STUDENTENSTREKEN SliiRD i ÏATHILi Si iSj: ïïï1/, Uitgave wed. SI. FEENST1U~ of de man die zijn vrouw bedriegt. STelegv&fiötihtf b«ri»h»eu. Jtigezoubcu ^lukfecu. t a 0 - e v i c (U e n fósurs- ca JflarKitieviituca 83% !«3/" S2 fi'i* ff'» ff'/» S8"/„ ïiïVt 92 Cïbiurt cntictu SS o I ss w a v «I. ol de negenentwintigste Februari. «f «Ie T«oneeErcpel!(ie. Te 's Gravenhar;o is voor gymnastiek lager on derwijs toegelaten tie heer A. Veen van de Rijp. Bij do christ.-geref'. gemeente te Zaandam is be roepen de beer J. Anken te Hoogeveen. Benoemd tot onderwijzer te Wormer de heer A. v. Woudenberg van 's Graveland. Aan de Universiteit te Leiden is door den beer N. L Andriessen van West Graf'dijk het doktoraal exa men met gunstig gevolg afgelegd. 's Grayenhage, 14 Nov. Tweede Kamer. De heer Godin de Beaufort werd toegelaten en beëedigd. De discussie over de indische begrooting is aange vangen. Het ingezonden en de nader door don mini - ter beloofde stukken over de verlenging van de con cessie der Billitonmaatsehappij zijn commissoriaal ge maakt. De beer Wintgens zou tegen de begrooting stemmen als protest tegen de verderfelijke liberale koloniale politiek leidende tot finautiëele verwarring en verlies onzer positie als tweede koloniale mogend heid. De beer Kool noemde den actuëelen toestand in Atjeh onhoudbaar en wensehte in bet belang van eenheid en tot keering van verzet de aaustelling van een militair gezaghebber voor civiel eti militair bestuur. De beer de Bruijn Kops stond particuliere exploitatie der iudiscbe spoorwegen voor; de beer Cusembroot verweet den minister onkunde met indische toestanden en verded gde tegenover deze zijne nota; de beer W. K. van üedem bestreed bet stelsel van finautiëele een heid en het betoog vau den beer Wintgens. Morgen voortzetting. De beer van Eyk districtsschoolopzienerdeelt mij mede, dat de voorstelling zijner bemoeiing in zake bet ontslag van mej. Sepp zooals die door mij, op gezag van een oorgetuige in de courant van zondag werd medegedeeld, onjuist en onvolledig is, en de ware toe dracht neerkomt op bet volgende: dat mej. Sepp tot hem gekomen is om raad, aangezien haar prestige doo r schoolcommissie en B. en W. gebroken en bare positie alzoo onhoudbaar geworden was, waarom zij en 2 onder wijzeressen tot hec besluit waren gekomen haar onts'ag aan te vragen dat hij haar daarop had aangeraden niet overijld te bandelen maar het overigens moeilijk vond om raad te geven wijl bij moest toegeven dat het blijven baar moeilijk en bare positie onhoudbaar gewor den was, en daarentegen bet heengaan haar broodeloos zou maken omdat het bekomen van eene andere betrekking niet gemakkelijk zou zijn dat hij den moeilijken toestand van mej. S. gevoelende en wen- scliende hare toekomst zooveel mogelijk te verzekeren ten slotte het denkbeeld had aan de band gedaan, dat mej. S. een onderhoud met B. en W. verzoeken en daarin trachten zou de verzekering eener jaarlijksche uitkeering te erlangen dat mej. S. na eenige dagen hem hare toetreding tot het denkbeeld eener uitkeering le kennen gegeven, en zijne tusschenkomst en invloed ingeroepen heeft om in de verwerving daarvan te slagen dat hij daaraan voldaan en mej. S., toen de gemeenteraad bet verzoek had toegestaan hem schrif telijk bedankt heeft voor de bemoeiing welke bij zich voor haar heeft willen getroosten. Het „audite et alteram partem" eerende heb ik geen bezwaar aan het verzoek van den heer v. Eyk tot mede- deeling van het bovenstaande te voldoen. Men kan de goede trouw aannemen zoowel van mijnen zegsman als van den heer van Eyk en het verschil tusschen beider mededeelingen goeddeels verklaren door beider verschil van standpunt en stemming bij bet gevoerde onderhoudeenigermate misschien ook door mijn streven om wat ik vernam getrouw maar zoo beknopt mogelijk weer te geven. C. WBRUINVIS. Op 20 September 1.1. achtte ik mij verplicht aan mej. Sepp kennis te geven dat mijn dochtertje en een ander meisje over wie ik voogd ben met 1°. November hare school zouden verlaten ik voegde daar echter bij, dat de reden mijner handeling niet te zoeken was in ontevredenheid over baar of hare onderwijzeressen noch in wantrouwen in hare zorg en bekwaamheid. Vreezende dat nu sommiger beweerde ontevre denheid over mej. Sepp en de baren zich heeft doe.n gelden, en geleid heeft tot een betreurenswaardig be- sluitmijne handelwijze een wapen in handen zou geven aan hen die eene vergrooting van het getal ontevredenen koren op hun molen vinden voel ik mij gedrongen de reden der verwijdering van beide kinderen aan belangstellenden mede te deelen. Zij was deze, dat waar de geest van verzet van kinderen door ouders niet genoegzaam wordt tegenge gaan (tod'g tot klacht over de onderwijzeressen gaf niet onwaarsch'nl jk aanleiding tot publieke be handeling in den gemeenteraad en vermelding daarvan in de Aikmaarscbe Courant), die geest onuitstaanbaar en het den onderwijzeressen onmogelijk moest worden haie betrekking met opgewektheid te vervullen en de orde in de school te handhavengelijk dan ook reeds spoedig na het courantenverslag een minder ge paste onverschilligespotzieke toon van sommige leerlingen niet onopgemerkt bleef. Bij stadsbestuur en schooltoezicht zoo weinig geneigd heid bespeurende om het gezag der onderwijzeressen te schragen en niet wetende hoelang deze voor bet on derwijs schadelijke toestand nog zou voortduren, heb ik de beide kinderen aan de leiding van den heer Loran toevertrouwd. Had evenwel mej. Sepp reeds vóór dat ik hiertoe overging haar ontslag bekomen en eene bijzondere school opgericht, mijne kinderen zouden zeker met baar zijn meegegaan. Noemde ik hierboven het door den gemeenteraad genomen besluit betreurenswaardig ik vind het tevens, met het oog op drukkende gemeentebelastingen on- Verantwoordelijk en een gevaarlijk precedent. Til van gemeentenaren staan zeker aan mijne zi'de, als is zeg dat daarover zeer groote ontevredenl e d bestaaten dat het meer gewenbcht is te streng te zijn jegens zich zeiven dan te streng jegens ander, n Alkmaar, GOUWE. 12 November 1882. Notaris. De traaio gevel van het huis „de Schopjes", op het Luttik-Oudorp is na het wegruimen van den stei ger geheel verjongd te voorschijn gekomen en alsnu opnieuw in staar de bouwvormen van bet begin der 17de eeuw aan eenige volgende geslachten voor oogen te stellen. Den eigenaar zij dank gebracht voor het be houd van een der sieraden onzer stad, de aannemer verdient lof voor zijn net en vlug volvoerd werk. Den 12 had in de zaal „Haimonie" eene open bare uitvoering plaats van de Rederijkers-kamer „Eide- lio". Dienzelfden avond werd in het locaal „Diligentia" de rij der volksvoorstellingen geopend, die de heer Swit- zar voornemens is gedurende dezen winter iederen Zon dag (e doen houden tegen een hoogst matigeu entree prijs van 25 ets. Het spel van het gezelschap van me vrouw wed. Bakker beantwoordde alleszins aan de verwachtingen. Ten einde te voorzien in het te kort voor de dienst van 1883 van het Burgerweeshuis alhier ad f 1739,53% hebben Regenten dier inrichting zich wederom om giften gewend tot de ingezetenen dezer gemeente. Daartoe zijn zoo algemeen mogelijk inschrij vingsbiljetten verspreid die door regenten persoonlijk zullen worden teruggehaald. Wjj vertrouwen met hen, dat velen zich gedrongen zullen gevoelen deze zoo nuttige instelling naar vermogen te ondersteunen. ■Willi iii—M«Bnrig;wTwgC3E5H5asgmm.-ibt.'JBiüL—i - «mm.— AMSTERDAM. pCt. bederland, Cert. N. W. Schuld2} lti to, dito8 Dito, dit 4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenrijk, übl. ia pap. ii. 1000 Slei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, «ilver Jan.-Jali B Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rusland, Ob. H.&C.1798/1815 /1000 Jan. B Cert. luschr. 6e serie 18SS Z.R.600 Ap.-Oct. B Obl. 1864 Am»t. 1000 April-Oct.5 Dito 1866 B Dito 1877 20-100 Jan.-Juli6 Dito dito Oost.ZR.100-1000 18Juli-lgI)ec. 6 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. SO-100 Juni-Dec. B Dito 1860 2e leening 100 4J Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4J Dito 1880 gecous.ZR.l 25-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leeniug 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/71, 75P.200-4800 1) Dito, dito 1876 200-1200 2 Uito, Binnenland Pes. 1000-6000 1) Turkije, O.A.S.1865 60-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, übligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leeniug 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Iud. Handelsb. Aand. Amerika, Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. i 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Poten, Wara.-W'eenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Hypoth. Obligatien,3 Baltische Spoorw. Aand3 Jeloz-Griasi Oblig5 Jeiez-Orol dito5 Morscbansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig.5 Poti-Tillis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand6 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo l'ittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canad -South Cert. v. Aandeel Ch'c.. Oert. v. Aandeel Preferred Illinois Cert. v. Aand Lonis San Fr. Aand. le Pref. dito Preferred Mich. Centr. Cert. v. Aand Miss. lucomebonds N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Eit. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwezleen ng8 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, I)ito, 13 Nov. 66'/, 7a'/s 102 U 108'/, 64"/ 64'|, 64 r/ 65' 83'/, 97 76"/., 93 V, •8% 88'/," 52V 83 i*lU 27% 13% 25 37 112 2f/„ ®77/s 61"/,, 50»/, 119'/, 6O7,, 60'/,, 86'/. 86'/s 02"/1, 56'/, 39'/, 70'/,, 159'/, 147 95% 51'J, 100 107 6813/„ 1 ?f/s 92 l00'/, U0% 146'/, 106'/, 125 122'; j 12'/, 14 Nov. 66' 79',, 102'/, 103 64'/. 64»/,, 64 65'/, 837', 97 76'/, 94 93'/, 88'/, 62'/, 62'/, 83'/, 75'/, 66"/,, 7^'/, 10,3/„ 12»/, 09 25'/, 12 14'/, 107/, 24 »/i 34 67'/, 51»/, 50'/, U9% 59»/, 50'/, 82'/, 63» 86 87 62'/, 56'/, 39»/, 71"/,. 147 95 54»/, 103 69 39l/s 60 122 13'/, Alkmaar 13 Nov. 1 Koe f 220, 53 vette Kalveren 40 a 110, 2 nuckt. Kalv. 12 a 20, 822 Schapen 32 a 48, 226 vette Varkens 46 a 58 ets. per P„ 20 magere f 13 a 20. Amsterdam 13 Nov. 429 Runderen, vette 72 a 90 ets. per Pond, Melk- en Kalfkoeien f 150 a 290, 60 nuckt. Kalveren f 10 a 16, vette Varkens 51 a 57 ct. per P. Aardappelen: Zeeuwscke sp. jammen 3,75 a 5, dito fiak- keesclie f 3,80 a 4, dito poters f 2,10 a 2,40, friesche jammen 2,75 a 3.20, saks. jammeD 3,60, pr. roode 2,70 a 3,10, hamb. f 3,70, Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie gedrukt,loco 10,25 Dec. 10,50, Jan.Maart 10,87% entr. Assendelft 8 Nov. 382 Koppen Boter, per P. f 1 a 1,10, 241 Eieren f 7,50 a 8 per 100. Edam 11 Nov. Kleine Kaas 27 a 33,50, aangevoerd 59 st., wegende 11077 Ponden, Haarlem 13 Nov. Roode Tarwe f 8,80, Witte Tarwe/'?,50 a 9, Rogge f 5,50 a 6, Gerst, f 4,60 a 5,50, Haver 3,50 a 3 4,12%, Duiven Boonen t 6,90 a 7,50, Paardenb. 6,75. Velsen 11 Oot. 1458 Runderen. Hooge prijzen en vele koopers. Londen 13 Nov. 3100 Runderen 4.4-6.2, 6000 Schapen en Lammeren 6-7.6, 100 Kalveren 5 4-6.4, Varkens 4.-4-8. i»KB* TEI.EGRAAf', Purmerend 14 Nov, Aangevoerd 28 Paarden, 422 Melk- en vette Koeien, vette handel matig, hoog in prijs, 61 vette Kal veren 0,90 a 1.10 per P., 93 nuchtere dito /12 a 30, 2141 Schapen en Lammeren, beide handel vlug, 61 vette Varkens 46 a 60 ct. per P., handel matig, 255 Biggen f 5 a 8 handel vlug, Kip-eieren /8a 8,50 per 100, Boter per P. f 1,50 a 1,60, 200 Ganzen /2a 3,20, 150 Zwaneu 6 a 6. Kleine kaas 34,50, Middelbare 33, aangevoerd 289 st. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Correetioneele Terechtzitting van 14 November. J. P., te Zuidsehermer, mishandeling, 10 boete, subs. 3 dagen gev. A. K. en W. ten H beide zonder vaste woonplaats, bedelarij, 14 dagen gev. en opzending naar een bedelaarsgestickt. J. de G., te Schermerhorn, beleediging, 10 boete, subs. 3 dagen gev. J. V., te Medemblik, openbare dronkenschap op den publie- ken weg bij herhaling, 7 dagen gev. K. K., te Spanbroek, mishandeling, vrijgesproken. J. E., te Graft, mishandeling, 7 dagen gev. 11 H. en C. H., beide te Aartswoud, diefstal, vrijgesproken. M. W., huisvrouw van J. S., te Oterleek, diefstal, vrijgespr. K. D., te Zuidschermer, mishandeling, 3 dagen gev., in eenzame opsluiting te ondergaan. P. U., 11. v. d. P. en K. S., allen te Alkmaar, mishandeling, alle vrijgesproken. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 12 Nov. Petrus van Heuglen en Anna Maria Helena den Hol lander. Hendrik Grunke en Elisabeth Maria Henneke. GEBOREN. 9 Nov. J ohannes Bernardus, Z. van Johannes Bernardus Ad» 11s en Christina Wolters. 10 u Anna Alida CatliarinaD. van Bernardus Johfjir/M Veer en Anna Alida van Eijndkoven. 11 Jan, Z. van Cornelis Kramer en Hendriea de Vries. 13 a Jan, Z. van A. Pel en A. Riesebos. Jaooba Wil- helminaD. van J. S. Jansen en C. Clausing. OVERLEDEN, 13 Nov. Elisabeth Catharina, vau Jan Kruyer en Sara Maria Boersenruim 9 m. 14 u Berlha Adriana, D. van Cornelis Jacobus Vermoet ea Stephanie van Hoveruim 5 m. Zeer voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Dochter A. ROMMEL-VIS. Castricuin, 11 November 1882. Bevallen van een Zoon II. KRAMER-ÜE VRIES. Alkmaar, 11 Nov. 1882. Heden overleed, na eene korststondige doe hhevige ziekte, ons eenig geliefd Dochtertje GUURTJE, in den aanvalligen leeftijd van 2 jaren en 10 maanden. Hoe zwaar ons dit verlies ook valt, hopen wij in den wil des Allerhoogsten te berusten. Heer Ilugo Waard, H. HELDER. 12 Nov. 1882. T. HELDER—Hoek. De Heer en Mevrouw VAN SOEST betuigen hunnen hartelijken dank voor de bewijzen van belang stelling, bij de geboorte van hun dochtertje ontvangen. Kraamvisites worden afgewacht Donderdag, 16 Nov. a s. Alkmaar, 14 Nov. 1882. Bij akte van veiling, op den 9 November 1882, voor den te Winkel gevestigden Notaris ABR. SLOOS verleden zijn de onroerende goederen toe- behoorende aan de weduwe en erven van den Heer P. GROOIES onder de gemeente Barsingerhorn en Schagen ter grootte van 31—25-18 Hectaren, ingezet op f 59561,86. De afslag, combinatiën en toeslag zullen plaats hebben op Donderdag, den 16 November 1882 s voormiddags 11 ureten herberge van den Heer C. Kos Pzte Schagen, ten overstaan van den voor melden Notaris. voor weinig geld een zoo goed als nieuw snel loopend B8§ii«S.%IS'S1van de juiste grootte, met toebebooren. Te bevragen bij den ondergeteekende die zich tevens minzaam aanbeveelt tot bet maken en repareeren van IliSgarfs, voor den minst mogelijken prijs J. BEEMSTER, Biljartmaker te Spanbroek. Bovengenoemde firma debiteert met succes: Blijspel in 3 bedrijven. Naar 't Fransch van Scribe, door Paul. 2 Dames- en 3 Hcerenrollen. Prijs f 0,95. Blijspel in één bedrijf, Naar 't Hoogduitsch van E. S. Culp. Prijs f 0,35. Operette in één bedrijf. Text en muziek door A. Herm, Culp. Prijs f Dit laatste uitnemend geschikt als nastukje voor 2 personen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3