Boubée Cocx Bruynesteyn, Gebr. Figêe, GEREEDSCHAPPEN. m j7m. Milli iir ST. A ICO LA AS-C AM lli UAAIKACHINE. Gebr. KV7FEB, MANT E L M A G A Z IJ N. J. B. HOFHUIS, Dam, hoek Vijgendam, 15-17, EU CROS HANDEL Wij sa en Cognac. W. J. BLITZ, Tandarts, prachtige Fransche en Duitsche Surprises, Cartonnages, delicieuse Borstplaat, Kleefteratakers 9 Kaadmarkt Alkmaar. zeer 'Foordeelig- U. J. VONK, voorheen COST Kit en VAN LEEUWEN. Houtskolen, Bruinkolen-, Steenkolen- eiiHOUTSKOLEiN-BBlCLUETTES 52 MEI WEN DIJK 47, hoek Martelaarsgracht Amsterdam* van Artikelen in Cuivre Poli, Electro plated, Majolica, Saksisch Porcelein, Brons, Pluche en Lederwerk, Bloemen etc. DE BAZAR. Firma J. BR0NGERS Gz. WISSEL- en EFFECTENBANK. JOHANNES KRAMER C\, WINTEIt HANDSCHOEN EN Polsmnfjes Machinen-Fabriek, HAARLEM. Macliineriëii, voorheen «f. A. Wetten, in SteenkolenWewtjeskolen€ra$cokes en Srninkölen-Mrlqnettes merk Sm E%. ENGELSCHE en RUHRKOLEN, SMEEKOLEN, Clbnxrtenticn. Eene JONGE DAME, P. G., met akte van nuttige en fraaie handwerken zag zich gaarne geplaatst ter assistentie liefst in een druk gezin. Brieven franco, lett. V. V., bij de boekhandelaars HERMs. COSTER ZOON, te Alkmaar. opgericht in 1858, AilSTËW»All koapen en verkoopen Effecten Coupons Loten enz., tot den koers van den dag, sluiteu prolongatiën en geven onmiddelijk voorschot op Effecten. fsr-'J» Yoor het COUCERT der VER- EENIGDE TOONKUNSTENAREN op Trlfdas;, 1 Wee, e.k 's avonds 7 uur, in het locaal „Harmonie ligt de 8 ijst nog tot Zondag-avond S© H»v. bij den Heer SW1TZAR ter teekening. Daarna wordt de entrée gesteld op f 1,50 per persoon. Gelegenheid tot plaatsbespreking A 10 ets. per plaats zal bestaan Donderdag 30 Nov. e.k van 11—1 u. 's m., in ge meld locaal. BORDEAUX. Proeven en inlichtingen te verkrijgen bij den Ge- neraal-Agent voor Nederland en Koloniën. Adres: M. VAN DUSSEh DORP CGzn., te Gaardingen Utreehtschestraat 28, AMSTERDAM. voor HEEREN-JACHTVESTEN, in WOL, ZIJ DB, OTTERVEL en BE VERVEL, ZIJDEN €ACHENEZ, PARAPLUIES BoordenManchetten OverliemdenDassen enz. enz., in alle prijzen. Franco onder rembours. mmmsimmssasmsmawaaaamBsmmsmamssais^ zal lederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhieren iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ©I»e- ratiën en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. SI U A 'Si IJ fïEli van MACHINEKAMER-BEHOEFTEN, BANKETBAKKER, LANGESTBAAT, bericht bij deze, dat zijn étalage gereed is en voorzien van als: VANILLE, MARASQUIN, FRAMBOZEN etc., fijne Chocolade en Suiker-Artikelen en nog veel meer andere zaken. BOTEBSTKAAT 2«le lmis van «Ie LAAT, VOOR-HAKTDENT eene fraaie sorteering Gouden en Zilveren Heeren- en Dames-Remontoir- en Sleutel-Horologiënin fijne en ordinaire soorten, eene ruime keuze sierlijke Regulateurs, met gewicht of veerkracht naar verkiezing, diverse soorten van Morgenwekkers, Pendules in marmer, verguld en hout, Fantasie- en gewone Klokken, Barometers met en zonder uurwerk, in brons en ge.-neden in Wijzers en Glazen zoo volledig mogelijk gesorteerd. ReparatiSn worden met de meeste nauwkeurigheid ten spoedigste uitgevoerd Beveelt zich minzaam in de gunst zijner geachte stad- en landgenooten aan. Sclielvisclije naast de Ijzergieterij. Bestellingen worden ook bij den Heer W. F. Srl OEL aangenomen. EEN EVEN NUTTIG ALS PRACHTIG is voorzeker eene deugdelijke In de bekende Depots der SINGER MAATSCHAPPIJ vindt men de grootste keuze en de laagste prijzen. e n I g llepöt Ie Alkmaar: ■'«anrntfr IQ3, LAISTQESTIliLAT, 103. W«»rburgwal en Spuistraat, No. SS en 3© Kantoor en Pakhuis: Paardensteeg. Wintermantels in zwarte en gekleurde effen Stoffen, Satin Broché, Satin Damassé en effen Satin, voorhanden in Paletots Visites Jaquets, Rotondes, KindermantelsNajaarsmantels Regenmantels Ulsters. N.B. Onze modellen munten uit door goede coupe en z.jn in iedere grootte en prijs voorhanden. Japonstoffen met bijpassende garnecring. Avonddoeken, Ochtendjaponnen, Rokken in vilt, Flanel, Zanella en Satin, HandschoenenKousen enz. Zanella Parapluies a f 1,25, Gloria Parapluies (zijnde half zijde en half wol), uiterst deugdzaam met 1 jaar garantie f 5,00. BEVERS, BAAIEN, WITTE EN GEKLEURDE FLANELLEN. N H. RI6TER, LEO M DE FÖUW, Groote keuze Winterstoffen, St. Nicolaas-Etalage

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3