Bericht van Inzet. n Openbare Verknoping Boelhuis te Akersloot Openbare Verhuring, Openbare Urkoopingte Driehuizen, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping, 2l0oertewf isu lift te Limmen W'eiland, te Bakkumge- groot 21 hektaren 65 aren 90 October 1882. 3. Een Bfluïs Erve en Schuur, aldaar, sectie A, No. 1872, groot 61 el. te Alkmaar, jammen ƒ4,10, zeeuwsche jammen 4, blauwe dito 1 3,90, saks. roode f 3,80 a 4,10. 27 Oct. Aangevoerd 1025 Schapen 30 a 45. 28 Oct. Tarwe 9 a 10,50, Gierst t 5,50 a 6,50, Haver 1 4 a 4,50 Erwten: witte 14, groene 16 a 17, grauwe f 19 a 21, vale 15 a 18 bruine Boonen f 7 a 7,50,27 Paar den 55 a 200 50 Schapen 32 a 36 270 Lammeren 21 a 2910 Kalveren 16 a 28, 65 Varkens ƒ17 a 28,13 Zeugen f 30 a 60, 370 Biggen 5 9, 225 Kippen 1 a 2,25, 3000 Kip-eieren 5,50 a 6, 1221 koppen Boter 72% a 80 ct. Leiden 27 Oct. 855 Runderen, Stieren 54 a 210, Mell- koeien f 152 a 254, Kalfkoeien f 185 a 280, Varekoeien ƒ98 a 260, vette Koeien 176 a 250, 40 Kalveren, vette /46 a 98, GraskaWeren 16 a 24 nucht. 9 a 19 842 Schapen, veile 23 a 44, magere 16 a 24, magere Varkens 16 a 30 Big gen /4 a 13, Paarden 35 a 170, Veulens 70 a 115. Leeuwarden 27 Oct. Aangevoerd 090 kwart, 182 twaalfde tn 16 zestiende vaten Boter. le Soort 60, 2e ƒ52, 3® 44, 4' 1 38. iledemblik 25 Oct. Kleine kaas 32, aangevoerd 30 stapels, Boter 1,50, Kippeneieren 3. Memel 26 Oct. Aangevoerd 12500 pond Boter. Per achtste vat le soort 28 a 29, 2e 25 a 26, 3e 22 a 23, per pond 1,27% a 1,42%. Schiedam 27 Oct. Moutwijn 13, Jenever 18,50 per vat. Texel 26 Oct. Hooi 13 a 15 per 500 P. gewasschen Wol f 1,15 a 1,17% ongewasschen 0,80 a 0.82% per pond. Bereid gemaaid Zeegras 9 a 12, dito gevischt f 2.25 a 2,75, per 100 P. Aardappelen /3a 4,50 per mudTarwe /9a 10 gerst 5 a 6Haver 3,25 a 4,25, groene Erwten /9a 10. grauwe dito 11.75 a 12, Koeboter 1,30 a 1,50, Scha penboter 1,10 a 1,20 per Pond. Uitgeest 25 Oct. Aangevoerd 89 Koeien 120 a 275 13 Schapen 24, 142 koppen Boter (0,65 k°). ƒ0,95 a 1,05, 50 Eieren 6,50 a 7 per 100, 40 Kaasjes f 0,75 a 1,20. Zwolle 27 Oct, Boter per achtste-vat 22 a 30, perPond 1 a 1,40. Londen 26 Oct. 100 Runderen 4.4-5.9, 2000 Schapen en Lammeren 5 6-7.6, 100 Kalveren 5.-6.4Varkens 4.-4-8. AMSTERDAM. pCt. beierland, Cert. N. IVSchuld2{ Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, xilver Jan.-jHli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 6 Cert. luschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct5 Dito 1866 5 Dito 1877 20-100 Jan.-Juli5 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-18l)ec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Jnni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4( Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4( Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leeuing 1807/60 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1( Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 14 Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 60-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Merico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 beierland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika Aand. Maxwell I.and Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestenip. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 1875. Balie, Zuid-1tal. Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Nlaiitseh. Aand5 Dito, Hypoth. Obligation3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morscbansk-Syaran Aand5 Orel- Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 27 Oct. 663 79"/.. 1023/, 1Ü25 64'/i« 64'/.. 64'/, 655/I6 343/ 96 7615/i, 93';, 93'/,, 83% 52s/, 53 84'/, 82'), 7ö3;„ 66" 75 27 44% 26'), 13'/, 707, 25»/,, 12'/.. 157/s IIs/. 37'/,, 112 24"/., 35 697, 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp.-C. v. A. Dito, Canal -South Cert. v. Aandeel Dito, Ch'i. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije. ïheiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsieening 1S645 Dito, dito 18665 lurkije, SpoorweHeen ng8 52 51'/, 120'/,. 60»/, 50"/i« 82'lj 877', 64"/.. 80'/. 86'ls 641/,, 577', 42»/,, 70'/, 162 147»/,. 97 57 102»/, 61'/, 41"/,, 106», 59'Ji, 105% 110 92'/. 101»/, 110 145% 105'/. 126»/. 123 13"/,, 28 Oct. 66»/, 102 V, 102'/, 64'/, 65 fiï»/ 00 96 76'/, 93»,. 88»/.. 52% 53 84"/ 76'/.. 75»/. 43% 11'/,. 13»/, 70 25 7', 12'/. 15»/, 11'/. 37'/, 35'/. 69 51"/.. 51»/. 120';, 60% 50»/,, 83'/. 65 80 87'/, 641 '4 57'/.. 43 147'), 98% 53 102 60»/, 41"/.. 58'/, 110'/. 92'/. 100'/j 110 122' 13"/,. Bevallen van eene Dochter C. FUHRMANN— DONNEB. Alkmaar, 27 Oct. 1882. Heden overleed na een langzaam verval van krach ten onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder EN GELTJE bCHERMERHORN, weduwe DIRK AMSE, in den ouderdom van bijna 60 jaren. Zuidschermeer, Uit aller naam 25 October 1882. Ge AMSE. lieden overleed zacht en kalm na een geduldig lijden, van ruim 17 maanden, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der stervenden mijne innig geliefde echtgenoote GEZINA MARIA HUY- BERS, in den ouderdom van ruim 54 jaren, na eene gelukkige echtvereeniging van 27 jaar en bijna 6 maanden. Allen die de overledene in haar veel be wogen leven gekend hebben, zullen beseffen wat ik en mijne 4 kinderen en behuwdzoon in haar verliezen. Alkmaar, 27 Oct. 1882. JOHANNES GEELS. in de herberg van Pieter Groot op Woensdag, 8 November 1882, des voormiddags 10 uur, ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HEN DRIK JAN DE LANGE van 1. Eene BBuismanswoning Erf en onder scheidene perceelen Wei- en Biouivlillld te Limmengroot 19 hektaren 99 aren 30 centiaren. 2. Eenige perceelen meente Castricum centiaren. 3. Twee perceelen Bloseh en een perceel Wei- laild te Heilogroot 1 hektare 32 aren 80 centiaren. Te aanvaarden het gebouw en erf op 1 Mei 1883 en het land Kerstmis 1882. Alles behoorende aan Mejuffrouw de Weduwe en Erven van den Heer TEEUW1S ADMIRAAL. Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van de firma de LANGE en DE MORAAZ te Alkmaar KS ten huize van de weduwe ARIE SCHEE op Woensdag,, 15 November 1882, 's morgens 10 uur. van 5 Kalfkoeien, 1 Geldekoe, 2 Kalveren, 7000 kilo's Hooi, MestKar op veeren met kap, Boeren wagen met Hooiraam en Ponder, verder Bceren- en Bouwgereedschappen en eenig Huisraad, 11. J. DE LANGE, Notaris. De perceelen te Castricum, behoorende tot de nalatenschap van wijlen den heer C. TW1SK te Bakkumhieronder genummerd volgens aanplak biljetten en verkoopboekjeshebben bij de op den 26 dezer gehouden veiling bij opbod kunnen gelden als volgt: perc. I f 625,perc. XIV f 1235, II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 600,— 1230,— 750,— 710 310,— 30,— 13,— 500, - 310,— 110, 120, - 200,— XV a 550,— XVI x 2825,— XVII 2000,— XVIII 2400,— XTX 3750, XX n 3000, - XXI 970,— XXII 450 - XXIII 470,- XXIV 575,- XXV 110,— Totaal f 23843,— .if'Nltig en finale toewli»ing Donderdag 2 November 1882, voormiddags 10 uur, in het Sta tions-koffiehuis van den heer ROSKAM, te Castricum. GOUWE, Notaris. op Maandagden 30 October 1882voormiddags 10 uur, in het koffiehuis x DE JAGER"", te Alk maar van Twee kavels Weilandgelegen te Schermer- horn aan de noordzijde van de Noordervaart, en aan de westzijde van den Hondenweg, groot onge veer 16 bunders om te beweiden met rundvee en schapen. Voor het tijdvak van 1 November tot 15 De cember 1882. Behoord hebbende aan den heer P. VERLAAT en onlangs aangekocht door den heer W. DE GEUS. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris GOUWE. gemeente Zuid- en Noordschermer, in 1 de herberg van Gkootes op Woens dag den 15 November 1882 vóór den middag te elf uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestig den Notaris W. P. G. L. GOUWE, van 1. Eene kapitale IBoerenpIaatSbestaande in eene HUISMANSWONING met twee BOETEN, ERF, TUIN, BOOMGAARD en twee Bi a wels uitmuntend Weiland, aan den Oostdijk in de Schermeer, nabij Driehuizen en de gemeente Zuid- en Norrdschermer, de kavels op kavelkaart geteekeud letter LNos 14 en 15 kadastraal bekend in sectie B, Nos. 171, 172, 173, 174, 174a, 175, 176, 177,178, 179, 180 en 180a, te zamen groot 22 bunders 6 roeden 80 ellen. Te aanvaarden het Land met Kerstijd 1882 de Huismanswoning met aanhoorigheden op den 1 Mei 1883, En 2. Eenige stukken Weilandgelegen in den Ei landspolder, gemeente Graftnabij Driehuizen kadaster sectie A, Nos 52, 51, 53, 54 en 50, te zamen groot 5 bunders 20 roe en 40 el. Te aanvaarden Kerstijd 1882. Eerst in perceelen, daarna in combinatiën, Behoorende aan de Wed. en Erven van den Heer K. VERLAAT. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te be komen bij den Makelaar D. BREEBAART Kz., te Winkel, en ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE. voor kon tant geld, te BROEK OP LANGE» DIJK, op Woensdag, den 15 en Donderdag, den 16 November 1S82, telkens 's morgens te 9 uur, in de herberg „de Witte Zwaan", ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE van: eene schoone partij Blukskins, Lakens, Kamgarens, Linnen Luster, B'ilo BSaal,wollen en katoenen JaponsfofTen, wollen en watten Blekens gemaakte Kleederen, Garens, Band, SaiJetten, fllullen, Kanten enz, voorts eenig Goud en zilverwerk. Daags te voren van 10 tot 3 uur te zien. Uitvoeriger bij biljetten en inlichtingen verkrijg baar bij genoemden Notaris GOUWE. te Broek op Langedijkin de herberg »de Witte Zwaan", op Woensdag 29 November 1882 vóórmiddags 10 uur ten overstaan van den te Alk maar gevestigden notaris W. F. G. L. GOUWE wegens overlijden van den eigenaar, van: l.Eeu Woon- en Winkelhuis, waarin de affaire in Manufacturen met goed succes wordt uit geoefend met Ervete Broek op Langedijk sectie A. No. 1439, groot 1 roe 70 el. 2 Een Eiuïs en Erve, daarachter, sectie A, No. 1852 groot 2 roe 80 el 4. Een stuk best BBouwIand, aldaar, sectie A No. 1654, groot 28 roe 70 el, en WATER, sectie A No. 1823, groot 1 roe 68 el. Behoorende aan de Wed. en erfgenamen van den heer JaN VaN DER MOLEN. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. te Warnienhuïzeil, in de herberg van C. BLOK KER, op Woensdag, 8 November 1882, voormiddags 10 uur, van 1. Weiland, te Warmenhuizen in het Kerk- of Ebbegaalsmeertje, kad. sectie C, n°. 116, groot 3 hectaren 20 aren 80 centiaren. 2 Weiland, te Warmenhuizen, in de Moorsmeer, kad. sectie G, n°. 241, groot 2 hectaren 13 aren 60 centiaren 3. Bounland, te Warmenhuizen, aan de Kruijs- sloot, kad. sectie C,n° 225, groot 38 aren 50 centiaren 4. Weiland, in Amerswiel, in den Heer Hugo Waaid onder de gemeente Oudcarspel, kad. sectie D, n°. 546, groot 41 aren 80 centiaren. Aanvaarding 25 December 1882. De perceelen behooren tot den boedel van nu wijlen den Heer G. WOGNUM, te Warmenhuizen, A. VONK, Notaris te Schoorldam. in het „Café Gentral," Donderdag, 2 November 1882 bij opbod en Donderdag, 9 November 1882 bij af slag telkens namiddags 6 uur van 1 Een voor weinige jaren nieuwgebouwd Woonhuis, met Erf en Tuin te Alkmaar aan de ge dempte Baangrachtmet recht van uitgang in eene steeg, uitkomende aan de Oudegracht, groot 90 centiaren. 2 Een llüis en Erf te Alkmaar, aan de westzijde van de Ridderstraatgroot 30 centiaren. Verhuurd aan Ranzijn voor 2, per week. 3. Een S'ukhuis te Alkmaar, aan de oostzijde van de Ridderstraatgroot 22 centiaren. Verhuurd aan Buisman, voor f 2,50 per maand. 4. Een BS nis en Erf, te Alkmaar, aan de westzijde van het Klein Nieuwland, met een steeg, groot onge veer 1 are, 53 centiaren. Verhuurd aan W. de Koning, voor ƒ1,40 per week. 5. Een IBuis en Erf, te Alkmaar, aan de west zijde van het Klein Nieuwland, groot ongeveer 1 are, 40 centiaren Verhuurd aan de Weduwe Kopjes voor f 1, per week. Aanvaarding der perceelen in genot en perc. 1 mede in gebruik bij de betaling der kooppenningen. Eigenaren de Erven van nu wijlen de Echtelieden den heer P. HENGSMAN en Mejuffrouw C. M. GANS. A. VONK, Notaris te Schoorldam te Broek op Langedijk, in de herberg van P. Vet, op Woensdag, 13 December 1882 voormiddags 10 uur, van BOIW en WEBL.AN1», als: Diverse akk'rs BOUWLAND met WATER, 'te Broek op Langedijk, te zamen groot 3 hectaren 16 aren 60 centiaren. Twee perceelen WEILAND, te Sint Pancraste zamen groot 1 hectare 45 aren 55 centiaren. Een akker BOUWLAND met WATER, te Zuid- scharwoude groot 14 aren 20 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven. A. VONK, Notaris te Schoorldam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 7