No. 138* Vier en tachtigste Jaargang. 1882, ZON DAG 19 NOVEMBER. TWEEUE BLAD. Prijs der gewone Advertentiën: Binneulaub. Jngezanben ^tukKcu. ALK1AARS0HE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0,06. Van 1—5 regels 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS TER ZOON. De vergadering van aandeelhouders in de West- friesche trammaatschappijen, tegen den 15 opgeroepen, te Hoorn, om te beslissen over ontbinding der maat schappij, is 1-1 dagen uitgesteld, wegens het geringe aantal aaudeelen, dat vertegenwoordigd was. De heer ds. Gerth van Wijk, predikant te 's Gra- veniiage hield in eene meeting, den 16 te Enkhuizen gehouden, eene rede tegen het openbaar en voor het bijzonder onderwijs. Hjj werd door verschillende sprekers beantwoord. Den 17 is bij het lossen van een der booten aan de steigers bij bet Westerdok te Amsterdam de laad- ketting losgeschoten, waardoor een der arbeiders in het ruim geslingerd en onmiddelijk gedood werd. Nauta, sedert bijna 10 jaar conducteur van den postwagen van Hoorn op Enkhuizen, werd vóór bet afrijden van eerstgenoemde plaats, door eene beroerte getroffen en overleed spoedig daarna Als bewijs van de daling der laudprijzen kan dienen, dat te Bovencarspel voor p. m. 3 bunders uitmuntend land slechts 3960 betaald is. Vele boeren in de „Streek" die hun vee nog in het land hadden hebben datwegens de massa sneeuw, op stal moeten halen. In eene door slechts 6 leden bijgewoonde verga dering van de ruim 70 leden tellende afdeeling Schagen der Vereeniging voor Volksonderwijs, is tot ontbinding besloten. De kas werd overgedragen aan de afdeelirjg der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen onder voorwaarde, dat het bedrag uitsluitend zal dienen tot steun voor het onderwijs in handenarbeid met welk onderwijs spoedig een aanvang zal worden gemaakt. De inschrijving is opengesteld voor de 1 p. ets. geldleening der gemeente Haarlem, groot 400,000 verdeeld in 4 seriën er. in aandeelen van 1000. De heer mr. J. A. Haakman redacteur van het Bat. Handelsblad heeft zich met beklag tot de 2e Ka mer gewend aangezien de gouv.-generaal van N. Indie hem ontboden en te kennen gegeven heeftdat hij uit de koloniën zou verwijderd worden indien de richting van genoemd blad niet veranderd werd. Onder richting werd verstaan: 1° de aanduiding in de artikelen, Atchin betreffende van de omstandigheid dat het Nederland aan geld en aan wapenen ontbreekt om den oorlog vol te houden; 2® het betoog, dat de ijzeren hand van den heer O. v. Rees in de koloniën noodig is om het nederlandscb gezag staande te houden. Te Zaandam worden pogingen aangewend om eene zeilvereeniging op te richten. Naar de N. Rott. Courant vermeenthebben nu al de colleges van Gedep. Staten over de ontwerp-kies- tabel advies uitgebracht. De strekking van het ontwerp is overal enkelvoudige distrieten met uitzondering van Amsterdam Rotterdam 's Gravenhage en Utrecht. Als de eenigedie het volle licht kan laten schijnen over het onderhoud tusschen mijne zuster en den heer van Eykben ik gedrongen te spreken nu de heer v. E. beweerd heeftdat hetgeen de heer C. W. Bruinvis in No. 135* van dit blad aanvoerde onjuist en onvolledig is. Ik had liever gezwegen daar ik wel onder verdenking moet liggen over alles, wat de kwestie van het ontslag der drie onderwijzeressen betreft, niet onpartijdig, niet objectief te kunnen oordeelen. Ver zekerd evenwel dat de waarheid altijd onpartijdig en objectief isen wetende dat ik de waarheid zeg, durf ik èn over het onderhoud met den heer v. E. èn als het noodig is, over alles wat daarna volgde, gorustelijk het woord te voeren. Zaterdag den 30 Sept. nam ik voor 't eerst kennis van het bewuste schrijven der schoolcommissie en van het onderhoud tusschen Burgemeester en Wethouders en de onderwijzeressen Donderdag den 28 Sept. ge houden. Ik vond de onderwijzeressen zeer ontsteld en geschoktmaar wist ze ten minste eenigermate te bedaren door een conferentie met den heer van Eyk voor te stellen (de heer Lelijveld was nog op reis). Maandag 2 Octobertoen hetgeen gebeurd was reeds met kalmeren blik kon worden bekeken, had die confe rentie plaats. Inleiding van het gesprek was natuurlijk het schrijven der schoolcommissie en het onderhoud met het Dagel. Bestuur. Er word betoogdhoe zeer zeker den laatsten tijd bij het Dagel. Bestuur de „tendenz" gevonden werd om de klachten van ouders (en hoeveel beteekenend die klachten soms zijn kan ieder beoordeelendie met mij uit ervaring wil erken- neu, dat iedere vader en elke moeder van nature voor ingenomen zijn voor het eigen kind) te steunen, telken* tot schade van het prestige der onderwijzeressen. „En" zoo eindigde de inleiding „spreke de Burgemeester vau strenge maatregelen, die zullen worden toegepast: indien de sehoolautoriteiten het onderwijzend personeel niet weten te vrijwaren voor xulke tendenzen, dan kon 't zijn dat de ernstige maatrege'eu door de onder wijzeressen werden beraamd. Kunt U, mijnheer van Eyk, uw invloed ook aanwenden voor een verandering in deze bij de hooggeplaatsten te Alkmaar Zoo als het is, wordt het voor iedereen op den duur onmo gelijk." Ik zal niet onbescheiden zijn en den heer v. E. op den voet volgen bij zijn mededeelingen niet alles behoeft aan de groote blok gehangen. Maar wel sta ik er zeer bepaald voor in, dat mijne zuster en ik gemeend hadden van den heer v. E. te hooren„ik beloof u, uwe zaak te onderzoeken, en wat ik doen kan zal gedaan worden om den Alkmaarschen Heeren onder het oog te brengen dst al hun kosten aan het onderwijs besteed in het water zijn geworpen indien zij niet tegenover ouders en leerlingen het gezag van het onde wijzend personeel handhaven." Zulk een woord had den moed verfrischt en don indruk van de onaan gename ervaringen van de laatste dagen terstond ge heel vernietigd. Maar niets van dat alles de heer v. E. zeide oogenblik: elijk zonder dralen: „ik gevoel dat uw positie onhoudbaar isde klachten over uw school zijn het praatje van den dagik ban in geen gezin komen ot ik hoor klagen zelfs aan de koffietafel. Gij moest uit al die bemoeiingen uit zijn, maar bedenkt wel, dat het voor u met gemakkelijk is iets anders te krijgen. Toen had de heer v. E. een inval „vraag gij een onderhoud met B. en W., welk onderhoud ik zal voorbereiden, en doe den eisch van 1000 jaarlijks levenslaug u uit te keeren als gij drieën uw ontslag indient." Was het wonder dat mijne zuster (die den grond onder hare voeten zag afbrokkelentoen daar waar zij, bij wie plicht steeds boven alles ging op steun gehoopt had, het tegenovergestelde van steun gevonden werd) zich voegde naar het voorstel van den heer v. E. Maar men vergeve mij, dat ik een rol heb gespeeld mij schoot te binnen dat ook aan een onderwijzer te Alkmaar iets dergelijks was voorgesteld en aan inval lende gedachten bij personen van den leeftijd en de ervaring van den heer v. E. geloof ik zoo dadelijk niet derhalve vroeg ik in zulk een belangrijke zaak tijd van beraad en 't is mijn schuld dat die tijd van beraad vrij lang heeft gedunrd. Op weg naar 't station te Haarlem heb ik tot mijne zuster gezegd „do schoolcommissie gaf je een bittere pil onverguld te slikken het Dagel. Bestuur diende je de ouderwetsche „veertig slagen min één toe, maar de heer van Eyk (en dat stelt het meest te leur heett je den genadeslag gegeven en je afgemaakt." Wat ik daarna heb meenen te moeten doen blijve voor ditmaal onvermeld wenseht men méér lichthet schijne te zijner tijd. Thans dit ééne nog ik wil aannemen dat de heer v. E. misleid is geweestdoor dien hij s'echts zag door de oogen van enkelen. Maar dit durf ik vragen i mag een autoriteit, die de teedere betrekking heeft te vervullen van bemiddelaar, hoorende klachten van gemeentebestuur èn onderwijzend personeel, personen aan den dijk zetten door hun een brevet van ongeschiktheid voor hun taak uit te reiken in niet- parlementaire taal was dit toch het resultaat van het onderhoud met den heer v. E. mag hg dat doen a. zonder nader onderzoek b. zonder indien hij onderzochtde betrokken per sonen te waarschuwen Zaterdag 23 Sept., be zocht de heer v. E. de school nog en scheen niets te zeggen te hebben dan zijn minzamen groet. Ik stap van het onderhoud met den heer v. E. af. Aan niemand zal betals ik mij wel herinnerliever zijn dan aan hem indien er geen aanleiding bestaat om op meerdere volledigheid ten aanzien van het ge houden gesprek aan te dringen. Ten slotte, in alle bescheidenheid, een paar vragen gesteld ter overweging 1°. Wie noemt mij de gezinnen, die om het slechte onderwijs voor meisjes Alkmaar verlieten? 2°. Wie noodigt hen, die dat doen kunnen, uit, de klachten over te leggen aan de schoolcommissie? Mij is verze kerd, dat de klachten, waarop gewezen is (tioee in getal) de voorbereidende klasse betroffen (gebrek aan personeel en hoog schoolgeld daariets waaraan mijne zuster niets toe- of af kan doen.) 3°. Wie spreekt tegen dat een der leden van de school commissie betrekkelijk onlangs in de school tegen woordig was bij het Eransch-lezen en vertalen voor de vuisten daar gezegd heeft„ik maak mijn compliment over de vorderingen." 4°. Wie wordt niet versterkt in zijn vermoeden, dat er méér achter zat dan velen gisten als hij weet dat mij (niet uit Alkmaarmaar van betrouwbare zijde elders) verzekerd is „al blijft mej. C. Sepp toch kunnen mej. van Aeist en mej. A. Sepp op haar ontslag rekenen een verzekeringdie een eigen aardig licht ontvangt van de beslistheid waarmede de heer v. E. er op aandrongdat in den brief aan hem de drie personen zich tot heengaan bereid zouden verklaren nadat hem kennis was gegeven dat zijn voorstel werd aangenomen. 5°. VV aarotn heeft de schoolcommissiedie ik geloof het stellig de bitterheid van haar pil geproefd noch bedoeld heeftgeen enkel teeken van leven gegeven toen zij vernomen had door mij, dat haar missive in krenkenden zin was opgevat 6°. Waarom kon de heer Nuhout v. d. Veen in strijd met de pertinente verklaring van de schoolcommissie mij verzekeren (ik citeer letterlijk)de schoolcom missie is de schuldigehaar schrijven heeft uw zuster zedelijk vermoord, baar schrijven heeft de gedemoraliseerde school aan de kaak gesteld, zoodat er van nu af aan geen hulppersoneel aan die school te krijgen is haar schrijven heeft al blijft uwe zuster haar voor goed de kans benomen om haar prestige bij ouders eu leerlingen te herwinnen." Voor 't overige wil ik ten breedste uitmeten de beweerde grieven omtrent wanorde en gebrek aan tact. Toch mag het bevreemdend heetendat die grieven pas na 12 jaren een vasten vorm hebben gekregen. En als een autoriteit het vreeselijke wanorde noemt, dat kinderen op een examen den vinger opsteken ten be wijze dat verscheidenen het antwoord op een vraag weten dan blijkt daaruit minstens ditdat wanorde even als alle begrippen slechts een betrekkelijk begrip heeten mag. Maar nog eens ik wil die grieven breed uitmeten stond daartegenover niets Dat weet ik uit het getuigenis van velen beter. Doch als het minder goede een onuitwischbre vlek werptik zeg niet eens op het voortreffelijke, doch enkel op het redelijke, al8 welwillendheid en genegenheid in schijn, de plaats in nemen van den ernst, die weet juist het beste te doen waar hij „feilen toont", opdat daaruit verbetering volge, wee dan ons allen wij slapen op een vulcaan voor zoovelenwij autoriteiten of superieuren boven ons hebben JAN SEPP. Beverwijk 16 November 1882. W aarde Uitgever Toen uw blad voor eenige dagen de heuchelijke aan kondiging bevatte, dat de koninklijke vereeniging het Nederlandsch Tooneel, afdeeling Amsterdam, den 17 Nov. 1882, te Alkmaar zou opvoeren De Fourchambault's tooneelspel in 5 bedrijven naar het fransch van Emile Augier, door J. H. Róssing, verheugde ik mij daarover om twee redenen. De eerste was deze die vereeniging doet goed, naar Alkmaar te gaan. Alkmaarders zijn niet alleen getrouwe bezoekers, maar ook liefhebbers, (om dat woord eens te gebruiken) van den schouwburg. Ik herinner slechts, dat personen van den lateren tijd niet weten, hoe menig genoegelijk oogenblik de stadsschouw burg aan de Breestraat, thans museum, heeft opgele verd hoe menige tooneelspeelster of tooneelspeler daar voor eene overvolle zaal lauweren inoogstte, die zij of hij nooit vergat. Ik herinner mij nog eenige stukken, bij voorbeeld De Koopman van den echten stempel, Ken glas water, Jane Kijre of de Wees van Lowood, Nacht en morgeit of de familie Beaufort. Maar in de tweede plaats deed het mij goed, omdat ik, eene beoordeeling van het op- te voeren stuk gelezen hebbende, wist, dat de Alk maarders oude kennissen zouden ontmoeten. En dit doet altijd goed. Mevrouw Kleine Gartman trad op, Louis Bouwmeester vervulde een der hoofdrollen Zie, als dergelijke personen optreden, dan weet men, dat men genieten zal; dan weet men, dat er een tooneelspeelster en een tooneelspeler optreden, wier spel bewondering en eerbied afdwingen, omdat zij de natuur, het gewone dagelijksche leven, tot richtsnoer nemen, niet het ge- dwongene, verhevene, waarop zoo menigeen, platweg gezegd, tuimelt. Ging ik misschien met vooringenomen heid naar de opvoering, gaarne leg ik de verklaring af, dat zjj mijne verwachting ver overtrof. In menig opzicht was zij uitstekend; het 2e bedrijf, het onderhoud tusschen Mevrouw Bernard, (Mevrouw Kleine Gartman) en haren zoon Bernard (Louis Bouwmeester) was een tooneel, dat indruk maakte. De ademlooze stilte in de zaal bewees dat men begreep, dat die 2 personen op dat oogenblik juist weergaven hetgeen in de bedoeling des schrijvers lag. Het tafereel in het laatste bedrijf tusschen Bernard en Leopold Eourchambault (de heer Tourniaire), waarin eerstgenoemde hem mededeelt, dat zij broeders zijn welke mededeeling na de houding dien laatstgenoemde tegenover hem den redder der familie Eourchambault, aangenomen had een plotselinge om mekeer in zijne houding brengtwas schoon. Mijn plan is echter niet het geheele stuk en ieder tooneel afzon derlijk te herdenken. Mijne bedoeling was alleen, openlijk dank te zeggen aan de Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel, afdeeling Amsterdam, voor de op voering van het stukdatal zijn ook de toestanden niet echt hollandseh, maar fransch, en daardoor in eenig opzicht niet algemeen zoojuist begrepen eene werkelijk goede strekking heeft en dank te brengen aan hen t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5