No. 133. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. WOENSDAG 8 NOVEMBER. FEUILLETON. DE Z1ELVERKOOPEBS. Prijs der gewone Advertentiën Buiteuïaub. 8) AIKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0-06. iA V/ Van 15 regels 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BELGIE. Den 31 trad Louise Michel te Gent op. Bij het binnentreden der zeer volle zaal werd zij reeds dadelijk met zooveel geweld uitgefloten en uitgejouwddat zij onmogelijk aan het woord kon komen. Eindelijk ge lukte het aan den burgemeester, een oogenbük stilte te verkrijgen. Kort daarop brak op nieuw een gewel dig rumoer los en er ontstond zelfs een sosrt van go- vecht met tafels en stoelen waarbij Louise een slag op het hoofd kreeg met eene tafelpoot. Zij verliet daarna zoo spoedig mogelijk de zaal. In de afgeloopen week hadden in 66 gemeenten ver kiezingen voor raadsleden plaats die door de vermeer dering der bevolking noodzakelijk waren geworden. Zij vieleu bijna alle ten voordeele der liberalen u:t. In het onderzoek tegen de gebroeders Peltzer be schuldigd van moord op den advokaat Bernays te Ant werpen, zijn 373 getuigen gehoord, waarvan 242 in Bel gië en de overigen in Erankrijk, Duitschland en America. Onder dat getal zijn niet begrepen de personen door wier tusschenkomst van anderen inlichtingen bekomen werden. Bij voorbeeld te Parijs werden 410 kappers ondervraagd te Brussel, Antwerpen en Luik de wapen smeden en portiers der logementen. De weduwe van den vermoorde werd 11 maal gehoordArmand Peltzer 59 en Leon Peltzer 52 maal. ENGELAND. Naar aanleiding van het gerucht dat een drietal engelschen die tot het aankoopen van kameelen in het begin van Augustus naar de woestijn vertrokken waren, door de Bedouïnen vermoord zouden zijn werden in het Lagerhuis eenige vragen gedaan waarop door den minister het volgende geantwoord werd. Professor Palmer bood op het einde van Juni 1.1. aan om tusschen Gaza en Suez en in de geheele daaraan grenzende landstreek zich op de hoogte te gaan stellen van de onder de Bedouïnen heersckende stemming welk aanbod aan de regeering zeer aange naam was. Professor Palmer kwam den 1 Augustus van die reis te Suez terug met het bericht dat de Bedouïnen niet vijandig gestemd waren en men gemak kelijk van hen kameelen zou kunnen verkrijgen. Den 8 d. a. nam hij op zich te Naksl in de woestijn die kameelen te koopen. Luitenant Charrington en kapitein Gill vergezelden hem en met 36000 in goud aan vaardde hij de reis. Niettegenstaande herhaald onder zoek werd na dien tijd niets ven dat drietal vernomen, totdat op 23 October kolonel Warren de zekerheid verkreeg dat althans genoemde officieren op 18 Au gustus door de Bedouïnen overvallen en vermoord waren. Op de daarop door verscheidene leden gedane vraag waarom die heeren niet van een militair geleide voorzien waren, kon de minister niet antwoordende regeering was over die uitzending niet geraadpleegd, Hoogst waar schijnlijk had men professor Palmer op zijn eigen voor stel zonder geleide laten vertrekken en daar die 3 heeren zoowel het land als het volk zeer goed kenden, zoo was er werkelijk alle reden geweest om hen alleen te laten gaan, zoo dit overeenkomstig hun verlangen was De verslaggever der Köln. Zeitung, die de engelsche soldaten van wreedheid beschuldigd had jegens gekwetste egyptenaren had zich tot staving van de waarheid zijner beschuldiging o. a. beroepen op den oostenrijk- schen luitenant Thurneyssen die bij den egyptischen generalen staf geplaatst was. In een aan de Times ingezonden stuk ontkent "bij ooit iets omtrent die wreed heden gezegd te hebben. Integendeel had hij meer malen opgemerkt met welke groote zorgvuldigheid eugelsche soldaten de gewonde en gevangen egypte naren behandeld hadden. ERANKRIJK. Nadat het aan de politie gelukt was den maker van het dynamiet te Lyon, Bietz genaamd gevangen te nemen werden spoedig nog 2 personen in hechtenis genomen. Den dezer 65 jaren oud Zwit ser van geboorte verkocht het door Bietz vervaardigde dynamiet. In den tuin van het huis, waar Bietz zich ophield werd eene plaats gevonden welke kort te voren opgebroken scheen te zijn en nadat de grond aldaar opgegraven wasvond men een grooten voor raad nitro glycerine en andere voor de vervaardiging van dynamiet benoodigde stoffen. In den gemeenteraad van Parijs is warme hulde ge bracht aan den afgetreden prefect der Seine Eloquet zooals men zich herinneren zaldezer dagen tot lid der Kamer verkozen. Uit een omtrent de typkus-epidemie te Parijs uitge bracht verslag blijktdat men rekenen kan dat die ziekte van 4 Augustus 1882 epidemisch is gaan heer- schen. Het gewone cijfer van sterfgevallen aan die ziekte bedraagt 25 a 35 ia de week. Iu de week van 30 Juli tot 4 Augustus klom dat cijfer tot 31 en in de daarop volgende tot 47. Van 4 Augustus tot 26 October stierven daaraan 1358 personen waarvan 763 tot het mannelijk en 595 tot het vrouwelijk geslacht be hoorden. In de gasthuizen werden gedurende dat tijd vak 4689 lijders aan die ziekte opgenomen te weten 3037 mannen en 1642 vrouwen, waarvan stierven 356 mannen en 201 vrouwen, Naar den leeftijd gerekend, waren de overledenen als volgt verdeeld 20 mannen en 31 vrouwen beneden 5 jaren 68 139 van 5—15 554 300 15 35 112 57 35-60 9 8 boven 60 Onder de overledenen komen o. a. voor 121 medewerkers aan dagbladen, 120 kantoor-en win kelbedienden, 57 militaren 20 koetsiers, 30 metselaars, 19 waschvrouwen, 68 naaisters, 67 dienstboden. In de 43 week van dit jaar was het aantal sterfgevallen aan die ziekte 174, tegen 244 in de vorige week, op het totaal cijfer van 1077 en 1111 overledenen. Het radicale Kamerlid Clémenceau heeft in de rede, „Nu, nu, waarde Harris, de ijverzucht doet u spoken zien men moet u als jong bruidegom iets toegevon. Hartwood de houten puriteiner zou en wel met mijne dochter Loop heen, gij droomt nog of gij hebt een vastenavondgrap met mij voor!" Met deze woorden liet zich de koopman gemoedelijk lachend achterover in zijne stoel vallen en blies groote wolken uit zijn lange steenen pijpdie met echte Yirginiatabak was gevuld. Trevelyan werd vuurrood daarop had hij niet gere kend. Hij moest zich eerst herstellen, voordat hij verder kon gaan. „Mijne woorden mogen onwaarschijnlijk klinken," antwoordde hij eindelijk, met moeite zijn toorn inhoudende „de ongehoorde onbeschaamdheid van dien Hartwood gaat dan ook alle grenzen te buiten." „Hij is zeker een dweeper, maar een uiterst nauw gezet werkman." „Een wolf in schaapsvel is het, een listige verleider en samenzweerder," viel Trevelyan uit. „Een schijn heilige schurk die zich bij achtbare burgers indringt om de onschuld te belagen een mensch die verdient om in het openbaar te worden gegeeseld als een les voor zijns gelijken. Ik herhaal ugisteren avond heeft hijdoor welke toovermiddelen begrijp ik nietuw zedig dochtertjemijne geliefde bruidin den tuin ge lokt daar in het paviljoen sen onderhoud met haar gehad en haar trachten op te stoken tot ongehoorzaam heid jegens u en tot haat tegen mij." De koopman verloor door dezen heftigen uitval niet in het minst zijne kalmte, maar zag slechts zijn schoon zoon met een onderzoekenden blik van ter zijde aan alsof bij twijfelde of diens verstand wel geheel in orde was. „Zeg eens beste Harris wie heeft u dat sprookje opgedischt." „Een vriend van mij die toevallig den tuin voorbij ging heeft alles gezien zelfs gedeeltelijk gehoord, wat die kerel gesproken heeft." „Hm alle respect voor de waarheidsliefde van uwen vriendmaar zeg eenszou hij niet een paar glazen meer gebruikt hebben dan goed voor hem was, toen zijn weg hem gisteren avond langs mijn tuin voerde Gij weet, in een wijnroes ontstaan soms wonderlijke visioenen. Trevelyan stond op beleedigd en geraakt door de ongeloovigheid van zijn schoonvader. „Vergeef mij mijnheer Hamilton de zaak ligt mij te na aan het hart, dan dat ik met uwen schertsenden toon kan instemmen. Indien u het schandaal zoo licht gelieft te nemen eischt toch mijne eer, die ook daarmede gemoeid is dat ik „Ga zitten en bewaar uwe kalmte," viel hem Hamil ton bedaard in de rede terwijl zijn gelaat ernstiger werd en hij geergerd op de leuning van zijn stoel begon te trommelen. „Gij beweert dus in alle ernst, dat de zaak zich toegedragen heeft, zooals gij mij vertelt?" „Zonder twijfel. Natuurlijk valt de schuld niet op mijne bruidmaar enkel en alleen op den helschen verleider die er in geslaagd is uw zedig dochtertje in zijne strikken te lokken. Hij ried haar aan geduld te hebben, hij wilde deze verbinding tegengaan, al moest hij de stad in brand steken." „Dat is sterk riep Hamilton de pijp ter zijde leggende. „Wel is waar zijn dat slechts uitingen van een verliefden dwaas, maar wanneer zij werkelijk tegen mijne dochter waren gerichtdan maar het is niet mogelijk j het moet eene dwaling zijn." Hij keek eene poos strak op den grond plotseling begon hij luide te lachen. „Mijn beste Harrisalles laat zich zeer een voudig verklaren. Ik wil niet langer tegenspreken dat Hartwood een onderhoud in mijn tuin heeft gehad, ofschoon ik het van dien bedaarden Hartwood niet ge dacht hadmaar uw vriend zal een kamermeisje van waarva,n in de vorige week mededeeling is geschied o. a. nog gezegd dat de Kamer in eene zitting van 124 dagen niet minder dan 53 ministers en onder ministers verorberde dat is 42/m minister per dag of bijna één minister in de 2 dagen. Zulk een parlemen taire eetlust was vóór dien tijd nooit gezien. De nieuwe nuntius bood den 4 zijne geloofsbrieven aan president Grévy aan. Hij gaf bij die gelegenheid den president de verzekering van de bizondere genegen heid van den Paus voor Erankrijk en voor den president en bracht de wenschen van den Paus voor hunnen voorspoed over. De president antwoordde den nuntius, dat bescherming van den godsdienst en bevestiging van de uitmuntende betrekkingen met den Paus het voort durend streven zon zijn van de fransche regeering. De tot gezant te 's Gravenhage benoemde heer Louis Legrand heeft op verlangen der regeering opgehouden lid der Kamer van afgevaardigden te zijn om zich geheel aan zijne plichten als gezant te kunnen wijden. Den 1 en 2 werden ouder gewoonte de kerkhoven te Parijs weder druk door de menigte bezoelt; den eersten dag bedroeg dat aantal meer dan 400,000 waarvan 120,000 alleen op Père Lackaise. ITALIË. De verdeeling der verschillende partijen naar den uitslag der verkiezingen wordt aldus berekend 320 voorstanders van het ministerie getrouwe aanhan gers der rechterzijde 40leden zich dan eens bij de rechter-, dan eens bij de linkerzijde aansluitende 58 afvalligen onder Crispi en Nicotera 32 radicalen 40. Onder de verkozenen zijn 173 nieuwe leden. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De gemeenteraad van Weenen wenscht de herinnering aan de bevrijding der stad van de turken in 1683 levendig te houden door op een der pleinen een gedenkteeken op te richten ter eere van de verbonden legers, die onder aanvoering van Jan SobieskyKoning van Polen de stad ontzetten. De berichten uit de provinciën omtrent de door de overstroomingen aangerichte schade zija ernstiger dan aanvankelijk vermoed werd. Er heerscht overal groot gebrek aan levensmiddelen en deze zijn niet dan met groote moeite te brengen aan de noodlijdenden. Eenige pioniers zijn uitgezonden om zooveel mogelijk te helpen bij het herstellen van de vernielde bruggen en wegen. TURKIJE. Volgens den verslaggever der Times te Konstantinopei zou de turksche regeering een nieuw plan tot hervormingen ook in Klein Azië, voorstellen, in de hoop dat Engeland ter belooning dezer goede voornemens aan de Porte zou toestaan, deel te nemen aan de in Egypte in te voeren hervormingen. TUNIS. Mohamed Khasnador de eerste minister trad af en is opgevolgd door Selazsis-Benalou die altijd den fransehen gunstig gezind was. De ministerien van oorlog en marine werden afgeschaft. mijne vrouw voor mijne dochter hebben aangezien." „Neen, het was uwe dochter zelf," hield Harris halstarrig vol. „Welnu dan, voor den duivel, indien gij zoo stijf aan uw jaloersche gril vasthoudtzal ik u dadelijk van uwe dwaasheid overtuigen riep Hamilton aan de schel trekkende. „Jamesga terstond mijnheer Hartwood roepen beval hij den binnentredende bediende. Trevelyan zag den koopman met de grootste verbazing aan. „Hoe gij wilt toch niet dien Hartwood zelf „Zeker wil ik. Gij hebt eene les verdiend voor uwen twijfel aan de deugd mijner dochter. Hartwood zelf zal u zeggen met wie hij gisteren een onderhoud heeft gehad." „Dat is ongetwijfeld het beste middel, om klaarheid te krijgen antwoordde Trevelyan honend. „Zonder twijfel. Ik ken die Puriteinen. Zij bijten zich liever de tong af, dan eene onwaarheid te zeggen. Ik zal u laten zien hoe men met zulke lieden moet omgaan." Op het oogenbük dat Hartwood binnenkwam nam het gelaat van den koopman eene vriendelijke uitdruk king aan. „Ik was op het punt om boven te komen, mijnheer, om u te verzoeken de facturen en brieven voor Nieuw- Plymontb te onderteekenen," zeide Hartwood. „Kapitein Braddon loopt van avond uit." „Goed beste Hartwood. Leg de papieren maar op de schrijftafel. Alles is immers in orde „Ja op de onderteekening na." „Goed." Hartwood boog en wilde heengaan. „Blijf nog een oogenblik Hartwood. Ik wilde u nog iets vragen. Zeg eenswaart gij gisteren avond niet in mijn tuin Hartwood werd plotseling zeer bleek. Trevelyan wisselde met Hamilton een snellen blik. „Ik weetdat gij mij de waarheid zult zeggen ging

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1