35tttncnlatib wederleggende, merkte op, dat liet aanhalen van Bel gië als voorbeeld door hem slecht gekozen was want de geestelijkheid ondersteunde den belgisehen opstand, om de katholieke provinciën aan het proteslantsche Nederland te onttrekken. Hij viel daarna heftig het katholieke onderwijs aanwaartegen de rechterzijde weder opkwam. Nadat de heer Boysset te kennen had gegeven, dat hij het concordaat als vervallen beschouwde, word met 35 L tegen 131 st. beslo.en tot de artikels- gewijze behandeling der begrooting over te gaan, waarna de zitting ge,-loten werd. Den 13 kwamen verschillende voorstellen tot vermin dering van eenige posten der begrooting in behandeling. OOSTEN RIJK-HONGARIJE. In den avond van den 8 waren de ongeregeldheden te Weenen zeer ern stig. Het verkeer op de straten werd behalve door de samenscholende werklieden zeer bemoeilijkt door de tal rijke nieuwsgierigen. De soldaten werden herhaaldelijk met steenworpen ontvangen en de menigte bleef zich verzetten niettegenstaande met de gevelde bajonet tegen hen opgerukt werd. Waren de officieren niet zoo bezadigd geweest dan zouden veel meer personen gekwetst zijn. Ongeveer 90 personen werden in hechte nis genomen. Den volgenden avond was het vrij rustig. SPANJE. De ministerraad door den Koning zeiven voorgezeten besloot den 9 terug te komen op de vroegere beslissing en de cubaansche vluchtelingen dus uiet aan Engeland uit te leveren daar zij op spaansch grondgebied gevangen genomen waren. Men vertrouwde dat de engelscbe regeering niet zou aan dringen op de uitlevering. Te Madrid werd officiéél het bericht ontvangen, dat de cholera in China uitgebarsten was. De Koningin beviel den 13 van eene dochter die zeer ziek is. De Cortes zullen tegen den 25 opgeroepen en zonder troonrede geopend worden. ZWEDEN. De Kroonprinses is den II's namiddags te half vijf ure voorspoedig van een zoon bevallen. EGYPTE. De gezondheidstoestand der engelsche troepen te Caïro blijft ongunstig. Ongeveer een tiende gedeelte is ziek. 2000 a 3000 man zijn te Berrage bij Benha bijeen getrokken als eerste afdeeling voor den veld tocht naar Soudan om over een paar dagen naar Souakim te vertrekken. ZUID-AFRICA. De boeren zouden Montsiva aan gevallen en verslagen cu zijn gebied bezet hebben. Montsiva zou naar een hem behoorend terein terugge trokken zijn. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. De commissie van rapporteurs over bet ontwerp tot censusverlaging bestaat uit de heeren Sehimmolpenninek, de Beaufort, BastertRoëll en v. Houten. Den 13, toen de behandeling der indische be- f ro >ting zou aanvangen, waren 41 leden afwezig, zoo lat er geen voldoend aantal was om de zitting te 1.ouden. De gemeenteraad van Beverwijk heeft den 7 de begrooting voor 1883 vastgesteld op 38463,91 iu ont vang en in uitgaaf, waarbij f 1417,15 voor onvoorziene uitgaven. In den nacht van den 8 zijn uit de boet van J. de Carpentier aan de Groote Sloot in de Zijpe, ont vreemd 17 kazen, 7 kop boter, een paar heerenbotti- nes en broche en knoppen van de dienstbode. Bij kon. besluit van den 8 is de minister van financiën gemachtigd om gedurende den tijd dat de stand van 's Rijks kas dit noodig maakt, over te gaan tot de uitgifte van schatkistpromesseu van f 10,003 tot een bedrag van 8 miljoen. Daarvoor wordt don 20 dezer de inschrijving bij het agentschap vanS het minis terie te Amsterdam opengesteld. - Men vermoedt, dat in den nacht van 8 -9 andcr- üj mijn- mishandelingen op toen de matroos geen teeken van leven meer gaf. Toen sloeg hij zich plotseling voor het voorhoofd. „Die drift, die booze drift!" mompelde hij„God zij mij genadig! Ik heb hem dood gemaakt, dien schoft en hij kan mij toch alleen zeggen waarheen zij heer Hartwood gevoerd hebben Hij liep daarop naar den oever, schepte water in zijn hoed goot het den bezwijmde in bet gelaat en werkelijk gelukte het hem na eonigen tijd de levensgeesten van den matroos weder op te wekken. „Spaar me heb medelijden", smeekte deze met zwakke stem vol ontzetting in Pitt's toornig gelaat z.iende. „Drink!" antwoordde deze, den balfdoode zijn met water gevulden hoed aan do lip pen houdende. „En nu spreek. Waarheen hebben uwe gezellen mijn vriend gebrachtkomaan vlug of ik verdrink je." De matroos kon aan de ernst dier bedreiging na hetgeen was voorafgegaan niet twijfelen. „Ik ben onscbuld'gbracht hij met moeite uit. „Kapitein Braddon beval ons kort nadat mijnheer Trevelyan met hem in de kajuit had gesproken den puritein gevangen te nemen. Ik moest hem een brief brengen om hem hierheen te lokken Lij moet naar de koloniën." Verder luisterde Pitt niet. „Geprest! Geprest! Hij is verloren! En Trevelyan, de scbo't - Hij strekte dreigend de vuist naar het stadhuis uitwelks omtrekken in het roode schijnsel van het vreugdevuur op het dak hel bij de donkere buizenmassa der stad afstaken. „YVraak Wraak! Weeu, Babeide toorn des Heeren koine over u en met dien uitroep ijlde hij zoo snel zijne voeten hem kon den dragon in do richting van de marktplaats iu het midden dar stad. Wordt vervolgd. maal een schip bij Texel verbrijzeld is. Op de kust zijn aangespoeld vele vateu teer en veel wrakhout, en de 3 vorige dagen sinaasappelen waskaarsen, wrakhout, naamborden een sloep een zeemanskist enz. Onder Wijk aan Zee Heemskerk en Castricum zijn vele grenen deelen en eiken balken aangespoeld, en te Eg- mond den 11 een stuk ra (vermoe lelijk in zee gekapt) en een stuk scheepsnaambord waarop „Barcelona." De iaatste trein uit Holland, den 9, is in plaats van to half 11 te half 2 in den nacht te Middelburg aangekomen. Hij was te Wouw tegen een stilstaanden goederentrein aangeloopen waardoor 2 wagens verbrij- ze d werden. Persoonlijke ongelukken waren met te betreuren. Deu 9 siond voor de rechtbank te Rotterdam terecht dr. D. N. Ganz die, in 188 L te Sclieveningen vertoevende, van zich deed spreken door zijne taalge leerdheid en zijne socialistische gevoelens, en, laatstelijk ie Londen verblijvende, door het engelsche gouvernement is uitgeleverd. Hij wordt beschuldigd in hetzelfde jaar, zich voordoende als firma B. Weyprecht C0., te Rotter dam, door menigvuldige advei tentiën in duitscbe bladen, bestellingen te hebben ontvangen op koffie, tbee, boter enz de golden waarvan bij voorafgaande toezending vorderde te hebben geïnd en de goederen niet te heb, ben afgezonden. Zijn voormalige bediende getuigde - dat in het kantoor p in. 30 iedige kisten waren, be halve enkele meubelen dat er geene boeken werden gehouden en dat zijn werk bestoud in het verzenden van drukwerk en monsters. Een beambte der posterijen te Arnhem waar G., zich voordoende als expediteur Engelsgelden in ontvangst zou hebben genomen weifelde hem te herkennen. De deskundigen verklaar den echter, dat alle 169 handteekeningen even als de door „Engels" geschreven briefkaart van de hand des beschuldigden waren. Deze trok zijne voor den rech- ter-commissaris afgelegde en onderteekende bekentenis in verklarende toenmaals zoo neerslachtig te zijn ge weest en vooral bet nederlandsch zoo weinig te hebben verstaan dat hij niet geweten beeft wat hij ondertee kende. Dat bij zich te Rotterdam van een vreemden naam bediende was om de policie die hem vervolgde, het spoor bijster te doen worden. Het openbaar minis terie herinnerende, dat de zich noemende Ganz reeds in America was verdacht van het verduisteren van hor loges eischte 5 jaren tuchthuisstraf en 15 boeten, elu van 25, of 1 dag tuchthuisstraf voor elke boete. In de avondzitting kon de beschuldigde, wegens zijnen opgewonden toestand, zijne zelfverdediging niet voordra gon. Hij deed dit den volgende dag, o. a. verklarende het geld niet te hebben ontvangen en er nalruk op leggende, dat 11 postbeambten verklaard hadden bem niet te herkennen. De advocaat nr. Goudsmit, alleen het rechtspuut behandelende verklaarde de rechtbank incompetent, daar, gesteld dat de beklaagde schuldig was bij in Duitscbland zou moeten vervolgd worden. De Prov. Staten van Zeeland hebben den 10 bi - sloten een subsidie vau f 2000 toe te staan voor de inteinationale landbouwtentoonstelling te Amsterdam. De Provinciale Staten van Noordholland hebben den 10 besloten: tot het aangaan eener geldleening van 164,000 voor de op de hsgrooting uitgetrokken bij drage aan de gemeente Zaandam, voor de verbinding van de Voorzaan met bet Noordzeekar.aul tot het toe voegen van he-t geraamde batig saldo van f 11000 der beerooting van Meerenberg voor 1883 aan het peusi- oenlonds voor ambtenaren en bedienden tot het ver- leenen van de volgende subsidiën 142,000 voor de verbetering van het vaarwater tusschen Edam Monni kendam en het Scbouw 2000 3 jaren lang aan de macbinistenschool te Amsterdam (44 tegen 17 stem men Gedep. Staten hadden de subsidie ontraden) f2000 aan de teekenschool der vereeniging „Quellinus" aldaar (het vo irstel der commissie, om slechts t 1000 te verleenen, verworpen met 45 tegen 16 stemmen) tot het afwijzen (met algomeene stemmen op 1 na) overeenkomstig het advies van Gedep., van het verzoek der heeren v. d. Vliet, Westerman en v. Lennep, om nog f 1000 subsidie voor het aanhouden der tuinbouw school „Linnaeus" tot 30 Juni 1883, welke school met het einde van 1882 aan de gemeente Amsterdam over gaat tot het diligent verklaren der commissie voorde ontwerp-verordening omtrent de trambanen welke op 1 December zal behandeld worden tot wijziging der jaarwedde van een opzichter van den prov. waterstaat; tot machtiging van Gedep. Staten om slagen de on derhandelingen met de regeering tot overneming van het observatorium aan den Helder met bet personeel aan het Rijk de voorwerpen die de provincie toebe- hooren om niet over te dragen en komt de over neming niet tot stand, het obserratorium met 1 Januari 1883 op te beffen, de voorwerpen te verkoopen en de ambtenaren voor een jaar op wachtgeld te stellen; tot goedkeuring der voorgestelde ontwerpen van reglementen van bestuur voor het heemraadschap Wieringen voor den Binnendijkschen-Buiteuveldersehen polder en voor de banne Oudcarspo!on der voorgestelde wijzigingen in de bijzondere reglementen van bestuur voor het hoogheemraadschap Waterland, de banne Eenigenburg, de banne Wervershoof en deu Poelpolder onder Haar- lemmerliede en Spaarnwoude. De voorzitter beeft, op verzoek van den heer Kist toegezegd in de eers'- volgende vergadering van Gedep. Staten ter tafel te zullen brengen de op 7 dezer aan hen gerenvoyeerde aanvraag om subsidie voor de internationale landbouw tentoonstelling te Amsterdam waarop de heer Kist beslissing wenseht in de a s. Decembervergadering in plaats van in de zomervergadering van 1883. De Koning is den 10 te Apeldoorn op eene wan deling gevallen waardoor de knie tamelijk gezwollen is. l)r. v. Vlaanderen arts aldaarbevond het gevat niet ernstig, waarom dr. Vinkhuyzen die uit den Haag ontboden was spoeaer weder afgetelegrafeerd werd In de den 11 te Maastricht gehouden vergade ring der liberale biesvereeniging heeft het bestuur, uit hoofde van de weinige belangstelling, die door ue 150 leden betoond wordtzijn mandaat nedergelegd. Daar de pogingen om een nieuw bestuur te verkiezen vruch teloos bleven is de vereeniging feitelijk ontbonden. Door de Prov. Statin var. Noordbrabant is een subsidie van 32000 toegestaan voor de kanalisatie van de rivier de Zoom. Op het vernemen dezer be- sc-oikking zijn de 11 te Bergen op Zoom de vlaggen uitgestoken. In den laten avond van den 12 zijn doer het omslaan der veerbootaan de Cruquius te Haarlemmer meer verdronken de landbouwer L. v. d. Zou en de smid P. E. Oudejans beiden eene vrouw en kinderen nalatende. De zoon van Ou lejans en de veerknecht werden gered. Op do groote najaErsver markt, den 12 en 13 te Hoorn, werden aangevoerd ongeveer 6000 stuks, over bet geheelvan de beste kwaliteit. De handel was vlug en de prijzen waren buitengewoon boog. De nieuwe veemarkthiertoe voor het eerst in gebruik gesteld hetd't best voldaan. Te Amsterdam zijn 2 gevallen van pokken voor gekomen bij jonge kinderen die niet gevaccineerd waren. De vervoerder van eene pokkenpatienle van Rotterdam naar Amsterdam wordt wegens die gevaarlijke wetsover treding vervolgd. Ds. H. Damste te Heemskerk heeft bedankt voor het beroep naar Ransdorp. De gemeenteraad van Heemskerk heeft den hoof- de'ijken omslag met 25 t. h. verlaagd. 2 Jaren geleden zijn de achtereenvolgens verlaagde opeenten op het per soneel afgeschaft. Toch is in 1882 ongeveer 7000 aan buitengewone werken besteed. Mevr. Tappeubeck te Wijk aan Zee heeft een locaal met de noodige grondstoffen en werktuigen be schikbaar gesteld, om gedurende de wintermaanden 2 malen 's weeks kosteloos onderwijs in het naaien en breien te verstrekken. Reeds den eersten dag maakten 44 meisjes daarvan gebruik. Een berlijner die met eenige bonderden mudden aardappelen naar Holland wa3 gekomen om die te verkocpen beeft zich door zijn commissionair te Nijme gen laten oplichten daar deze na den verkoop met het geld ongeveer f 900 is verdwenen. Te Hem is tot predikant beroepen de heer J. F. Ternooy Apel caudidaat. Mej. J. F. Wolters is, op haar verzoek eervol ontslagen als onderwijzeres in vrouwelijke handwerken bij de Rijksnormaallessen te Zaandamen vervangen door mej. M. v. d. Feen onderwijzeres te Krommenie. Te Middelie zijn benoemd tot onderwijzer de beer W. M. v. Geest, te Monster, en tot onderwijzeres mej. H. Barends, te Groningen. Te Wormerveer heerscht de typhus epidemisch. Aan den brievengaarder te Óudehöorn is voor zijne bemoeiingen met de postspaarbank over 1881 een bedrag toegekend van 9% cent. Tot onderwijzers aan de herhalingsscholen te Groo tebroek en Lutjebroek ziju benoemd de heeren II. de Boer en H. J. Schooneuberg hoofden der scholen al daar. In verband daarmede is hunne jaarwedde met 50 verhoogd. Bij c'e christ.-geref gemeente te Hoorn is beroe pen de heer J. Vonk predikant te Oudega. Tot onderwijzeres aan de school te Oudesluis is door den gemeenteraad van de Zijne benoemd mej. K. D. Slendebroek. De gemeenteraad van Hoogearspel heeft besloten, het bedelend uieuwjaarswenschen op 1 Januari u.s. niet toe te laten. Do gemeenteraad van Texel heeft adhaesie be tuigd aan bet tot de regeering gericht adres oin na 1883 de zeegrasgrondeu in de Zuiderzee niet meer te verpachten maar tegen betaling van zekere contributie aan de visscbers vrij te geven. Door den beer J. Spanjaard inspecteur van bet loodswezen te Vlissingen is aldaar eene drukbezochte lezing gehouden waarvan de entrée's ten bedrage van 318 ten voordeele komen van de weduwen en wee zen der bemanning van den verongelukten ioodskotter Nr. 3. Bij advertentie in de Held. en Nieuwed. Courant verzoeken die weduwen de vereeuigingen, zoo daar a's elders geene liefdadigheidsvoorstellingen ten hare behoeve te geven om redenen die door „ieder die ooit een van zijne betrekkingen op zulk oen nood lottige wijze verloor, naar waarde zullen geschat worden." De door den gemeenteraad van Enkhuizen vast gestelde begrooting voor 1883 raamt de ontvangsten op f 73,071,83, de uitgaven op 68,071,83. De bisschop van Haarlem beeft tot kapelaan te Heerhugowaard benoemd den heer J. Goes den 15 Aug. j.l. tot priester ingewijd. Te Borkel in Noordbrabant heeft het 8jarig zoontje van P. J. v. d. D.. terwijl de moeder voor een oogenbhk hare woning verlaten bad een geladen [listooi dat voor den schoorsteen gingvermeesterd en er mede gespeeld met het ongelukkig gevolg dat het schot afging en een in de wieg liggend kind in het voorhoofd trof. Hoewel bet kind niet dood was werd de toestand toch bedenkelijk geacht. Het op Terschelling gestrande brikschip is ge bleken te zijn de Grays, van Shields met steenkolen naar Jersey van de equipage zijn 6 man verdronken en is 1 matroos gered. Uit Waard en Groet wordt, gemeld, dat bet stroo thans slechts f 7 per 1000 ponden kan gelden terwijl sommigen in het vorjge jaar er f 23 voor maakten men zou het dus met meer voordeel voor de rnestwinning kunnen gebruiken ware het vee maar niet te duur. De uienteelt waaraan dit jaar in den polder veel gedaan is, ten gevolge van den gunstigen uitslag bij een paar bouwers in 1881 valt mede tegen: bet gewas is schraalklein en niet duurzaam, en de prijs zeer laag. Ds. C. W. Thomsen, te Benningbrcek en Nibbix- woud heeft bedankt voor bet beroep naar Pierschil. Ds. Onnekes te Koedijk, zal op zondag 26 No vember a s. des avonds zijne afscheidsrede houden en den zondag daaraanvolgende zijne intrede te Winkel doen. Graat v. Lijnden is van zijne ziekte bersleld en beeft bet departement van financiën weder van den heer de Brauw overgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2