No. 129' Vier en tachtigste Jaargang. 1882 ZONDG 29 OCTOBER. Prijs der gewone Advertentiën TWEEDE BLAD. ©fficiëcl (Scheelt-, iSiuttcnlanb STAATS LOTÜR1J. Ns. 1352 14906 en 20604 ƒ1000 Ns. 6347 14822, en 16636 f 400, Ns. 11187, 14067, 15415 en 19541 200, Ns. 267, 1263, 2235, 2926, 3531, 4780, 5062 7838 9800 14470 15977 16572, 17004 19039, 19766, 20893 en 21000/ 100. ffictcgvafigctie üertchtew. ALkHURSUIU COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door bet geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Van 15 regels f 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS TER ZOON. NATIONALE MILITIE. De verlofganger ENGELBERTUS JOHANNES MUHREN wordt verzoekt zich met zijn pas ter gemeente-secretarie aan te melden. P O L I C I E. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van Policie het navolgende gevondene voorhanden: een knipmesje, twee sleu tels aan een ring, een tweestrengs bloedkoralen armbandje met gouden tonnetje, een kinder-portemonnaie, waarin eenig geld; een koperen doekspeld, een schaar, een koperen medalje aan een rosé lint, ten gebruike in de r. c- kerk, drie stukken lijm, een pakje zwarte sajet, vier sleuteltjes en een kurketrekker aan een ring; een gouden oorbelletje, een biggenkorf en een groen geschilderd zonnescherm. Door den storm van 24 dezer zijn op onze kus ten nog de volgende zeerampen veroorzaakt De en- gelsche brik Ally, van Sunderland met steenkolen naar Southampton is op 2 mijlen afstand uit den wal in zinkenden staat door het volk verlaten dat door de zweedsche bark Hudikswall, van Hudikswall met hout naar de Kaap de Goede Hoop gered is. De Hudiks wall is daarna in de Noordergronden gestrand en door de equipages in eigen booten verlaten die door de branding heen met hulp van vletterüeden te Nieuwe- diep zijn aangekomen. Na het verlaten is de Hudings- wall vlot geraaktdoor de sleepboot Amsterdam op sleeptouw genomen en binnengebracht. De Ally is aan den noordkant van Texel gestrand. Bij het Oude Schild is een achterschip aangespoeld vermoedelijk van een schoener, welke waarschijnlijk met manen muis is geble ven. Achter de Koog trachtten 's avonds zeelieden in eene sloep het land te bereiken docii in het gezicht der toeschouwers die geen hulp konden bieden zijn zij door het omslaan der bootonder luid geschrei omge komen. In hot Eierland is een bordje van eene schuit aangespoeld, waarop: „Wie op den hoogeu God ver trouwt Heeft zeker op geen zand gebouwd. Het onbekende schip dat bij Texel vermoedelijk met man en mus verging eu waarvan het achter ste gedeelte beoosten de haven tegen den dijk ligt was hoogstwaarschijnlijk met lijnzaad geladen. Op Vlieland zitten 3 vischschuiten bij Westerland op Wieringen zit eene tjalk onder water. Tusschen West kappelle en Schouwen is den 25 aangedreven en den volgenden nacht gezonken het door het volk verlaten engelsche schip Nelson, van Newcastle met steenkolen naar Valparaiso bestemd. De bemanning van het in zee verlaten engelsche schip Jane, van Newcastle naar Dordrechtis gered en te Maassluis aangebracht. De op het Balgzand gestrande italiaansche bark Andrea Spezzia (zie ons vorig nummer) zal de ballast moeten lossen en afgetuigd worden om te kunnen worden af gebracht. Ter reede van Harderwijk is een met turf geladen schip door een rukwind omgeslagen man vrouw en knecht hebben zich in het schuitje gered doch 3 kinderen vonden den dood in de golven, 's Nachts is op de Ruggeboot in de Zuiderzee gestrand het met bazaltsteen geladen schip van H. Lentink van Kampen, van Dordrecht naar Doornspijk bestemd, waar van de 9 opvarenden met behulp van eene boot met levens gevaar den wal bereikt hebben. Schipper P. Brouwer met vrouw en knecht van een ander te Hasselt te huis behoorend met steen geladen en verongelukt schip, hebben eenige ureD in eene boot zonder riemen rond gedreven en zijn toen door de stoomboot Meppel II opgenomen en te Zwartsluis aan wal gebracht.— Te Terschelling is den 26 door engelsche visschers en loodsen binnengebracht de door het volk verlaten en in de buitengronden gevonden duitsche brik Undine te Nieuwediep door de stoomboot Hollannia de zweedsche brik Abselut vetogeladen met hout masteloos, door de equipage verlaten, op zee aantroffen; te Hellevoetsluis door de fransche visehsloep l'Hirondelle de met steen kolen geladen engelsche schooner Cometvan Hull den 24 door haar op de hoogte van Lowestoft ontred derd en verlaten gevonden. De 3 omgekomenen van de bij Wijk aan Zee gestrande scheveninger haringschuit waren J. v. d. Burg H. de Ruiter en S. Jol. De eerste laat eene weduwe en 4 kinderen na de beide anderen waren ongehuwd. Schipper M. Roos, van Sche- veningen heeft gedurende den storm 2 schepen met hunne bemanning zien zinken.Van den loodskotter Nr. 3 van den Helderzijn te Calantsoog stukken hout een zwemgordel en een reddingboei aangespoeld zoo dat zij met de opvarenden meest allen hoofden v:in gezinnen vergaan is. Op last van den minister vau marine is eene sleepboot uit IJmuiden naar zee gegaan om de Willem Barents op te sporen. Den 26 is het pooisehip dwars van Terschelling door een loods- kotter gezien. De gemeenteraad van Anna Paulowna heeft den 24 den heer H. H, Buys, wegens zijne benoeming in N. Indie eervol ontslag als onderwijzer verleend en en in zijne plaats benoemd den heer A. Bezema te Ruinen. De gemeenteraad van den Helder heeft den 25 op het verzoek van een aantal onderwijzers en onder wijzeressen 500 's jaars benevens localiteit met ver- warming en verlichting toegestaanvoor een op te richten cursus ter opleiding voor het examen van hoofd onderwijzer en hoofdonderwijzeresse. De rechtbank te Haarlem heeft den 26 den ma chinist Bink wegens het veroorzaken van het spoor wegongeluk te Vogelenzang, veroordeeld tot 6 maanden celstraf. In de kunstzalen der maatschappij Arti et Ami- citiae te Amsterdam is den 26 geopend de tentoonstel ling van kunstwerken tan levende meesters. De catalogus bevat 318 nummers. Den 27 is eene ongeveer 60jarige vrouw in de Laurierstraat te Amsterdam door het vlamvatten harer kleederen geheel verbrand. Men vond haar in de deur post harer woning bijna vormeloos ineengehurkt zitten. Hare kleederen hadden vlam gevat door het in brand raken van eene warme stoof. Bij beschikking van den minister van marine zijn aan de weduwen van hen, die met den monitor Adder zijn omgekomenBtaats-pensioenen toegekend. Voor de weduwen van onderofficieren is het pensioen vast gesteld op f 200 en voor die van korporaals en min deren op f 150 's jaars. Uit het verslag der Nederlandsche Jachtvereeni- ging „Nimrod" blijktdat het nadeeling saldo over 1881 ten bedrage van f 3270,22, door wijlen den J. Elias Hacke, in leven voorzitter der vereeniging, werd aan gezuiverd. De Coevorder-Kanaalmaatschappij heeft besloten het kanaal aan de provincie Drenthe over te dragen. De heer Paulin Leveau een der voornaamste fransche planters van Gladiolus, heeft aan eene nieuwe uit zaad gewonnen verscheidenheid dier bloem den naam gegeven van „Madame Bosboom-Toussaint". Het voorstel daartoe was uitgegaan vau den heer Krelage te Haarlem aau wien de kweeker eene opgaaf van enkele namen had verzocht. De hoogleeraren R. v. Boneval FaureJ. T. Buys en H. v. d. Hoeven te Leiden deelen, onder het opschrift „Een laatste woord in eene treurige zaak", de uitkomsten mede van hun nader onderzoek van het geschil tusschen de firma de Heyder Co. en de den arbeid gestaakt hebbende werklieden. Hunne conclusie is deze: „dat de beschuldiging, aan heeren fabrikanten naar het hoofd geworpen, als zouden zij zich tegenover hunne arbeiders aan opzettelijke misleiding schuldig hebben gemaakt, door geen enkel bewijs werd gestaafd." De commissie te Helder tot het plaatsen van een gedenkteeken op het graf der omgekomenen van de Adder heeft van den prins v. OraDje de toezegging eener bijdrage van f 100 ontvangen. De heer A v. Dissel onderwijzer te Helder en C. Swerisvan Zaandam hebben te Utrecht de acte verworven voor het hoogduitech (middelbaar onderwijs). De vastgestelde begrooting der gemeente Wor- merveer bedraagt in ontvang en uitgaaf 49,030,53. De hoofdelijke omslag is uitgetrokken op f 16,000 voor het lager onderwijs in f 17,762 voor liet armwe zen f 6160 geraamd. Een leerling van de hoogere burgerschool te Hee renveen een zoon van den landbouwer P. Sijbenga te Oudeschoot, is op zijn weg naar huis in twist geraakt met een anderen knaap die hem met een scherp voor- werp even boven het hart heeft verwond. De toestand van den gekwetste moet zeer bedenkelijk zijn. Er schijnt geen sprake te zijn van boos opzetdoch de treurige daad moet het gevolg van plagerij geweest zijn. De heer Elberts te Zwolle gedachtig aan het door hem meermalen bezochte stedelijk museum te Alkmaarheeft zijne mede-inzenders ter overijselsche tentoonstelling bij schrijven in de Zwolsche Courant aangespoord de ingezonden voorwerpen in eigendom of bruikleen af te staan voor een op te richten over- ijselsch museum met het gevolg dat bijna 70 hunne medewerking hebben toegezegd. Onder het toegezegde behooren al de prijsmedaljes van Rhijuvis Eeith ter waarde van f 1600. De heer P. N. Muller te Amsterdam heeft de be noeming tot lid der le. Kamer niet aangenomen. De studenten der geneeskundige faculteit te Leiden hebben prof. Rosenstein eene serenade gebrachten besloten hem een prachtig geschenk aan te bieden. De rechtbank te Dordrecht heeft den sedert 6 October afwezigen notaris P. H. O. v. Noordente Papendrechtvoor den tijd van 3 maanden geschorst en een anderen notaris met de bewaring enz. zijner mi nuten belast. 5e. klasse, 27 Oct., 8e. lijst. Petersburg 28 Oct. Een nieuw verschenen num mer der Nihilisten courant kondigt de spoedige uit barsting der revolutie aan. De regeering is een uitge breid plan om in Finland eene agrarische beweging uit te lokken op het spoor gekomen. Parijs 28 Oct. De Bey van Tunis is plotseling overleden. De toestand te Lyon is minder ernstig. Het adres aan de kamer van koophandel, zie Alkmaarsche Courant van 21 September 1.1., ligt nog ter teekening bij den heer P. Kluitman alhier. Het eereteeken voor langdurige werkelijke dienst bij de d. d. schutterijen is bij kon. besluit van den 26 toegekend aan de sergeanten A. de Munk en H. Essen, den muzikant J. Manbeim en den tamboer G. J. Narold alhier. Voor den alkmaarschen atlas in het Stedelijk Museum werd dezer dagen ontvangen van den heer W. E. du Croix eene keurige bouwkundige teekening van den gevel van het waaggebouw. Dat het bestaan van ons museum den stoot heeft gegeven tot het voor bereiden eener dergelijke instelling te Zwollekan onzen lezers uit onze binnenlandsche nienwstijdingen blijken. Naar wij van goeder hand vernemen, bestaal; ej vooruitzicht, dat na de invoering der wijzigingswet op het recht van het zegelvan de vroeger gekochte ze gels en daaronder de gezegelde imprimés door bijstem- pelins gebruik zal kunnen worden gemaakt. VERORDENING op de p'aatselijke directe belasting naar het i n k o m e n, zooals die door de vaste commissie van financiën aan den ge meenteraad is voorgesteld. Bij brief van 2 Februari dezes jaars, No. 112, werd onze commissie door Burgemeester en Wet houders uitgenoodigd, U te willen voorlichten omtrent de wijzigingen, in de verordening op de heffing en invordering der plaatselijke directe belasting te brengen, in verband met de daarin opgenomen be paling, dat zij herzien moe3t "worden vóór 1 Januari 1883, tenzij de voorkeur werd gegeven aan liet in dienen eener verordening, waarbij een ander stelsel van heffing aangenomen werd met name de in voering eener inkomsten-belasting. Daarbij werd tevens door hen de verklaring afgelegd, dat het naar hunne meening allezins overweging verdiende, met die belasting eene proef te nemen na de bezwaren, die telkens aangevoerd zijn tegen de tegenwoordige verordening. Die uitnoodiging gaf in onze commissie aanleiding tot zeer uitvoerige besprekingen, zonder dat nog een bepaald besluit genomen was, in welken geest een voorstel aan U zou worden gedaan, toen door U in onze handen om berigt en raad werd ge steld de inmiddels door Burgemeester en Wethou ders ingediende verordening op de beffing en in vordering eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen, ontworpen op dezelfde grondslagen, waarop eene dergelijke verordening te Amsterdam tot stand was gekomen. Ook dit ontwerp gaf tot herhaalde besprekingen en breedvoerige beschouwin gen aanleiding, zonder dat eenstemmigheid over het beginsel verkregen werd. Yan daar dat de commissie besloot, U in kennis te stellen zoowel met bet gevoelen der drie leden, die zich met dat beginsel niet kon den vereenigen, als met dat der twee leden, die eene tegenovergestelde meening toegedaan waren, aan U overlatende, welk besluit genomen zal worden. De drie leden, die zich niet met het beginsel konden vereenigen, stelden op den voorgrond, dat de tegenwoordige wijze van heffing bij de ingezetenen weinig bezwaren ondervond. Klagten werden bijna niet vernomen en de enkele klagten, die nog vernomen werden, kwamen zelden van belanghebbenden en bepaalden zich steeds tot dezelfde personen. De belasting, die door de be lastingschuldigen betaald wordt, is waarlijk niet bezwarend en nu mogt het belastbaar inkomen tengevolge van het bij de laatste verordening aan genomen cijfer van vermenigvuldiging bij de meeste ingezetenen te hoog zijn en het werkelijk inkomen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5