Wei- en Bouwland, VEILING. Openbare Verkooping Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Protestantenbond. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Publieke Verkooping Openbare Verkoop Openbare Verkooping WOON- en WINKELHUIS, Openbare Verkooping Openbare Rietverpachting en Landverhuring, In de Berkmeer. Eene BOERENPLAATS, Te huur of te koop Uit de hand te huur BOEREN PLAATS, te Schagen, in „het Oude Slotop Donderdagen 23 November 1882 bij opbod en 30 November 1882 bij afslag, telkens 's middags 12 uur, van 1. Een H'oonhuis en Erf, aan deNesteScha- gengroot 0.22.25 hekt. 2. Een Koornmolen en Erf, aan de Loet aldaar, groot 0.05 80 hekt. 3 Een Heonhuts en Erf, aldaar, groot 0,15.00 hekt. 4. Een Huis, waarin Pianomagazijn, en Erf, aan de Hoogzijde aldaar, groot ,01.75 hekt. 5. Een H OOilhuis en Erf, aan de Bierkade aldaar, groot —.05.20 hekt. 6 Vier perc. Weiland bij de Keins in de Zijpe, groot 5 36.90 hekt. 7. De helft in twee perc. Weiland bij de Keins- merbrug aldaar, groot 6.08.50. 8. De helft in een perc. Bouwlandaan den Lotweg, te Anna Paulownagroot 1 66.70 hekt. Ns. 1 tot 3 eigendom van wijlen den heer P. MEURS, Ns. 4 tot 8 van den heer A. BLAAUBOER Jbz. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van den Notaris H. J. DE LANGE, te Alkmaar, alwaar 14 dagen voor den verkoop de voorwaarden voor een ieder ter inzage liggen. te Ileilo, in de herberg „de Ondernemin g," op Dinsdag, den 21 November 1882, vóórmiddags 10 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. E. G. L GOUWE van Een Huis, Erf en een stukje Bouwland, te Heilo kad. sectie A, Ns. 771 en 772 groot 7 roe en 36 el. Behoorende aan MAXIMIL1ANUS ZONNEVELD te Heilo. Te aanvaarden 2 Januari 1882. Uitvoeriger bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE aan de Burgerbrug, in de herberg van J. GO VERS, op Dinsdag 21 November 1882 voormiddags 9 uur preciesvan eene partij Manufacturen opgemaakte Dameshoeden Heerenhoeden, Veeren, Bloemen, Satijn, Linten, Fluweel, Kant, Naaimachine met kast, een Tentwagen Tuigen, Deurkozijnen, Draaibank, Kagchel, Rommel enz. A. VONK, Notaris. te Helder, in het locaal ,,Tivoliop Woensdag, 22 November 1882 's avonds 7 uur, van: Twee perceelen uitmuntend AWcilaild., in den Helderschen polder, gemeente Helder, kadaster sectie A, Ns. 730 en 731, groot 3 hectaren 30 aren. Behoorende tot den toedel van den heer JACOB THOMASZ Senior te Zijpe Aanvaarding Kerstijd 1882, A. VONK, Notaris te Schoorldam. aan de Burgervlotbrug in de ZIJPE in de herberg van J. Delveh op Dingsdag 12 December 1882, 's middags 12 uren van Eene Boerenwoning met Stalling en Erf, en eene Burgerwoonhuis en Erf, aan de Mennonietenbuurtin de Zijpe. Eene Bnnischuitingericht voer granen en kaas, groot 16 ton, en een Snipschult, inge- ribht voor passagiers en goederen, groot 12 ton, beiden met Inventaris en varende in het Veer van de Mennonietenbuurt naar Alkmaar vice versa en een Aak, groot 6 ton. Inmiddels uit de hand te koop Te bevragen bij J. DELVER voornoemd, en ten kantore van A. VONK Notaris te Schoorldam. «Jggk Men is van meening op Vrijdag, 24 Novem- JgijiEli ber 1882 bij opbod en Vrijdag, 1 December ®si»1882, bij afslag, telkens des avonds 7 ure, in het locaal DE UNIE, van den heer J. J. Tes- sei.aar aan de Choorstraat te ALKMAAR, in het openbaar te verkoopen Een onlangs geheel vernieuwd zeer logeabel en van alle gemakken voorzien Hoerenhuis, met Tuin en Erve en kantoor, te Alkmaar, aan de Lan- gestraatmet een steeg, uitkomende aan de Gedempte Nieuwesloot, kad. sectie A, No. 2722 en 2723, samen groot 0 04.44bewoond door den heer LOTSY, benoemd betaalmeester te Zwolle. Te aanvaarden 8 December 1882 en te betalen 1 Januari 1883. Wegens verhuizing tot 24 November 1882 te zien, mits vooraf belet vragende. De kooper zal tweederde van de kooppenningen op het perceel gevestigd kunnen laten tegen 4| percent. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN te Alkmaar. VERGADERING der afdeeling Alkmaar, op Woensdag 22 November 1882, des avonds te7|uur, op de bovenzaal van het Café Centralhoek Scha- pensteeg. Spreker de heer Ds. 14. E. Ternooy Apélvan Amsterdam. te Schagen op Donderdag, 30 November 1882, des middags 12 ure in zoo te melden perceel en ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris C. BOONACKER van 1. Het nieuw gebouwde welingerichte Logement en Koffiehuis, genaamd HOTEL SP OOR- ZICHT,* voorzien van ruime koffiekamer, vijf logeer kamers voorkamer, keuken kelder, regen waterbak en verdere gemakken, met Ooori*{)dstal, Paar denstal, Erf en Tuin, alles staande en gelegen nabij het spoorwegstation te Schagen, kadaster sectie A, No. 873, groot ,05,06. In eigen gebruik bij C. VAN HAM. 2 Een goed ingericht Woonhuis, Erf en Tuinnaast voorschreven perceel, kadaster sectie A, No. 874, groot —,01,38. Verhuurd voor f 11 per maand. De veilingsvoorwaarden zullen gedurende veertien dagen aan dien van verkoop voorafgaandevoor een ieder ter inzage liggen ten kantore van opgemelden Notaris C. BOONACKER. van eene aan de Blokhuizen gemeente Haringcarspel. Op Woensdag, 29 November 1882 des middags 12 ure, zal in de herberg van W. Schilder, te Zijdewind, in liet openbaar worden verkocht: Eene Boerenplaats, aan fsnaïM-ay. Blokhuizen, gemeente Haring- carspelbestaande in Huisinans- woning Boet en verdere Ge timmerten Erf en Tuin met Hei en Bouw land ter gezamenlijke grootte van 10 35.80. Behoorende aan den Heer J. SCHILDER Breeder bij biljetten. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den te Schagen gevestigden Notaris C. BOONACKER. op Woensdag, 22 November 1882, precies te 10 uren in het Verkooplocaal aan de Langestraat, van: MeubelenBulsraad en Inboedel, Bedden en Toebehooren, Koper, Tin, das, Aardewerk, Porcelein Boud en Eilwerwerk en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. A lb s nagelaten doo: wijlen den Heer J. NAGEL HOUT, en te bezichtigen op Dinsdag, den 21 No vember ek. BAKKER SCHUT, Notaris te Grootschermer, gem. Zuid- en Noordschermer, op Donderdag, 23 November, 1882, 's morgens ten 11 ure, in de herberg ,,'s Lands Welvaren\ ten over staan van den Notaris P. J. LAU van 2 Buizen Boet en Erven te Groot schermer, gem. Zuid- en NoordscLermer; en drie stuk ken H eiland, in den Eilandspolder, gem Zuid- en Noordschermer, te zamen groot 44 aren 70 centiaren. Behoorende aan Jb. HEYN1S Jz. op Donderdag, den 30 November 1882, des avonds te 7 urenin het logement *de Jonge Prins,* teri overstaan van den Notaris Mr. MEIN- DERT DONKER, te Zaandijk: Van een goed onderhouden en wel ter neringstaand ingericht tot BAKKEBIJ, waarin het bedrijf van brood- en koekbakker reeds meer dan 30 jaren met goed gevolg is uitgeoefend, staande en liggende te Ik ormerveerin de Dubbele Buurt, ka dastraal bekend in sectie B, met de nummers: 517, gemeten op 1 roede 30 ellen. 518, 2 20 Inmiddels uit de hand Ce koop. Te bevragen bij H. J. ABERCROMBIE te Nieu- wendam en den Notarisbij wie levens nadere in lichtingen zijn te bekomen. Ce GrooCschermer in de herberg de Jonge Ruiterop Donderdag den 7 December 1882 's voormiddags fen 10 ure, van: Brie huizen en erven en bouwCer- rein te Grootschermer, alsmede diverse perceelen weiland, in den Eilandspolder, in de gemeen ten Zuid- en Noordschermer en Schermerhornte samen groot 4 hectaren 52 aren 35 centiaren, alles nagelaten door D K1EFT Lz. en uitvoeriger in de biljetten omschreven. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris DE GELDER, in de Schermeer, geineene Oterleek. Men is voornemensop Woensdag29 November 1882, '8 namiddags 1 uur, ten herberge van A. Borst, in de Berkmeer, overtegaan 1. tot de openbare VERPACHTING van 9 hectaren 58 aren 80 centiaren BleCland, in parken af gedeeld. Op den dag der verpachting, 's morgens 10 uren zullen de perceelen te bezichtigen zijn en wordt aanwijzing gedaan door C. BEEK en C. VENNE- KER, bij wie tevens inlichtingen zijn te bekomen. Voor dien tijd is de toegang tot het Rietland verboden. 2. tot de openbare VERHURING a. van een perceel AWeiland, in de Berkmeer, onder Opmeer, groot 1 hectare 5 aren 20 cen tiaren. b. voor den tijd van 4 jaren van drie perceelen Heiland, in de Berkmeer, onder Heer Ilugo- waardsamen groot 3 hectaren 25 aren 10 centiaren. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris HAARSELHORST te Obdam. Zegt bet voort. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuid- iMWseharwoude, is voornemens op Dinsdag, 21 IMSLlfcNovember 1882, des middags 12 ure, te Zijdewind, ten herberge van P. Wester, publiek te verkoopen groot 7,70 20 h, gelegen in den Hooglandspolder, onder Haringhuizen, gemeente Barsingerhorn behoo rende tot de nalatenschap van Mej ELIZABETH DE GROOT, wed JAN STOOP Te aanvaarden: de landerijen en tuintje met Kers mis aanstaande en al het overige met 1 Mei 1883. Zie de biljetten. goittbm: Notaris te Bergen, zal verkoopen: Te WARMENHUIZEN, in de herberg „de Ooievaar," van F. LINGERAK, op 6 December 1882, 's morgens 11 uur, diverse perceelen uiCniunCend liggende te W armenhuizen, ter grootte van 13—9650 hectaren. Nagelaten door den heer K. Jz. GROOT. REGENTEN van het BURGERWEESHUIS alhier zijn voornemens op Maandag, 27 November 1882, des avonds te 8 uren in de Regentenkamer aan te besteden De levering en het onderhoud gedu rende 3 jaren van de benoodigde SCBOE- 1\KN voor de weezen. De biljetten moeten uiterlijk om 6 uren 's avonds op den dag dier aanbesteding aan het weeshuis worden ingeleverd De voorwaarden liggen dagelijksbehalve des Zondags, van 's voormiddags 10 tot 's namiddags 4 uren ter lezing op het bureau van den weesvader, bij wien tevens nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. Namens Regenten voornoemd Alkmaar, H. J. BRUINVIS, 17 November 1882. Secretaris. wordt aangeboden eene nieuw gebouwde Hllis- manswoning en Boet, met 4 heet., 55 aren, 80 cent., best Heilandin de EGMONDER- MEER gemeente Alkmaar. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. vijf stukken uitmuntend H'EILAMB, bij en aan elkander gelegen in den Eilandspolder, gemeente Graftten zuiden van de Leij kadaster sectie A No. 50, 51, 52, 53 en 54, te zamen groot 5 bun ders, 20 roe, 40 el. Te bevragen ten kantore vau den te Alkmaar ge vestigden Notaris GOUWE. Het naar den naam van zijnen uit vinder, den Apotheker le klasse en hofleverancier BULLRICH te Berlijngenoemde echte C. W. BULLRICH'S UNIVERSEEL ZUIVERINGS-ZOUT is door duizende dankbe tuigingen en verzekeringen bewezen te zijn een verrassend geneesmiddel voor maagkwalenzuur, slechte spijsvertering, brakinghartwater enz 't is echt en onvervalscht verkrijgbaar gesteld in verze gelde pakjes van kilo il 25 kilo it 48 en van kilo 90 Cts., te Alkmaar bij Bruinvis en Bakker, Apoth. Amsterdam, M. Cléban Sf O*. (Heiligeweg). HoogcarspelP. de Wit. HoornC. Schuit Jzn. N. Diep, PV. Bruinvis. Hyp, Wed. D. de los. W ieringen, Bruut. Zaandam, Am. Dorpema. TE WOR.HEBVEER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 7