Christmas Number tie illustrated Loudon News. HOOFDKUS f B A 25 A II." De Firma J. BRONGEBS Gz. bericht, dat de St. Nicolaas-étalage gereed isbeslaande uit eene fijne collectie Nouveauté's. Gebr. KUYPER, MA I RITS STUDENTENSTREKEN SiCHARD efi MATHILDA Cocx Bruynesteyn, GRAPHIC POGO-OLIE. zeer voordeelig. Etalage voor het St. Mioolaasfeest Bock- en Muziekhandel van Herin9. Coster en Zoon, te Alkmaar. SerapMn-Orgel* Uit de hand te koop D. en M. Grootcs, 1"",e b°sse" 4 f en Kleedei'makcs'8Zaadmarkt 9 Alkmaar. He ondergeteekende bericht dat zijne MAANDAG, 20 November gereed is, bestaande in engeische, franscheen duitsche galanteriën en fijne byjoutericn, alsmede veie nuttige en huishou delijke artikeien. Hij hoopt door concurrcerende prijzen met een druk be zoek vereerd te worden, waartoe een ieder beleefd wordt uitgenoodigd. UEd. Dw. Dien. B. F£H£LllABINCt. Veemarkt op Zondag Faillissement Daniël Muller. f aillisseiMeBit. Openbare Voorstelling een Warm Uurtje. Uitgave wed. P. M. FEENSTRA, of de man die zijn vrouw bedriegt, WOTERHANOSCHOENEA, Polsmofjes 7, I.II)EV CACHENEZ, PARAPLUIES W. J. BLITZ, Tandarts, ALTIJD HOOCER, LIKDOORNS, De commissie voor het Burgerlijk Armbestuur dezer gemeente maakt bekenddat zij op aanstaanden Dinsdag den 21 dezer, zal rondgaan tot het houden harer gewone Nafaarscollectedie zij in de welwillende liefdadigheid der ingezetenen bijzonder aanbeveelt. De Commissie voornoemd G. BOSMAN, Voorzitter. Alkmaar, L. C. J VAN OVBREEM 17 Nov. 1882. Secretaris. OE THE Bestellingen hierop worden aangenomen in den bij I\l. P. »9I£I», Mient, C 12. W. ALiJb 'iHrmKL is VERHUISD van de Eoekelaan naar de GEESTSTRAAT, A, No. 3, alwaar hij een WIN KEL in GroentenVruchten en Aard appelen geopend heeft en zich minzaam aanbeveelt Een best, zoo goed als nieuw Meragtlsinorgel (Schiedmayer) te koopuitmuntend voor huis- en schoolgebruik (zuivere orkesttoon) voor f 95. Brie ven franco letter O. G. bij den Boekhandelaar P. KLUITMAN te Alkmaar. wordt aangeboden een Huis en Erve, aan het Verdronkenoord te Alkmaar, laatst bewoond geweest door den Heer J. NAGELHOUT. Te bevragen bij den Heer J F NAGELHOUT, te Limmeu of ten kantore vau den Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. een Sluis en Erve, benevens 6 bunders 88 roe den 60 ellen ESouw- en Weiland, allergunstigst gelegen aan den Westdijk, in de Heer Hugowaard. Te bevragen bij den eigenaar aldaar. e. ne kapitaleschoon gelegen ROEREN PLAITS, teHEILO, on- 'geveer 25 bunders groot. Te bevragen bij den Notaris GOUWE, te Alkmaar. Dit in ïndie zoo gunstig bekend Geneesmiddel tegen HOOFDPIJN is onfeilbaar inwerking, zoodat elke verdere aanbeveling overbodig is Prijs per flacon 80 cents met gebruik. Depot bij de firma J. BRON- GERS Gz., Bazar. Dit zuiver oplosbaar Poe der van Cacao, dat zoowel met water als met melk kan worden toebereid, is een ver sterkend voedsel voor zieken en zwakken en tevens een aangename drank voorgezon- j den de menigte attesten waarborgen de uitmuntende hoedanigheid. Verkrijgbaar in heele en van WESTZAAN. f 0,65, alsmede los ti ƒ1,10 per 5 onsbij II- IV. Ilolsmuller, Voordam. van de Amsterdamsche Vereenigde Toonkunstenaren op FrJJdag, 1 Slecember. Tot en met Zondag 26 Nov. bhjft de inteekening tegen 99 ets. de persoon bij den Heer SWITZAR opengesteld. Aan Heeren inteekenaren, die het juiste aantal kaarten nog niet hebben opgegeven wordt verzocht dit alsnog te doen daar na 2è Nov. geene kaarten meer dan tegen f 1,49 worden afgegeven. O, MEKLEIjiSTilAAT O, 27» (.oud- cn Zilversmid Ie Alkmaar. route en kleine kapitalen4j pro centtegen le hypotheek op BioerenpJaatsen en Eanderifen beschikbaar ten kantore van den te Alkmaar gevestigden Notaris GOUWE. Ingelanden van den HONDSBOS- SCHE worden herinnerd aan de voldoening van den GSISE.AC;. A. P. BURGER, Penningm. Bij de Boekhandelaren HERM". COSTER ZOON heeft de ondergeteekende een ADRES aan den Ge meenteraad ter teekening gelegdwaarin verzocht wordt, dat de NAJAARS VEEMARKT zooveel mogelijk op Maandag beperkt worde. L, C. SCHULLER TOT PEURSUM. De schuldeischers worden opgeroepen om persoonlijk of bij behoorlijk gemachtigde te verschijnen ter tweede verificatie-vergaderingop Vrijdag 15 December '82, des namiddags te één urein een der localen van de Rechtbank te Alkmaar. De ondergeteekende verzoekt tevens de rekeningen met de bewijzen minstens acht dagen te voren te ontvaugen. De Curator in het faillissement, Alkmaar, Mr. J: VERDAM, 15 Nov. 1882. Procureur. De ondergeteekende door de Rechtbank alhier, bij beschikking van 1 November 1882 benoemd tot be windvoerder in zake den afwezige CORNEL1S BRUIJN landman laatst te Akerslootvroeger te Ileilo en te Alkmaar, verzoekt allen die gelden of goederen van genoemden C. BRUIJN onder zich hebben of aan hem verschuldigd zijn en allendie gelden of goederen van hem te vorderen hebben daarvan ten spoedigste opgave te doen. COHEN STUART, Procureur. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 14 November 1800 twee en tachtig, is HERK HENKE, schilder te Heer Hugowaard, verklaard te zijn in staat van faillissement, welk fail lissement moet gerekend worden te zijn ingegaan den 11 November jl, den dag der aangifte, met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr. Ph. W. SCHOLTEN. tot Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator. Mr. J. A. MIDDELHOFF, Laugestraat 20. Advocaat en Procureur. der Rederffkerskamer „Harmonie", te HEER HUGO WAARD, op Vrijdag 24 en Zondag 26 November, in het locaal van den Heer K. van der Oord. VOORSTUK getiteld en N AST UK: Entrée 49 Cts. de persoon. Alleen Zondag 2e rang 25 ets. Na afloop ISAIj. Aanvang 7 uur precies. Eksteroogeningegroeide Nagels, Wratten Harde Huid, Voet-eelt enz, worden spoedig en zeker gene zen door de beroemde PIjfS9STERS. Te bekomen met gebruik per doos 25 cts. en per stuk st 10 cts., bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. i T H hoofden worden van haren voorzien, roos Ba il aJSJ en uitvallen geneest door 9flxtrait ftinon, 11. O,AO. Onmisbaar tot het verkrijgen eener goede baard. Dépöth. J. «RONGERS Hz. (Bazar). Holiward, Bovengenoemde firma debiteert met succes Blijspel in 3 bedrijven. Naar 't Fransch van Scribe, door Paul. 2 Dames- en 3 Heerenrollen. Prijs f 0,95. ot de negenentwintigste Februari. Blijspel in één bedrijf, Naar 't Hoogduitsch van E. S. Culp. Prijs f 0,35, of de Tooneelrepetilie. Operette in één bedrijf. Text en muziek door A. Herin. Culp. Prijs f O,«O. Dit laatste uitnemend geschikt als nastukje voor 2 personen. Utreditschestraat 28, AMSTERDAM. voor HEEREN-JACHTVESTEN, in WOL, ZIJ DU, OTTERVEL en BEVERVEL, Boorden JVXanclietteii 1 flu-Hid.-li Dassen - enz. enz., in alle prijzen. Franco onder rembours. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens TTanilheelkundige ©pe- ratlën en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. Stoomdrukkerij van Herin'. Coster en Zoon te Alkmaar. EX Groots keuze Winterstoffen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 8