No. 143. Vier en tachtigste Jaargang. 18821 FEUILLETON. V R ÏJ I) A G I DECEMBER. ME SCHAT VAN IIKV MÏÏIVELSPOEL. Prijs der gewone Advertentiën #f£tciccl (Scbeeltc. iisuitcnlaub. SlooriS vitti advocnat ISernayg. ALKJIAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Diasdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers O 06. Van 1—5 regels f 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brenten ter algemeene kennis, dat. JAN MUYS, manufacturer, wonende te Burgerbrug, gemeente Zijpe, aan hen vergunning ge vraag 1 heeft voort te gaan met den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan het Waagplein No. waarin tot h den met vergunnins sterke drank in het klein verkocht wordt door BERTUS NAGELHOUT. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 28 Nov. 1882. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. NATIONALE MILITIE. Da verlofganger WILHELMUS KOOL wordt ver zocht zich ten spoedigste ter gemeente-secretarie aan te melden. BELGIE. Met 56 tegen 26 st. werd den 28 door de Kamer verworpen het wetsontwerp tot invoering der drukpersgedingen. De vraag des Voorzitters of de Kamer daarmede elk dergelijk ontwerp als verworpen beschouwdewerd bevestigend beantwoord. Den 28 werd door Léou Peltzer bij zijn verhoor ver klaard dat bij in America slechte zaken deed maar naar Europa ging, alleen op verlangen van zekeren Murraydie eene stoomvaartmaatschappij wilde op richten en hem tot directeur benoemen. Het telkens veranderen van zijn naam was iets kinderachtigs hij had in America voorgegeven naar Canada te gaan te Nieuw-York kreeg hij den koffer van een reiziger, waarop de letters H. V. stonden daarom nam hij den naam Henri Vaugban aan. Hij zag zijn broeder te Parijs om hem over Murray's zaken te spreken, kocht pistolen om eene schietbaan bij zijne woning in te richten en maakte zich sterk de zuiverheid zijner bedoelingen te bewijzen, toen lij den advocaat Bernays 's ochtends in plaats van 's avonds bij zich komen liet. Armand Peltzer sprak bij zijn verhoor met veel ge makkelijkheid en brutaliteit. Het was soms of hij den voorzitter ondervroeg, in plaats van de voorzitter bem. De meeste zijner verklaringen liepen over zijne ver houding tot de familie Bernays inzonderheid tot mevrouw Bernays. Hij ontkende ooit plan gehad, te hebben haar te huwen en beklaagde er zich over, dat Bernays zijn naam als een wapen tegen zijne vrouw gebruikte. Hij ontvouwde verder, hoe hij de justitie op een valsch spoor had trachten te brengen om Léon te redden. Hij herinnerde, hoe hij in April eene memo rie bij het parket ingediend en krachtig had b:'ge- dragen om de justitie in te lichten omtrent het te Parijs gebeurde. Hij wraakte alle getuigenissen van de ontslagen dienstboden. Voortdurend bezigde bij uit drukingen van dezen aard: wij mannen van eer; ik ben even geloofwaardig als een ander; ik ben geen struikroover enz. De voorzitter legde het getuigenis ran mevr. Bernays over, inhoudende dat zij van Armand verlangd had, dat hij op het hoofd zijner dochter zou zwerenden moor denaar van haren man niet te kennen. De beschuldigde zegt, zich uiets daarvan te herinneren ea in elk geval zulk een eed niet afgelegd te hebben. Het verhoor der rechters van instructie op den 29 maakte diepen indruk hoewel geene nieuwe feiten aan het licht kwamen. Zij wezen er op, dat het openbaar gerucht Armand aanwees als den minnaar van mevrouw Bernays en dat een bloedverwant van Bernays jegens hem verdenking koesterde. Verder werden lerschillende bizonderheden tijdens de verhooren medegedeeld één hunner, de heer Ketels verklaarde te gelooven dat Murray een valsche naam was. Baron Hardeneen vriend van Bernays hield eene warme lofrede op dien vertrouwden vriend. Zijn vrees was geweestdat hij bij echtscheiding zijn kind verliezen zou. De vader van Bernays was zeer aangedaan zijne getuigenis maakte grooten indruk. O. a. verklaarde hijdat na het verdwijnen van zijnen zoon mevrouw Bernays niets van zich had laten hooren. Getuige Auger, wisselagent te Antwerpen, vriend van Bernays, zette breedvoerig uiteen de steeds mislukte pogingen gedaan ter verkrij ging eener toenadering tussehen de eehtgenooten. Ber nays zou een duel met Armand niet gevreesd hebben. De verdedigers ondervroegen dezen getuige aanhoudend over liefdesbetrekkingen van Bernays met verschillende vrouwen. DUITSCHLAND. Minister von Puttkamer deelde den 28 in het Huis van Afgevaardigden eene hem door den Keizer toegezonden depeche der Keizerin uit Co- blenz mede. De Rijn was daar sedert den 27 des avonds nog 2 voet gestegen ten gevolge van eene wolkbreuk nabij Mainz. Het water drong toen van alle zijden in den tuin van het paleis de schipbrug was half weggeslagen. De oranjerie bij bet gebouw van den commandant stond onder waterhet e nde was niet te voorzien het verkeer werd hoe langer z >o meer gestremd. Hij voegde aan deze mededeeling nog toe, dat de toestand dus voorzeker ernstig was; na afloop der zit ting zou hij een gehoor bij den Keizer aanvragen om zijne bevelen te ontvangen. Mocht het noodig zijn, dat hij zich naar de plaats des gevaars begafdan hoopte hij, dat de beraadslaging over de begrooting van binnen- landsche zaken tot na zijne terugkomst uitgesteld zou worden. (Toejuichingen van alle kanten). Na die zit ting is hij werkelijk vertrokken. ENGELAND. Ierland. In den avond van den 27 sprong te Dublin een man uit een rijtuig en bracht een dolksteek toe aan een der jury leden in het geding van Hynes, die ter dood veroordeeld werd. De moor- i) Verzengend brandde de zon op een helderen Juni dag boven eene moerassige vlakte van niet zeer groote uitgestrektheid. De langzaam oploopende heuvels rond om keerden ieder briesje, dat nu en dan slechts over de hooger gelegenspaarzaam met hout begroeide prairie heenblies. De tochtjesdie nog hun weg tot de moeias vonden, schenen de hitte nog verzengender temaken. Als een broeiplaats van vergiftigde smetstoffen strekte zich de poel voor bet door het felle zonlicht verblinde oog uit. De haast onmerkbare beweging der bovenlucht deed boom eu struik zacht heen en weder wiegelen. Het een'ge water wijd en zijd en toch bood bet zoo weinig verkwikking aan! Want alleen na zware regens en bij het smelten der sneeuw kreeg het uit het westen langs onderscheidene kanalen toevoer, die, aan de andere zijde gekomen, wanneer de water stand een zebete hoogte had bereiktzich verder naar de Missouri wendde. Op alle andere tijden stond het water stil in kuilen en natuurlijke kanalendie zich een weg baanden tussehen rietscheerlingstruiken breedbladerige moerasplanten en wilgen kreupelhout door, en werd het verontreinigd door bladen van wa terleliën en linsen en was l.et bedekt met een laag koperkleurige, olieachtige stoffen. Onregelmatig krui sende lijnen wezen de sporen aan van schildpadden en slangen. Een treurige plek Vergeefs zocht het oog naar een punt, waarop het met welbehagen rus ten kon. Weelderig woekerden er gras, riet en biezen, zonder intussehen het woestedoodsche karakter van bet geheel eenigermate te wijzigen. Mat lieten de boomen hunne kruinen hangen. De vlinder, wiens vleugels zich traag op en neêr bewogen, de aan bet ge bogen riet hangende staalblaauwe glazenmaker, even als de misnoegd snorrende sprinkhaan in het gras ga ven den indruk, alsof zij zuchtten onder het bewustzijn, dat zij met hun vroolijk kleurenspel en zorgelooze vroo- lijkheid daar niet thuis behoorden. Het lichtgroene riet maakte een scherpe tegenstelling met de overal verspreide geheel of gedeeltelijk doode boomen. Wor telend in den moerassigen grond misschien een aard laag rakende die haar kern vergiftigd had, strekte zij de van de bast ontblootte takken als om hulp smee- kende, ten hemel uit. Huiveringwekkend in hun skelet- vormige naaktheid en toch door sommige schepselen weder gezochtDaar zaten zij toch op de hoogste top pen die afzichtelijke bruine gieren met hunne onge vederde koppen en halzen. Hier zag men er een die de breede vleugels als verlamd liet hangen daar een ander die ze als een vogel in de heraldiek hield uit gestrekt en met open, scherpen snavel de zwoele lucht inademde zij sclieneu in hunne onbewegelijkheid één stuk te vormen met het dorre houtdat hen droeg. Doodsche stilte heerschte in het rond. Als een vloek rustte het op de eenzame plek. Daar draaiden de vogels hunne koppen naar de zui delijke hellingen van do moeras, zonder intussehen van houding te veranderen. Van hun hoog standpunt hadden zij een ruimer uitzicht en zoo zagen zij wel licht door bet geluid der stemmen opmerkzaam ge maakt in een door het water gevormde geul de hoofden van twee wandelaars opduiken en langzaam naderen. Alvorens zij de geul geheel uit waren bleef de een staan een buks werd opgeheven in de vol gende seconde kraakte een schot en floot een kogel over het moeras. De gier, welken hef gegolden bad was ongedeerd gebleven maar had blijkbaar de lucht druk van het schot gevoeld, want hij vloog haastig wegwaarop de overigen eveneens hunne vleugels op trage wijze uitbreidden en verdrietig over de ontijdige stoornis langzaam in wijde kringen begonnen rond te vliegen. denaar ont-scapte. Dienzelfden dag stortte de spoor wegbrug van Aberdeenshire in terwijl de trein daar over reed. Vijf personen kwamen om en elf werden zwaar gewond. In den avond van den 27 werd de scherprechter Mullins te Dublin door drie mannen aangevallen en met dolksteken gewond. De misdadigers werden gevangen genomen. De Onderkoning vaardigde naar aanleiding van de in de laatste dagen plaats gehad hebbende moorden eene kennisgeving uitwaarbij de onlangs vastgestelde bepalingen tot het onderdrukken van misdaden van toepassing worden verklaard op het graafschap en de stad Dublin. Krachtens die bepalingen kan do politie iedereen in hechtenis nemen die zich tussehen zons ondergang en zonsopgang op de openbare straat be vindt en van misdadige voornemens verdacht wordt. Er is eene belooning van f 60000 uitgeloofd voor de ontdekking der moordenaars van den rechter Pield. FRANKRIJK. Een kort geleden opgericht repu- blikeinsch weekblad vroeg aan den bisschop van Amiëns, of men gelijktijdig goed katholiek en republikein kon zijn. Deze als zeer verdraagzaam bekende bisschop ant woordde bevestigend, onder bijvoeging, dat men blind moet zijn, of zich met opzet blind moet willen houden om het tegendeel te beweeren. Een meisje te Rijssel19 jaren oudstond dezer dagen te recht voor het hof van assises omdat zij een werkmanmet wien zij verkeering had en die haar verlaten had uit wraak een fleschje met vitriool naar het gezicht geworpen had. Het meisje verklaarde diep bewogen ter terechtzitting, dat zij dien werkman, dien zij nog vurig beminde geen kwaad had willen doen terwijl de werkman die slechts zeer licht gekwetst geweest wasverklaarde dat meisje te zullen huwen als hij in vrijheid werd gesteld. Onder algemeene aandoening werd het meisje vrijgelaten en verliet zij gearmd met haren minnaar de zaal. In de vorige week werd te Parijs in het Théatre fran9ais opgevoerd het sedert 1830 verboden stuk van Victor Hugo genaamd Le roi s'amuse (hoe de Koning zich vermaakt), waarin de verdorvenheid van het hof en de losbandigheid van Koning Frans I uitvoerig worden aangetoond. De belangstelling in die opvoering was zoo grootdat de toegangen tot den schouwburg reeds des morgens na het aanbreken van den dag be zet werden. Sommigen hadden hun eten mede genomen en stonden des avonds te 6 uur nog altijd op dezelfde plaats. Er was geen enkele plaats verkrijgbaar een vreemdeling die f 550 voor eene plaats wilde geven, werd afgewezen. De opvoering was gewoon: alleen werd telkens gretig gebruik gemaakt van de gelegen heid om Victor Hugo toe te juichen. Het stuk zelf maakte zeer weinig indruk. Den 24 maakten eenige dieven van de afwezigheid van den oppasser in de kathedraal van St. Denis te „Was het eene staldeur geweest, dan hadt gij ge troffen Dick. Van uw vader echter weet ik, dat hij, zoolang hij leefdenooit zijn buks tegen een eehepsel gebruikte, dat hem geen nadeel deed," zeide de andere der beide wandelaars. Deze woorden kwamen van de lippen van een buiten gewoon forsch en krachtig gebouwde vrouw van ruim vijftig jaar, terwijl zij tegelijkertijd haren medgezel met onmiskenbare welwillendheid beschouwde. Deze, misschien half zoo oud, schudde uit een ruw bewerkten ossenhoorn kruit in een blikken doosje en hieruit in den loop van de buksdaarna richtte hij zich in zijne geheele lengte op en zijn blauweeerlijke oogen als beschaamd op de oude vrouw richtende antwoordde hij op vertrouwelijken toon „De schrik zal den dieren geen kwaad doen. Het zou toch nog al toevallig zijn geweest, indien ik op een afstand van 300 ellen het dier van zijn plaats had geschoten." „Dan was het minst genomen kruit verspillen," ant woordde de oude vrouw, „en ook wat dat betreft hadt gij van uwen vader kunnen leeren." „Nu ja moeder, gij hebt gelijk antwoordde Dick lachende, „maar ik wil mij den naam Watson onwaardig verklaren, indien ik op andere wijze dan door zulke oefenschot en eene vaste hand met het geweer gekre gen had." De oude vrouw of liever Kornely Watson antwoordde nietmaar beschouwde den jongen reus met al uen trots eener moeder. En het was inderdaad een lust om hem te zien, met zijne krachtige gestalte, zijn knap, trotseh en toch weder goedig door de zon verbrand gelaatzijn geelblondaan de punten bijna tot wit verweerd krullend haar en zyn min of meer roode flu weelzachte baard. En daarbij een paar sterke vuisten, waarvan liet eelt zoo weisprekend van bijl en ploegschaar getuigde! Wat bekommerde het zijne moeder, dat slechts grove en reeds afgedragen kleederen zijn aan arbeid gewend lichaam bedekten. Het ging haar zelf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1