Buitenlanb. - öinnctïlaïïitSL zoek soms allen luister en grootheid maar zoo is het niet met de verdediging van Antwerpen's citadel in 1832; die verdediging kan den toets van het strengste onderzoek doorstaan zonder op te houden een voor ons roemrijk wapenfeit te rijn. Nederland doe recht aan uwe zonen buig u met eerbied voor den man die met den gedenkpenning der Antwerpsche citadel is versierd want dat eenvoudige blauwe lint heeft veel hooger waarde dan de schitterendste ridderkruisen door vorstengunst uitgedeeld." DUITSCHLAND. De Bondsraad besloot den staat van beleg voor Berlijn voor één jaar te verlengen. ENGELAND. William Brooksbaw, de schrijver van een dreigbrief aan den prins van Wales, is daarvoor tot 10 jaren dwangarbeid veroordeeld. Lagerhuis. Na eene beraadslaging gedurende 3 dagen werd in den avond van den 22 met 161 tegen 19 stemmen het negende artikel van het reglement van orde aangenomen nadat de regeering toegestemd had in voorstellen tot verzachting van enkele bepalingen. FRANKRIJK. De begrootingscommissie verdaagde de lezing van haar verslagomdat haar verslaggever Sadi-Carnot de juistheid der cijfers van de begrooting voor openbare werken bestreed en de minister volhield, dat de voor spoorwegen van openbaar nut uitgetrokken sommen overdreven waren. De commissie besloot aan den minister de voor de beoordeeling der cijfers benoo- digde stukken aan te vragen. Kamer. Den 23 werd de begrooting van binnen- landsche zaken aangenomen. Met 383 tegen 88 stem men werd een nader crediet van 220,000 voor de slachtofiers van de staatsgreep van 2 December 1851 goedgekeurd alsmede met algemeene stemmen de rege ling der oorlogs-schadeloosstelling met Amerika. GRIEKENLAND. In de Kamer zullen drie inter pellation gehouden worden, te weten een over de turksche grensregeling een over de onderhandelingen omtrent een handelsverdrag met Frankrijk en een over bet geldgebrek in verband met het nieuwe muntstelsel. Het ministerie Tricoupis zal het hard te verantwoorden krijgen. ITALIË. De Kamer der Afgevaardigden is den 22 door den Koning geopend met eene troonrede, waarin hij de vertegenwoordigers des lands welkom heet en zich ver der aldus uitlaat: „De vertegenwoordiging is versterkt door de uitbreiding van het stemrechteen maatregel, waardoor de wensch van Koning Victor Emanuel ver vuld werd. Uit den afloop blijkt dat het italiaansche volk rijp is voor de vrijheid. Ons wordt daardoor de plicht opgelegd om de vredelievende overwinningen waarin onze ware grootheid gelegen istot een goed einde te brengen." De vorige wetgevingen die de financiën regelden de belastingen verlichtten, de wanorde in de het munt wezen verhielpen, de economische krachten ontwikkelden en de weerbaarheid des lands versterkten, worden ver volgens geprezen. In de aandacht der wetgeving worden aanbevolen de ontwerpen betreffende den toestand van nijverheid en landbouw de scheepvaartde spoorwegen en de openbare veiligheid. Toegezegd worden krachtige bescherming van de openbare rust en ougeschonden handhaving van de nationale instellingen. De betrekkingen met de buitenlandsche mogendheden zyn vriendschappelijk en hartelijk. Van alle kanten worden betuigingen van sympathie en welwillendheid ontvangenzij worden beantwoord met een nauwlettende inachtneming van de verdragen en met het volgen van eene eerlijke, oprechte staatkunde, welke zich de hand having van den vrede en het vereenzelvigen van de landsbelangen met de algemeene belangen van Europa ten doel stelt. Het huwelijk van den hertog van Genua met een spruit uit een doorluchtigoud duitsch stamhuis zal een len bijna zonder tegenweer bij geheeie rijen onder de slagen der vijanden. Een zwaardslag van Hartwood die den dapperen Montrose neervelde, maakte de verwarring volkomen. Het laatste overblijfsel van orde en samenwerking ging verlorenschreeuwend vluchtend de wapenen weg werpende elkander omverloopende en om genade smekende drong de bezetting naar den poort van de schans. Het was een woeste slachting en bij hoopen werden de koningsgezinden neergehouwen. Trevelyan was in het gewoel van den nachtelijken strijd medegesleept. Half waanzinnig van angst werd hij in het gedrang van vluchtenden nu eens hier dan daarheen geduwd. Den degen had hij reeds wegge worpen maar nog droeg hij zonder het te weten den gepluimden hoed des vaandrigs en den bandelier, dien Clarendon hem had omgehangen. Met de ande ren drong hij naar de valbrug er slechts op bedacht, om zijn leven te redden. Daar struikelde hij over een lijk en viel. Hij voeldehoe een vuist hem in zijn hals pakte en hem oprichtte. Een wilde kreet van doodelijke angst ontsnapte zijne lippen. „Genade genade Spaar mij „Geef u overklonk eene stem in zijn oor, en Trevelyan keek in Pitt's vergramd gelaat. „Pittred mij krijschte de jonge koopman. „Halage zielverkooperbrulde de smid. „Ga naar Beëlzebub je heer en meester." En hij stiet zyn breed zwaard den ongelukkige door het hart. Nauwelijks een kwartier had het ontzettende moorden geduurdslechts weinige Puriteinen waren gevallen rondom bedekten de lijken der aanhangers des Konings den grond. Toen eindigde de strijd bijna plotseling en de overwinnaars verzamelden zich om hun jongen aanvoerderdie gewond en uitgeput op zijn bloedig zwaard steunde. nieuwe waarborg zijn voor de vriendschap der beide volken. Verder wordt herinnerd aan den aanvang van Italie's wedergeboorte en de thans overwonnen bezwaren. Ten slotte wordt gezegd „Het lot van Italië rust in uwe handen geen vreemde macht belemmert de volle vrij heid uwer handelingen. Rustig kunt gij de groote burgerlijke en maatschappelijke vraagstukken beschou wen en oplossen en daardoor aan den alouden roem van Italië den vredelievenden zin van het nieuwe Italië toevoegen. Met levendige toejuichingen werd deze rede begroet. De heer Farini is tot voorzitter benoemd. De benoeming van den heer Tecchio tot voorzitter van den Senaat is bij Koninklijk besluit bekrachtigd. OOSTENRIJK HONGARIJE. De NeueFreie Presse, een blad dat niet russisch gezind iskomt in een hoofdartikel op tegen de naar hare meening misdadige lichtzinnigheidwaarmede sommige oostenrijksch-hon- gaarsche bladen in den laatsten tijd het denkbeeld van een oorlog met Rusland behandelen. Oorlog is eene vreeselijke ramp en schijnt aan de were'd schrikwek kender dan ooit. De volkeren willen vrede en zoowel de vorsten als de staatslieden leggen bij elke gelegen heid hunne vreedzame bedoelingen aan den dag. Een oorlog met Rusland zou voor Oostenrijk een spel met een hoogea inzetzonder hoop op winst zijn. De overwinning zou niets schenken en de pen weigert de gevolgen eener nederlaag te schetsen. Moeten dus niet alle krachten ingespannen worden ter vermijding van een oorlog met Rusland RUSLAND. Den 20 werd Petersburg vereerd met een bezoek van den Keizer en de Keizerin. In open sleden reden zij naar het Aritschkolï paleis en naar de Michaëlmanège, waar de kerkparade van het Moskouer garde regiment plaats had. Langs den geheelen weg werden zij door de volksmenigte hartelijk begroet. Men zegt, dat onder de studenten der hoogeschool te Peters burg gisting bestaat en dat de studenten van de hooga- scboof te Warschau en Charkoff zich tegen de overheid verzet hebben. Het gebouw der hoogeschool te St. Petersburg werd den 22 door de politie bezethet gerucht liepdat onder dat gebouw een mijn ontdekt was. ZWITSERLAND. De kantonnale raad van Zurich besloot dezer dagen met 128 tegen 41 st. de gedwon gen inënting te behouden. EGYPTE. Het rapport van Borelli-bey, waarin de getuigenissen die Arabi en de overige hoofden der militaire partij rechtstreeks schuldig verklaren aan de moorden en den brand van Alexandrië zijn zamenge- trokken, is in den ochtend van den 21 aan den Onder- Koning voorgelegd en door hem goedgekeurd, liet zou des middags aan den engelschen gezant gezonden worden. Men gelooft, dat de egyptische regeering bereid is de engelsche regeering te laten beslissen, of die getuigenissen de terechtstelling der beschuldigden rechtvaardigen. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Den 23 zijn aangenomen de hoofdstukken der indi- sche begrooting, uitgaven in Nederland f 24,381,491 met 56 tegen 19 middelen in Nederland met 67 tegen 8 en middelen in Indie met 67 tegen 9 stemmen. Den 24 zijn de beraadslagingen aangevangen over het wetsontwerp tot verlegging van den Maasmond door heropening van het Oude Maasje in verband met eene geheeie scheiding tusschen het Maas- en Waalwater. De leden uit Limburg en het oosten van Noordbrabant toonden zich ingenomen met het wetsontwerp dat ge noemde landstreken van het water belooft te bevrijden, die uit het westen van Noordbrabant en Gelderland vreesden, dat voor deze streken de toestand veel ongun stiger zou worden. Het onbeslist laten wat met de overlaten zal geschieden vond mede bezwaar. „Richt de kanonnen op de stad beval hij „de vijand mocht eens beproeven het werk terug te winnen." In korten tijd was het bevel uitgevoerd. Het geschut, bestemd om den toegang tot de vesting te verdedigen, richtte nu zijne metalen monden op de stad zelf en met brandende lonten stonden de kanonniers er naast. Tromgeroffel en trompetsignalen klonken van de zijde der stadmaar een uitval werd niet beproefd. In de veroverde schans was het stil geworden men hoorde slechts het gerochel der stervenden en vermoeid van den strijd legerden de overwinnaars op het met bloed bedekte slagveld. Weldra begon een oud krij ger vol geestdrift den negenden psalm van David aan te heffen alle vielen in en juichend steeg de zegezang der godsstrijders op tot den hemelwaaraan het sche merend licht reeds den naderenden morgen verkondigde. Vóór zijn legerplaats, op eene kleine heuvel, stond Cromwell met zijn staf. Zwijgend trachtte men de duisternis met de oogen te doorboren en luisterde men naar de verwarde onsamenhangende klanken, die door den wind werden overgebracht. Langzamerhand begon de morgen te schemeren het verwijderde geraas ver stomde en angstig vroeg een ieder zich af: „Hebben de onzen gezegevierd, of zijn zij verstikt in het moeras? Daar vertoonde zich een roode streep in het oosten en de eerste vurige zonnestraal bliksemde over het veld. Cromwell richtte zich hoog in het zadel op en ont blootte het hoofd. „Prijst den Heer der legerscharen het werk is ge lukt. Bristol is ons 1" Op den wal der schans wapperde trotsch het roode kruis op een wit veld de vaan der Puriteinen. Wordt vervolgd. Het „loffelijk Osseweijersgilde" te Haarlem heeft den 18 daar zijn gewoon jaarlijbsch harstemaal gehou den, en toen besloten voor de internationale landbouw tentoonstelling te Amsterdam een prijs van 100 uit te loven voor den besten vetten osniet ouder dan 4 jarenonverschillig van welk ras en waar gemest. C. de Koning meesterknecht aan een molen te Schiedam die onlangs des nachts een man uit het wa ter redde heeft toen eene koude gevat ten gevolge waarvan hij deu 18 is overleden eene weduwe en 7 kinderen in hulpbehoevende omstandigheden achter latende. Den 20 is te Amsterdam ingeschreven voor 2726 schatkistpromessen van f 10000daarvan zijn aan de hoogste inschrijvers toegewezen 800 stuks waarvoor op 24 Nov. verschuldigd is/7,905,191,39i, uitkomende op een gemiddelden prijs van 9881,4 9 per promesse van f 10,000. Aan het ministerie van waterstaat is den 21 aan besteed het maken van verdedigingswerken van den linkeroever der doorgraving van den Hoek van Holland, voor de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. Minstes.inschrijver was de beer 0. v. d. Plas, te HaMinxveld ?^jor f 51,029. De Prov. Staten van Friesland hebben den 21beslo- ten eene andere riehting te geven aan de waterkeering van Ouweschouw naar den kunstweg van Joure naar Heerenveen (de oorspronkelijke richting was geraamd op f 294,000, de nieuwe f 363,000); en om het dijksbe- sfcuur der, Vijfdeelen zeedijken buitendijks volledig te vergoeden de kosten voor het afbreken en weder op bouwen tan het monument van Caspar de Robles, nabij Harlingen dat door het verhoogen en verzwaren van den dijk er onder is geraakt. Den 22 hebben de Staten aan het waterschap Zeven Grietenijen en Stad Sloten toegekend 50 p.c. subsidie voor de verhooging en ver zwaring van den zeedijk beoosten Lemmer naar een maximum van 198,369 en aan het Noorderleeg voor zeedijkswerken een van 50 p. m. naar een maximum van f 7561,66. De heer J. A. E. Geurs, pastoor te Spierdijk, die den 21 het 55jarig jubilé van zijn priesterschap vierde, werd op dien dag voor het altaar plotseling door eene beroerte getroffen en overleed onmiddelijk in de armen zijner vrienden. De landbouw- en handelsocieteit te Grave heeft den 21 besloten, de 2e Kamer bij adres te verzoeken, het wetsontwerp tot verlegging van den Maasmond dan alleen goed te keuren wanneer aan dit werk de dich ting der Heerenwaardensche overlaten gepaard wordt. Den 21 is, van wege Geestmerarnbacht, benoemd tot hoofdingeland van de Uitwaterende Sluizen in Kenne- merland en West-Friesland de heer W. Duyn, te Hens broek. De gemeente Laren beeft den 22 besloten, voor f 50000 deel te nemen in het kapitaal voor eeuen stoom tramweg DerenterLarenLochern Borculoo. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 22 bij de behandeling der voorgestelde wjjziging in de policie-verordening, met 23 tegen 2 stemmen verworpen een amendement van den heer Glinderman, strekkende om het vloeken op straffe van boete te verbieden. De heer v. Nierop verklaardedat de verordening niet be doelt menschelijke zonden tegen te gaan maar straat schenderij te weren. De Koning heeft den 22 een bezoek aan Soest- dijk gebracht. De gemeenteraad van Meppel heeft den 22 be sloten dat met 1 Januari een cursus zal worden ge opend voor de opleiding tot hoofdonderwijzer. Aan dezen cursus zijn verbonden al de leeraren der Rijks hoogere burgerschool en het hoofd eener openbare lagere school. Het leergeld is vastgesteld op f 25 's jaars. De gemeenteraad van 's Hertogenbosch heeft den 22 besloten de 16 jaarmarkten te vervangen door 24 paarden- en beestenmarkten, te houden den eersten en derden woensdag van elke maand. Zoowel de gemeen teraad als de afdeeling 's Hertogenbosch der Noord- brabantsche Maatschappij van Landbouw besloten dien dagbij adressen aan de 2e. Kamer te protesteeren tegen den inhoud van het adres van 23 leden der Prov. Staten. De Prov. Staten van Groningen hebben den 22 besloten eene haven aan te leggen voor het visschers- dorp Zoutkamp, dat door de afsluiting van het Reitdiep zijne haven heeft verloren. De gemeente zelf zal daartoe slechts 1000 bijdragen. De prins van Oranje heeft in den avond van den 23 eene bijeenkomst der loge „Het vrij geweten" te Breda bijgewoond. De zangvereeniging „Monnikendams Mannenkoor" te Monnikendam bood den 23, uit erkentelijkheid voor de krachtige medewerking van den gemeenteraad ter verbetering van den waterweg naar Schouw (waarvoor door Prov. Staten een subsidie is toegestaan), een con cert van Sonnemans kapel aan. De feestelijkheid begon met een fakkeltochtdie eindigde met het onder voll e muziek geleiden van de raadsleden van het stadshuis naar de Doelen. Daar hield de voorzitter van Man nenkoorde heer Mentinkberg, eene toespraak, welke door den burgemeester werd beantwoord. Vervolgens werd een concert gegeven, De gemeenteraad van Tilburg heeft zich den 23 naar het moederhuis der zusters van liefde begeven om, bij monde van den burgemeester, de inwoneressen geluk te wenschen met het öOjarig bestaan der con gregatie haar hulde en dank te brengen voor de vele verrichte liefdewerken en toezegging te doen van een geschenk dat eerstdaags zal worden aangeboden. Vele huizen waren ter gelegenheid der gedachtenisviering gevlagd. De gemeenteraad van Rotterdam heeft zich den 23 vereenigd met het plan van B. en Wtot het dem pen van een gedeelte water achter het beursstation het doortrekken van de Hoofdsteeg en het verbreeden van de Geldersche-kade en der brug aan het einde dier kade. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2