No. 140. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. VRIJDAG 2U NOVEMBER. FEUILLETON. ls> DE ZIELVERKOOPERS. Prijs der gewone Advertentiën ©ffictëel (Bcbeeltc, Buiteulaub. ÏSinnettl&ub. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. COURANT. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON NATIONALE MILITIE. De verlofgangers ERNST AR MOLD VAN 'T HOFE en WILHELMUS KOOL worden verzochtzich ten spoedigste ter gemeente-secretarie aan te melden. DUITSCHLAND. Den 20 bezocht te Berlijn de russische minister van buitenlandscbe zaken von Giers den Kroonprins. ENGELAND. Dea 20 werd te Salisbury tot lid van het lagerhuis gekozen de conservatieve candidaat met 955 stemmen tegen 852 stemmen op den liberalen candidaat Grenfelldie de betrekking van kamerheer aangenomen had. Ierland. Delanay die een aanslag pleegde op het leven van rechter Lawson is naar de assises verwezen. FRANKRIJK. In de vorige week was de president Grévy een paar dagen licht ongesteld. Volgens sommigen werden in de bladen, die Gambetta ondersteunen opzet telijk ernstiger berichten omtrent zijnen gezondheidstoe stand vermeld. Rochefort schrijft in zijn blad, de onversoen- lijke genaamd, het volgende: Gambetta doet aan een neef denken die van de nalatenschap eens erfooms des te gemakkelijker partij wil trekken door hem voor te stellen als op het uiterste liggende. Het is eene oude streek. De Dauphin van Cohors, tot over de ooren in den modderpoel zijner impopulariteit stekende gevoelt behoefte aan eene nieuwe soort van aanhangers. Daarom giltwanneer het Hoofd van den Staat maar pijn in den vinger heeftde gansche bende er is geen hoop meer Laten wij op de toekomst bedacht zijn Dat wil zeggen schaart u om Gambettaden eenigen uitvoerder van het testament Kamer. Den 20 werd de begrooting voor de posterijen in behandeling genomen. Minister Cochery antwoordde den heer Maretdat de bezoldiging der ambtenaren verbeterd was en dat overigens doeltreffende bezuinigingen ingevoerd waren. Hij verdedigde verder het leggen van onderaardsche telegraafkabelswelke door eene commissie van deskundigen aanbevolen waren. Het postverkeer was tengevolge van de ingevoerde verbe teringen met 60°/0 en het telegraphisch verkeer met 150°/0 toegenomen. De ontvangsten klommen van 13 miljoen gulden in 1878 tot 36 miljoen in 1881. Het voorstel van den heer Ma'etom deze begrooting tot nader onderzoek naar eene commissie te verzenden, werd met 456 tegen 14 stemmen verworpen. Daarna werd de behandeling van de begrooting van bu'tenlandsche zaken voortgezet en wel met den post, uitgetrokken voor het gezantschap bij het Vatikaan. De verslaggever der commissie antwoordde op eene aanmerking van het lid In het midden der tentvoor eene houten tafel waarop eene kaart lag uitgespreid zat Cromwell de groote Independent omgeven door de generaals Fair fax, Fleetwood, Blake Treton en anderen. De ener- gische bijna grove trekken van zijn eenigzins roodachtig gelaat drukten diepe ernst uit en zijne onder borstelige wenkbrauwen schitterende oogen richtten zich door dringend op den binnentredende die eenige schreden voor de tafel in militaire houding bleef staan en eer biedig afwachtte totdat de generaal hem aansprak. „Uw naam is William Hartwood", begon deze na eenige oogenblikken „gij zijt de dapperedie bij Naseby aan mijne zijde streed en dien ik op het slag veld tot kapitein bevorderde." „Ja, generaal." „Wat hebt gij mij te zeggen, spreek snel wij zijn hier met ernstige arbeid bezig." „Ik zou dia willen verkorten, generaal, en verzoek u daarom voor eenigen tijd gehoor. Indien u mijn plan bevalt, is Bristol ons." „Gij spreekt beslist. Het zij zooik geef u vijf minuten." Hartwood trad dicht aan de tafel en legde den vinger op de kaart. „Er is slechts een wegom Bristol binnen te komen hier. De forten op de heuvels zijn niet stormenderhand te nemen en voordat de stad door bom bardement en honger tot overgave wordt gedwongen kunnen maanden verloopen. Deze schans hier moet bestormd worden zal Bristol vallen zij is de sleutel tot de ve 'ing." „Kwaamt gii hier, jonge man om mij te vertellen wat ik reeds lang wist P" vroeg Cromwell toornig. Die Raspail, dat het schrappen van dezen post gelijk stond met opzegging van het concordaat. De minister presi dent antwoordde aan den heer Madier de Montjau, dat een zaakgelastigde onvoldoende zou zijn, om Frankrijk bij den Paus te vertegenwoordigen. Daarvoor was een gezant noodig en mocht de Kamer dien afschaffen, dan zou hij de leiding der buitenlandsche zaken moeten neerleggen. Op een nader antwoord van den heer Madier de Montjau ontkende die minister, dat hij de kabinetskweatie gesteld bad. Met 339 tegen 147 stem men werd het voorstel tot schrapping van dien post verworpen. In overeenstemming met het voorstal der commissie voor het verdrag betreffende den Congo is den 21 dat verdrag bekrachtigd. Vervolgens werd de begrooting van landbouw goedgekeurd. EGYPTE. De berichtgever der Times te Cairo meldt, dat na ouderzoek van de Btukkendie betrek king hebben op den brand en de plundering van Alexandrië, hij tot het gevoelen gekomen is, dat de ge tuigenissen voor Arabi niet alleen bezwarend zijn, maar ook bet merk van waarheid dragen. Den 11 Juli werd Alexandrië gebombardeerd, maar reeds eenige dagen vóór het bombardement werden de inlanders gewaarschuwd de stad te verlaten omdat de stad op Arabi's bevel ver brand zou worden. Verder is gebleken, dat soldaten in legerwagens groote hoeveelheden petroleum binnen de stad brachten en wel in het laatst van Juni. Eindelijk is bewezen dat de brandstichting het werk was van de soldaten die de straten in goede orde gingen bezetten en de plundering daarna den brand en ten slotte hun aftocht volbrachten op eene wijze die duidelijk aan toonde dat zij naar vaste bevelen te werk gingen. Ook deed Arabi niets om bet een of ander te beletten of te voorkomenhoewel hij onmogelijk van hetgeen er geschiedde onkundig kon zijn. Zijne eigen verkla ringen getuigen volgens dien berichtgever tegen hem. Zijne verklaringen zijn even onwaar als kinderachtig. Hij beweertdat, alleen Bedouïnen en niet soldaten plunderden en dat de brand alleen ontstaan is door de engelsche bommen. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. De regeering heeft voorgesteld art. 81 der indiscbe begrooting (aanleg van staatsspoor- en stoomtramwegen) met 2 ton te verhoogen aangezien de bovenbouw van den stoomtramweg in Atchinwegens bijzondere om standigheden nauwelijks aangevangen en van de daar voor op de loopende begrooting uitgetrokken som slechts een klein deel verwerkt is en de indische regeeriug de overbrenging op 1883 wensehehjk acht. De heer Bastert en 5 anderen hebben voorgesteld art. 113 der uitgaven in Indie met 127,000 eD art. schans wordt aan de eene zijde door de rivier, aan de andere zijde door het moeras gedekt, en is in het smalle, met kanonnen bezette front even moeielijk aan te vallen als de forten." „De aanval moet van het moeras uit geschieden waar de versterkingen laag en zwak zijn," antwoordde Hartwood. „Geef mij verlof, generaal, om eene poging te wagen en bij het aanbreken van den morgen zalik zweer het u de schans in onze handen zijn of ik lig met mijne manschappen in het; moeras." „Daar zullen zij liggen indien ik tot zulk eene dwaasheid mijne toestemming gaf. Het moeras is on peilbaar diep." „Het is doorwaadbaar riep Hartwood terwijl zich zijne wangen kleurden. „Er gaat een smal pad door, waarlangs eene schaar vastberaden mannen het door waden kan. Ik ken den weg, want ik ben een bristol- sche jongen ik ben ook den plattegrond der schans ik heb dien in handen gehad nog voordat het werk gereed was en indien gij het mij toestaat en God mij genadig is vertrouw ik door een nachtelijken overval de schans in onze macht te kunnen brengen." Cromwell monsterde den jongen man met doorbo- renden blik alsof hij op den grond zijner ziel wi'de lezen. Er ontstond eene stiltedie zelfs geen der aanwezige generaals het waagde te verbreken. Plot seling kwam er beweging in Cromwell's stalen trekken. „Hoeveel man hebt gij noodig „Tweehonderd generaalslechts mijn eigen lieden die bereid zijn met mij te overwinnen of te sterven." „En wanneer wilt gij opbreken „Een uur na middernacht." Cromwell stond op, trad op den jongen man toe en legde hem vaderlijk de hand op den schouder. „Ga dan met God mijn zoon, hij schenke u de over winning en doe u over onze vijanden zegepralen Ongeveer een uur na middernacht verliet eene kleine afdeeling van Cromwell's dragonders te voet de leger plaats en marcheerde in groote kringen naar het 49 der uitgaven in Nederland met 188,000 te vermin deren zijnde het bedrag aangevraagd voor de voort zetting der gebouwen van de nieuwe machinefabriek op het maritieme etablissement te Soerabaya welke echter nog niet aangevangen zijn. Den 22 is dit amendement met 46 tegen 31 stemmen aangenomenen met 38 tegen 35 stemmen een ander van den heer Bastert c. s., om de som van f 514,000 voor het aan te leggen spoorlijntje Soerabaya—Oedjong met het oog op den benarden financiëelen toestend van de begrooting te verwijderen. Hoofdstuk II uitgaven in Indie alsnu bedragende 123,311,629, is vervolgens met 54 tegen 22 stemmen goedgekeurd. Voor de levering van 7425 ellen karldoeb nr. 2, ten behoeve der marine den 16 te Amsterdam aanbe steed was minste inschrijver de heer P. H. Kaars Sijpestevn te Krommenie, voor f 9355,50. Een inwoner van Gorinchem de heer O., wan delde den 17 naar de begraafplaats en wees den dood graver aan waar hij zijn graf wilde hebben. De aan gesprokene dacht aan een grap, en haalde op verzoek van den heer O. een glas wal er. Teruggekomen vond hij hem stervende. Hij had uit een flesehje vergif in genomen. In den nacht van den 17 is in de gemeente Landsmeer, niet verre van Ilpendam, een buis afgebrand. Den 17 is te Amsterdamin eene op uitnoodi- ging van den burgemeester, ten raadhuize gehouden vergaderingeene stedelijke commissie gevormd voor de in 1884 aldaar te houden internationale landbouw tentoonstelling, waarvan de hoofdcommissie uit de Land- bouwmaatsehappijen is samengesteld. De nu benoemde commissie bestaat uit 10 bestuursleden der afdeeling van de Holl. Maatschappij van Landbouw en 13 andere ingezetenen, Eere-voorzitter is de burgemeestermr, G. v. Tienhoven voorzitter jr. mr. Hoeufft v. Yelzen. Het uitvoerend comité heeft den 18 besloten, nog eene circulaire te richten aan de meer dan 900 burgemees ters die nog niet geantwoord hebben op de bun met inteekenlijsten toegezonden circulairesen om de Inndbouwmaatschappijen der provinciën mede te deelen, welke gemeenten nog niet van hare belangstelling heb ben doen blijken met verzoek ook hare medewerking te verleenen opdat de inteekenlijsten aan de belang stellenden worden aangeboden. De Kon. Nationale Zangschool te 's Gravenhage vierde den 18 in de met groen getooide zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, haar25jarig bestaan. Nadat het orkest der Vereenigde Toonkun stenaren uit Amsterdam v. Webers jubel ouverture had doen hooren werd eene feestcantate vau den heer Marinus directeur der Zangschool, uitgevoerd. Euterpe begroette vervolgens in feestgewaad de zangersschaar met het allegorische feestkoor van Heinze. De burge meester hield daarop eene toespraak en hechtte, namens het gemeentebestuur, een zilveren gedenkpenning aan boschdat den zuidelijken zoom van het moeras be grensde. De soldaten hadden alle overtollige wapen stukkendie door hun klank de opmerkzaamheid des vijands wekken en bovendien de strijders in hunne bewegingen hinderen konden afgelegd. Slechts een ijzeren helm beschutte hun het hoofd; in den gordel droeg ieder een zware zadelpistooi en een zwaard aan de zijde. Na een lange vermoeiende marsch door kreupelhout en struikgewashield de aanvoerder halt. De plek was bereiktwaar het pad door het moeras een aan vang nam. Ginds aan de overzijde dier sombere zwartemet biezen en riet begroeide vlakte lag de vijandelijke schans. De jonge aanvoerder liet nog eens onderzoekend zijne blikken wijden over de schaar moedige mannen die hem waren gevolgd. Hij wistdat geen van hen zou terugkeeren indien de vijand hen ontdekte voor dat zij den wal bereikt en weder vasten grond on der de voeten hadden. Aan terugkeeren was geen denken. Werd hun aanval afgeslagen, dan moest, hetgeen niet onder het vuur der verdedigers viel verstikken in het zwarte slijk van het moeras. „Sergeant Pitt," riep hij met gedempte stem. „Present was het antwoord. Te gelijkertijd dook de forsehe gestalte van den smid uit de duisternis op. „Gij zijt de eerste na mij. De overigen volgen ieder in d9 voetstappen van hun voorman. En nu kameradenGod zij met onsHij verleene ons de zege en Hij neme indien wij vallen moeten onze zielen in genade op." Hij nam den helm van het hoofd liet zich op een knie neder, de ruwe soldaten rondom hem deden hetzefde en spraken een kortzwijgend gebed uit. „Op mannen zeide Hartwood opstaande „Werpt de scheden uwer zwaarden weg zij zijn ons maar tot lastieder volge nauwkeurig zijn voorman een misstap kan u in het peillooze moeras doen zinken Geen geluid mag over uwe lippen komen voordat ik de oorlogskreet aanhef. Yolgt mijbroeders

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1