts gebeurd, dat een komeet in tweeën is gevallen, maar de voor beelden zijn bekend, dat een komeet zich in twee, drie, vier en meer kleinere heeft gesplitst en dat haar eigen omvang in evenredigheid is afgenomen. Wellicht herinneren zich vele lezers nog, dat een dergelijk geval aan de komeet van Halley is overkomen 't geen plaats heeft gehad in Februari van het jaar 1846. De eerste maal dat dergelijk leit is waargenomen heugt niemand meer, want het gebeurde ten jare 371 vdór Christus. Een bekend Grieksch schrijver, Ephoros, uit Kyme in Aeolismaakt er melding van in zijn „Algemeene geschiedenis". De groote Kepler vermeldt een dergelijke splitsing, welke in 1618 heeft plaats ge had. Een verdeeling van één komeet in een vijftal kleinere heeft plaats gehad ten jare 1652. De Chineezen het zoo vroeg ontwikkelde volk, heb ben dergelijk feit reeds waargenomen in 896, toen een komeet zich heeft gesplitst in drieën. Zij waren onder ling zeer nauw verbonden, want zij doorliepen gemeen schappelijk dezelfde baan. Om de maat vol te meten zij vermeld dat nog een derde komeet, te gelijk met de beide vroeger genoemde zich aan den hemel vertoont. De heer Barnard een sterrekundige, verbonden aan het observatorium te Bos ton, in Noord-Amerika, heeft op 14 September j 1. de derde komeet ontdekt. Op 13 dezer is zij in haar loop de zon op het dichtst genaderd. Het is echter niet waarschijnlijk, dat deze laatstgenoemde komeet voor het bloote oog voor ons zichtbaar zal zijn. Een onderwijzer te Steinbach-Hallenberg in Thurin- gen zond onlangs aan Keizer Wilhelm een spreeuw dien hij het volgende had leeren zeggen „Leve de Keizer! Ik ben een pruis; kent gij mijne kleuren? Zwart witzwart wit Bismarck Bismarck 1" De Keizer liet den gever eene goede som in geld toekomen en hem hartelijk danken, maar zond den vogel terug, omdat Z. M. den onderwijzer niet van zijn leerling wilde berooven. Deze werd daarop door den eigenaar voor 100 mark verkocht. Vergiftige snoeken is de nieuwste schrikmare uit Busland. Professor M. Braun te Dorpat vond bij een onderzoek van verschillende snoeken in lever milt en andere deelen der ingewanden talrijke parasieten die men wel kan beschouwen als snoektrichinen. Bij proefnemingendie hij bij honden en katten nam bleek dat de parasieten zich in de ingewanden van deze dieren vast zetten en zich daar tot lintwormen ontwikkelen. Na deze proefnemingen is het ook bijna zeker dat de parasieten in de lichamen der menschen hetzelfde doen en er valt nu nog alleen uit te maken, of alleen russische snoeken die parasieten bij zich hebben. Tot directeur van het Eijks-telegraaf kantoor alhier is met ingang van 20 November benoemd de heer B. Meilink thans in gelijke betrekking te Wormerveer. Aan den heer J. Mesman Nz. alhier is, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als le. luitenant bij het derde bataljon rustende schutterij in Noordbolland. Gedurende het vrij hevige onweder in deD avond van Maandag, zijn 2 huisjes nabij de ijzerfabriek door den bliksem getroffen. In het eene drong hij door den schoorsteen binnen, werd het deksel van den kachel omgekeerd en het vuur daaruit gedreven en t ervolgens een gat in den muur geslagen, in het andere ontston den eene scheur in den muur en een paar gaten in het dak. Er ontstond geen brand en niemand werd gedeerd. Maandag-avond vierde het Natuur- en Letterkun dig Genootschap „Solus nemo satis sapit" het feest van zijn honderdjarig bestaan. De leden vereenigden zich met hunne dames en gasten in de zaal van den heer Switzardie allerkeurigst gedecoreerd was met een overvloed van gewassen met guirlandes en fraai ge schilderde cartouches, natuurkundige instrumenten, mo nogrammen, jaarcijfers enz. vertoonende. De voorzitter, dr. de Gelderopende den eersten vergaderavond der tweede eeuw van het genootschap met eene toespraak waarin hij naging of het zich gerechtigd mocht achten den honderdsten verjaardag tot een feest te maken de oprichters en velen van hen, die het genootschap in moeilijke tijden in stand gehouden en het in de goede richting geleid of daarin teruggevoerd haddenhulde bracht voor hun streven en zijn vertrouwen uitsprak in den voortdurenden bloei. De vice-voorzitter, mr. A. P. de Lange, vulde deze rede aan door te wijzen op de groote verdiensten van den voorzitter voor de goede zaak en verkreeg den luiden bijval der aanwezigen op het door de feestcommissie verrichte om de gewone ver gaderzaal en nu a' dadelijk het feestlocaalmet het portret van den „nestor van het Physica" te versie ren. Het tweede nummer van het programma was het Trio N. 1 voor piano, viool en violoncel van Haydn, voortreffelijk uitgevoerd door mej. de Gelder en de heeren Otto en Scheffer (van Amsterdam). Hierop volgde het projecteeren op bet scherm door middel van electriscb licht. Eene menigte beelden van voorwerpen uit het planten- en dierenrijk, tafereelen uit Neerlands verleden chromotropen, gezichten in binnen- en bui tenland werden op het kolossale doek te voorschijn gebracht telkens voorafgegaau door een vaak geestig, opschrift ter verklaring der beteekenis. Zoo kondigde, na vele gebouwen en landschappen in andere landen het „Te huis" een blik in de op Maandag-avond de leden wachtende vergaderzaal en eindelijk het „Vetus atque probus" de beeltenis des voorzitters aan twee projecties die met luide toejuichingen begroet werden. Het Largo uit het Trio Opus N. 2 voor piano, viool en violoncel, van v. Beethoven besloot waardiglijk de eerste afdeeling. De tweede werd geopend met de opvoering door 3 leden van bet geestig blijspel „Een heer die haast heeft," vrij bewerkt naar het fransch van Labichedat de lachspieren voortdurend in bewe ging bracht. De wetenschap was hierna weder aau het woord of liever in toepassing en wel die van den elec- trischen stroom, van het tooneel naar het balcon en om gekeerd, tot het voortbrengen van chemische verandering, bewegiug en warmte waarbij o. a. de electro-magneti- sche telegraaf op groote schaal n.l. op eene horizontale strook papier en met zwarte teekens van het alphabet van Morse, zijne werking deed blijken. Ook deze af deeling werd besloten met muziek Duo voor viool en violoncel met piano begeleiding, van Mendelssohn Bart- holdy waarmede de hierboven genoemde kunstliefheb bers op nieuw het gehoor streelden en zich nieuwe aanspraak op den dank der feestvierenden verwierven. De derde afdeeling was gewijd aan het souper, dat een zeer groot aantal der opgekomenen nog eenige uren in vroolijke stemming bijeen hield en waarbij het niet ontbrak aan opgewekte feestdronken aan het ge nootschap en zijn bestuur, aan de feestcommissie en wie haar bereidvaardig hulp verleenden de stad onzer inwoning enz. gewijd. De indruk der geheele feeste lijkheid kan wel geen andere zijn dan deze: „Solus Nemo Satis Sapit" heeft zijn honderdjarig bestaan met luister, smaak, tact en onbekrompenheid gevierd, de afdeelingen der feestcommissie elk op haar gebied hebben zich loffelijk gekweten en eene zeldzame gebeur tenis een zeldzaam schoon feest weten te maken. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Correctioneele Terechtzitting van 24 October. 1. J. G. G. B., te Alkmaar, diefstal, 2 maanden gev., in eenzame opsluiting te ondergaan. 2 L. J. M., te Alkmaar, mishandeling, 14 dagen gev. 8 J. M., te Broek op Langedijk, mishandeling, 10 boete, subs. 3 dagen gev. 4. J. B., te Hoorn, verbreking van sluiting, 115 boete. subs. 5 dagen gev. 5. R. de V., te Enkhuizen, beleediging, 8 boete, subs. 2 dagen gev. 6. P. G., te Enkbuizen, mishandeling, 1 maand gev. en 2 boeten ieder van 8, subs, voor iedere boete 2 dagen gev. 7. J. S., te Medemblik diefstal2 maanden gev. 8. H. S., te Winkel, diefstal, vrijgesproken. 9. C S., te Dirkshorn, diefstal, 20 boete, subs. 5 dagen gev. 10. H. K., te Dirkshorn, mishandeling en verzet, 14 dagen gev. en 8 boetesubs. 2 dagen gev. 11. F. L. H„ te Graft, toedienen van sterken drank aan jongens onder de 16 jaar, vrijgesproken. 12. E. B., te Rijp, mishandeling, t 10 boete, subs. 3 dagen gev. 13. J. N., te Rijp, mishandeling, ƒ20 boete, subs. 5 dagen gev. BURGERLIJKE STAND, GEBOREN. 22 Oct. Marie IdaD. van Egbertus Marinus van Soest en Roneska Catharina Woudstra. 23 n Jan Z. van Cornells Smit en Geertrui Rieka de Groot. Willem, Z. van Bernardus Verhoeve en Maartje Bol. Alkmaar 23 Oct. 15 Koeien en Ossen 190 a 270, 106 vette Kalveren 35 a 105, 9 nucht. Kalveren 12 a 22, 1454 Schapen 26 a 44, 177 vette Varkens 44 a 60 ets. per P., 21 magere 13 a 19. Amsterdam 23 Oct. 514 Runderen, vetfe 68 a 82 cts. per Pond, Melk- en Kalfkoeien 150 a 270, 18 Graskalveren 30 a 40, 61 nucht. Kalveren 8 a 12, 15 Schapen, vette Varkens 48 a 56 ct. per P. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie vast, loco en Oct. 9,37% a 9,50 entr. Nov ƒ9,50 entr., Dec. 9,75 entr., Jan.Maart 10 entr. In cons, franco aan boord 10,50. 23 Oct. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen 3,50 a 4,50, dito flakkeesche ƒ3,25 a 3,50, dito poters 1,80 a 2,10, friesche jammen 2,70 a 3,10, dito eng. 1,80 a 2, saks. jammen 3 a 3,25, pr. roode 2,50 a 3, gron. zwarte f 2,30 a 2,40, hamb. f3 a 3,10. Ruime aanvoerweinig handel. Edam 21 Oct. Kleine Kaas f 27,50 a 33, aangevoerd 69 st., wegende 15,596 Ponden Haarlem 23 Oct. Roode Tarwe 8,50 a 9, Witte Tarwe 7 a 9,30 Rogge 5,90 a 6 Gerst 5,35 a 5,40Haver 3,50 a 4,12%, Duiven Boonen/'7 a 7,25, groene erwte f 10,75 Schiedam 23 Oct. Moutwijn t 12,50, Jenever 18 per vat. Londen 23 Oct. 3000 Runderen 4.4-6.2, 7000 Schapen en Lammeren 5 8-7.6, 100 Kalveren 5.-6.2 Varkens 4.-2-5. PER TELEGRAAF. P urmerend 24 Oct. Aangevoerd 30 Paarden, 413 Melk koeien, 84 vette Kalveren 0,80 a 1, handel vlug, 44 nuch tere dito 14 a 33, 2059 Schapen en Lammeren hoog in prijs. 205 vette Varkens 46 a 58 ct. per P., handel vlug, 386 Biggen ƒ3 a 8, Kip-eieren 6,50 a 7 per 100, Boter per P. 1,45 a 1,55 475 Ganzen 2,50 a 3, 60 Zwanen 4 a 6, 75 mud Appelen f 5,50 a 7, 10 mud Peren 7 a 9 per mud. Kleine kaas 34Middelbare 33,50404 st. AMSTERDAM. pCt. Aederland, Cert. N. W. Schuld2j Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenrijk, Obl. iu pap. 1000 Mei-Nov. 6 Dito, dito Pcbr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct5 Dito 1866 5 Dito 1877 20-100 Jan.-Juii5 Dito ditoOoat.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening a£ 100 4J Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4, Dito 1880 gecons. ZR.125-625 13Mei-l3Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1* Dito, dito 1876 - 200-1200 2 j Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 lp Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 VenezuelaObligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Ilandelsb. Aand. Amerika Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig... f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel RuslandGr. Sp.-Maatsch. Aand5 Hypoth. Obligatien3 Baltiscbe Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morscbansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canad -Soutb Cert. v. Aandeel Dito, Ch:i. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Il'ifiois Cert. v. Aand Dito, Louis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatal. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 lurkije, Spoorwegleening3 23 Oet. 66'/, 79'/, 102'/, 102"/i» 64'/, 64»/,, 65l/,s 65»/, 845/„ 96'/, 77»/, 941/ 937, 89 53 53 857,, 83'/,, 76' j 671/4 757, 27», 44»|, 26'/, II'/, 13"/,, 71*/,. 25'/,, 12'/, 16'/, 11"/.. 37 112 24"»/,, 36'/, 69"/,. 52 51»/, 120'/, 61 50 83 88 63'/, 81 86"/,, 62»/, 587, 41'/. 66'/,, 162'/, 149»/, 98'Ij 58 109»/, 62'/, 4(7„ 106'/,, 60'/,, 105'/, 109'/, 92'/, 101 109'/, 145'/, 1057, 126./, 124 13"/,, 24 Oct. 66'/,, 807, 102'/, 102'/, 64'/, 64 65 65»/, 84 77'/,. 94»/, 94 88'/, 53'/, 85 76", 67 76 ll3/, 13'/,, 70»/,, 25 127, 15'/, 117, 877, 112 24»/, 36'/, 697l« 52 51'/, 120'/, 60 51 647, 81»/, 86'/, 637, 57 41 148'/, 99»/, 61 41'/, 107 57'/, HO'/, 92'/, 101»/, 109 13'/,,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3