ir1- S,,M IT'' öTeiegraftsicli« ttertvhtea. &tab0~l$cric{it£n. Qeuvs- su Mlarfsibevicfoiscti f/< 18% langstelling gaande. Eene grootegoed uitgevoerde steendrukplaat een „Huwelijks-aanzoek" voorstellende, moet strekken om de inteekening aan te moedigen voor het boekwerk, dat, beantwoorden de volgende afleveringen aan de eerste dergelijk kunstmiddel niet noodig beeft om zijnen weg te vinden. Maastricht 23 Nov. De Maas wast onrustbarend. Men vreest voor overstrooming. Londen 23 Nov. De correspondent van de Stan dard te Cairo meldt dat de egyptische regeering ern stig de vraag overweegtom de rente der egyptiscbe staatsschuld te verminderen. 's Gravjenhage 23 November. De gemeenteraad alhier heeft heden tot gemeente-ontvanger benoemd den heer jhr. mr. C. H. Beelaerts van Blokland hoofd commies chef der gemeente-secretariemet 26 van de 32 uitgebrachte stemmen. Tweede Kamer. De conclusie voor het expertise rapport is aangenomen na de verzekering van den mi nister, dat by als de bestaande bepalingen belemme rend werken wijziging zou provoceeren. Bij voortzet ting van het debat over de indische begrootiug verklaarde de minister, dat wijziging der voorw arden van benoem baarheid der indische ambtenaren in overweging i3 dat voor vrijheid der kerkgenootschappen in Indie de tijd nog niet is aangebroken en hij, waar het staatsbelang het gedoogtvrijheid van alle belijdenissen voorstaat. De subsidie van I%ton voorde internationale koloniale tentoonstelling te Amsterdam is aangenomen met 67 tegen 7 stemmen. Het hoofdstuk uitgaven in Neder land werd aangenomen met 56 tegen 19 stemmen, even als de andere hoofdstukken der indische begrooting. Op de werf „het Hondsbosch," van den heer G. Bosman is "den 20 de kiel gelegd van een stalen schroefstoomboot die den naam zal voeren van „Graaf "Willem." Den 22 trad in de afdeeling Alkmaar van den Ned. Protestantenbond de heer K. T. Ternooy Apel, pred. te Amsterdam voor een talrijk gehoor, als spre ker op. Met het oog op het aanstaand Kerstfeest stelde hij de vraag „Kunnen wij voorstanders der moderne richting nog Kerstmis vieren F" Om hierop het ant woord te geven zocht hij langs historischen weg de beteekenis van den naam „christen," waardoor het buiten allen twijfel werd gesteld dat (niet iederdie allerlei dogmata gelooft) maar wie God en den naaste lief heeftwie vroom en goed wil zijn recht heeft op den christennaam- Aanmatiging, zonder meer, is het, wanneer de aanhangers van zekere kerkelijke partij zich zeif, met uitsluiting van alle anderen, christenen achten. „Christenen" dus mogen ook de modernen zich nog beeten geestverwanten van Jezus. Hoe dan ware het mogelijk, dat het Kerstfeest hen koud liet! Na de pauze onthaalde spr., naar aanleiding eener ont moeting welke hij onlangs had zijn auditorium op een pleidooi voor het goed recht der ideaalvorming. Van den aanvang tot het einde werd de heer Ternooy Apel met onverdeelde belangstelling gevolgd, en alten stemden in met den wensch des voorzitters dat ZEw. nog vaak in deze afdeeling mocht optreden. In de avondzitting van den Raad van den 22 welke door alle leden werd bijgewoondis na eene langdurige bespreking waarop later terug zal worden gekomen het beginsel om met 1 Januari 1883 eene plaatselijke directe belasting naar het inkomen te heffen vol gens de door burgemeester en wethouders ingediende verorde ning verworpen met 7 tegen 8 stemmen. De heeren H. J. BruinvisConijn Preijer T. L. Koorn J. C. Koorn Bosman Stoel en Kraakman stemden tegen. Daarna werd met algemeene stemmen besloten de tegen woordige verordening onveranderd op nieuw ter goed keuring in te zenden en eene commissie van 5 leden te benoemen, om te overwegen welke veranderingen of verbeteringen in die verordening gebracht zouden kun nen worden. Tot leden dier commissie werden vervol gens benoemd de heeren Kraakman en Preijer met 10, de heer J. C. Koorn met 9 en de heeren Bosman en H. J. Bruinvis met 8 stemmen. Verder waren uitgebracht op de heeren Stoel 7, Conijn 6, T. L. Koorn 4, Vonk en mr. A. P. de Lange 3, Verhoeff, Bruinvis de Lange en C. W. Bruinvis 1 stem. Op voorstel van burge meester en wethouders werd de toelage aan het hoofd der burgerschool voor schoonhouden en verwarmeu verhoogd met f 25.op grond dat tegenwoordig een lokaal meer dan vroeger verwarmd moet worden. GEMEENTERAAD. No. 15. Zitting van Woensdag 22 November 1882. Tegenwoordig aanvankelijk 13 later 15 leden. Voorzitter de Burgemeester A. Maelaine Pont. De Voorzitter opent de vergadering, waarna 1. de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 2. Deelt de Voorzitter mede, dat I. in het openbaar verkocht is a. op 26 Oct. voor afbraak de door de gemeente aangekochte houtloods achter de 2e tussckenschool voor f 186, Iop 7 Nov. eenig straatpuin en eenige buiten dienst gestelde roerende goederen voor f 685,25; c. op 16 Nov. eenige hoornen en het houtgewas in het in den aanstaanden winter af te graven plantsoen en een paar bij de laatste stormen omgewaaide boomen en eenige afgewaaide takken voor t 311,20; II. op 18 Nov. de sluis aan de Zes Wielen in het openbaar verpacht is voor zes jaren, van 1 Mei 1883 tot 30 April 1889, aan Jacob Ruiter voor f 1425,per jaar; III. op gisteren in het openbaar aanbesteed is de levering van boomen en gewassen op de dienst 1883 benoodigd aan W. K. Schubert, boomkweeker te Naarden, voor 518,75, f 91,25 beneden de raming. Voor kennisgeving aangenomen. Zijn medegedeeld de sedert de vorige vergadering ingekomen stukken. Brieven van Gedeputeerde Staten ten geleide van 3. de goedgekeurde verordening op de heffing en invordering eener hondenbelasting. 4. het goedgekeurde raadsbesluit tot aankoop van boven genoemde houtloods met den grond, waarop die loods stond 5. het goedgekeurde raadsbesluit tot voldoening van de on der No. 4 vermelde uitgaaf uit de onvoorziene uitgaven op de gemeente-begrooting voor 1882. 6. het goedgekeurde raadsbesluit tot openbaren verkoop van een stukje grond aan den Omval, niet beneden t 1000,—. 7. Brief, houdende mededeel ing, dat het voorschot, krachtens art. 45 der onderwijswet, nader bepaald is op 20990,57 over 1882 te betalen nadat de wetgevende macht de daartoe be- noodigde gelden zal hebben toegestaan. Nos 3 tot en met 7 voor kennisgeving aangenomen. 8. Rapport der kamer van koophandel omtrent de vraag, of een zeker liggeld behoort geheven te worden van de vaar tuigen, die in het Verdronkenoord liggen en gebezigd worden voor winkelnering in aardappelen en andere artikelen zelfs bij het licht van het daartegenover gelegen winkelhuis. Toen de kamer in alle opzichten hare instemming betuigde met het den 14 Mei 1861 genomen raadsbesluit tot afschaffing van het toen geheven kaai-, haven- en liggeld, achtte zij met den toenmaligen raad de belemmering, aan handel en verkeer veroorzaakt, een overwegend motief voor de afschaffing daarvan. Sedert werd door de ondervinding geleerddat de aanvoer in vaartuigen van de eerste levensbehoeften zooals aardappelenturfcokes enz. eene heilzame concurrentie levendig heett gehouden, vooral ten belange van den arbeidenden stand, die daarmede het meest gebaat is. Nu weder eene belasting onder den naam van lig geld in te voeren, zou onwillekeurig de veelvuldige klachten hernieuwenwaartoe de vorige belasting aanleiding gaf. Het komt haar daarom voordat het wenschelyk isom terwijl toch het liggen aan de Kanaalkade door de gemeente niet belemmerd kan wordende ligplaats van schepen, waar uit verkocht wordt, te beperken tot de Turfmarkt voor de turf schepen en tot de Oude Vest en het Verdronkenoord tusschen de Willemsbrug en die aan de St. Annastraat voor alle andere schepen. Overeenkomstig het in de vorige vergadering genomen besluit gesteld in handen der vaste commissie van financiën om bericht en raad. 9. Brief, waarbij in voldoening aan de uitnoodiging, bij de behandeling der gemeente-begrooting voor 1883 gedaan, een door den gemeente-architect ontworpen plan tot demping der Kooltuin wordt aangeboden, vergezeld van eene begrooting van kosten, in eindcijfer 11025,bedragende: aan den raad wordt overgelaten, of enzooja, wanneer tot die demping zal worden overgegaan. 10. Brief, waarbij in voldoening aan de bij de behandeling der gemeente-begrooting voor 1883 gedane uitnoodiging eene door den gemeente-architect opgemaakte begrooting van kosten van het uitdiepen der Hoornsche vaart van den Huigendijk tot het Groot Noordhollandsch Kanaal wordt aangeboden, in eind cijfer 2844,bedragende. Betreffende het gedeelte tusschen de Zes Wielen en de Halvemaansbrug zal later overgelegd worden het van het gemeentebestuur van Oudorp te ontvangen antwoord op de vraag, in den toen besproken geest te doen. Nos. 9 en 10 gesteld in handen der commissie van bijstand voor de gemeentewerken en eigendommen. 11. Brief van de commissie van toezicht op het museum, daarbij voordragende de heeren dr. J. J. de Gelder en mr. E. H. G. van der Hoeven in plaats van het met 31 December a.s. periodiek aftredende, herkiesbare lid dr. J. J. de Gelder. Ter lezing gelegd. 12. Brief van den directeur der gemeente-reiniging, houdende dankbetuiging voor de gunstige onderscheidinghem ten deel gevallen bij raadsbesluit van 25 October, hopende door zijn ge drag en ijver dat vertrouwen waardig te blijven. Voor kennisgeving aangenomen. 13. Verzoek van 22 onderwijzers en onderwijzeressen te Alk maar en omstreken, om hen in staat te stellen de noodige leiding bij hunne studie te verkrijgen door te bevorderen het tot stand brengen van een cursuswelke dat doel beoogt en geschoeid op de leest, als door den schoolopziener in dit district werd ontworpen. Burg. en Weth. gemachtigd om zich tot den Minister van Binnenl, Zaken te wenden met het verzoekvan rijkswege hierin te voorzien. 14. Verzoek van de waagmeesters om eene toelage op hun tractement over 1882 en verhooging van dat tractement, daar de waagmeesters vóór 1848 ten minste 600 per jaar en bij een voordeelig jaar zelfs ruim 700 genoten en hunne werk zaamheden sinds dien tijd door de Maandagsche markt zeer vermeerderd zijn. Gesteld in handen der vaste commissie van financien om bericht en raad. 15. Verzoek van E. H. Ringers om vergunning tot afschei ding van zijnen grond op den hoek van de Lindegracht en de Clarissebuurt van den gemeentegrond door een ijzeren hek, gelijk aan dat voor de daarnaast gelegen huizen. Gesteld in handen van Burg. en Weth. om bericht en raad. 16. Verzoek van J. de Jong, ontslagen stads-arbeider te Alk maar om een wekelijkschen onderstand of eene gratificatie in eens uit de gemeentekas. Ges'eld in handen van Burg. en Weth. ter beschikking met 13 tegen 1 stem van den heer Kraakman, die niet deelde den grond, door den Voorzitter voor dit voorstel aangevoerd, dat hij een arbeider was, vroeger door den gemeente-architect en later door den directeur der gemeente-reiniging in dienst genomen en ontslagen, die zich tot Burg. en Weth. en niet tot den Raad had moeten wenden, daar dit eene zaak was, die geheel tot hunne bevoegdheid behoorde. 17. Wordt gelezen het volgende door het lid, den heer Kraakman ingediende voorstel Alkmaar, 22 November 1882. In de vergadering van dezen gemeenteraad dd. 25 October jl., werd besloten, de geheimhouding op te heffen, welke was opgelegd omtrent het den 17 October bevorens in de vergade ring met gesloten deuren genomen besluit. Er behoort geen twijfel te bestaan of de beraadslaging, die aan dat besluit voorafging, ook geheim moet gehouden worden of niet; het eene raadslid moet zich niet geregtigd kunnen achten om mede te deelen, wat een ander meent te moeten verzwijgen. Nu de namen van hen, die voor of tegen gemeld besluit stem den, bekend zijn, nu aan drie onderwijzeressen der meisjesschool alhier het eervol ontslag, dat zij vroegen, is verleend, komt het den ondergeteekende voor, dat er geen reden meer bestaat, om geheim te houden de beraadslagingen, die tot het besluit geleid hebben, en verder hetgeen daarann is voorafgegaan in de besloten vergaderingen van den 31™ Mei en den 3™ Julij jl., waarin zijn behandeld het voorstel van den heer Schoolopziener betreffende het personeel en de inrigting derzelfde school, met het daarop door eene raadscommissie uitgebragte rapport. De ondergeteekende heeft derhalve de eer voor te stellen, dat deze Raad, zoo oirbaar achtende ter vergadering van heden besluite 1. Op te heffen de geheimhouding van hetgeen in de gemelde vergaderingen met gesloten deuren van 31 Mei, 3 Julij en 17 October jl. is voorgevallen omtrent het personeel en de inrigting der openbare school voor meisjes. 2. De notulen dier vergaderingen op te doen nemen in de gedrukte notulen. J. P. Kraakman. Met 12 tegen 2 stemmen van de heeren Stoel en Preijer wordt besloten, dit voorstel in overweging te nemen. Daarna wordt het voor de leden ter lezing gelegd. 18. Rapport der commissie van financiën op het verzoek van a. het hoofd der school voor onvermogenden en het hoofd der le tusscbenschool om verhooging Van jaarwedde en wel tot het bedrag, aan het hoofd der 2e tusscheDschool toe gekend b. den onderwijzer aan de le tusschenschool P. C. Bakker, om verhooging zijner jaarwedde in verband met de hoogere jaar wedde, aan 2 onderwijzers der burgerschool en aan een ouder wijzer der 2e tusschenschool toegekend c. den onderwijzer aan de school voor onvermogenden W. Schut, om hem te benoemen tot len onderwijzer aan die school, on der toekenning van de daaraan verbonden belooning. De commissie geeft als haar gevoelen te kennen ten aanzien van de onder letter a genoemde verzoeken dat de billijkheid medebrengt, om de bezoldiging van de hoofden dier scholendie reeds sedert verscheidene jaren die betrekking bekleedengelijk te stellen met de bezoldiging, aan het hoofd der 2e tusschenschool toegekend ten aanzien van dat onder letter b genoemd, dat het toekennen eener belooning van 1200,— en van f 1000,— aan onder wijzers aan de burgerschool geschiedde om zeer bizondere redenenwelke redenen voor dezen verzoeker niet bestaan dat de onderwijzer aan de 2e tusschenschool, die in het ge not is eener jaarwedde van f 900,of f 100,meer dan de verzoekerbezit hoofdacte volgens de nieuwe wet op het lager onderwijs, terwijl verzoeker in het bezit dier aete i3 volgens de wet van 1857; dat bovendien bij het vaststellen dier jaarwedde op 900,— ook gegolden heeft het belang, dat er bestond om zeker te zijn, dat bij de opening der school een onderwijzer, in het bezit der hoofdacte, aanwezig was; dat er dus geen enkele reden bestaatom aan dit verzoek te voldoen ten aanzien van dat onder letter c genoemddatzooals de plaatselijke commissie van toezicht te recht opmerkt, de betrek king van 1™ onderwijzer sedert 1 November 1880toen de nieuwe wet op het lager onderwijs in werking tradniet meer bestaat; dat bovendien eene jaarwedde van 7 775,allezins voldoende kan worden geacht voor een onderwijzerdie in het bezit is der acte van den tweeden rang en aan eene gunstige wetsbepaling te danken heeftdat hij als onderwijzer in het bezit van hoofdacte kan optreden. De commissie stelt dus op grond van die beschouwingen voor: 1°. de jaarwedde van het hoofd der school voor onvermogenden en van het hoofd der 2e tusschenschool met ingang van 1 Januari 1883 te verhoogen, behoudens goedkeuring van Gedep. Staten, tot t 1200,— 2°. afwijzend te beschikken op het verzoek van den onderwijzer P. C. Bakker en op dat van den onderwijzer W. Schut. Met algemeene stemmen wordt aangenomen de voorgestelde tractementsverhooging van de hoofden der scholen en afwijzend beschikt op het verzoek van W. Schut. Ten aanzien van den onderwijzer P. C. Bakker wordt door den heer Stoel voorgesteld hem eene verhooging van jaarwedde van t 50,te geven, welk voorstel aangenomen wordt met 8 tegen 6 stemmen van de heeren Conijn, Yerhoeff, J. C. Koorn, Bosman, Kraakman en den Voorzitter. Van Burg. en Weth. 19. Rapport op het verzoek van G. Zeeman Dz., bouwkun dige, om vergunning tot het leggen van een werkas uit zijn fabriek aan de Geest No. 6 onder den grond door de brand- steeg tot in de werkplaats achter zijn perceel aldaar No. 8 tot het in beweging brengen eener cirkelzaag. Het voorstel strekt om de vergunning tot wederopzegging toe onder de gewone voorwaarden te verleenen. Aangenomen. Vervolg en slot in een volgend nummer. AMSTERDAM. pCt. A e der land, Cert. N. W. Schold2\ Dito, dito8 Dito, dit 4 Dito, Obligatiën dito 18784 OostenrijkÜbl. ia pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jau.-Jali 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 RuslandOb.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 öC 20-100 Jan.-Juli5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Jnni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening JL 100 Dito 1875 gecons. JL 50-100 Apr.-Oct. 4£ Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 JL 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/71, 75P.200-4800 lj Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 j TurkijeO.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 6 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 MexicoObligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 VenezuelaObligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 l)ito, dito gestemp. Oblig.f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 1 ltalieZnid-Ital. Spoorweg Obl8 PolenWars.-Weenen Aandeel RuslandGr. Sp.-Maat3ch. Aand5 22 Nov. «6 80 102%, 1Ö2"/,, 64% 63', 64% 64% 75% 93»/.. 93«/8 87% 51%. 51»/, 82u% 74% 65%, 27 43 25 93/4 66?/, 22% 112 22?/, 34 68% Dito, Hypoth. Obligation3 Dito, Baltische Spoorw. Aand8 Dito, Dito, Dito, Jelez-Griasi Oblig5 5 Jelez-Orel dito Morschansk-Syaran Aand5 Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canad -South Cert. v. Aandeel Dito, ChR, Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Louis San Er. Aand. le Pref. dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 10003 j Dito, dito dito f 1003 HongarijeTheiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 Dito, Dito, 51% 5%, 6 U8% 61%. 48?/, 82 87% 63 80 86"/.. 61»/, 55 %6 33?|, 64% 152'/, 143 92 50% 95% 53'/, 34», 106 54 106 112 91'/, 100", 110% 146'/, 105% 124% H9'/„ 12% 23 Nov. 66% 102% 102% 64% 64% 64 84% 96% 75 93 93% 87% 51'/, 51%. 83'/,, 82% 74'/, 65'/, 42'/, ~9% 11'/. 67% 22'/, 10'/, 14 10%. 36'/, 22 34'/. 68'/, 51'/, 52'/, 117'/, 60'/, 49»/, 88% 62 >/4 867, 61' - 55»/, 35 145'/, 52'/, 96'/, 55'/, 357, 557, 111% 917, HO'/, 1467, 124'/4 119'/, 12'/,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3