DE BAZAR. ST. II ST. NIGOL DE WITTE ROOS. Magazijn van TAPIJTEN en GORDIJNSTOFFEN. TABAKSFABRIEK Alianat voor Scherts en Lm Magazijn van 3Lampen en Galanterien* Firma J. BEöMG^SS G-z. Tabak en Sigaren- Aanbesteding Onvermogen. Reis- en Rijtuigdekens Voetzakken en Voetkussens, Haard- en Kolenbakkenkleedj es, Gekleurde Vachten, Tafelkleeden enz. #Y>®m bi m Altenlie s. v. p. Verdronkenoord aehter de Vischmarkt Kolen- eo Turfbakken. Han^- en Tafellampen. Salontafels* llnziek standaards. Toilettafels ete. Uit de hand te huur Merms. Coster fy Zoon Ra t af f 1 a, S DE LANGE P.Az. Boekhandel. - L. XC. van Bobben. |>.J. HOOG VORST, aan de Laat, Verdronkenoordachter (lc Vischmarkt. Harde Witte en ^Zuivere de Rookcnde Amerikaan Jaargang 1883. INKTPREPARATEN C. S. CLOECK 9 R. SS-EXTTEin. AP*. BOOMKWEEKERIJ, De ondergeteekende verzoekt beleefd de nog ioo- pende rekeningen verschuldigd aan de vroeger door hem gedreven BANKETRA K KERI J waarvan nota's zijn verzonden, vóór der» f3 Sleeeutber a.s. te voldoenzullende na dien tffd over het bedrag worden gedisponeerd. J. A. NETTEN. Alkmaar, Lsngestraat 76. Ondergeteekende is weder ruim voorzien van beste merken SMiAiBE* verpakt in 1/iO, 1/20 en 1/40 kistjes Onder aanbeveling achtend UEd l)w. Dienaar, A. IIöSSEUT. Voordam, C 12, Alkmaar. van het verhouwen van het Café Houtzicht, aan het Scharlo te Alkmaar, op Donderdag, den 30 Nov. 1882, des avonds ten 7 uur. Aanwijzing op Maandag, den 27 Nov, des namid dags ten 3 uur. aan het Scharlo. Nadere inlichtingen bij W. II. MATTHIJSEN, Bouwkundige. vijf stukken uitmuntend Vk BI BI j BB, bij en aan elkander gelegen in den Eilaudspolder, gemeente Graftten zuiden van de Ley kadaster sectie A No. 50, 51, 52, 53 en 54, te zamen groot 5 bun ders, 20 roe40 el Te bevrageu ten kantore van den te Alkmaar ge- vestigden Notaris GOUWE. 3500 Müogrtmi B*aardenhooi en 800 Tarwe-slukkem. Te bevragen bij A. OUT, te Schoorl. In den Boek- en Muziekhandel van te ALKSIAAH zijn ond. Scheurkalenders voorhanden: HUMORISTISCHE (Bom)0,75. GEILL. HUMORISTISCHE 1,25. HUM.-SATYRISCHE0,90. DICHTERLIJKE (Bom)0,75. LAURILLARD0,90. TER HAAR1,— TEN KATE0,90. DE GENESTET I TOUSSAINT j MULTATUL1 k 0,50. 0,70, f 0,90, 1,— DICKENS ALLERLEI CHRISTELIJKE (Kirberger) 0,60. NIEUWE CHRISTELIJKE (de Hoogh) 1, MANNAKORRELS (Warburg). 1, NEDERLANDSCHE a f 0,40 0,50, 0,60, 0,90, 1,— en 1,50. JACK DAMES1,50. ELEGANTE0,95. HOLLANDSCHE0.30 Verdronkenoord, D, No. 14, Alkmaar. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde clientèle bekend dat hti ter gelegenheid van het aanstaande St. Nicolaas feest van heden af verkrijgbaar heeft gesteld, KISTEN, inhoudende 6 11. St. Eslèphc ftïédoc, 3 Durant Chat. des 3 Sloulius, 3 ö*etï4 SSourgogne, 3 Cbaitipttgne voor de geringe som van f fS per kist a contant, met inbegrip van kist en tlesschen. Tevens is bij hem verkrijgbaar: volgens recept van de Heeren J. SCHEEPERS ZOON. Prijscouranten der Wijnen gratis te bekomen bij Bestellingen worden aangenomen bij den Heer Jb. EORTUIN, Kaasmarkt te Aikmaar. SLangcstrisatSS f ©5. Voorhanden eene groote collectie der nieuwste BOESAW HRKHIV waarvan op aanvrage gaarne ter inzage disponibel zijn, in HET LEEUWTJE Verdronkenoord ontvangen puike kwalHfit Caca# concentreerde Waterclioeolade, Poe der- ell B4oekgcs Chocolade, met en zonder a n 11e. Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan JACOB FERDINAND OORTGIJSEN, in leven pompenmaker en koppendraaier, gewoond heb bende te Alkmaar en aldaar den 15 November 1882 overleden, gelieven daarvan vóór den 10 December e.k. opgave of' betaling te doen ten kantóre van den te Alkmaar gevestigden Notaris GOUWE. beveelt zich even als vorige jaren, tegen St. Nicolaas bij zijne geachte stad- en landgenooten beleefdelijk aan zijnde ruim van alles voorzien. Een JONGMENSCH, Prot. Godsd., yL het boerenvak volkomen ver staande wenscht zich geplaatst te zien als BAAS- 841* CC SST. Groot loon is geen vereischte. Adres met franco brieven onder letter B, aan de Boekhan delaren BERM» OOSTER ZOON, te Alkmaar. Bij vonnis der Rechtbank te Alkmaar, is ALDERT HOUTKOOPER Az., landman te Oude Niedorp.den 16 November '82 in staat van kennelijk onvermogen verklaard met benoeming van den E A. Heer Mr. F. A. VAN LEEUWEN, lid van die Rechtbank, tot Rechter-Commissarisen den ondergeteekende tot Curator Mr. J. VERDAM, Alkmaar, 22 Nov. 1882. Advocaat en Procureur. r% LIJFRENTE, Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 Kovember 1830, No. 28. Hoofdkantoor: AMSTERDAM, HEEREMRACHT 378. Agenten te Alkmaar bij den Heer J. BURGER. Abbekerk H. ROL Hm- Opperdoes ROGGEVEEN De Maatschappij neemt geene verzekeringen aan heneden f 500,— verzekerd kapitaal. van de Slearine-KaarsenlabriekAPOLLO", te Schiedam Bekroond: te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers KOOLTUIN, C 3, van S. WIT. In bovengenoemd fabriek zijn verkrijgbaar alle onderstaande soorten 'B'sïljak en Sigaren, tegen concurreerende prijzen. Zuiver Tabakskort (geen stelen) 10 ct het pond. Lange KruRabak 20 ct. het pond. Bruine Maryland 40 n Blanke 50 n Heere-Baai 50 Extra blank Maryland 60 ct het pond. irdinaire Portorico 40 ct. het poj d. Portorico 60 nu n Portorico metVarinas van af 80 ct tot f 2,50 het pond. Schac 60 i 70 ct. Pruimtabak 45 50 Negrohead 4 en 6 ct. per stukje. Bij 5 pond 2| ct. lager. Verder alle soorten van Sigaren, verpakt in l/l01/20 1/40 kistjes, uitnemend geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. SLIJTERS FLINK RABAT Alkmaarbuiten de Heiloërpoort. Flinke keuze in Wrucht-, W outl- en Sïer- booinen heestersConiffeereu Bo xen etc. Aanleg van TUINEN en PARKEN volgens teekening. Catalogus op aanvrage verkrijgbaar. C. SIBITT C'z., Gediplomeerd Tuinbouwkundige. Heden verscheen Bevattende een groot aantal luimige, gee®- tige bijdrage van onze beste hedendaagscheau teurs o. a. van Gerard KellerA. Ising Justus van Maurik Jr., W. Gosler, Em. Hiel, E. Laurillard, C. L. Ltitkebühl, W. Otto, Pol de Mont, Ant. L. de Rop, Piet Vluchtig en anderen. Prijs 75 Gts. - Gebonden f l,o0. Verkrijgbaar bij de meeste Boekhandelaren en, tegen toezending van postwissel, bij de Uitgevers S. E. VAN NOOTEN ZOON, te Schoonhoven. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan voor het ontwerpen van bouwkundige ■ïlannen met of zonder dagelijkseh toezicht. 1 W. H. MATTHIJSEN, Nieuwesloot. IVederiandsche Scferijfinkt*/«- s ttrite Schrijf- en CopiëerinklSa- lote- en andere MnklSOOrtett onderscheiden zich door hare levendige kleur, groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten. Emmerik a. d. Rijn. H. VON GIMBORN.^ Stoomdrukkerij van Herm". Goster en Zoon te Alkmaar EN jJlTJJU/ .KUIT—i**F7"wlliy V i irys»jra»grrcsaMitaAineCTftiCTiCTgï.TraHCTii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 8