No. 130. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. VVO ENS DAG 1 NOV E M B E li. FEUILLETON. 5) DE ZIELVEKKOOPERS. Prijs der gewone Advertentiën: fiititenlanb Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0 08. Van 15 regels f 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON DUirSGHLAND. Den 20 vertrok uit Kiel de korvet Leipzig met 30 kadetten aan boord tot het maken eener reis om de wereld die 2 jaren duren zal. De in October 1880 vertrokken korvet Hertha komt dezer dagen van eene dergelijke reis terug. Den 26 had de verkiezing van leden voor den land dag plaats. Van de 433 gekczen leden behooren volgens eene voorloopige opgave 128 tot de conserva tieven 56 tot de vrij-conservatieven, 97 tot het centrum, 63 nationaal-liberalen, 21 liberalen, die zich afgescheiden hebben 38 fortschritts-mannen 18 Polen 2 Denen 3 Wellen 5 andere liberalen 1 democraat. Onder de verkozenen zijn de ministers Puttkamer, Lucius, von Kameke Bötticher en Maijbach; laatstgenoemde werd op 2 plaatsen gekozen. Te Berlijn werden al de can- didaten der fortsc'nritts-partij gekozen met 2IS der uitgebrachte stemmen de conservatieve candidaten ver kregen 1/3 De aanvankelijke indruk van dezen uitslag is, dat de verwachtingen der liberale partij niet verwe zenlijkt zijn; dat de conservatieven ongeveer 25 st. ge wonnen en de nationaal-liberalen de grootste verliezen geleden hebben. De pruisische landdag zal waarschijnlijk tusschen 13 en 16 November bijeenkomen. ENGELAND. Verscheidene bladen achten de straf, opgelegd aan den dief van het gebalsemde lijk van lord Crawfurd, veelte streng. Hij is tot 5 jaren dwangarbeid veroordeeld eene straf welke gelijk staat met die op eene bijna gelukte poging tot moord op een levende. Generaal Wolseley kwam den 28 te 5| uren 's na middags te Londen aan. In weerwil van den regen was eene talrijke menigte aan het station Charing Cross bijeen, die den gene. aal met geestdrift toejuichte. Het Theemsdal is tengevolge van de geweldige regens op verschillende plaatsen onder geloopen. Den 26 werd aau het parlement eene aflevering van het Blaauwe boek ingediendinhoudende de van 23 Juni tot 17 Augustus gewisselde stukken over het egyp- tisehe vraagstuk, welke stukken hoofdzakelijk betrekking hebben op de onderhaudelingen over de bijeenkomst der mogendheden te Konstantinopel en de uitnoodiging aan de Porte om troepen naar Egypte te zenden. Daaruit blijkt o. a., dat den 5 Juli de fransche minister president de Freycinet te kennen gaf, dat hij aan En- geland's krijsverrichtingen geen deel kon nemen, omdat hij daartoe de voorafgaande toestemming der Kamers noodig had en niet zeker was dat hij haar verkreeg. Den 21 Juli gaf de duitsche gezant te Londen kennis, dat Duitschland aan Engeland en Frankrijk geen op dracht kou geven om in Egypte tusschen beiden te komen. Prins Bismarck vreesdedat zulk een stap aan dit vraagstuk grootere uitbreiding zou gevea en het zou doen ontaarden in een oorlog tusschen de euro- peesche, christelijke mogendheden en de mohammedaan- Met gebogen hoofd liep hij den smallen gang door, op de trap toe, in de nabijheid waarvan een zijgang, die door een zware portière was afgesloten naar de vertrekien der vrouwen voerde. Op het oogenblik dat -flartwood daar voorbij kwam werd de portière een weinig opengeslagen. „William fluisterde eene lieve stem. Hartwood stond plotseling stil. „Juffrouw Annie zijt gij het?" Het gordijn werd nog iets verder teruggeschoven en Annie stak er haar rood geweend gelaat door. „William red mij red mij fluisterde zij. „Mijn vader. „Ik weet alles." „Gij weet dat Harris Trevelyan O God wat zal er van mij worden William ik overleef het nietwanneer ik dien man moet toebehooren." In de woorden van het meisje klonk zooveel wanhoop en angst dat Hartwooddiep geschokthare hand greep en innig aan zijne borst drukte. „Ik wil u reddenAnnieniet tevergeefs zult gij mijne hulp hebben ingeroepen. Laat mij tijd om na- tedenken wat hier kan en moet worden gedaan het onverwachte bericht heeft mij zelf geheel in de war gebracht, ik kan nu mijne gedachten niet bij elkander houden- Waar zie ik u weder?" „Niet hier in huis daar zijn wij niet veilig tegen verrassingmen zal nu dubbel nauwkeurig op mij toe zien en wanneer ontdekt wordtdat wij met elkander daarover ge. proken hebben „Dan zal ik u schrijven „Neen neen mijn vader zou den brief openen." sche rij ken. De engelsche minister van buitenlandsche zaken ontkende, dat het een strijd was tusschen christe nen en mohammedanen: bij wenschte alleen Duitschland's zedelijken steun. Daarop werd geantwoorddat prins Bismarck daartoe bereid was al kon hij niet tot eene opdracht in behoorlijken vorm overgaan. Hoogerhuis. Den 26 antwoordde de minister van buitenlandsche zaken op de door lord Salisbury aange kondigde iuterpellatie over Egypte dat hij alleen kon medecieelen dat het plan der engelsche regeering was, den Onder-Koning als hoofd van den Staat te hand haven. Met algemeeue stemmen werd de dankbetuiging aan het leger aangenomen en daarna de zitting tot 10 November verdaagd. Lagerhuis. Den 26 stelde rninisterGladstoue eene motie van dankbetuiging aan het leger en de vloot voor en kon digde daarbij aandat hij later eene lijfrente voor admiraal Seymour en generaal Wolseley zou aanvragen. Nortbcote de leider der oppositie ondersteunde die motiewelke zonder hoofdelijke stemming aangenomen werd na verwerping met 354 tegen 17 stemmen van Lawson's voorstel betreffende de preaiable kwestie en met 230 tegen 25 stemmen van Molly's voorstel om de woorden, daarin voorkomende onderdrukking van een militairen opstand tegen den Ouder Koning te schrappen. Bij de verdediging van zijn voorstel voerde Lawson o. a. aan, dat hij het beter zou vinden aan de egyptisehe soldaten dank te brengen, omdat zij zoo spoedig revlucht waren. De onder-minister van buitenlandsche zaken deelde mede dat geene overeenkomst was gesloten over het bezettingsleger in Egypte en dat de regeering officiéél geen kennis droeg van een verdrag tusschen Frankrijk en Tunis. De Onder-Koning zelf had Baker-pacha tot bevelhebber van zij u leger willen aanstellen en Engeland had daartegen geene bezwaren ingebracht. Over de recruteering voor het leger was Engeland niet geraad pleegd. In Soedan was de rust gestoord maar de berichten dor dagbladen waren zeer overdreven. Het eerste amendement op het gewijzigde reglement van orde werd dien dag met 202 tegen 144 stemmen verworpen. Den 27 deelde diezelfde minister mededat nog geene overeenkomst verkregen was omtrent de wijze waarop het geld ter vergoeding van de te Alexandrië geleden schade moet worden verkregen. Verder, dat Siarn China's voorstellen tot herstel der wederzijdsche betrekkingen op den vroegeren voet verworpen scheen te hebben en dat hij niet wistof er moeielijkheden tusschen Frankrijk en China te vreezen waren. Er was in Annam eene fransche strijdmacht maar chineesche troepen waren nog niet daarheen opgerukt. Mochten in Tunis fransche rechtbanken ingevoerd worden dan zou Engeland niet tegen afschaffing der consulaire rechtspraak zijnonder voorbehoud van zijne overige bij verdrag bedongen rechten. Ierland. In den gemeenteraad van Dublin stelde „Wijs dan een plaats aan waar ik u ongehinderd spreken kan. Aarzel niethet kan niet andershet moet Het was Annie aan te ziendat zij een heftigen strijd voerde. Terwijl haar gelaat beurtelings rood en bleek werd fluisterda zij snel „Heden avond na Let invallen der duisternis in onzen tuin klop driemaal aan de achterpoortdan zal ik u opendoen plot seling hield zij op, en een lichte uitroep van schrik ontviel aau hare lippen, tegelijk liet zij de portière vallen eu verdween in den gang. Hartwood keerde zich snel om. Er werd eene deur geopend waarvan het kraken Annie had opgeschrikt en Trevelyan trad in den gang. Hij moest het kleed van het jonge meisje nog gezienhaar uitroep nog gehoord hebben, want hij wierp Hartwood een blik van doodelijken haat toe toen hij hem te gemoet liep. „Nu hoe is het „Wat belieft u mijnheer?" „Zult gij uit den weg gaan of moet ik misschien plaats maken voor mijnheer Hartwood, daar blijkbaar mijnheers tegenwoordigheid hier van het grootste gewicht is zeide Trevelyan met honende van woede trillende stem. Hartwood verwaardigde den modegek niet met een antwoord maar draaide hem den rug toe en ging de trap af. De strijd tusschen hen kon niet met woorden worden uitgevochten. Trevelyan zond hem een onder drukten vloek na. „Wacht maar schurk!" mompelde hij iusschen de tanden „ben ik eindelijk achter je streken gekomen Dit oogenblik is voldoende om je je nek te breken Je zult mij den langsten tijd iu den weg hebben gestaan Reeds op het punt om weder naar Hamilton te gaan en hem zijne ontdekking medetedeelen bleef hij nog een oogenblik peinzend op den gang staan. Hij had reeds lang vermoed, dat Hartwood zijn gevaarlijkste mededinger was naar Annie's gunstsinds geruimen een der leden vooralvorens tot de werkzaamheden over te gaan, aan generaal Wolseley, een Ier, het eereburgerschap van Dublin aan te bieden, welk voor stel met 22 tegen 17 stemmen verworpen werd. Daar door is in den minst kwetsenden vorm beslist, dat die aanbieding niet zal plaats hebben. Verschillende bisschoppen hebben uit Rome den last bekomen, elke deelneming aan de nieuwe beweging tot verbetering van den toestand te verbieden. In eene te Selkirk door den heer Trevelyan gehou den redevoering wees hij met voldoening op het feit dat het aantal agrarische misdaden van 500 per maand voor een half jaar gedaald was tot 120 per maand, daaronder eenvoudige dreigbrieven begrepen waaraan toch geen gevolg werd gegeven. FRANKRIJK- Twee der voornaamste republikein- sehe bladen zijn het eens geworden over het programma, dat voor de aanstaande zitting der .Wetgevende macht vastgesteld moet worden te wetenhervorming der rechterlijke macht, herziening van het militair strafwet- book en de gemeentewetwijziging der wettelijke be palingen op de personendie voor hetzelfde misdrijf bij herhaling te recht staan en regeling van het fransche beschermheerschap over Tunis. Frankrijk's vertegen woordiger iu Tunis bevindt zich reeds te Parijs om met de regeering verschillende zaken over die regeling te bespreken. De onlangs tot voorzitter van den gemeenteraad be noemde heer Bouteiller, een tegenstander van Gambetta, aanvaardde den 25 die betrekking, zeggende, dat het bureau van den raad aan de gemeentelijke zelfstandig heid van Parijs zou voortwerken, welks belangen schade leden door de vermenging van het prefectoraal en het gemeentelijk gezag en door de verplaatsing van een belangrijk deel der verantwoordelijkheid op anderen. De minister van openbaar onderwijs verzond een schrijven over de toepassing der wet op het lager onderwijs op godsdienstige zinnebeelden in de scholen. Aan de prefecten is overgelaten te bepalen in welke omstandigheden en wanneer de wet toegepast moet worden. In de nieuwe scholen zuilen geene gods dienstige zinnebeelden toegelaten worden. De regeering besloot in Monteeau-les-Mines een vast garnizoen te leggen en vaardigde een bestuit uit tot regeling van het gebruik van dynamiet. Te Courbevoie bij Parijs werden door de politie verscheidene aanplakbiljetten afgescheurdgeteekend door bet brandstichters genootschap te Parijswaarin gedreigd werd met het in de lucht laten springen van huizen en de kazerne. Onmiddelijk werden voorzorgs maatregelen genomen: er gebeurde echter niets. Te Saiut-Germain stond op dergelijke biljetten: dood aau de uitzuigers! leve de maatschappelijke omwenteling! Te Macon werd het gebouw der prefectuur bewaakt omdat bij het bestuur dreigbrieven ontvangen waren. De heer Floquet heeft na zijne verkiezing tot lid der tijd had hij met brandende ijverzucht beider gedrag gadegeslagen nu meende hij de zekerheid te hebben dat zijn vrees maar al te zeer gegrond was. Maar was dat ook voldoende voor een aanklacht bij den vader, die zijn boekhouder bizonder hoogschatte en zijne doch ter onvoorwaardelijk vertrouwde Neen hij moest betere bewijzen bijbrengen. Daar viel zijn oog op een van Hamiltons talrijke bedienden die juist de trap opkwam. Het was een ier, een geslepen kerel die zich voor een goede fooi tot alles liet gebruiken. Bliksemsnel ging hem de gedachte door het hoofd, dezen man voor spion te doen spelen. Hij wenkte hem en drukte hem een goudstuk in de hand. „Kunt gij zwijgen Patrick „Als mijn doode grootmoeder, mijnheer Trevelyan," grijnsde de ier, het geldstuk in zijne zak latende glijden. „Ik Leb iets te doen dat sluwheid en geslepenheid vereischt." „Dan zijt gij bij den rechte mijnheer 1" „Dat hoop ik Patrick. Let nauwkeurig op juffrouw Annie en dien Hartwood hij heeft iets slechts met de dochter van uwen heer in den zin. Bovendien is hij een puritein dien gij evenzeer haaten die ongeluk ovar de stad wil brengen. Als gij het er goed afbrengt, kunt gij een aardig sommetje verdienen, ik ben niet karig." De ier keek zijn lastgever met zijne kleine schitte rende oogen sluw aan. „Verlaat u op mij mijnheer Trevelyan juffrouw Hamilton zal geen stap doen waarvan ik niet weet. En mijnheer Hartwood zal ik hem misschien Hij maakte eene slaande beweging. „Neen, bet mag in geen geval opzien verwekken. Gij hebt niets te doen dan uittekijken en hetgeen gij ziet te vertellen. Voor het overige zal ik zelf zorgen." Daarop knikte hij den ier uit de hoogte toe, ging de trap af, wenkte zijn dienaar, die hem beneden wachtte en ging met trotsch opgeheven hoofd en min of meer huppelenden gang de straat op. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1