STAATS-LOT 12 11 IJ. Dinsdag, 31 Dei. 9e lijst. Nr. 13276 1000, Ns. 3225 3737, 9384, 13399, 17159 en 18SS8 ƒ400, Ns. 2171, 12460, 16431, 17219 en 17340 200, Ns. 4268, 5711, 6311, 8721, 8932, 8951, 11501, 12969, 13450, 16451, 18714, 19451, 20182 en 20564 100 Qllcrlei. sfcrandingsplaats verscheen. Eene boot met 17 man is omgeslagen zoodat alle verdronken de kapitein en 4 man zijn uit de andere boot door den loodskotter Nr. 9 gered en te Nieuwediep aangebracht. In den avond van den 29 brak er te Enkhuizen een binnenbrand uit ten huize van den vrachtrijder Silver. Met behulp van drie spuiten werd het vuur bedwongen. Den 30 is de Willem Barends te IJmuiden binnen gesleept. Door den storm van den 24 was bet schip noordwaarts gedreven en sedert was bet door windstilte en vervolgens door nieuw stormweder belet geworden de kust te naderen. De ondercommandant van 's Rijks-vverf, de officieren van bet wachtschip Wasaenaer de senaat van het studentencorps te Amsterdam 14 studenten der utrechtsche hoogeschooleenige leden van het hoofd bestuur der vereeniging „Willem Barents" en vele ver wanten en vrienden der opvarenden zijn het poolschip te gemoet gegaan. Toegejuicht door velen op den tocht door het Noordzeekanaal, kwam het vaartuig te Am sterdam waar juist de amsterdamsche commissie der Barentsvereeniging ten stadshuize vergaderd was door welke de commandant en de officieren verwelkomd werden. Den 30 is op de Waal te Nijmegen een bootje, waarmede een matroos van eene duitsehe stoomboot aan boord zou worden gebracht, in aanraking gekomen met de stoomsleepboot Partoutwaardoor het omkan telde en de matroos in de diepte verdween. De beide schipppers wisten een eind ketting van de Partout te grijpen en zich daardoor te redden. -r- Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 'fc Algemeen heeft een adres aan de 2e Kamer gezon den verzoekende het ingediende wetsontwerp betref fende eene wettelijke regeling van den arbeid van kinderen zoo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. Door de Maatschappij ter bevordering van Nijver heid zijn verzoekschriften aan den Koning ingediend om spoedige voorziening in- de behoefte aan wettelijke verordeningen betreffende zeerampen öf door het in stellen eener maritieme rechtbank öf langs anderen weg, en tot ondersteuning van het verzoek der Polytechni sche School te Delfttot instelling van proefstations voor het onderzoek van bouwmaterialen brandstoffen enz.alsmede een adres aan de 2e Kamer tot ondersteu ning van bet regeeringsvoorstel betreffende het verleenen van subsidie aan de koloniale tentoonstelling te Am sterdam. Door een landbouwer in gemeente Tietjerkstera- deel zijn 12 jonge ossen gekocht van den beer de Vries te Appingedamtegen den hoogen prijs van 240 het stuk. De gemeenteraad van Kollumerland en Nieuw- bruisland beeft afwijzend beschikt op het verzoek van den heer Stornebrink te 's Hertogenboseh om vergun ning tot den aanleg van een stoomtramweg van Dokkum over Mestlawier Nieuwezijlen en Kollutn naar Buiten post. Door den minister van binn. zaken is -namens den Koningaan den beer M. Schuurmans c. s. te Barradeel op hun verzoek tot uitroeiing der longziekte van het rundvee in het spoelingdistrict geantwoord dat de inenting daar zulke gunstige uitkomsten heeft opgeleverd dat het geraden is er mede voort te gaan totdat gebrek aan smetstof haar verder onmogelijk en tevens onnoodig maaktdat alle aan longziekte lijdende runderen en gedurende dit jaar ook alle verdachte waarvan met grond te vreezen was dat zij de besmetting zouden kunnen verspreiden zijn afgemaakt met het gevolg dat thans geen enkel koppel als verdacht be kend staatdat derhalve de regeering op grond van de verkregen uitkomsten voornemens is op den inge slagen weg voort te gaan. De heer H. E. C. ten Kate Jr is, als gedelegeerde van het Aardrijkskundig Genootschap naar America vertrokken ten einde ethnologische studiën te maken van eenige indianen-stammen die vermoedelijk spoedig uitsterven of zich onder de blanke bevolking oplossen zullen. De vruchten van zijDen arbeid zullen ter kolo niale tentoonstelling te Amsterdam ingezonden worden. De leden van den gemeenteraad van IJtingeradeel, die onlangs te Oldeboorn zijn mishandeld en beleedigd, hebben besloten geene raadsvergaderingen meer bij te wonen zoolang die te Oldeboorn worden gehouden omdat zij zich niet op nieuw aan gevaar willen bloot stellen. Gedurende de maand September is bij de Rijks postspaarbank ingebracht 176,207,15% en terugbetaald 91,816,85%. Op 30 September bedroeg de som der inlagen 1,753,'458,62|verdeeld over 4 f,426 boekjes. De kamer van koophandel te Arnhem heeft in een adres aan den minister van financiën hare bezwa ren uiteengezet tegen liet nieuwe model ontvangbewijs voor aangeteekende brieven dat onlangs is ingevoerd. Dit ontvangbewijs bevat geen enkele letter schrift, be halve in bet geval dat de waarde is aangegeven hej is geheel gedruktdraagt een nommer en is voorzien van een poststempel meer nietsliet geeft den afzen der dus niet de minste zekerheid, dat dit re$u inder daad behoort bij den door hem verzonden brief. In geval van reclame kan de afzender niets bewijzen terwijl de ambtenaar tegen wien wordt gereclameerd onbekend is en bovendien zelf het register houdt, dus de bewij zen tegen zich in handen heeft. De kamer spreekt als hare stellige overtuiging uitdat de Staat, die het monopolie van het brievenvervoer overnam en daaren tegen belangrijke verplichtingen aanvaarddeuit den aard van dit monopolie voortspruitende, ééne van zijne verplichtingen jegens de afzenders van brieven niet voldoende nakomt, wanneer bij dergelijke waardelooze en ondoelmatige papiertjes in de plaats stelt van het door den wetgever gewilde ontvangbewijs. De faculteit der godgeleerdheid te Leiden heeft, des gevraagd haar advies uitgebracht over de vraag of de joden volgens hunne godsdienstwetten verplicht zijn tot godsdienstige doeleinden een menschenmoord te begaan en menschenbloed te gebruiken, eene oude beschuldigingwelke naar aanleiding van den moord van een christenmeisje in Hongarije weder is opgera keld. De faculteit geeft op de vraag zonder voorbehoud een ontkennend antwoord en verklaart dat de mozaï sche wetten en de talmud wel verre van zulk een ritueel gebruik van menschenbloed voor te schrijven dat gebruik onvoorwaardelijk uitsluiten en geene enkele be paling bevatten die met eenigen schijn van recht als aanbeveling of verontschuldiging er van kan worden opgevat. Door den Koning is aan den heer W. Haanstra, op diens verzoek eervol ontslag verleend als onder wijzer bij de Rijks-kweekschool voor ouderwijzers te Haarlem. Naar aanleiding van een verzoek van een comité uit alle geneeskundigen te Leeuwardenheeft de ge meenteraad voor de oprichting van een pare vaecinogène een subsidie van 1500 in eens en voor de onkosten een jaarlijksjh subsidie van 700 verleend op voor waarde dat de kinderen der bedeelden van bet bur gerlijk armbestuur en van alle personen, die een bewijs van onvermogen overleggen kosteloos gevaccineerd of gerevaccineerd zullen worden. Daar bet aan de kerk te Oosterend (gemeente Westergo) behoorende schoolgebouw dieust zal doen voor het christ. nat. onderwijs beeft de geheel uit antirevolutionairen bestaande raad een stuk grond aan gekocht om daarop eene school voor openbaar onderwijs met woning te stichten. De begrooting der gemeente Utrecht is vastgesteld op 1,489,337. Er werd nogal geklaagd over het slechte licht door de stedelijke gasfabriek geleverd en over den onhoudbaren toostand bij de polieiewegens ge schillen tusschen den hoofdcomtnissaris en een der com missarissen met den anderen commissaris, die „lastig" wordt genoemd. B. en W. van Amsterdam stellen aan den ge meenteraad voorhun een crediet van f 10,000 te verleenen ten einde op de koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling eene afspiegeling te kannen geven van de uitbreiding der stad en der haven de werken en inrichtingen tot bevordering van handel en scheepvaart, bet locaal verkeer de volksgezondheid en de veiligheid, het schoolwezen en de hulpmiddelen voor het onderwijs, gelijk dat alles in laatste jaren geschied en behartigd is. Het tweede der regeeringsontwerpen betreffende de herziening van de kieswetdat der indeeling van het Rijk in kiesdistricten is gereed zoodat het dezer dagen bij den Raad van State zal kunnen inkomen. Naar het Dagblad verneemt, is nu niet alleen de Rijnspoorweg-, maar ook de Hollandscbe Spoorwegmaat schappij met de daarvoor benoemde commissie aan het onderhandelen over de overneming der exploitatie van den Centraalspoorweg. Ten platten lande in Drenthe klaagt men over de talrijkheid der vossen. Tot onderwijzer te Wormer is benoemd de heer A. v. Woudenberg te 's Graveland tot onderwijzer te Assendelft (zuiderschool) de heer C. Overeem te Weesp. De gemeentebegrooting van Uitgeest is vastge steld tot een bedrag van f 18899,14%. Voor het on derwijs is 7150 uitgetrokken. De heer P. Blokkerte Uitgeest, is benoemd tot onderwijzer aan de Rijks-normaalschool te Hoorn, tweede afdeeling. Mej. C. Schiele, te Beverwijk, heeft met gunstig gevolg het examen afgelegd vcor engelsche letterkunde (middelbaar onderwijs). De officier van gezondheid 2e. klasse J. H. P. Walraven, van het garnizoen te Haarlem, is overge plaatst naar dat te Roermonde. Bij de harddraverij te Wogmeer is de pry's be haald door Janssen, van den heer W. Duin aldaar, de premie door Goliath, van den heer D. Tool te Hoorn. Laatstgenoemd paard heeft thans aan 4 harddraverijen deelgenomen en reeds 3 premiën gewonnen. Te Amsterdam is eene vrouw wegens openbare dronkenschap veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf, gevolgd door opzending voor één jaar naar een der Rijks-gestichten. Door wijlen den heer E. Taat Jr. is een legaat van 1509 vermaakt aan de herv. diaconie te Muiden. Door den prins v. Oranje is een aanzienlijke bij drage toegezegd voor het herstel der koorbanken in de Groote kerk te Dordrecht. De firma Klopman Baerselman te Deventer herdacht dezer dagen bet 200jarig bestaan barer koek bak kerij. Voor de ned srlandsche inzendingen ter interna tionale tentoonstelling in 1883 te Amsterdam wordt in bet hoofdgebouw eene oppervlakte van 4800 en in de machinegalerij eene van 1000 vierkante ellen afge zonderd. Voor de inzendingen der nederlandsche kolo niën wordt een afzonderlijk gebouwin oosterschen stijlmet eene oppervlakte van 4000 vierkante ellen, opgetrokken en daarom zal een indiseh park met huizen eu hutten der inlanders aangelegd worden. Het uitvoerend comité heeft de aangevraagde 30 vierkante ellen voor de Transvaal voor hare rekening genomen en die plaatsruimte kosteloos afgestaan. Ds. G. Bruins, te Westerblokker, heeft voor het beroep naar de herv. gemeente te Eraneker bedankt. De Maatschappij tot bevordering dt r Geneeskunde heeft zich weder tot den minister var< binn. zaken ge wend met verzoek het onderwijs in de gymnastiek op lagere en middelbare scholen voortaan dagelijks en tusschen de gewone lessen te geven. Waar geene gele genheid voor het geven van gymnastiek-onderwijs bestaat, acht de Maatschappij het wenschelijk de les uren te doen afwisselen door doelmatige beweging in de vrije lucht ot in eeu daartoe ingericht locaal. Twee veldwachters van Laren zijn te Lochem be keurd wegens het zich in kennelijken staat van dron kenschap bevinden op den openbaren weg. Gedep. Staten van Zeeland stellen aan de Prov. Staten voor om ten behoeve der internationale landbouw tentoonstelling te Amsterdam een subsidie van ƒ2000 te verleenen. De burgemeester van Amsterdam heeft van K. IC. K. IC. ontvangen 1400 waarvan 500 ten behoeve der Prins-Hendrikstichting 500 ten behoeve der vereeniging „Liefdadigheid naar vermogen" en 400 ten behoeve van het kinderziekenhuis. Ten aanzien van den uit Amsterdam verdwenen notaris de Haan verneemt men dat geeoe verwarring in zijne zaken maar huiselijke oneenigheid de oorzaak van zijn vertrek is. Uit Keulen moet hij aan zijne vrouw geschreven hebben dat hij zich naar Wiesbaden begeeften dat zij over het door hem achtergelatene vrijelijk beschikken kan. Bij kon. besluit ziju goedgekeurd de statuten der vereeniging „Amsterdam's Thuis voor Diereu," opgericht door de dames Ziegelaar, Coaard en Casteren v. Cat- tenburgh. De heer D. v. d. Linden hoofdopzichter bij den bouw der Groote kerk te Hooru hoeft den minister van waterstaatden raad van toezicht op de spoorwe gen en de directie dor Holl. Spoorwegmaatschappij ken nis gegeven dat hij een nieuwen ramtoestel uitgevon den heeft van eenvoudige samenstelling welke gebruik maakt van de massa arbeid die in een trein aanwezig is en slechts der kosten van het Westinghouse-stel- sel vordert. De gemeenteraad van Renkum heeft besloten, voor 15000 aandeelen te nemen in de Ooster-Tramweg- maatschappij (lijn Driebergen Wageningen Arnhem). Tot Rijks-veearts te Zuidlana is door de afdeeling Putten der Holl. Maatschappij van Landbouw benoemd de heer J. J. F. Hartmann te Haarlem. De gemeenteraad van het Bildt heeft besloten den stoomtram op de gemeentewegen toe te laten en tevens B en W. gemachtigd om verder met den heer Stornebrink te 's Hertogenboseh te onderhandelen. De hoeren Vrolik en prof. N. G Pierson hebben aan de regeering het advies gegeven om mocht de goudvoorraad bij de Ned. Bank dalen tot onder de 5 miljoen zilver te ontmunten en goud aan te munten bij bedragen van 1 tot 20 miljoen. Ds. C. W. Thomsen te Benningbroek heeft een beroep ontvangen naar Piershil in de Hoeksche-waard. De definitieve concessie voor den aanleg van een stoomtram is door den gemeenteraad van Bergen verleend aan de Kennemerlandsche Tramway-Compagnie eu we! met algemeene stemmen. De deelhebbers iu de naamlooze vennootschap „Westfriesche Tramwegmaatsehappij" zijn opgeroepen tot eene buitengewone algemeene vergadering te houden 15 November te Hoorn, ten einde te besluiten over een voorstel van den raad der commissarissen tot ontbinding der vennootschap. Volgens bericht uit Batavia van 23 September, beeft de civiele gouverneur van Atchin om meer man schappen en meer schepen getelegrafeerd. 5e. Klasse. Onlangs is bij Uvalde in Texas een vleermuizenbol ontdekt, dat voor den gelukkigen vinder een ware goudmijn belooft te worden. Men is reeds bezig met het weghalen der zeer aanzienlijke massa daarin aanwezige vleermuisguanonatuurlijk met behulp vau een tijdo- lijken spoorweg in aansluiting aan een spoorweg in de nabijheid. Dagelijks worden 30 ton uit het hol gehaald. De guano gaat naar Liverpool en zou daar 40 dollars per ton opbrengen. (Ldb. Ct.) Twee duitsehe wijnfabriekanten zijn door de rechtbank te Ossenburg veroordeeld tot 1500 boete of een half jaar gevangenisstraf, wegens het vervalschen van wijn op groote schaal. Om diezelfde reden werd een wijnhan delaar te Diersburg tot 1800 boete veroordeeld, met verbeurdverklaring van 400 vaten kunstwijn. De typhus epidemie te Parijs is aan het afnemen. Op 22 October waren in verschillende ziekenhuizen 2 175 lijders aan die ziekte. Van 9 tot 15 Oct. kwamen 740 nieuwe gevallen voor; van 15 tot 22 407. Er zijn buitengewone gelegenheden gemaakt moeten worden om de typhuslijders te kunnen verplegen. Het Kaapsche Volksblad beklaagt zich dat de Hol landscbe bladen in Zuid-Africa zoovele Engelsche woor den gebruiken. Verander engelsche woorden in f r a n s c h e woorden en Zuid-Africa in Nederland en de opmerking is niet minder juist. Bj de aanbesteding op 's Rijks werf te Amster dam van vuren deelen ten behoeve van hat departement van marine, waren minste inschrijvers de beeren II. J. Conijn Co. alhier, voor f 86,724. Den 30 is te Amsterdam door de Holl. Spoor wegmaatschappij voor rekeuing van den Staat aanbe steed bet maken van eene houten beschoeiing langs een gedeelte der spoorweghaven alhiermet uitbagge ring van een gedeelte der haven en ophooging van een gedeelte van het srationsterrein met bijkomende wer ken. Minste inschrijver was de heer P. Westmaas, te Amsterdam, voor 10,174. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Correctioneele Terechtzitting van 3] October. 1. A. S., te Uitgeest, openbare dronkenschap en beleediging, 14 dagen gev. en f 8 boete, subs. 2 dagen gev. en 3 maanden opzending naar een werkhuis. 2. J. 1.1., te Uitgeest, beleediging, f 8 boete, subs. 2 d. gev. 8. C. H. en H. P. II., beide te Helder, diefstal, vrijgesproken, maar gelast dat beide in een verbeterhuis zullen worden opge voed, de eerste tot 1 April 1892 en de tweede tot 1 April 1890.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3