ISinttetilanb. Kamer als prefect van politie zijn ontslag genomen. In eene te Lyon gehouden volksvergadering riep een spreker Joly genaamd uit ik ben man en vader maar niet te min zou ik gaarne president Grévy een kogel door het hoofd jagen. Ook de commissaris van politie aldaar werd met den dood bedreigd. NOORWEGEN. De linkerzijde beweert dat bij de onlangs plaats gehad hebbende verkiezingen zoovele ongeregelheden plaats hebben gehad, dat die verkiezin gen vernietigd zullen moeten worden'bij de bijeenkomst der Kamers in Eebruari a.s. OOSTENRLJK-HONGARIJE. Den 25 werd de zit ting der delegatiën te Pesth geopend. De oostenrjjk- sclie koos den heer Smolka met algemeene stemmen tot voorzitter. Bij de ontvangst der delegatiën deed de Keizer den 26 uitkomen dat de betrekkingen met het buitenland over het algemeen van bevredigenden aard waren en de regeering zich het onderhouden der vriendschappe lijke betrekkingen met alle europeesche mogendheden tot taak stelt. Zij tracht ook in het egyptische vraagstuk de onderlinge verstandhouding te bevorde ren en in overleg met de bovriende mogendheden de gemeenschappelijke europeesche belangen te doen gelden. De eensgezindheid van Europa is de beste waar borg voor eene bevredigende beslechting van het egyp tische vraagstuk. Hij besprak verder de vorming van territoriale korpsen waarvoor betrekkelijk geringe kosten gevorderd worden zondor verhooging der ge wone legeruitgaven en de bestuursmaatregelen tot volkomen herstel der orde in de door Oostenrijk bezette landen. Het beheer over die streken zou ook ditmaal kunnen geschieden, zonder dat op de geldmiddelen der monarchie een beroep behoeft gedaan te worden. De begrooting voor het burgerlijk bestuur in Bosnië raamt de uitgaven op 7,039,809de ontvangsten op 7,217,809 fl., blijvende er dus een overschot van 178,000 fl. Onderde uitgaven zijn opgenomen 251,034 fl voor militaire doeleinden en 1,114,475 fl. voor de gendarmerie; onder de ontvangsten 2,250,000 fl. aan tienden 702,000 fl. aan in- en uitgaande rechten 1,896,000 fl. aan tabak en 867,135 fl. aan rechten op zout. De spoorweggemeenschap in Zuid-Tyrol is ten gevolge van aanhoudende regenbuien gedeeltelijk afge broken. Men vreest, dat de overstroomingen weder zullen aanvangen daar de voorloopige werken tot waterkeering geen stand zullen kunnen houden. Oberdank is door den krijgsraad ter dood veroordeeld wegens het plegen van den bekenden aanslag te Triëst. Men denktdat die straf verzacht zal worden omdat hij na zijne veroordeeling medegedeeld heeftdat hij lid was eener vereeniging te Rome waarvan hij de overige leden bekend maakte en dat hij met het plegen van dien aanslag belast was. RUSLAND. Den 26 betrok de Keizer het winterpaleis te St. Petersburg. Blijkens offieiëele mededeeling brachten de directe belastingen uit 51 departementen over het le halfjaar ruim 12 miljoen roebels meer op dan in gelijk tijdvak over 1881. ROUMANIE. Den 29 zijn de Kamers door den Koning geopend met eene korte troonrede, waarin een overzicht werd gegeven van het in het afgeloopen jaar tot stand gebrachte en gezegd werd dat Roumanië's betrekkingen met het buitenland uitmuntend waren. SPANJE. Te Manilla werden 60000 gezinnen van dak beroofd ten gevolge van een verschrikkelijken or kaan. De schade aan bezittingen is zeer groot: ver scheidene gebouwen zijn geheel anderen gedeeltelijk vernield. Ook strandden verscheidene schepen. De Koning heeft te Arragon den aanleg van een nieuwen spoorweg naar Canfranc en daarna van eene lijn tot verbetering der gemeenschap tusschen de Can- tabrische havens en die der Middellandsche Zee inge wijd. Hij werd overal zeer hartelijk ontvangen door de bevolkingdie hij aanspoorde, zich op kunsthandel en nijverheid toe te leggen waardoor het land zijne vroegere grootheid zou kunnen herwinnen. De ministerraad heeft tot eene vervroegde bijeenroe ping der Cortes beslotennaar aanleiding van den wensch door sommige bevriende bladen geuit en met het oog op het weder-optreden van maarschalk Serrano. Dit besluit vindt algemeen goedkeuring. TURKIJE. De Sultan heeft als een der eerste gevolgen van het door Sa'id-pacha ingediende ontwerp tot het invoeren van hervormingen de benoeming van 3 commission gelastsamen te stellen uit de voornaamste en bekwaamste mannen des rijks. De eerste zal de begrooting van inkomsten en uitgaven onderzoeken de tweede zal nagaanwelke de beste middelen zijn tot uitbreiding van openbare werken, bevordering van handel, nijverheid en landbouw de derde zal de hervormingen in het rechtswezen voorbereiden. TUNIS. Sadok-bey, die reeds eenige dagen ernstig ongesteld was overleed in den nacht van 27 op 28. Zijn wettige opvolger Ali-bey aanvaardde dadelijk het bewind en werd plechtig gehuldigd. De transche vertegenwoordiger, de heer Cambon betuigde bij die gelegenheid zijne gevoelens van eerbied en verknocht heid en verklaarde dat de fransche regeering evenzeer op de gehechtheid van den nieuwen Bey rekende, als bij zijnen voorganger het geval was. Dat wederzijdsch vertrouwen zou de voltooiing verhaasten van de nieuwe hervormingen welke hij zonder onderscheid van landaard zou helpen invoeren. De heer Cambon deed aan de vertegenwoordigers der mogendheden mededeeling van het overlijden van Sadok-bey en de troonsbeklimming van Ali-bey. EGYPTE. Arabi's advokaten weigerden Mahmoud Baroudi-pacha en Toulba pacha te verdedigen, omdat zij te recht beschuldigd worden van brandstichting en van vergrijpen tegen het gemeen recht. Ali-Eehrai, Abdellal en Osman-Eazi zullen daarentegen wel door hen ver dedigd worden. Arabi houdt zich onledig met het op schrift brengen van al hetgeen tot zijne verdediging strekken kan. Den 29 was het verhoor der getuigen tot verzwaring van Arabi door de commissie van onder zoek afgeloopen. Het verhoor door de advokaten zal weldra aanvangen. Bouilli-bey de ambtenaar van het openbaar ministerie meent, dat de afgelegde getuige nissen Arabi's medeplichtigheid aan de plundering en brandstichting te Alexandrië bewijzen. De onder voorzitting van den Onder-Koning gehou den ministerraad heeft den gouverneur-generaal van Soedan gelast zoo mogelijk Khartoem te behouden totdat versterking van troepen aangekomen zal zijn. Er zullen negertroepen aangeworven wordendie onder het bevel van Ismaël Eijoeb-pacha gesteld zullen. VEREENIGDE STATEN. Den 24 en volgende dagen werd te Philadelphia het gedenkfeest ter viering van Willem Penn's landing vóór 200 jaar gevierd op de vooraf' bepaalde wijze. Den 24den algemeenen feestdag werd het begin van het feest aangekondigd door het luiden der klokken van alle kerken. Op de rivier waren meer dan 150 stoombooten bijeen terwijl aan de oevers duizenden menschen zich verzameld had den (men rekent dat ongeveer 100000 vreemdelingen in de stad kwamen) om het schip W elcome eene navolging van Penn's vaartuigin te balen. Onder oorverdoovend gejuich stapte Penn aan wal alwaar hij ontvangen werd door ZwedenHollanders en Rood huiden allen in de kleederdracht van hun land. Hij werd gebracht naar eene groen gemaakte straatwelke een bosch moest voorstellenwaarin opzettelijk een herberg gebouwd wasomgeven door indiaansche wachtvuren en hutten. Later werd een optocht door verschillende vereenigingen gehouden die 7 mijlen lang was terwijl des avonds een groot vuurwerk afgestoken werd waarbij 2 personen gedood 3 zwaar en 5 licht gekwetst werden. Den 2 5 werd een optocht van de verschillende ambachten gehouden die 12 mijlen lang was en waaraan deel genomen werd door 25000 man 3000 paarden 1000 wagens en andere groote voer tuigen. Vier uren had de stoet noodig om een bepaald punt voorbij te gaan. De afdeeling, die het meest de aandacht trok en in den smaak vielwas die van de bierbrouwers. De brouwers reden te paard vooruit met afbeeldingen van brouwerijen vóór 200 jaar en van nu gevolgd door ladingen hop en mout en wagens waarvan bier met ruime handen uitgedeeld werd. Des avonds had weder een optocht plaats met 36 verlichte schilderstukken o. a. de geschiedenis van Pennsylvanië voorstellende ten slotte groot bal. ZUID-AMERICA. Uit Peru luiden de berichten steeds ongunstig. Een spoortrein, die chileensche troe pen van Pisco naar Ica zou overbrengen werd den 5 door op de rails gelegde ontplofbare stoffen gedeeltelijk vernield tengevolge waarvan verscheidene soldaten ge dood en gekwetst werden. De italiaansche consul Pirasco, die bij die gelegenheid gered werd is later gevangen genomen door de Montoneros, die voor zijne invrijheid stelling 250,000 eischten. Een italiaansch oorlogschip vertrok daarheen om zijne bevrijding te beproeven. ZÜID-AFRICA. In Kaapstad blijven de pokken heerschen. Er bestaat groote moedeloosheid onder de bewoners en er schijnen geene maatregelen te worden genomenom die ziekte tegen te gaan. Althans in het Volksblad komt een artikel voor waarin men zich over de lauwheid der overheid zeer beklaagt. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Bij het afdeelingsverslag over de begrooting van ko loniën is gevoegd eene nota van den heer de Casem- brootwaarin hij in ronde woorden de misstappen van het civiel bestuur in Atchin kenschetst zooals deze hem zijn gebleken uit offieiëele bescheiden en particu liere brieven. Hij eindigt die nota met te zeggen, dat, door de ontijdige invoering van het civiel bestuur met of zonder toeleg ons schoon en dapper leger in Atchin van den beginne af tot en met September 1. 1., is geknakt geworden in zijne energie en dien ten gevolge weldra gedemoraliseerd zal zijn. Te Oallantsoog is den 24 vermoedelijk ten ge volge van het omverwaaien van den schoorsteen ver brand de boerenhofstede van P. J. Zipp. Van den inboedel is niets gered kunnen worden. Van de aldaar gestrande scheveningsche vischbom Schepen Pansier is de uit 9 personen bestaande be manning behouden aan wal gekomen. Na lossing kan het vaartuig afgebracht worden. Op het IJ sloeg door de hevige rukwinden een vlet om maar de beide opvarenden kwamen met een nat pak vrij. Aan de Utrechtsche zijde te Amsterdam stortte één van de daar in aanbouw zijnde huizen ge deeltelijk in. Met het voor Vieringen voor anker liggend tjalk schip geladen met steenkolen dat in den storm van den 24 is gezonken, zijn 2 menschen omgekomen. Van den wal zag men ze in het want en hoorde men hunne noodkretenmaar de poging door eenige wakkere lieden beproefd om hen met eene schuit te naderen, mocht door de vreeselijk woedende zee niet gelukken. De met den loodskotter Nr. 3 van den Helder om gekomen zijn J. Zwart, schipper, J. Drijver, J. v. Seelt Koningstein H. Ran A. Vos en K. Kok Jz. zeeloodsen, S. Grimmekweekeling le. kl., C, Kok, idem 2e. kl., K. Kok en S. Snel, matrozen. Van den loodskotter Nr. 5, die den 24 ter aflossing naar het engelsch Kanaal vertrokken wasmaar zijne bestemming door den storm niet bereiken kon is de loods J. K. door eene stortzee over boord geslagen en verdronken zonder dat men iets ter zijner hulp kon aanwenden. Op het wrak van het blijkbaar nog nieuw vermoe delijk noordduitsch schip dat bij het Oude Schild op Texel tegen den dijk is geworpenis een naambord gevonden waarop Laurine Thur. Behalve het reeds in ons vorig nummer genoemde schip zijn te Nieuwediep ook binnengebracht den 27 door de stoomsleepboot Hercules de met hout ge laden duitsche bark- Victoria van Dantzig naar St. Nazaire en door de engelsche stoomboot Chipehase de engelsche bark Jane geladen met steenkolen bei den het eerste masteloos door de equipages verlaten op zee aangetroffen [het aanbrengen van de bemanning der Jane te Maassluis werd reeds in ons vorig nummer bericht]. Het te Nieuwediep binnengebrachte schip Hudiks- wall is door duikers onderzocht, die bevonden hebben, dat het onderste achterdeel tot aan den bezaansmast geheel weg is. De Allywaarvan het volk door de Hudikswall in zee was opgenomen, is nabij de Westen (Texel) gezonken. De achter Castricum gestrande scheveningsche haring schuit zit hoog op het strand en is verloren. Den 28 zijn te Scheveningen p. m. 20 haringschuiten aangekomen, alle met averij. Van 140 a 150 vaartuigen van de scheveningsche vloot werd na den storm nog niets vernomen. De bemanningen der te Nieuwediep en Terrchelling aangebrachte schepen Absolut Veto, van Hernösand naar Bordeaux, en Undine van Barth van Calais in ballast naarzijn te Lowestoft aan wal gebracht. Door den dijkgraaf op Texel is den 28 f 600 uitbetaald aan de 80 visschers te Oude Schild die door hunne inspanning in den avond van den 24 en den daarop volgenden nacht den dijk behouden hebben. Den 24's namiddags te 5 urenmoest de te Velzen aankomende trein daar wegens het hevige on- weder stilhouden. De bliksem trof toen een der tele graafpalen bij het station zoodat de stukken van een verbrijzeld porceleinen kopje den op het perron staan- den stations chef om de ooren vlogen, sloeg daarna over den tender op het perron en verdween vervolgens. De gemeenteraad van Schagen heeft den 25 vast gesteld de gemeentebegrooting voor 1883 tot een bedrag van f 36881,39. Daarop zijn uitgetrokken 1400 tot aankoop van 2 nieuwe brandspuiten 140Ö voor de bemetseling van de noordzijde des gemeentetorens f 2750 tot aankoop vau een huis ten einde te gelegener tijd eene nieuwe onderwijzerswoning te bouwen, en f 2500 voor de aflossing der in den loop van dit jaar gesloten leening. De hoofdelijke omslag is bepaald op f 5750. De gemeenteraad van 's Gravenhage heeft den 25 met 3 L tegen 4 stemmen verworpen e.-n voorstel van den heer Pape, om de jaarlijksche subsidie van 1000 voor het Haagsche bosch wegens de daarin door het d meinbe- stuur aangekondigde houtveilingen, in te trekken. Van andere zijde werd het wegruimen en verkoopen van boomen verdedigd en verzekerd dat zulks onder toe zicht van een uitstekend deskundige, den heerZjcher, geschiedt. -Den 25 is het door de firma Muller te Haarlem vervaardigde en uit liefdegiften bekostigde orgel in de kerk der christ.-geref. gemeente te Apeldoorn ingewijd. Bij de op 26 dezer te Amsterdam gehouden aan besteding van zeildoek voor de marine, waren de vol gende fabrikanten te Krommenie minste inschrijvers voor verschillende partijen: D. v. Leyden f 64185, H. P. Kaars Sijpesteyn f 50760 en J. v. Eden f 3738. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 26 de begrooting voor 1883 in ontvang en uitgaaf vast gesteld op ruim 12 miljoen. Voor onvoorziene uitgaven is 145,000 geraamd, maar over f 50.000 daarvan zal stellig voor werken aan het stoomgemaal te Zeeburg worden beschikt. De opbrengst van het vergunningsrecht is op f 65,000, der beursbelasting op 75000 begroot. Een voorstel van B. en W. tot aan leg van plantsoen op de Prins-Hendrikkadetusschen de Martelaarsgracht en het Damrak isop voorstel van den heer Pijnappel met 15 tegen 14 stemmen verworpenen B. en W. zullen andere voorstellen moeten doen om aan den onoogelijken toestand aldaar een einde te maken. Aan inkomstenbelasting zal 3 t. h. geheven worden. De uitgetrokken 85 opcenten op het personeel zijn tot 80 verminderd. De gemeenteraad van Rotterdam heeft den 26 goedgekeurd den aankoop voor 93900 van een huis aan de Hoogstraat tegenover de Iloofdsteeg met het oog op het plan om laatstgenoemde straat mettertijd in rechte lijn door te trekken tot aan de Jonker-Fran- senstraat. Den 27 heeft de raad de begrooting voor 1883 in ontvang en uitgaaf vastgesteld op 4,118,373,08^. Het rapport der commissie van onderzoek naar de oorzaken van de ramp met den rammonitor Adder is den 26 den Koning aangeboden. Van weg>/ bet departement van marine zal het verslag gedrukt en openbaar gemaakt worden. De gemeenteraad van Enkhuizen heeft den 26 de begrooting voor 1883 goedgekeurd op f 73,071,38 in ontvangst67,799,90 voorziene en f 271,92 on voorziene uitgaven. In eene sigarenfabriek te Arnhem is den 28 hevig gevochten tusschen een paar bosjesjongens, waarbij de een den ander met een mes 3 gevaarlijke sneden in den bals en het gezicht toebracht. Hij is aan de justi tie overgeleverd. De beruchte onderwijzers-jassendief is den 28 te Kampen gearresteerd en gevankelijk naar Zwolle over gebracht. Hij is genaamd Roelof Stokvisch geboren te Dordrecht en heeft reeds vroeger wegens diefstal terechtgestaan. Van den tram die den 29 van Harlingen naar Bolsward vertrok is een personenwagen in een bocht nabij het station losgeraakt, ontspoord en in eene aan grenzende sloot terechtgekomen. De 20 passagiers werden min of meer verwond doch niet ernstig en kregen bovendien een nat pak. Den 29 is in de Noordergronden van den Helder gestrand en gezonken het engelsche stoomschip Gulf of Panama van Japan met rijst naar Bremen. De equi page heeft met eigen booten het schip verlaten aleer de sleepstoomboot Hercules met de reddingboot op de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2