Mooping voor Afbraa J. LEGUIT, te fle Rijp HOUTEN POMPEI. SCHOUWBURG-LOTEN. 130,000, Hennep- en andere XSnveloppes Herberg. L HOUTLOOD§ jm Twee Huizen en Erven, Openbare Verkoop Een fatsoenlijk Burgermeisje, Faillissement Daniel Muller. MEDICINALE LEVERTRAAN. Voor zwakke oogen. Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen IJZER- EN METAALGIETERIJ, 3boerteu!iëu op ilonderd»g, 26 October 1882, Slaagsche ISeseliuitjes ^nandanuuei' Tafe!l>c@cl>uit Chocolade en &ntisl>cschuit WewtKie Üeukenbcsehüh ^peenlaas en S4oektaai bij MW. ,9. iVltmili M&itseroort. twee wasclitafels met toebehooren,! g een speeltafeltjergr een vierkante latei1*1 zes stoelen en een lauteuil, zes stoelen met rottan zittingen een keukentafel met twee stoelen zes stoven (nieuw), levert, boort en verboort Dr. A. BRUINING, te Noordschermeer, 41kmaarsciic Trekking 1 December, met een hoofdprijs met in alle soorten teg-en lage prijzen. Ter Stoomdrukkerij van HERM*. COSTER en ZOON te Alkmaar. Bevallen van eene Dochter C. SCHUT—BOOGAARD. Nur.speet, 21 October 1882. Geboren MARIE IDA, Dochter van R. C. VAN SOEST—WOUDSTRA en E. M. VAN SOEST. Alkmaar, 22 Oct 1882. Heden overleed mijn geliefde echtgenoote VlARGA- RETHA TaUBER, in den ouderdom van b;jna 31 jaar. Slechts zes maanden mocht ik met haar in den echt zijn vereenigd. H. WENINK. Enkhuizen, 20 Oct. 1882. De ondergeteekende brengt zijnen hartelijken dank voor de veelvuldige blijken van belangstellingop den 21 dezer ondervonden. Bergen. 24 October 1882. J LEIJEN. Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden vader en behuwdvader, den Heer JAN GLIJNIS betuigen wij hiermede onzen welgemeenden dank, G. VAN DER OORD. D VAN DER OORD—GLIJNIS. M. VAN DER OORD- wed. GLIJNIS. 's middags 12 uur, van de aan de GEDEMPTE KEETKOLK, op het terrein zelf. JR De Notaris DUKER, gevestigd te Zuid- scharwoudeis voornemens op Donderdag ■^513^26 October 1882, des namiddags 1 ure, in het „Noordhollandsch Koffiehuis", te Schagen, pu bliek te verkoopen Veertien perceelen WEHaANO en twee per- ceelen 810BJW§L,%I%iBÏaan en nabij elkaar ge legen tusschen den Bokkelaarsdijk en de Zijdewind, in de Oosterkoog, onder de gemeente Schagen, te zamen groot 16 hectaren, 20 aren, 10 centiaren. In eigendom behoorende aan den Heer JACOB STAMMES Cornet.iszoon aldaar Bree 'er bij biljetten vermeld. De veil- en verkoopsconditiën zullen 8 dagen vóór de verkooping ter lezing liggen ten kantore van ge noemden Notaris DUKER, té Zuidscharwoudebij wien inmiddels nadere inlichtingen zijn te bekomen. Zegt het voort. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwoude, is voornemens op Vrijdag, 27 October 1882, des avonds 7 ure in na te melden herberg publiek te verkoopen De 81 SE SS SI SB Bigenaamd DE HOOP, aan de westzijde van den Middenweg te Heer Hugo Waard, met Houw- en Weilandkadaster sectie E No. 222, 263 en 264, te zamen groot 1.42.60 h., in eigendom behoorende aan JAN BOK aldaar De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwoude, is voornemens op Woensdag, 8 November 1882, des avonds 7 ure, in de herberg t(le Boode leeuw aldaar, publiek te verkoopen aan de oostzijde van den straatweg aldaar, het eene bewoond door den Heer JAN KROON Jbzn, het andere door P. SCHOENMAKER. Breeder bij biljetten omschreven. in de i^EMMTFJl 'op Donderdag, 9 November 1882, 's morgens ten 11 ure, in het logement het Heerenhuis aan den Middenbeemster, ten overstaan van de Nota- risseu UAU, in de Rijp, en VAN VEERSEN, te Nieuwendam van 1. Eene lloerenplaatsgenaamd «Overrijpe gelegen nabij de Rijp, en bestaande in eene Boe renwoning, Wagenhuis, Hooiberg, Schuur, Erf, IfoomgaardTuin en diverse perceelen uitmuntend best Weilandalles aan den West ringdijk en Wormerweg, in de Beemster, en te zamen groot 12 htktaren, 12 aren, 70 centiaren. 2. Twee perceelen uitmuntend best Weiland, aan den Wormerweg in de Beemsttr, te zamen groot 6 hektaren 22 aren, 90 centiaren, en 3. Twee perceelen uitmuntend best W eiland in de Beetskooggem. Beets, te zamen groot 3 hek taren 53 aren 60 centiaren. Te veilen bij perceelen en combinatiën, zoo als op de biljetten wordt vermeld. en te bevragen 'bij de Boekh. HERMs. COSTER en ZOON, te Alkmaar. R. K., zag zich gaarne ten spoedigste geplaatst in eene winkel en ter assistentie in de huishouding. Er zal meer op eene goede en aangename behandeling dan op salaris gelet worden. Adres francb onder lett. S. A., ter boekhandel van Erven G. VEEL, Alkmaar. Een GEHUWD PERSOON, Maandag en Donderdag den geheelen en Dinsdags en Vrijdags den halven dag ter zijner beschikking hebbende, vraagt eeroige werk zaanibedenonverschillig van welken aard Adres met franco brieven motto werk, aan de Uitgevers dezpr Courant. De schuldeischers worden opgeroepen om persoonlijk of bij behoorlijk gevolmachtigde te verschijnen ter eerste verificatievergadering opWoens dag den 15 November 1882, des namiddags te óén ure, in een der lokalen van de Rechtbank te Alkmaar. De ondergeteekende verzoekt tevens de rekeningen met de bewijzen minstens acht dagen te voren te ont vangen. De Curator in het faillissement, Alkmaar, Mr. J. VERDAM, 24 October '82. Procureur. De ondergeteekende, bij beschikking der Arrondis- sements-Rechtbank te Alkmaar, van den 11 October 1882 benoemd tot bewindvoerder, ten einde de goe deren van PIETER HOUTKOOPER landman, gewoond hebbende te Ursem, aan den Noordijk, thans afwezigte beheeren zijne belangen waar te nemen, voor zijne rechten op te komen en hem te vertegen woordigen verzoekt allen die iets verschuldigd zijn aan te vorderen of borgtochten onder zich hebben van genoemden afwezigen PIETER HOUTKOOPER, daarvan aangifte of betaling te doen ten kantore van den Heer Mr. P H. 'G VAN DER HOEVEN, advocaat-procureur, in het Kennemerpark te Alkmaar Noordijk, gem. Ursem, De bewindvoerder voornoemd, 24 October 1882. SIMON KOELEUeIJ. algemeene aanwending van Levertraan bij borstkwa len kliergezwellenbleekzucht enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest, de fijnste Levertraan in den handel te brengendie een goe den smaak heeft, daar ik de versche traan aaustonds op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de Le vertraan ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat getapt wordt. In flesschen van 30 50 en 90 ets. II7FIÏ-I UVURTIHAIV '*et 's van algemeene bekend- IJtiLIi LLVMIM.LL j,eid daj yZPr een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden iszijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzer praeparaten is deze op lossing van ijzer in levertraan de geschiktste. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteer baren vorm. De flacon kost 50 cents Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C<>. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN Door aanwending van het BSogwaiei* van Dr. W71LM. SWHABE worden zwakke oogen, hetzij aan geboren of verkregenvolkomen weer in versterkten en helderzienden staat teruggebracht Elacon 75 et. Depot bij de firma J. Brongers Gz., Bazar. Het Dagelijksch Bestuur van den polder Geestmer- Ambackt (Oosterdijk en Molengeersen) maakt be kend dat in zijne vergadering van den 19 October j.l zijn uitgeloot de Nos. ÏO, <52, 85 en 83, der leening groot ƒ92000,ten lsste van den polder, aangegaan den 17 September 1873, geschiedende de hetaling ten kantore van den Penningmeester K. OVER te Koedijk, te rekenen van af 1 Januari e.k, zul lende de Penningmeester voornoemd zitting houden te Alkmaar, iederen Zaterdag in de maand Januari des morgens van 12 tot 2 ure, in het „Kleine Koffie huis", van den heer A G. P. Lievendag, Nieuwesloot Alkmaar. Het dagelijksch bestuur voornoemd, De Voorzitter, OudkarspelC. BOS. deu 19 October 1882. De Secretaris, M. KROON Cz stelt zich voor in eene 1KB WSiST, te houden op Woensdag, 25 October e.k., 's avonds te 7 uren ten huize van den kastelein M. HOS, aan den Stompen Toren, eene voorlezing te houden over de Maatschappij van Weldadigheid. Belangstellenden uit de Schermeer en omstreken worden dringend tot bijwoning dier bijeenkomst uit- genoodigd. Toegang vrij. vervaardigt en herstelt alle soorten van stoom Sandhouiv- en andere werktui gen benevens het maken en repareeren van stoomketels en het smeden van zware stukken voor moienwerken enz. van benevens PRIJZEN van: f5,<K»0, f ÖOOO, 3000, 1600, «OO, 95, f 5©, f 85, 20, f tö, Verkrijgbaar bij L. D. O. VAN DOBBEN, j', <T 1/ i an H. NEDERKOORN, 1 te ALkMAAR- VOOR m n Vrouwelijke kwalen. Elk klimaat heeft zijn gebre ken elk jaargetijde zijne ongesteldheden, maar vrou wen zijn in elk klimaat, van eiken ouderdom en, in elk jaargetijde onderhevig aaD bizondere kwalen ,?die in de meeste gevallen voortkomen uit onachtzaamheid, slechte behandeling of zwakheid van ge-tel. Voor elke kwaal aan dat geslacht eigen verzekeren Holloway's middelen dadelijke verlichting en toekomstige bevrij ding terwijl zij de natuurlijke werking van elk or gaan herstellen In hunnen verbeterenden loop bespeurt men spoedig de grootste beterschap het gestel ont wikkelt zich en de geest verheft zich weder. In deze preparaten komt nooit, zelfs niet Let minste kwikzilver of audere schadelijke bestanddeelen voor van daar dat. ouder, voogd eu patient vooruit niet behoeven te raad plegen alvorens tot deze middelen over te gaan. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen h f 0,80, f 1,85, f 3,t 6,75, t 13,50, 20,50. Potjes zalf h 0,80, 1,85, f 3, t 7,05, t 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij JM. van Benesse, Apoth. te 's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch alsmede in Holloway's etablissementen te Londen 78, New Oxford Street. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4