overtreffen, verlaging van dat cijfer zou wel het be lastbaar inkomen meer tot het werkelijke inkomen terug brengen, doch de betaald wordende belasting onveranderd doen blijven, doordat de percentage zooveel hooger zou worden. Evenwel zou door het aannemen van een kleiner cijfer van vermenigvul diging aan dit bezwaar kunnén worden te geinoet gekomen. Er bestaat dus geene noodzakelijkheid voor het aan nemen van een ander stelsel van heffing. Aanneming van het voorgedragen ontwerp zou afgescheiden van de moeijelijkheid, om de belastingschuldi gen naar hun werkelijk inkomen aan te slaan, waarop straks terug gekomen wordt, 'veel groo- ter ontevredenheid, en naar hunne meening te regt, doen ontstaan. Er wonen in deze gemeente tal van personen, vooral in de buitenwijken langs de Singelgrachten, in de Boekenlaan, langs Varne- broek, wier genoegen bestaat in het ongestoord bewonen van kleine, voor hen geriefelijk ingerigte perceelen, al laten hunne middelen het bewonen van grooter perceelen misschien zeer goed toe. Die cathegorie van personen wordt, gelijk alle ingezetenen, thans in de plaatselijke directe belasting aangeslagen naar gelang van het huis, dat zij bewonen, dat is, in overeenstemming met hunne levenswijze. Worden zij naar hun zuiver inkomen aangeslagen, dan zal hun aanslag in die belasting waarschijnlijk aanzienlijk verhoogen en die hoogere aanslag ten gevolge hebben, dat menigeen zich elders gaat vestigen, waar hij minder moet betalen, en dat anderen van vestiging alhier terug gehouden worden, hetgeen in ieder geval voor de gemeente niet wenschelijk zou zijn. Daarbij komt, dat het ock niet billijk zou zijn, hen in dezelfde mate in de belasting te doen bijdragen als de in gezetenen, binnen de Singelgrachten wonende. En die onbillijkheid wordt te grooter voor hen, die aan den Westdijk, den Schermerweg, den Omval, in den Egmondermeer, aan den Ivalkovensweg wonen. Ge nieten laatstgenoemde ingezetenen bij voorbeeld niets van de uitgaven, die de gemeente doet voor het onderhoud der straten, voor de politie en de nacht wacht en bijna niets van die voor de verlichtingen het onderwijs, de eerstgenoemde cathegorie van personen geniet van die uitgaven zonder twijfel minder dan de in de kom der gemeente wonende ingezetenen. Behoud der tegenwoordige belasting is met het oog op die ingezetenen oneindig wensche lijk er en billijker. Wel was bij die leden de vraag opgekomen, of door het invoeren eener eigen schat ting der huurwaarde van de gebouwen niet eene be tere verhouding in die huurwaarde kon worden ge- brag't, dan mogelijk was door overneming van de huurwaarde voor de rijks personele belasting, doch na de mededeeling, dat de gemeenteraad te Haar lem, alwaar eigen schatting voor eenige jaren was ino'èvoerd, op dien maatregel was terug gekomen, aarzeldenzij eene wijziging in dien geest voor te stellen. Alleen had bij eigen schatting een maatregel genomen kunnen worden tegen de meermalen in den raad geuite klagt, dat ondernemers van openbare vermakelijkheden en houders van sociëteiten te hoog aangeslagen worden door de bijzonder hooge huur waarde, aan de bij hen in gebruik zijnde perceelen toegekend. Hft hoofdbezwaar dezer leden tegen eene veror dening op het inkomen bestond in de moeijelijk heid, °om haar uit te voeren. Volgens hunne ziens wijze was bet onmogelijk, het zuiver inkomen dei- ingezetenen naar eisch te beoordeelen, terwijl aan den anderen kant vele belastingschuldigen, al wilden zij hun zuiver inkomen opgeven, wat blijken zal juist niet het geval te zijn, daartoe, deels wegens wissel valligheid hunner inkomsten, anderdeels wegens ge brekkig beheer hunner zaken, niet in staat zouden zijn. De ondervinding in het dagelijksche leven leert reedshoe zeer men zich in het uiterlijk aanzien der menschen bedriegt. Men zal rekening gaan houden met de levenswijze en het uiterlijk vertoon der belastingschuldigenom tot het zuiver bedrag van hun inkomen te geraken. En toch is niets be- driegelijker dan deze maatstaf. Zij, die veel vertee ren, ja zelfs meer dan hun inkomen toelaat, zullen zoo licht te hoog zij, die weinig verteeren en hunne inkomsten grootendeels beleggen, zullen meestal te laag aangeslagen worden. Met de beste voor nemens bezield, zullen Burgemeester en Wethouders, aan wie de uitvoering der verordening zou worden opgedragen, mistasten; de aanslag der belastingschul digen zal louter moeten steunen op vermoedens en daardoor worden eene daad van willekeur, welke bron van ontevredenheid veel sterker zal blijken te zijn, dan men meent. Het is waar, dat de be lastingschuldige inlichtingen mag geven en dat daarmede bij de ambtshalve rangschikking rekening kan worden gehouden, doch de belastingschuldigen in het algemeen zijn niet ingenomen met het openleggen hunner zaken en met het geven van inlichtingen omtrent hunne inkomsten en verdiensten; liever zullen zij berusten zelfs in eenen te hoogen aanslag. Doch vooral voor handeldrijvenden is zulks ook hoogst moeijelijkde koopman, die in eenig jaar verloren heeft, kan niet opgeven, ik had geen in komen, ik leefde van mijn kapitaal, terwijl menig koopman niet in staat is, zelf nauwkeurig optegeven, hoeveel zijn zuiver inkomen over het voorafgegane jaar bedragen heeft. Velen zijn niet bij machte de gegevens te verzamelen, waarnaar hun inkomen be rekend moet worden; zij hebben geen kennis van goede boekhouding en verwarren zoo gemakkelijk kas met winst en kapitaal met inkomen. De drie leden, die deze gevoelens voorstonden, wenschten dus de tegenwoordige verordening, wat de grondslagen betreft, te handhaven. Mogten in de toepassing verbeteringen gebragt kunnen worden, dan waren zij allezins bereid mede te werken tot het tot stand komen dier verbeteringen. De twee leden, die zich met het beginsel der ont- werp-verordening konden vereenigen, kwamen op tegen de meening, dat de tegenwoordige wijze van heffing bij de ingezetenen weinig bezwaren onder vond. Dat zoo weinig klagten op officieele wijze vernomen werden, spruit niet voort uit ingenomen heid met de tegenwoordige verordening, maar is een gevolg van het algemeen bekende feit, dat op iedere klagt over te hoogen aanslag ten antwoord wordt gegeven; de aanslag is goed overeenkomstig de voor schriften der verordening berekend en dus niet voor vermindering vatbaar. Men dient dus geene bezwaar schriften meer in. Er zijn echter verscheidene in gezetenen, zooals algemeen bekend is en niet ver der toegelicht behoeft te worden, die veel te hoog aangeslagen zijn en deze te hooge aanslag is daarom zoo bezwarend, omdat telken jare die druk op dezelfde personen wordt gelegd. Zoodra men weet, dat zulks het geval is, en even zeer dat ook anderen naar evenredigheid hunner draagkracht veel te weinig in de gemeentelasten bijdragen (waaromtrent een inzage van het kohier de vreemdste contrasten doet kennen), mag een dergelijke toestand niet bestendigd worden. Het argument, dat het belastbaar inkomen van de meeste ingezetenen te hoog berekend is en evenredige ver laging van dat inkomen de percentage zou doen stijgen, moge volkomen juist zijn, er zou veel min der ontevredenheid bestaan, wanneer bet belastbaar inkomen verlaagd en meer met de werkelijkheid in overeenstemming gebragt werd, al bleeDÖe belasting nagenoeg dezelfde. Dat verscheidene buiten de Sin gelgrachten wonende personen bij invoering eener inkomstenbelasting te zwaar gedrukt zouden worden en meer zouden bijdragen dan de andere ingezetenen in verhouding tot het genot, dat zij van verschil lende gemeente-inrigtingen of werken hebben, kon den zij volstrekt niet toestemmen. Vooreerst mogen in het stuk van belastingen geene privilegiën verleend worden (art. 172 der grondwet): alle ingezetenen moeten in gelijke mate bijdragen in de kosten der gemeentelijke huishouding en er mag dus volstrekt niet in aanmerking worden ge nomen, dat de eene ingezeten van dit en de ander van dat meer genot heeft. Is dat gevoelen in be ginsel dus reeds onjuist, tegenover sommige aange haalde punten, waarvan die cathegorie van personen minder gebruik zou maken, kunnen andere gesteld worden, waarvan zij wel degelijk gebruik maken. Bezoeken hunne kinderen niet de gemeente-scho len Hebben zij, die in de voorsteden en aan de singels wonen geen genot van bestratebeharde en verlichte wegenen niet allen dat van de goede bestrating en van de goede gemeentewe gen wanneer zij dagelijks in de stad komen Wonen zij niet getrouw de muziekuitvoeringen van het stedelijk muziekkorps in den hout bij 1 Dat zij in kleine woningen liever dan in groote perceelen wonen, is eene misschien zeer loffelijke en spaarzame handelwijzedoch komt in elk geval met hunne neiging en hunne liefde voor het buitenleven over een, en kan voor de gemeente geen reden zijn, om hen minder te laten bijdragen in de kosten der ge meentelijke huishouding. Eigen schatting der huur waarde van de perceelen zou dezelfde bezwaren doen blijven bestaan. Jaarlijksche algemeene herziening zou veel te kostbaar en tijdroovend zijn en door de eigen schatting voor een zeker aantal te doen plaats hebben, zou tusschen de verschillende perceelen de zelfde wanverhouding doen ontstaan als nu bij de rijks personele belasting. Bovendien zou het zeer moeijelijk zijnalgemeene regelen aan te geven waarnaar die schatting zou moeten geschieden. Die maatregel verdiende in ieder geval afkeuring. Wat het hoofdbezwaar tegen de nieuwe verorde ning betrof, merkten zij op, dat, al mogt in den aanvang eenige moeijelijkheid in het aanslaan der belastingschuldigen ondervonden worden, die moei jelijkheid van jaar tot jaar zeer zou verminderen. Langzamerhand zou men de aanvankelijk begane fouten weten te ontdekken en de aanslag zou meer en meer met de werkelijkheid overeenstemmen. In groote gemeenten mag het bezwaar, dat men elkan der te weinig kent en bijna niets van elkander's inkomen weet, tot zekere hoogte juist zijn, in eene gemeente als Alkmaar is dat bezwaar niet zoo over wegend. En al begaat men van tijd tot tijd eene vergissingdan is die vergissing nog niet zoo ern stig in de gevolgen, als de fout, die thans gemaakt wordt, om iemand aan te slaan naar een denkbeel dig hoog inkomen, dat zijn werkelijk inkomen eenige malen overtreft en van de onjuistheid waarvan men ten volle overtuigd is. Ook heeft ieder belasting schuldige het regt inlichtingen te gevenwil men van dat regt geen gebruik makendan heeft men het aan zich zeiven en niet aan de verordening te wijtendat men te hoog aangeslagen is. Dat eene inkomstenbelasting in de toepassing ook niet zoo moeijelijk is als de tegenstanders meenenheeft de ondervinding in deze gemeente reeds gedurende eenige jaren geleerd. Zij, die niet in de rijks personele belasting aangeslagen zijn, worden door Burgemeester en Wethouders geclassi ficeerd en op het kohier voor 1882 komen reeds 217 personen of 14 van het geheel voor, op die wijze aangeslagenzonder dat deze wijze van aan slaan ooit bedenkingen deed ontstaan. Slechts een paar malen werd door een op die wijze aangesla gene een bezwaarschrift ingediend. Waarom zou nu niet eens eene proef genomen kunnen wor den met het volgen van diezelfde handelswijze voor alle belastingschuldigen Er zijn gedurende zoovele jaren met het tegenwoordige stelsel van heffing proeven genomen, dat waarlijk met een ander stel sel toch ook wel eens eene proef mag worden ge nomen, nu in ieder geval blijkt, dat eerstgenoemd stelsel in menig opzigt niet beantwoordt aan billijke eischen. Vermenigvuldiging van de huur waarde van een perceel voor de rijks personele belasting en van de waarde van het mobilair met een geheel willekeurig genomen cijfer geeft zeer zeker een onjuiste maatstaf voor het inkomen van een belastingschuldige aan en daarom achten die leden het in ieder geval hoogst wenschelijk eene proef te nemen. Eindelijk stemden zij niet toe, dat een koopman den juisten stand zijner zaken niet zou kennen en moeijelijk zou kunnen opgeven, hoeveel zijn inkomen over een afgeloopen jaar bedroeg. Dat een koopman zulks niet zou weten, is een ondenkbaar ietstenzij hij de bij de wet voorgeschreven boeken niet houde en dit mag een enkele maal het geval zijn, de re gel brengt toch mede, dat die wettelijke verpligting nagekomen worde. Vorenstaande gronden gaven aan die twee leden aanleiding, om de vaststelling der nieuwe verorde ning aan te bevelen. Jilarhl- en ScutfsfrerieSnlsn. De vaste commissie van jinancien (get.) J. G. A. VERHOEF!', Voorz. J. C. KOORN. C. BOSMAN. C. W. BRUINVIS. B. PREIJ BR. Aan den Gemeenteraad van Allernaar. B U R G li 11 L IJ K E STAN D. ONDERTROUWD. 26 Oct. Petrus van Heugten en Anna Maria Helena den Hol lander beiden albier laastgen. onl. te Amsterdam. Hendrik Grunke en Elisabeth Maria Henneke. Chris- tiaan Petrus Adam Grauss, wedn. van Rika Henriette de Boer, te Amsterdam, en J obanna Hagenaar, alhier. Johannes Bernardus Koblens en Anna Helena van Or- souw beiden te Amsterdameerstgen. onl. alhier, GEBOREN. 25 Oct. Petrus GerardusZ. van Gerrit BocrserUcn Cornelia Elisabeth van Velsen. OVERLEDEN. 26 Oct. Josina, D. van Jan Stoppelsteen en Maria van Eg- mond 19 j. 27 Gesina Maria Huijbers echtgen. van Johannes Geels, 54 j. Willem, Z. van Lcendert Jupijn en Marijtje Malefijt20 d. KANTONGERECHT. Zitting van 27 October. J. H., P. D., S. D. en C. W., allen te Broek op Lange- dijk maken van nachtelijk burengerucht aldaar, 1 5,50 boete of 1 dag gev.; 2, 3 en 4 vrijgesproken H. J. B., te Egrnond aan Zeetappen na bezetten tijd en het niet ophangen in zijne gelagkamer van een exemplaar der vergunning2 boeten een van 3 en een van f 1of 1 dag gev. voor elke boete. J. L., te Alkmaar, rijden met een hondenwagen te Broek op Langedijkf 3 boete of 1 dag gev. J. V. en H. S., te Egmond aan Zee, als boven te Castricum, ieder f 3 boete of 1 dag gev. H. V., te Alkmaar, als boven aldaar, f 1 boete of 1 dag gev. C. Z., te Egmond aan Zee, als boven te Bergen, f 5 boete of 1 dag gev. A. Z., te Egmond aan Zee, zetten van wildstrikken in de duinen J 20 boete of 3 dagen gev. J. U., te Uitgeestlaten loopen van een schaap op eens an ders grond aldaar, f 3 boete of 1 dag gev. S V., te Alkmaar, op 8 Oct. afsteken van vuurwerk op straat aldaar, f 2,50 boete of 2 dagen gev. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 26 October. Door den Notaris J. G. A. VERHOEPE. 1. "Winkelhuiso.z. Achterdam C, 16. Strijkg. H. Oortmeijer f 1815, Niet verhoogd. 2. Woonhuis, loodsen en warmoezierstuin, o.z. Popel- manslaan, F 224, groot 0,33,29. Str. H. Henning 2600,— Verhoogd door J. F. de Wijs met 3. Bouwterrein aldaar, groot 0,02,75. Str. J. Baltus Verhoogd door H. H. Eenhorst met 4. Woonhuis, Nieuwlandersingel, E 27. Str. R. Hofmeester 5. Dito, aldaar E 28. Str. R. Hofmeester 4 en 5 niet verhoogd. Te zamen 1580, Verhoogd door A. Zandbergen met 6. Winkelhuis (tapperij) »Houtzicht", met tuin en bleekveld, Scharloo, hoek Westerweg en Bergerweg, E 292. Str. J. Emmerig Verhoogd door F. A. de Witt met 5,— 375,— 45,- 800,— 780,— 120,— 2260.— 325,— Alkmaar 27 Oct. Kleine kaas 33,50Commissie t 35 Middelbare f 35 50, aangevoerd 558 stapels, wegende 138304 P. Ter graanmarkt aangevoerd 4799 mudden. Tarwe f 9 a 11, Rogge f 7 a 7,50, Gerst f 5,12% a 5,75, idem chev. f 6 a 6,65 Haver 3 a 4,90 Paardenboonen f 6,60 a 7,25, bruine idem f 9,50 a 13, Kanariezaad f 11rood Mosterdzaad f 22, geel idem f 9 a 13,50, Lijnzaad f 11, Karweizaad 12 a 12,37% blauw Maanzaad f 12,50. Erwten: groene f 11,75 a 20, grauwe 16 a 21vale 12 a 16. 28 Oct. Aangevoerd 5 Paarden f 95 a 18519 Koeien en Ossen f 175 a 290, 12 nucht. Kalveren 12 a 29, 198 Schapen 14 a 36, 54 magere Varkens f 15 a 24, 336 Biggen 5 a 8, 8 Bokken en Geiten f 4 a 8. Boter per kop ('s mid dags 12 uur) 85 a 92% cents. Amsterdam 27 Oct. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen 3,50 a 4,50, dito flakkeesche f 3,20 a 3,25, dito poters 1,80 a 2,10, friesche jammen f 2,70 a 3,2S, dito eng. 1,80 a 1,90, saks. jammen 3,40 a 3,50, pr. roode f 2,50 a 3, gron. zwarte f 2,25 a 2,30, kamb. f 2.50 a 3,10. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie flauw, loco f 9,25, Nov. f 9,25, Jan.Maart/9,25 entr. Delft 26 Oct. Boter per kwart-vat f 66 a 83per pond f 1,65 a 2,07%. Aangevoerd 600 achtste en 113 zestiende vaten, wegende 12113 Pond. Hoorn 26 Oct. Kleine Kaas f 34,50, Commissie f 35, Mid delbare 35,50, aangevoerd 291 stapels, wegende 85671 P. AardappelenBerger gele 4,20, dito 2". soort 2,90, friesche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6