10. Gebr. Figée GEREEDSCHAPPEN. USER PASTILLES. Speelkaarten Gezelscliapsplen. Gebr. 3SUYPSB, oi'iu imim; van lappen. Geels 61 G°., Oudegracht, A196, uariE. 1 ■en Te koop ofte huur: zeer voordeelig. Machinen-FabriekIJAARLEM. Machinei*iën9 Uit de hand te koop: Uit de hand te koop Uit de hand te koop: Uit de hand te koop: Specialiteit I Kleedermakers 9 ZaadmarktAlkmaar. Van af Maandag O S* R U IM I N G van eene partij diverse Lappen 9 alsmede Minder-9 Heggen- en Winterman tels 9 tot zeer lage prijzen by Houttilstraat. XX C Handel in Gaarokes, Steenkolen, Neutjeskolen, Stukkolen, luii, Hout, Eiken- en Boekenklokken en Bruinkolen-lirlquettes, merk B. Machinale JLnosdrechtsche Korte Turf. ALLERÏ DE LANGE, Amsterdam Utreclitschestraat 28, A MSTERDAM. M.A.c^-A_szi:;rp*r lEngelsche H eeren- A rti kelen Heeren Parapluies Dames Parapluies eene llinke Dienstbode, Manufacture ii. nette Dienstbode M ACHIXfi li A M ER-BEHOEFTE X lieste kwaliteit. Billijke prijzen. 13- H. NEDERKOORN,-asi EEX SCHOOL MET HEX BIJBEL. Openbare Vergadering Heden ontvangen eene groote partij TURF- en KOLENBAKKEN, met rui ters te paard, honden- en kaltenkoppen, prachtig bewerkt. J. KORLVINKE. Qlbtv^rlentifti. De makelaar G. VISSER te Beverwijk zal ten overstaan van den aldaar resideerenden notaris C. J. PRINS, op Zaterdag 4 November 1882, 's middags 12 uur, in het lokaal Uiterwijkte BEVERWIJK, publiek presenteeren te vcrkoopen 1. Een zeer hechten sterk Eleerenwoonhuis, gelegen op een der schoonste standen aan de Zee straat te Beverwijk; bevattende beneden groote voorkamer met tuinkamer kamers en suite keuken kelder regen- en weiwaterpompenz. en boven salon-met balconkamer, logeer-en slaapkamers, voorts ruimen zolder met beschoten kap- en meiden kamer. Achter het huis ligt een illnke Tuin en vóór een kleinedoor een ijzeren hek van straat en stoomtrambaan afgesloten. 2. Een flink 11 urgerwoonhuis gelegen als voren, met voorkamer, alkoof en achterkamer, keuken, kelder, wel- en regenwaterpomp en verdere gemakken. Voor en achter het huis een tuintje. Beide perceelen zijn onlangs nieuw gebouwd en net onderhouden. Aanvaarding 1 Februari a.sDe ei gendomsbewijzen en veilconditiën zullen in tijds ter iuzage liggen ten kantore van notaris PRINS, aan den Velserwegalwaar, evenals bij bovengenoemden makelaar nadere informatiën te bekomen zijn. Al degenen die iets te vorderen hebben van cf verschuldigd zijn aan den ondergeteekende gelieven daarvan opgave of betaling te doen vóór 5 Novem ber as, ten zijnen huize. J. H. KOTTMANN. Allen die iets te vorderen hebben van verschul digd zijn aan of borgtogten hebben ten laste van nu wijlen JACOB VAN BODEGRAVEN mr. smid gewoond hebbende aan het Zand, in de Zijpeen al daar overleden 18 September 1882, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 1 December 1882 ten kantore van Notaris A. VONK, te Schoorldam. XI /X U A 'tl l.B M E Ai van M.3E. I'oftj-ijurgwal a-u Spuistraat, Mo. SS en 30, De door den E. A. Heer Rechter-Commis-aris in den faillieten boedel van NEELTJE DE WIT, we duwe van WILLEM MULLER, vroeger winkelierster te Noordscharwoudelater te Alkmaar woonachtig, opgemaakte rangschikking, is door den ondergeteekende met de bewijzen ter griffie der Arrondissements Recht bank te Alkmaar nedergelegdom aldaar gedurende veertien dagen ter inzage van een ieder te verblijven. De Curator in voorn, boedel J. C. VONK. eene ËïlH'l'Cti womntfmet stalling voor acht koeien en berging voor acht koe hooimet daarbij behoorende Boelen Erf en Tuil» en waarin sinds vele jaren de handel in turf' met goed succes is en nog wordt uitgeoefend, hetgeen een burger bestaan oplevert en voor uitbreiding vatbaar is gelegen aan het water te Veenhuizen gemeente Heer Hugo Waard. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner J. WAAL. >eene iluisitianft woning met Erf en Boomgaard Stalling voor zes koeien Berging voor hooi en tien morgen t^ras- en Bouwland gelegen aan de oostzijde van den spoorweg. De heift der kooppenningen kan op het perceel gevestigd blijven. Te bevragen bij M. STUIFBERGEN, te Heilo. een E11JSS, staande aan de Marktplaats te Schagen. Adres francoletters A B aan de Boekhandelaars HERMS COSTER ZOON, te Alkmaar. eene IIOIITLOODÜ, van buiten rasterwerk, gedekt met pannen (dubbele kap), lang 25 M., breed 9 M, hoog 8 M., zeer geschikt te verplaatsen. Te zien en te bevragen bij J. HOOGLAND, Keetkolk te Alkmaar. twee akkers Bouwland op de Geest te Sint Pancras Adres met franco brieven letter Saan het bureau dezer Courant. vier nandeelen, groot SO,-, in de ALK- MAARSCHE BAD- en ZWEMINRICHTING. Te bevragen bij de firma DE LANGE DE MORAAZ, te Alkmaar. alom bekend tegen verharding dei' §lf|»»»- vliezen slijmhoest enz. Doos met gebruik ©O ct. Depot bij de firma JBrongers Gz., Bazar. Eangcstraui, A II. N.B. Winkeliers en koffiehuishouders rabat. Bericht tevens «Se ontvangst «Ier beste N.B. Bestellingen worden ook bij den Heer D. GEELS, Laat, A 161, aangenomen. LOKAAL DOELENSTRAAT, Itinsdag-aeoutl ure. SprekerDs. IB. WAM S 11 E E W E M. Toegang vrij van (Damrak 6 2), levert snel en billijk franco door het geheele land Binnen- en Builenlantisclie Boeken, Tijdschriften, Couranten, Kaarten, Atlassen, Publication van geleerde gezelschappen Gouvernements-Uitgaven Plaatst in alle bladen annonces zonder verbooging. Verstrekt inlichtingen omtrent loopende of te ver schijnen uitgavenzendt op aanvraag gratis mede- deelingen prospectus of catalogi aan ieder, die in éón of ander vak bizonder belang stelt of hiervan geregeld op de hoogte wenscht te worden gebonden. van van €wSoi*!a (zeer sterke stof) in alle prijz'-n van af f van ZQde n alle prijzen van af 4,5©. in alle prijzen van af 4,55. Franco loezending logen postwissel of onder rembours Ti" ^"n eene HANDELSZAAK hier ter stede kan een «üongeSing als Volontair geplaatst worden Adres met eigenhandig geschreven brieven onder letter S U, bij den Boekhandelaar NEDERKOORN. Wordt gevraagd, in een klein gezin, tegen 1 November. Te vervoegen bij Mevr Wed. RIETBERG, Langestraat. 27 Oct. 1882. Een R C. JONG DUITSCHER zoekt plaatsing ter opleiding; hij is 16 jaar oud en niet ongenegen om later bij particulieren te reizen. Brieven franco onder letters B. II Nieuws- en Advertentieblad Kennemerland te Beverwijk. Mevrouw VaN LEEUWEN, teUitgeest vraagt eene voor keuken- en huiswerk. Huur f 120, <8»"» Het naar den naam van zijnen uit- Vilfr... ~|llu^U vinder, den Apotheker 1« klasse en hofleverancier BULLltICH te Berlijngenoemde echte C. W. BULLRICH'S UNIVERSEEL ZUIVERINGS-ZOUT is door duizende dankbe tuigingen en verzekeringen bewezen te zijn een verrassend .geneesmiddel voor maagkwalen zuur slechte spijsverteringbrakinghartwater enz 't is echt en onvervalscht verkrijgbaar gesteld in verze gelde pakjes van kilo ft 25 kilo 48 en van kilo a 90 Cts., te Alkmaar bij Bruinvis en Bakker, Apoth. Amsterdam, M. Cllban fy O', j N. Diep, W. V, Bruinvis. (Heiligeweg). Rijp, Wed. D. de tos. HoogearspelP. de Wit. W leringen, J. Bruut. Hoorn, C. Schuit Jzn. Zaandam, Am. Dorpema. •"-•I"' in Groote keuze "Winterstoffen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3