Schroefstoombootdienst CellIs® Znr II11 li leu* AMSTERDAM-NIEUWEDIEP M A N T E L M A G A Z IJ i\. De Syijs^okerij Si. fill Groote Jaarlijksche Opruiming van alle MailllfoctllF©li9 CÏÏAlPAOlE-WIJra Altenlie s. v. p. J. B. BOrBDIS, M. LEIJEBS. PASSAGIERS- EN GOEDERENDIENST. Winterdien§t9 vail 1 November a.s. 52 MEIWEXDMK 47, boek Martelaarsgracht, Amsterdam. in itsenkolen 9 Neutjeskolen 5 Gascokes ©is Bruiiskokn-Briqnette^ 9 merk c r. mm a n a |\n ny ft g O Q ]\1 ¥rnebtbo(iitien. Voorbanden ecne buitengewone partij zware gewerkte Stollen 12* et., 5 4 zware ellen bipsen 17, ct., in alle kleuren, 8 4 beel zwaar 00 ei., ook geschikt voor jongenspakjes, 64 lijn onopgemaakt wit Batist-Katoen 13 ct., echte kleuren oxford il cl., Servetgoed van al' II ct, halfgaren Servet 14 ct., Piclow 17s cl., lieel zwaar 22 s ct., 04 Katoen-Linnen 15 cl., ti 4 lliilfllnncn20 ct., 104 zwart hallwollcn Mct- rinos 42 ct., Damesrokken van soliede Milton van al' 70 ct:, Tafellakens van af 30 ct., Servetten van al la ct. S. DE LANGE P.A»„ Gelden beschikbaar, T. J. VELDERMAN, Alkmaar. W. J. BLITZ, Tandarts, WISSEL- en EFFECTENHANK. JOHANNES KRAMER C Dam, boek Vijgendam, 15-17, INKTPREl'ARATKN v lijfrente, HardeWitte en Zuivere Brabantsche en ordinaire blauwe Kielen. Mason Hamlin's beroemde Amcrikaansche Orgels l;nii>s liet Groot ]>oord-Hollaudseli Kanaal, 13_A_C3rIE3 I.,! TIES. JS s Van AMSTERDAM 'is morgens SO uur. n NIEUW EDI El* n n Zie verder alom verspreide dienstbiljetten. Wintermantels in zwarte en gekleurde effen Stoffen, Satin Broché, Satin Damassé en effen Satinvoorhanden in Paletots Visites Jaquets, Rotondes, KindermantelsNaj aarsmantels Regenmantels Ulsters. Avonddoeken, Ochtendjaponnen, Rokken in vilt, Flanel, Eanella en Satin, HandschoenenKousen enz. Zanella Parapluies a f 1,25, Gloria Parapluies (zijnde half zijde en half wol), uiterst deugdzaam met 1 jaar garantie f 5,00. BEVERS, BAAIEN, WITTE EN GEKLEURDE FLANELLEN. Schelvisclije naast <le Ijzergieterij. Bestellingen worden ook bij den Heer W. F. STOEL aangenomen. de Slearine-Kaarsenlabriek APOLLO te Schiedam Cachet d'Or f $8,- Carte illanche 29,— ©arte Noire 86,- Sillery Superieur 81.- Depot voor Nederland Ddoutine 'h'and- en Handwater, radi caal geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tandkwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chronische keelpijn. In flesschen van 0,60. Itélaere's Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aan te tasten, in doozen van 0.50. Depöth. firma J. BRONGERS Gzw. IVedertandscfie Schrijf inktA/f- iftriti Schrijf- en fopiëcrinklSa- ton- en andere gnktsoortcn onderscheiden zich door hare levendige kleur, groote vloeibaarheid en het snelle droegen van alle andere inktfabrikaten. 8i N.B. Onze modellen munten uit door goede coupe en zijn in iedere grootte en prijs voorhanden, .laponstoffen met bijpassende garneering., LEO M DE FOOW. Agenten te Alkmaar bij den Heer J. BURGER. Abbekerk H. ROL Hzn. Opperdoes A. ROGGEVEEN T)e Maatschappij neemt geene verzekeringen aan beneden f 500,verzekerd kapitaal. 11111 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November I860, No. 28. van Bekroond: te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers f. Tegen concurreerende prijzen zijn te be komen alle soorten va:i Siooittgewas- seu ook beveelt de ondergeteekende zich aan tot het oaniegges» van ptaatseiiwe gen en tuinen enz VVaaplein,No 39 CHR G VAN GROOS, Alkmaar. Boomkweeker, dankbaar voor de deelneming ten vorigen jare zoo j ruimschoots ondervonden, heeft de eer te berichten, dat zij de vrijheid zal nemen kaarten met bons aan te bieden. Zij vertrouwtdat zij zich ook nu weder in eene algemeene deelneming zal mogen verheugen. Namens het bestuur, J. C. WITTE Secretaris. PAYGLOP DE BAZAR. PAYGLOP van het huis FIS8E THIRION Co, te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAM PAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen a contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 tiesschen Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer «II». Fortuin ISa., aan de Kaasmarkt te Alkmaar. als eerste hypotheek op Huizen en Branderijen, tegen voordeelige conditiën en aannemelijke voorwaar den. Informatiën per franco brief of in persoon, bij J. P. OTT, Makelaar te Koedijk. N.B. Zaterdags van 11 tot 1 uur te spreken in het koffiehuis ,,'t Wapen van Haarlemvan den heer A. KAT, aan het Hof te Alkmaar. •snmr- K.. z yjr.J'H kan dadelijk geplaatst worden bij W. S. SAN- -DBR, te Egmortd aan Zee. Opnieuw ontvangen eene groote partij IBra- hantsehe en ordinaire blauwe hielen, tot zeer lage prijzen bij Alkmaar, Kaasmarkt. J PORTUIN Bz. uit het gunstig bekende Magazijn van de Heeren OTTO ROELOFS en ZONEN, Hofleveranciers te Amsterdam, zijn voor Alkmaar en Omstreken alleen verkrijgbaar bij W. SlEijEINIJ, in den Tabaks- handel op de Zaadmarkt te Alkmaar. Prijscouranten gratis. (HARMONIUMS). De beste en goedkoopste Amerikaansche Rrgels bekroond met eerste prijzen op alle we reldtentoonstellingen gedurende 13 jaren. De geïllustreerde Catalogus en Prijscourant wordt op aanvraag franco en gratis toegezonden. Beveelt zich tevens aan tot het stemmen en repareeren van tïrgels en Piano's. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burg, beide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope ration en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. opgericht in 1858 AMSTERDAM koopen en verkoopen Effecten Coupons Loten enz, tot den koers van den dag, sluiten prolongatiën en geven onmiddelijk voorschot op Effecten. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan voor het ontwerpen wan bouwkundige plannen met of zonder dagelijksch toezicht. W. H. MATTHIJSEN, Nieuwesloot. Emmerik a. d. Rijn. II. VON GIMBORN. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4