ÖieieqvafïöcHe litrttnlen. Allerlei. Stabö-Öcricfitcn. Jtlacfcl- eu ÜKuVöberufUsn. er.geische schoener Comet is voor f 1100 verkocht. De Ir,ding steenkolen is gekocht door de gasfabrieken te Rellevoetsluis en Brielle. In het gehucht Gracht gemeente Kerkrade, zijn 4 huizen door brand vernield. Alles was verzekerd. Het afbrengen van het te Scheveningen gestrande schip Marx is voor f 1100 aangenomen. Op Texel heeft een niet zeer gunstig bekende jongeling C. K. een ingezetene van den Burg met een mes verscheidene verwondingen toegebracht. Er is bevel tot zijne aanhouding gegeven. Door bestuurders van het genootschap (Economia Tnchusar.a te Enkhuizen is aan J. Bruyn Jz. en J. Simonsdie als visscher en matroos de laatste reis van de Willem Barents medegemaakt en van den comman dant Hoflman een goed getuigschrift verworven hebben, eene premie van f 100 uitgereikt. Door de naamlooze vennootschap „Het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad", die door aankoop eigenaar van dit bla 1 met drukkerij en aanhoorigheden is gewordenis eene inschrijving geopend voor een kapitaal van f 425,000 in 85 aandeelen van f 5000 waarvan er reeds 25 geplaatst zijn. De inspecteur-generaal van het loodswezen bericht, dat voor de betrekkingen der verongelukten van den texelsehen loodskotter Nr. 3 aan giften is ontvangen f 2911,18 (daaronder van den Koning en de Koningin f 300, van de Groothertogin van Saxen-Weimar 500, van prinses Marianne f 200)en dat dit bedrag vol doende is om, naar de bedoeling, in den eersten nood te voorzienzoodat voor verdere inzending bedankt wordt. Te Purmerland is tot predikant beroepen de beer J. P. Ternooy Apel candidaat te Amsterdam. Tot onderwijzer aan de openbare school te War- menhuizen is benoemd de heer J. v. d. Mast, to Noordwijk. Voor de betrekking van hoofd der school te Aker sloot (jaarwedde t 900) hebben zich 14 sollicitanten aangemeld. De woning van G. Struik (broeder van de mil joenenjuffrouw) te Apeldoorn is door de justitie nauw keurig onderzocht. Zelfs de tuin wordt omgespit. Het bestuur vau den Hooglandspolder, gemeente Barsingerhorn heeft den watermolenaar J. Ott als blijk van waardeering zijner goede diensten gedurende ruim 40 jaren een paar nette stoelen aangeboden. Tot dijkgraaf van den polder Heerbugowaard is benoemd de heer J. de Boer Dz. Het gerechtshof te Amsterdam heeft een brieven gaarder uit Hensbroek wegens vernietiging van post wissels en vervanging daarvan door andere voor gerin ger bedrag toeëigening van postzegels en verduistering van stukken om zijn bedrog niet te doen uitkomen veroordeeld tot 4 maanden celstraf. Zijne vergoeding van het geleden nadeel werd als verzachtende omstan digheid aangenomen. Van wege de afdeeling Schagen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is een zangcursus opgericht. De heer Th. Eoep heeft zich met het onderwijs belast. Voor het beroep naar Koedijk is door ds. J. Hel derte Wynaldum bedankt. De Nederlandsche Electriciteitmaatschappij te Amsterdam heeft aan de Baan te Rotterdam 2 percee- len aangekocht om te dienen tot plaatsing van ma chines kolenbergplaats enz. voor het voeden van 3000 gloeilampen van Edison, voor de verlichting der Passage en naburige gebouwen. Uitdrukkelijke voorwaarde is dat de electrische verlichting niet duurder mag zijn dan de gasverlichting. Te Haarlem zijn bij herstemming tot leden der kamer van koophandel verkozen de heeren J. Sabelis, J. J. Kerbert en J. J. Westerveld. Ds. B. v. Schelven te Haarlem, heeft het beroep naar Amsterdam aangenomen. De nieuwe uitgaaf van „Braga. Dichterlijke Menge lingen. Met inleiding en toelichting van A. Winkler Prins" (te Deventer bij A. ter Gunne) is thans ineen boekdeel van 500 bladzijden voltooid en daarmede de sluier volledig opgeheven, waaronder de geestige schrij vers die de verzenmakerij en ziekelijkheid hunner dagen zoo duchtig wisten te hekelen zich verborgen hielden. Het is thans gebleken dat het grootste ge deelte der p. m. 280 bijdragen is geleverd door Kretzer, ten Kate en Winkler Prins, eenige door de Hoop Scheffer en Leendertz en weinige of enkele door Ker bert v. d. Vliet, Mohrmanv. d. Hoop, Dronrijp Uges S. J. v. d. Bergh Bosscha Alberdingk Thijm en Tideman. Wij hebben er vele gevondendie in de herinnering waren blijven leven en waarvan de pit nog heden niet verloren is gegaan nevens andere, die in het vergeetboek geraakt waren maar onder deze toch ook genoegdie den herdruk verdienen en zich nog thans met genoegen doen lezen. Het geheel ken merkte den tijd van zijn ontstaan, en is alzoo eene belangrijke bijdrage voor de geschiedenis onzer letter kunde. De heer Winkler Prins heeft alles wat ver klaring behoeft toegelichtzelfs wel eens wat naar onze meening geene toelichting noodig heeft voor lezers in later dagen mag dit wellicht nut hebben. subsidie voor de amsterdamsche internationale koloniale tentoonstelling in het belang der nederlandsche nijver heid met 43 tegen 9 stemmen de wet op onteigening voor de Jstoomtramverbinding der Hollandsche spoor van 's Gravenbage en Scheveningen en met 34 tegen 20 stemmen het voorstel van den heer Rombach tot vervanging van den verplichten gasmetersijk door eenen facultatieven. Bij die gelegenheid bracht de heer de Casembroot hulde aan den oud-strijder Rombach en herinnnerde hij aan het citadelfeest van heden dat in Amsterdam wordt gevierd. Hij hoopte, dat waar de onafhankelijkheid en het recht van Nederland bedreigd werden het nageslacht evenzeer als het voorgeslacht die zouden weten te verdedigen. Voorts werd aange nomen de overeenkomst met de maatschappij de Schelde te VHssingen over de haven-exploitatie aldaar. Na eene discussie over de voorgestelde verl ooging van 3% ton voor subsidiekrachtens art. 49 der schoolwet is het debat over het ontwerp tot verbooging van hoofdstuk 5 tot morgen verdaagd. Petersburg. De vijandelijke demonstratie tegen de regeering is toenemende een geheel regimen; huzaren kwam m verzetde verbanningen duren voortreeds 65 studenten zijn daartoe veroordeeld. 's Gravenhage 30 November. Het rapport der commissie aan den Koning tot onderzoek van de ver moedelijke oorzaak van den zeeramp, aan de Adder overko men, is verschenen de waarschijnlijkheid tot ligting van bet schip schijnt gering. Het rapport is gesplitst in vier deelen. In het derde worden nagegaan de ver moedelijke oorzaken van den ramp volgens de over tuiging der commissie hebben verschillende oorzaken samengeloopen, om de Adder eerst in gevaar en daarua in nood te brengen. Circa negen ure moet iets aan boord zijn gebeurd dat de commissie onbekend is; er zijn wel getuigen die den ondergang van de Adder hebben waargenomen maar geen hunner heeft de reden daarvan kunnen verklaren. 's Gravenhage 30 November. Tweede Kamer. Heden is aangenomen met 48 tegen II stemmen de Volgens den haagschen correspondent van de Zutf. Ct. moet de regeering er ernstig aan denken, de win sten der collecteurs van de loterij te vermindereu. Is de berekening juist, dan bestaat daartoe alle reden. Volgens dien biiefschrijver ontvangen van de 21000 loten de collecteurs Gebs. Polak Daniels 3124 de fiima Cretier en Kramp te Amsterdam 1380, de firma M. H. Polak 405 stuks. Zij bekomen die loten voor f 60 het publiek betaalt er f 69 voor. Verkochten de collecteurs ze rechtstreeks dan zou b.v. de firma Polak Daniels hij elke loterij f 28000 bruto winnen of 85000 per jaar. Daar zij echter aan afnemers voor f 63 of 64 afzetten; winnen zij slechts f 28000, terwijl de onkosten gering zijn. Koning Kalakaun de Kanakenvorst op de Sand- wicbseilauden die zooals men weet een poos geleden een reisje naar en door Europa maakte heeft een in vitatie gezonden tot bijwoning van zijn kroning welke den 12 Februari van het volgende jaar zal plaats heb ben o. a. aan eenige families te San Francisco, die den vorst tijdens zijn oponthoud aldaar gefêteerd hebben. Be invitaties zijn op wit papier geschreven om het wit is een gouden- en daarom weer een rooden rand. Op het wit staat het koninklijke wapen van Hawaii met een wapenspreuk die vertaald, ongeveer beduidt: Ik ben de opperburgermeester de tiran En onder het wapeu leest men: Gij hebt de eer, de kroning van H.H. M M. den koning en de koningin bij te wonen. De hofmeester zal u een plaats bij den ingang van liet Jolani-paleis aanwijzen op Maandag den 12 Febru ari A. D. 1883 te 11 uur 's morgens. Gala costuum. opgevoerde drama het (juist niet talrijk) publiek moest boeien en treffen. De heer v. Schoonhoven, als Rolt, speelde over het geheel goedmaar moest wel zeer ten achterstaan bij genoemde kunstenaars. Mevr. Chr. Stoetz en de heer Jaeques de Boerals dienstboden van Aguthe en Rolf, brachten door hun coruisch spel eene gelukkige afwisseling in het overigens van leed en tranen niet misdeelde stuk. Sedert den 22 is de machinist H. B., varende op de sleepboot van den heer P., spoorloos verdwenen, zoodat men vreestdat hem een ongeluk overkomen is. Een den 28 uit het huis van verbetering en op voeding ontsnapte jongen is 's avonds te Hoorn gevat en den volgenden dag alhier teruggebracht. Den 28 werd ten stadhuize door B. en W. in het openbaar voor afbraak verkocht de oude aschschuur aan het Zeglis aan Hendrik Schuyt voor 380 ge lijktijdig werd de steenwerf aan de Oudegracht en het terrein van genoemde aschschuur voor 3 jaren, ingaande 1 Januari 1883, verhuurd aan P. Messelaar, respectieve lijk voor 150 en f 27 per jaar. Indien het waar isdat er somwijlen vreemder dingen gebeuren dan de stoutste verbeeldingskracht kan verzinnen, mag men geen waarschijnlijkheid ontzeggen aan de dinsdag-avond ten tooneele gebrachte geschiedenis van „De dochter van Fabricius." Zij luidt er anders wonderlijk genoeg voor. Fabricius en zijne vrouw zijn geseheiden nadat zij ontdekt had een schoone stem te hebben. Zij bracht haar kind Agatbe bij dorpelingen, zag er niet meer naar om en won als mevr. Rein- hold naam en geld als kunstenares. Hij ging den verkeerden weg op, zonk dieper en dieper en geraakte wegens inbraak en poging tot moord voor lange jaren achter slot. Beider kind was intusschen opgegroeid gehuwd moeder en weduwe geworden, en voorziet in haar onderhoud door het houden van boeken voor den fabrikant Rolf. Hare moedertot inkeer gekomen wensebt haar te zien en lief te hebbenmaar wordt door haar afgewezen, als geene aanspraak op hare lielde kunnende maken. Fabriciusuit de gevangenis ont slagen wendt zich tot den fabrikantvoorzitter eener vereeniging tot zedelijke verbetering van gevangenen die aan zijne verbetering gelooft en hem helpt. Aan een medaljon-portret herkent hij zijne dochteren zij, moge het ook hare betrekking in gevaar brengen en hare tookomst (want zij is aan Rolf blijkbaar niet on verschillig) vernietigen, verloochent den geschandvlekten vader niet. Nog eenmaal zijn kleinkind willende zien, dringt Fabricius 's avonds laat in het door zijne dochter bewoonde gedeelte der woning van Rolfna in den tuin een kleinood gevonden te hebben, dat daar door zijne gewezen vrouwdie door eene dienstbode tot dergelijk doel is toegelaten, verloren was. Als hernieuwd inbreker gevat en in het bezit van een voorwerp ge vonden dat hem blijkbaar niet toekomt, weigert hij den rechter inlichtingen te gevendie zijne onschuld kunnen doen blijken, maar zijne dochter en zijn klein kind zullen onteeren en hij heet zijne dochter krank zinnig, als zij zijne onschuld volhoudt en hare betrekking tot hem niet verbloemt. Maar te rechter tijd komt mevr. Reinhold gewenschte opheldering geven haar vermogen den door baar ongelukkig gemaakien man bieden en alzoo bet hart barer dochter veroveren eene algemeene verzoening volgt, en Roll zal de echtgenoot der 24jarige weduwe worden. Dit alles is zeker rijk aan belangwekkende toestandenwaarvan het weergeven zeer geoefende tooneelkunstenaars vordert. Zeggen wij, dat Agathe door mej. S. van Biene mevr. Reinhold door mevr. Kleine en Fabricius door den heer Bouw meester werd voorgesteld en wel zooals van hen ver wacht mag worden, dan geven wij tevens aan hoe het BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 27 Nov. Anna Geertruida Cornelia, D. van Nicolaas Lansdorp en Cornelia Brugman. 28 Clasina Maria, D. van Johannes Gerardus Swart en Jacoba Smak. Anna Petronella Margaretha, D. van Hendrik Tussenbroek en Grietje Schipper. 29 a Adam Johannes, Z. van Thimotheus Johannes van Yegten en Maria Tromp. OVERLEDEN. 28 Nov. Helena Helling, wed. Johannes Augustus van den Berg, 91 j. en 10 m. Johannes, Z. van Jacob van Leersum en Niesje Peereboom bijna 6 m. 29 n Trijntje Veerus, eehtgen. van Johannes Wiederholdt 43 jaren. Amsterdam 29 Nov. ICS vette Kalveren f 0,90 a 1 per P., 38 nucht. dito f 10 a 15, 110 vette Varkens /0,50 a 0,56 per P. AardappelenZeeuwsche sp. jammen f 4 a 5,40 dito flak- keesehe t 3,80 a 4,50, dito poters f 2 a 2,50, friesche jammen f 2,80 a 3,40, dito engelsche f 2 a 2,40, saks. jammen f 4 a 4,25, pr. roode f 2,75 a 3,20, hamb. t 3,25 a 3,80. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie willig, loco f 9,75 entr., Deo. f 9,75 entr., Jan.- Maart f 10 entr. Haarlem 29 Nov. Kleine kaas f 35,50, aangevoerd 61 st. wegende 13957 Ponden Aangevoerd 5 Koeien en Ossen f 160 a 220, 3 Vaarzen f 130 a 145, 11 nucht. Kalveren 10 a 18, 84 Schapen f 20 a 32, 2 Biggen t 16, 1 Paard f 65. Schagen 30 Nov. Aangevoerd 290 Paarden 40 a 500, 10 Ossen 180 a 260, 45 Geldekoeien 1 180 a 280, 15 Vaarzen f 90 a 160, 10 nueht. Kalveren f 10 a 20, 1150 Schapen 18 a 40, 25 magere Varkens f 18 a 26, 60 Biggen 6 a 8, Boter per kop t 0,95 a 1.05. Kip-eieren 6 a 6,50 per 100. Schiedam 29 Nov. Moutwijn f 12,75, Jenever 718,25 p. vat Texel 28 Nov. Ossen f 90 a 140, vette Koeien 7210 a 265, Geldekoeien 7 160 a 170, Varekoeien t 125 a 230, Kalfvaarzen 7 100 a 117, Graskalveren 7 35 a 55, nucht. Kalveren 7 7a 13, Rammen 7 22 a 40, Geldescbapen 7 24 a 33, Fokschapen 22 a 27, Weide schapen 7 18 a 22, Lammeren t 15 a 21, Schrammen 7 20 a 24, Biggen 79 a 11,50, Werkpaarden 7140 a 190, oude Paarden 740 a 65, Kip-eieren 4,25 a 4,75 p. 100. PER TELECBAAF. Hoorn 30 Nov. Kleine Kaas 7 36,50, Commissie f 35,50, middelbare 7 35. Aangevoerd 174 stapels, wegende 51761 P. AMSTERDAM. pCt bederland, Cert. N. W. Schold2J Dito, dito8 Dito, dit 4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. 11. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Ang. Dito, lilver Jan.-Juli Dito, dito April-Oct. Italië, 1881 Rusland, (Jb.H.&C.179S/1815 71000 Jan. Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 7 1000 April-Oct..5 Dito 1866 5 Dito 1877 20-100 Jan.-Jolifi Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1878 gecons. 50-100 Joni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 45 Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4j Dito 1880 gecons.ZR.125-62.5 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/71, 75P.200-4800 1| Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 14 Turkije, O.A.S.1865 60-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 8 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Penezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Iud. Handolsb. Aand... Amerika Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-ltal. Spoorweg Obl8 Polen, Wars.-Weenen Aandeel RuslandGr. Sp.-Maatsch. Aand6 Dito, Hypoth. Obligatien8 Dito, Baltische Spoorw. Aand8 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jel.z-Orel dito5 Morsch.nsk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 I'oti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Ria.ehk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo l'ittsb. VV. Sp. C. v. A. Dito, Canad -South Cert. v. Aandeel Chii. Cert. v. Aandeel Preferred U'inois Cert. v. Aand Lonis San Fr. Aand. Ie Pref. dito Preferred Mich. Centr. Cert. v. Aand Miss. Incomebonds N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000..,. 3 Dito, dito dito f 1008 HongarijeTheiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleen ;ng8 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, 29 Nov. 66 80'/, 162"/.. 102'/, 64'/,, 63'/, 64'/,, 64"/,. 84 96"/,. 76'/, 93'/, «3 88 51 hl"/,. 83' 82'/, 75'/,, 66 74"/,. 27 43'/, 25 10 11'/, 67", 23'/,, 10'/, 137,. 9"/,. 36'/, 111 22'/, 34*/, 68'/,, 46'/. 51"/,. 52'/, 118'/, 60' 49' 83 87'/, 63'/, 85'/,. 86' 62'. 55"/,, 37'/, 66' 153 144'/, 93 52'/, 97'/, 56 36" 1, 106'/, 54'/, 105 Hl' 8 91'/, 100", U0'/, 148' 105 124'/, 119'/, 12'/, 30 Nov. 66'/, 80 102'/, 1023/, 64'/, 64'/, 64'/, 84'/, 97 76'/,, 94 88' 51'/, 52'j, 83'/1, 75'/, 60'/, 74'/, 10'/, li7/. 68'/, 23'/, 10'/, 36'/, 34'/, 68 fe 61'/, 52'/, 119'f, 61%. 1 50 8254 86'/. 62 56 37'/, li. 66» 144'/, 94 53 56'|, 367. 557. UI'/, 917. 146'/, 126 1217,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3