Openbare Verkooping. Alm. SLOOS, Tesselschade Openbare Verkooping Openbare Verkoop Uit de hand te koop zijn: Twee Huizen en Erven, Èen Muis en Erf, Een Achterhuis en Erf, Eene BOEREAPLAATS Openbare Verpachting Te Schagen, Te Alkmaar, 4. Eene Huismanswouing, met Erf en twee stukken best W eiland, gelegen te Alkmaar, in de Egmondermeer, aan den Schulpweg, kad. sectie D, nos. 197, 221 en 222 samen groot 2 hectaren 93 aren 50 centiaren. Te fileer llugowuurd Te Gruolschermer, Te Alkmaar, op Donderdagen 23 November 1882, bij opbod, en 30 November 1882, bij afslag, telkens des avonds 6 uur, in den Nieuwen Doelen van Te flieuwe Niedorp, 14. Eene Huismanswoningmet Roet, En te Schermerhorn te Grootsehermeer, publiek verkoopen: Eene kapitale Roes'en- ibbIIIIé P*"*1*19 met Erven, Gloei, i4B Arbeiderswoningen, --LJ^ Tuin en diverse perceelen al lerbest Weiland gelegen onder Parsingerhorn en Schagen, ter gezamenlijke grootte van 31 hectaren, 25 aren, 18 centiaren. AMSTEtlBtAMS CMSE0WE2T, A 'h. l'oorburgwai 233 Amsterdam De Goederen der Verkooping in het lokaal Harmonie alhier zijn morgen (Zondag) te zien van 1 tot 4 uur. Brie perceelen Sloot werk in de i loterfjianden. Het innen van en het genot der sluis- en overhaalgelden van de sluis en overtoom aan de Zes Wielen, benevens de visseherij aldaar, en het Grasgewas van eenige in de nabijheid dier sluis gelegen wegen een en ander onder de gemeente Oudorp. Thans verpacht aan JACOBUS OLDENBURG, op Donderdagen, 2 November 1882, bij opbod, en 9 November 1882, bij afslag, telkens voormiddags 11 uur, in het lokaal CERÈS, van I. Zes stukken best Weiland, gelegen in deu Braak- en Zoutkaagpolder, gemeente Winkel, kad. sectie A, nos. 11 13, 14, 16, 95 en 101 samen groot 14 hectaren 21 aren 30 centiaren. Te aanvaaiden Kersmis 1882. op Vrijdagen 3 November 1882, bij opbod, en 10 No vember 1882 bij afslag, in het koffiehuis DE NACH- TEGAALvan T. Harp, des middags 12 uur, van 2. Twee perceelen best Weiland, gelegen te Cas- tricum genaamd de Kitman en Droonen en de Halen kad. sectie C, nos. 119 en 120, samen groot 7 hectaren 45 aren 60 centiaren. 3. Twee perceelen best Weiland, gelegen te Limmen genaamd de Kromme Kamp van Laarman en de Bus van de Viermaalkad sectie A, nos. 477 en 486, samen groot 1 hektare 13 aren 30 centiaren. Te aanvaarden Kersmis 1882. En des avonds ten uur, van: 5. Een welingericht, goed onderhouden W oonhuis en Erf, te Alkmaar, aan het Verdronkenoord, n°. 3, kad. sectie B, No 628, groot 1 are 53 cent; met een vrijen uitgang door eene steeg naar den Limmerhoek. Dadelijk te aanvaarden No. 1 5 behoorende tot de nalatenschap van den WelEd. Heer Js. NAGELHOUT. 6. Een welgelegen, goed onderhouden AA'oon- Imis, met Tuin en Erf, te Alkmaar, aan den Geestersingel, E 365, kad. sectie C, No. 526,'groot 2 aren 87 cent., met een vrijen steeg ten noorden. Behoorende aan den WelEd. Heer H. COP1US PEEREBOOM. Te aanvaarden 15 December 1882. op Dinsdag, 14 November 1882 voormiddags 11 ure in de herberg de Zwaan van 7. Eene BBoereiiplaalS, bestaande in eeneHuis- lUHiisttoning, met Erf, Schuur, iloom- gaard en diverse stukken he$t Wel en ■Bouwland, staande en gelegen in de gemeente Heer Hugo Waard, aan den Midden-en Hondenweg, sectie D, No. 114 tot 119, 437 tot 440, 658, 659, sectie H, Ns. 482, 484, 485 en sectie G, No. 162 samen groot 24 heet, 85 aren, 52 cent Te aanvaarden het bouwland dadelijk het weiland Kersmis 1882 en de gebouwen primo Mei 1883. Behoorende tot de nalatenschappen van de echte lieden J. ROOTJES en A. SW.\AG. op Donderdag, 16 November 1882, voorroiddags 11 uur, in de herberg UE JONGE RUITERvan: 8. Eene BOËBi')AI*l<AATS, bestaande in eene Hulsmanswoning., met Schuur, Erf en diverse stukken uitmuntend best IAeilund, staande en gelegen te Grootschermer, gemeente Zuid- en Noord schermer, sectie D, Ns. 975, 318 322, 322a., 323, 325, 325a., 330, 330b., 331, 311a., 332, 335.335a, 357, 357b., 360, 360a, 377, 377a, 378, 379, 383, 1036, 421, 442, 443, 445, 445a, -b, -c, -d, 446 tot 449, 449a, 457, 458, 468, 482 en 498, samen groot 16 hectaren 22 aren 20 centiaren Te aanvaarden: de gebouwen primo Mei 1883 en de landeiijen Kersmis 1882 In eigendom behoorende aan Mejufl'r. G. SLOOTEN, echtgen. van den Heer P KOSTER. 9. Een AA'inkelhuiswaarin de broodbakkerij wordt uitgeoefend met Erf, te Alkmaar aan de zuidzijde van de Laatbij het Groot Nieuwland, No 42, sectie A, No 2517, groot 2 aren, 18 centiaren, met eene steeg uitkomende aan het Groot Nieuwland. Dadelijk te aanvaarden. In eigendom behoorende aan J. GROENE WOUD. op Woensdagen 29 November 1882 bij opbod en 6 December 1882 bij afslag telkens des voormid dags elf unr, in de herberg de Prins Maurits, van 10. Eene Huismanswoning, met Schu ren, Erf en diverse perceelen best Weiland, in den Oudendijk, gemeente Oude Niedorp, seetie A, Ns. 102, 104, 105, 108, 675 en 674, samen groot 5 hectaren 70 aren 50 centiaren. II. Drie perceelen best AAeilandin de ge meente Oude Niedorp, sectie A, No, 35, 108a. en 140, samen groot 5 heet. 63 aren 90 cent. 12. Twee perceelen best Weiland, in't Veld, gemeente Nieuwe Niedorp, sectie A, Ns. 287 en 288, samen groot 2 heet. 49 aren 30 cent. 13. Diverse perceelen best AA'ei- en RoiiW- Itind, in de Oosterkampen, gemeente Nieuwe Nie dorp, sectie A, Ns. 186, 187, 188 en 191, samen groot 2 heet. 90 aren 90 cent. Erf en twee stukken best AWeiland, te Win kel, sectie B, Ns. 653, 654 en 43, samen groot 3 heet. 76 aren. Ns. 10—14 in eigendom behoorende aau A HOUTKOOPER Dadelijk te aanvaarden. op Woensdag, 30 November 1882, des voormiddags 11 uur, in de herberg van Mej. de wed. Ivangh, van 15. Eene Boerenplaats, bestaande in eene Huig? nianswoning met Erf, en diverse stukken best W eiland, staande en gelegen in de gemeente Sciermerhorn in den polder Mijzen kad. sectie C No. 18, 19, 187, 188, 190, 192, 193,194,195,196, en 197, samen groot 18 heet. 23 sren 40 cent. De landerijen Kersmis 1882 en de gebouwen 1 Mei 1883 te aanvaarden. In eigendom behoorende aan den heer J. DE GOEDE, Breeder bij biljetten en information te bekomen ten kantore van BAKKER SCHUT. Notaris te Alkmaar. ten sterfhuize van DIRK KIEET Lzop Vrijdag, 3 November 1882, 's voormiddags ten 10 ure, van: 6 Kalf koeien, I KalfvaarsI Graskalf, 3 Schapen, 1 vet Varken, 4 Varkens, 25 Kippen, Hooi, 3 Schuitjes, 1 Praam, 1 Modderbak, 1 Speelwagen opveeren. Tui gen BoerengereedschappenHuisraad en Inboedel, Inlichtingen te bekomen bij den Notaris DE GEL DER in de Schermeer Notaris te Winkel, zal op Donderdag, 9 November 1882, bij opbod, en op Donderdag, 16 November 1882, bij afslag, telkens des voormiddags te 11 ure, in het koffiehuis van den heer G. Kos Pz., te Schagen, Alles behoorende tot den boedel van wijlen den heer P. GROOT ES Breeder bij biljetten omschreven. in de REEHKTER, op Donderdag, 9 November 1882, 's morgens ten 11 ure in het logement het IIeerenhuis, aan den Middenbeemster, ten overstaan van de Nota- risseu LAU, in de Rijp, en VAN VEERSEN, te Nieuwendam van 1Eene IBocrcnidaats genaamd Overrijp, gelegen nabij de Rijp, en bestaande in eene Boe renwoning, Wagenhuis, Hooiberg, Schuur, Erf, ■Boomgaard, Tuin en diverse perceelen uitmuntend best Al'clluild alles aan den West ringdijk en Wormerweg, in de Beemster, en te zamen groot 12 ffiktaren, 12 aren, 70 centiaren. 2. Twee perceelen uitmuntend best Weiland, aan den Wormerweg in de Beemsttr, te zamen groot 6 hektaren 22 aren 90 centiaren en 3. Twee perceelen uitmuntend best Weiland in de Beetskooggem. Beets, te zamen groot 3 hek taren 53 aren 60 centiaren. Te veilen bij perceelen en combinatiën, zoo als op de biljetten wordt vermeld. twee stukken Weiland benoorden de Veersloot, het eene groot 1 hectare 4-4 aren 50 centiaren, het andere 78 aren 20 centiaren een stuk Welland, aan en benoorden de Keesse- sloot, groot 1 hectare 6 aren 60 centiaren een stuk Weiland, aan en benoorden de Keesse- slootgroot 7 aren 70 centiaren; een stuk Bouwland, benoorden de Keessesloot groot 25 aren 60 centiaren en een stuk Bouwland, groot 29 aren 70 centiaren, met 10 aren 70 centiaren WATER; alles gelegen in den Eilandspolder, onder de gemeente Zuid- en Noordschermeer, bij het dorp Grootschermer. Te bevragen bij den Notaris DE GELDER, in de Schermeer. Houders van Grieksche en Pruisische fondsen heb ben er belang bij hun naam en adres op te geven aan dat gratis en franco tegen toezending van 20 cent aan postzegels eene zeer belangrfjke BIC- deeiing verzendt. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwoude, is voornemens op Woensdag, 8 November 1882, des avonds 7 ure, in de herberg ede Roode Leeuw,e aldaar, publiek te verkoopen •®lï aan de oostzijde van den straatweg aldaar, het eene bewoond door den Heer JAN KROON Jbzn., het andere door P. SCHOENMAKER. Breeder bij biljetten omschreven. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuid- lüiiiiii; scharwoude, is voornemens op Woensdag 8 No- vember 1882, des avonds 7 ure, in de herberg „de Roode Leeuw", te Zuidscharwoudepubliek te verkoopen aan de westzijde van den straatweg aldaarin huur tot 1 Mei 1883 bij Jan Poppes, a 1,50 per week. De Notaris DUKER gevestigd te Zuid scharwoude is voori-emeiis op Donderdag, 9 November 1882 's avonds 7 ure, in de herberg „de Witte Zwaan," te Broek op Langedijk publiek te verkoopen aan de Spieringbuurt te Broek op Langedijk, kadaster sectie A, No. 1584, huis en erf groot 5 aren, 64 centiaren, Behoorende tot de nalatenschappen van wijlen CORNEL1S KOSTELIJK en AALTJE RUS. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuid- M^K%8charwoudeis voornemens op Dinsdag, 21 November 1882, des middags 12 ure, te Zijdewind, ttn herberge van P. Wester, publiek te verkoopen groot 7.70'^O h, gelegen in den Hooglandspolder, onder Haringhuizen, gemeente Barsingerhorn behoo rende tot de nalatenschap van Mej ELIZABETH DE GROOT, wed JAN STOOP Te aanvaarden de landerijen en tuintje met Kers mis aanstaande en al het overige met 1 Mei 1883. Zie de biljetten. Dijkgraaf eu Heemraden van de Bergermeer zullen Ibij eukele inschrijving aanbesteden: Aanwijzing op 9 November ek., te 10 uur, te beginnen tussehen No. 4 en 5 der loterijlandeu. Bestekken verkrijgbaar na 1 November, bij den polder o zichter J. MEIJER, te Bergen. Biljetten in te leveren Zaterdag 11 November, vóór twee uur, ten kantore van den penningmeester, Mr. A. P. DE LANGE, te Alkmaar Alkmaar, D. DE LANGE, Dijkgraaf. 28 Oct. 1882. S. C. S. HOLLAND, Secretaris. ten Raadhuize te ALKMAAR, op Katerdag, 18 November 1882, 's namiddags om half twee voor zes jaren ingaande 1 Mei 1883 van voor f 1725,per jaar De voorwaarden liggen ter lezing ter secretarie der gemeente Alkmaar, op alle werkdagen van des voor middags 9 tot des namiddags 2 uren. Zegt het voort. het zeer logeabel AVoonIlUÏS en Erve met Tuin te Alkmaar, aan de zuidzijde van de Lan- gestraat, met ruim Achterhuis, uitkomende aan de Breedstraatbewoond geweest door den Heer SIMON. Informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN, te Alkmaar. Het Bestuur der Afdeeling Alkmaar maakt bekend, dat de goederen in haar Depot van Dinsdag, 31 October, tot en met Vrijdag, 4 November, geëta leerd zullen zijn ten huize van Mej. A. M. REESER, Langestraat, A No 52, en brengt dit door deze on der de welwillende aandacht der belangstellende stad- genooten. Mevr. RIETBERG —SCHOEH.UIZEN, Pres. Mej. M C. W. EABRITIUS, Secr. Stoomdrukkerij van Herm'. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 8