Ëinuculattb. Parijs gebruik om in te breken in een glazen kast waarin geborgen waren kostbare voorwerpen, afkomstig van vorsten of andere voorname tamiliën uit den tijd van Lodewijk XVI en van later. 35 voorwerpen, waar van de waarde op 50000 geschat wordtwerden ge stolen. De dieven zijn nog niet ontdekt Een dynamiet-patroon ter grootte van een sinaas appel is den 26 's avonds om 10 uren te Monle- Garlo (Monaco) ontploft. Een bediende werd gewond en een italiaan behoorende bij een gezelschap dat grof speelde, werd in hechtenis genomen. De staat kunde staat hiermede in geen verband alleen diefstal. Gambetta kwetste zich den '27 licht aan de hand, bij het schieten met een revolver: de wond biedt geen gevaar aan. In de France komt een opstel voorwaarin de heer Farcy volhoudtdat Gambetta plan heeft, om generaal Campenon eveutueel aan te stellen tot president der republiek. Dit plan werd aan mevrouw Adam, eeue vriendin van Gambetta onthulddie daarover ver ontwaardigd was en den heer Farcy koos om deD toeleg aan het licht te brengen. Daar de heer Farcy geen vriend van Gambetta is, kwam dit bericht reeds dadelijk vreemd voor. Gambetta's orgaan, de Republi- que Franfaise, noemt bet een dwaas en jammerlijk verzinsel het heeft wel beter te doen dan zulke leu gens tegen te spieken. Het verschil tusschen den minister van openbare werken en de begrootingscommissie omtrent de cijfers zijner begrooting is opgehelderd. Dit verschil liep over het bedrag der kosten, verbonden aan de uitvoering van het bekende groote plan van mi nister de Freycinet en was aan een misverstand toe te schrijven. De minister had daarbij opgenomen de kosten van meer dan 1800 mijlen spoorweglijnen van plaatselijk belang in het algemeen spoorwegnet welke som, als niet bij de wet bekrachtigd, door de com missie ter zijde was gelaten. Tusschen de regeering en de gezanten van Mada gascar is geene overeenstemming verkregen kunnen worden wegens hunne overdreven eischen. Den 27 vertrokken die gezanten naar Londen na hun vertrek werd de madagascarsche vlag neergehaald. Men verhaalt, dat toen voor eenige dagen minister Co- cheryvan Marseille naar Parijs terugkeerde, een der ruiten van den wagon, volgende op dien waarin hij gezeten was door een projectiel verbrijzeld werd. Ondanks de verzekering van een medereiziger, dat hij een vlam gezien heeft, verklaren de hoogere spoorweg-ambtena rendat de ruit verbrijzeld is door een steen die tengevolge van de snelle vaart van den trein omhoog geworpen is. De ministerraad besloot den 28, dat de zending naar de Congo uitsluitend zou geschieden met het oog op handelsbelangen. Hij h eld zich verder onledig met de stukken betreffende Egypte en de door Engeland aangeland aangeboden schadeloosstellingen en besloot, de fransche vlag op Madagascar te doen eerbie ligen. De Senaat nam het door den heer de Brazza ge sloten Congoverdrag aan. Kamer. De minister van binnenlandsche zaken antwoordde den 25 op eene interpellatie van Baudrij d'Asson over het werpen van bommen in het venster van het kasteel van deu legitimist Do la Roche te Roche-Servière dat de s'aat van zaken sedert de in diening dier interpellatie gewijzigd was, daar de justitie bezig was inlichtingen in te winnen. Hij vroeg daarom verdaging der beraadslaging voor 3 weken, welk uitstel verleend werd, niettegenstaande den aandrang der rech terzijde om haar onmiddelijk te behandelen. Daarna werd de begrooting van oorlog in behandeling genomen, waarvan 16 hoofdstukken aangenomen werden met verwerping van verscheidene voorstellen tot verhooging van het aangevraagde crediet. In die zitting werd op eene vraag van het lid Haentjens door den minister Tirard geantwoord dat de uitgaven voor Tunis niet op de gewone begrooting kunnen voorkomen om hun buitengewoon karakter. Het mocht niet gezegd worden, dat Frankrijk's begrooting een tekort had. A an de banken der rechterzijde werd geroepen: Léon Say zegt het toch. De minister hernam daarop onder levendige toejuichingen, dat de schuldaflossing geregeld voortging. Den 27 werd de behandeling der begrooting voor oorlog voortgezet. De minister van oorlog antwoordde op verschillende vragen dat alle mogelijke proeven, om de wapening aan de eischen te doen beantwoorden, genomen waren. Hij zou zien evenzeer gelegen laten iggen aan de verbetering der inrichtingen voor de genie. "ben 28 werd bij de behandeling der begrooting van marine door den minister, in antwoord op den heer Grauet de minderheid der fransche vloot tegenover de engelsche of de italiaansche ontkend. Op het ver wijt van het begunstigen van misbruiken uit kameraad schap wilde hij niet antwoorden het eenige antwoord zou zijn een bewijs van vertrouwen uit te lokken. Deze rede werd met toejuichingen ontvangen. Paul Casimir Périer heeft een wetsvoorstel inge diend strekkende om in het geheele land de keuze vrij te laten tusschen begraven en verbranden van lijken onder bij de wet te bepalen voorwaarden. Gambetta onderteekent dit voorstel mede. EGYPTE. Te Kafr-el-Dowar had een spoorwegon geluk plaats ten gevolge van het inzakken van den dijk, waarbij geen enkel europeaan en een paar inlanders omkwamen. Dit ongeluk wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. ZUID-AFRICA. Mapocb het kafferhoofd deed aan de B leren vredesvoorstellen. immers niet beter want in de slechts spaarzaam be zochte grensdistricten en bij onafgebroken ingespannen werkzaamheid waren staatsiekleeren het minst noodig en hetgeen zij op hare kleine hoeve met akkerbouw en veeteelt verdiende boven de dagelijksche behoefte, mocht alleen baar Dick en haren twee jongeren zonen ten goede komen. Zoo getuigden ook hare gespierde, tot aan de ellebogen gebruinde armen van den harden arbeid en hare worsteling om het dagelijkse!) brood van den omgang met zware bouwgereedschappen in de tijden toen hare zonen zich nog met kinderlijke spelen ver maakten. Niet minder hadden zorg en verdriet over haar overleden man haar gelaat geteekend. In haar jeugd moest zij schoon zijn geweest, hare groote blauwe oogen hadden ook nu nog de jeugdige helderheid, daar entegen hadden hare gelaatstrekken met de diepe voren langzamerhand eene zekere manlijke strengheid verkre gen die aan hardheid grensde. Ofschoon hare bewegin gen, kracht en beslistheid verrieden droeg zij in de rechter hand een eenvoudigen stok zooals men die in in het eerste het beste bcsch snjjdt waarop zij bij het loopen licht steunde. Over haar linker schouder hing een riem met een ineengerolde deken. Evenzoo over dien van haar zoon die echter bovendien nog een kleine zak met levensmiddelen en een blikken kroes droeg. De buks was geladen en alsof zij ongevoelig waren voor de felle zonnegloed zetten de beide wandelaars hunnen weg naar het moeras voort. Voordat, zij dit echter bereikten wendden zij zich oostwaarts. Onge veer 80 ellen waren zij in die richting voortgegaan, toen zich in het gras onder hunne voeten een plassend geluid deed hooren. Wordt vervolgd. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Het ingediende ontwerp tot wijziging van art 60 der indische comptabiliteitswet strekt tot het geven der bevoegdheid aan de indische regeering om reeds bij tijdelijke ontstentenis van een lid der Rekenkamerin de waarneming zijner werkzaamheden te voorzien door tijdelijke versterking van het personeel. Door den heer Bergsma is voorgesteld om de behan deling van de hoofdstukken der staatsbegrooting te wijzigen ook met het oog op de Ie Kamer n 1. na de algemeene beraadslagingen te behandelen de hoofd stukken IIIVIIB en XI en de wet op de middelen, daarna voorttegaan met de hoofdstukken IX V til V III VI en V1IA en te eindigen met IV en X. Het eenig artikel van het wetsontwerp, voorschrij vende het maken van een nieuw riviervak, aanvangende in de Maas benoorden Hedikhuizen langs Heusden door het onbedijkte gebied van het Oude Maasje tot de vereeniging met de Donge het normaliseeren van den Amer het afsluiten van het gedeelte der Maas beneden Heusden het maken van kanalen en andere uitwateringswerken voor de afwatering der landen langs de nieuwe rivier en in het inuudatie-gebied van de Dommel en de Aa nabij 's Hertogenbosch en van die tot irrigatie tot behoud van de gemeenschap met en tot herstel van de gemeenschap over de nieuwe rivier, is den 29 met 54 tegen 26 stemmen aangenomen en wel met een amendement van den heer Heydenrijck om aan het normaliseeren van den Amer toe te voeden het verhoogeu en verzwaren der kaden langs die rivier tot voorbij Drimmelen en langs de Donge en aan de uitwateringskanalen toe te voegen het op peil houden daarvan van de Bleek en Oostkil en mocht zulks noodig blijken ook voor de gronden langs den Amer; en met een amendement van de heeren Roëll en Kool, om in den considerans enkel te bepalen dat het noodig is tot volledige afscheiding der rivieren Maas en Waal over te gaan en aan het artikel toe te voegen dat tot eene geleidelijke beteugeling der H eerecw aardensche overlaten zal worden overgegaan met dien verstande dat de volledige afsluiting niet zal plaats hebben dan gelijktijdig met de opening van het nieuwe riviervak Het eerste gedeelte van het amendemeut-Heydenri,ck werd met 53 tegen 26 het tweede met 51 tegen 28, het amendement-Roëll-Kool met 45 tegen 33, en het ontwerp nadat de minister den considerans gewijzigd had met 53 tegen 28 stemmen goedgekeurd zijnde amendementen van de heeren de Beaufort en v. Hou ten verworpen. Het ontwerp tot wijziging van hoofd stuk III der staatsbegrooting voor 1881 is vervolgens met algemeene stemmen aangenomen. Aan de gedecoreerde oud-verdedigers der Citadel van Antwerpen zal, krachtens kon besluit van 20 Nov., eene feestgave worden uitgereikt van 50, te voldoen uit hoofdstuk VIII der staatsbegrooting. Den 22 is te Harlingen een bejaarde verlamde man in een aanval van beroerte in aanraking gekomen met een peterolie-komfoor, ten gevolge waarvan zijne kltederen vuur vat'ten en bij, na eenige uren smartelijk lijden is bezweken. De heer J. Leijentegen wiens verkiezing als hoofdingeland van den Hondsbossche door den heer W. Buis bezwaren waren ingebrachtis den 23 door het bestuur met algemeene stemmen toegelaten. Den 24 viel de metselaar P. van de boerenwo ning der weduw e G. te Rinnegom, met het gevolg, dat hij zijne polsgewrichten brak en vrij ernstig aan het hoofd verwond werd. In bewusteloozen toestand is bij op een boerenwagen naar zijne woning vervoerd. Den 25 is tot hoofdingeland van de banne en den polder Schagen herkozen de heer J. Borst Jz. Tot penningmeester van bet waterschap werd benoemd de heer J. Govers. Den 25 's avonds is op het IJ door eene engel sche stoomboot aangevaren en gezonken het praamschip Geesje. He eigenaar, D. Witslager van Ilpendam werd met zijne vrouw en 3 kinderen nog juist bij tijds door eene voorbijkomende sleepboot gered. Tegen den kapitein der stoomboot is proces-verbaal opgemaakt. jn ,jen naclit van 25 —26 zijn het voor de nieuwe r. c. kerk te Hoorn staande beeld en de deuren van dat gebouw uit kwaadwilligheid of baldadigheid met roode verf' besmeerd. De verontwaardiging hierover is onder de goedgezinde ingezetenen algemeen Den 28 werd het nieuwe orgel in bet gerestau reerde kerkgebouw der doopsgez. gemeente te Irnsum ingewijd. Den 2 3 beeft de heer Petsch, leeraar aan's Rijks landbouwschool te Wageningen in eene laridbouwver- gndering te Barsingerhorn eenejvoordraeht over bemes ting gehouden. Den 27 is te Amsterdam dooi' de Holl. Spoor wegmaatschappij aanbesteed het afbreken en weder opbouwen van eene goederenloods en het uitvoeren van daarbij behoorende werken op liet stationsterrein te Helder, waarvoor minste inschrijver was de heer A. de Graaf, te Helder, voor 7350. Den 28 zijn te Amsterdaam op het terrein in de Rietlanden, 2 jongelingen broeders, die aan de mailboóteu werkzaam zijn, bij het oversteken van den spoorweg door een zandtrein aangereden waardoor de oudste ziju linkerbeen, de jongste zijn rechterarm ver loor. Den 28 zijn de meer dan 300 arme inwoners van het Stads-werkhuis te Amsterdam, ter gelegenheid van het lOOjarig bestaan dezer instelling, onthaald op een extra lekker middagmaal en 's avonds op chocolade en krentenbrood terwijl Mtrkelbach met zijn toover- iantaarn eene vertooning gaf. De eetzaal en sommige andere localiteiten waren versierd. Het Vliegend van Amsterdam kon den 28 niet verschijnen, ten gevolge eener werkstaking op de druk kerij der heeren Ellerman Harms en Co. De noordbrabantsche polder Oyen is den 23 ondergeloopen. Deu 29 stonden ook de dorpen Engelen, Huizeling en Herpen geheel onder. Te Nijmegen voer men in de Giootcstraat met roeibooten. Te Devei ter is eene watersnood-commissie gevormd. Ook te Alme- loo is het water in de woningen gedrongen. Den 28 is te 's Gravenbage voor het geven van onderwijs in de wiskunde toegelaten de heer N. A. Messebaert van Hoorn. Door B. en W. van Amsterdam is den 29 aan den gemeenteraad medegedeeld dat zij naar aanlei ding van het rapport over de gasthuizen, een onderzoek hebben doen instellen en de verpleging en vooral de eontróle daarop te wenschen overlaten. Maar onder de verplegers en verpleegsters zijn velen, die lof verdie nen voor toewijding en werkzaamheid bij sommigen gedurende 20 ja 30 jaren. Ter verbetering in afwach ting van latere regeliugziin afdoende maatregelen genomen om in den tijdelijken toestand te voorzien, en scherpe eontróle is in het leven geroepen. Aan het departement van waterstaat is den 29 aanbesteed: het maken van de aardebaan, de kunstwer ken, den bovenbouw, de overgangs- en eenige verdere werken voor het gedeelte DordrechtMerwedevan den spoorweg van Dordrecht naar Eistgeraamd op f 1.214 000 Minste inschrijvers waren de heeren A. Volker Lz., te Sliedrecht, en P. A. Bos, te Goriuehem, voir f 1.200 000. Den 29 heeft Louise Michel te Rotterdam eene voordracht gehouden, welke slechts 3 kwartier duurde. Menigmaal werd zij onder het spreken door aanmerkin gen gestoord en zij verliet de zaal onder gesis en gefluit als blijken der ontevredenheid van het publiek. De gemeenteraad van Haarlem heeft den 29 tot directeur der h. burgerschool met 3jarigen cursus be noemd den beer J. U. Pruim, thans waarnemend di recteur. De heeren M. A. Reiss en L. G. Coblynte Parijs hebben den gemeenteraad van den Haag ver zocht, hun het badhuis te Scheveningen met voor- en achterterrein voor 99 jaren in erfpacht af te staan tot het stichten van een kurzaal en een schouwburg. Zij willen per jaar f 25000 daarvoor betalen doch wenschen van de gemeente tegen 4J t. h. en t. h. annuïteit, onder verband van hypotheek op de gebouwen, een voorschot voor de helft der aan te wenden bouw kosten tot een maximum van f 500,000. De veranderde verklaring, door proponenten af te leggen als zij tot de h. dienst worden toegelaten, ten vorige jare door de Syno Ie nangc nomen en dit jaar vastgesteld, is door de stemmen der prov. kerkbesturen bekrachtigd. Ofschoon er gelijkheid van stemmen voor en tegen was zoo is zij als niet door eeue meerder heid afgestemd tot wet verheven. Ook de verandering in het Algemeen Reglement, waarbij de door de Waal- tcbe commissie uit te brengen stemmen van 7 op 4 worden gebracht heelt de vereisebte meerderheid ver worven. De heer C. H. v. Dam heeft concessie gevraagd voor een stoomtramweg van 's Gravenbage naar Loos duinen. Het voornemen bestaat om op laatstgenoemde plaats een nieuw badhuis te stichten. De Staats-Courant bevat de statuten der „Nati onale Christen-Geheelonthoudersvereeniging" te Am sterdam ten doel hebbende „onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der christelijke «emeente strijd te voeren tegen de beerschende drink gewoonten in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt." De minister van binn. zaken heeft ingetrokken de z. i. te algemeene machtiging verleend aan mr. P. F. Hubrecht tot het door den druk openbaar maken van tot het archief van zijn departement behoorende stukken betrekkelijk onderwijs wetenschap en kunst. Door de afdeeling Diemen en Watergraafsmeer der Holl. Maatschappij van Landbouw is f 80 beschik baar gesteld voor de te Amsterdam te houden interna tionale landbouwtentoonstelling. In den maand October werd bij de Rijks-post spaarbank ingebracht 177,157,60% en teruggehaald f 110,544,28%. Op het einde dier maand bedroeg de geheele inleg f 1,820,071,64%, verdeeld over 43,053 boekjes. De gemeenteraad van Wijmbritseradeel heeft be sloten aan adressanten uit Jutrijp, waar school en oudei wijzerswouing door kerkvoogden der herv. gemeente zijn teruggenomen om voor het christ.-nat. onderwijs te dienen te kennen te geven dat de raad niet voornemens is tot de stichting eener nieuwe school over te gaan. De door de fransche vischsloep l'Hirondelle in zee verlaten gevonden en te Hellevoetsluis aangebrachte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2