INVENTARIS. 1Ö1T, ST. Ter Boek- en Muziekhandel van Kanarievogels. M AKSF ABBÏËK voor ongekend lage prijzen. Alkmaar. y, |)UYÖI 2l Zaad markt, 09. Boubéefrères Publieke Verkooping VICTUALIE etc. Bockhandel. - L. 0. (J. van Dubben. BOHST-PAS11LLES HER®6. COSTER ZCON de Rookende Amerikaan SI. JXicolaas-Cadeaux. Prachtwerken. Kinderwerken voor lederen leeftijd. sar GEHOOR-BALSEM -sa» EN GROS HANDEL Wij si en r«gur»e. Voor zwakke oogeo. UfeMU iKVENTARIS ALG1ME LEVENSVEItZEKEBlNS-MAATSCIlAPlMJ. vigiliën NIEUWEIDIE s> llaandng, 4 Beceinbcp, circa IS ®taii<lar<ls ge schaafd HOUT en JKA/JT- TETS'S, afgfelatleii te Dram men en naar Londen be stemd geweest zijnde. Oie d'Ass. Gén, sur la Vie. Th" a jBSsT- JÖfeL, y SjangcstraatBS f©5. zijn, onder andere gebonden boekwerken, de volgende nieuwst uitgekomene voorbanden: zingende Kanarievogels (bijna Saksische zang) met doelmatige kooi, voor 6. Informatica omtrent eerlijke en goede aflevering is gaarne bereid te geven de heer K. Zonjèevogelkooi fabrikant te Uitgeest. M. v. o SLU1JS TEERCAPSULES, ShakespeareWorks. Ma WonSttinei'aiielcn G. MBoré tie MMssMGedichten EéaUS'HSartlFiguren en foncil. Platen met bijschriften r rTiei, fictorian psïetsry. Selected by v. Tiel MatedAlleen 0|» de wereld. 2 Dii;. Geïllustreerd Sees Mate ©e trotuv in kef nederlandseh lied Onverwelkte bloemen. Verzameld door MMonigh de Genestet, Biehtwerkcn Met 12 illuHratiën v. Mees, Toontje Poland. 2 Din e. Meeat, Bloemen op kef pad de* levens Gt- MaareisettKen bonte bundel \osmaet', Amazone. 3e druk Meerland* Biehteroehat. Vertaald door #<T. MB v. Mjcenï S^erles de ia g*«e@5e frantjaise contemporaine Das Bluttienjuhr In Blld unü I,ied. Von MS. MMamerlisig Wostnaer, Haniio Een grieksche idy.le Mate Greenaway's verjaardag album r. MMaurik, Wan allerlei slag Geïllustreerd M?ruaiuiijltWandelingen door Nederland, ten Mate, Gewilde Poezy. Böbelsche Poezy Ma arbeid es» strijd. Onze kinderen in den beiuei Mêlee, S'auïa* levenslente. Een boekje voor jong< MtoersKin Wort ter MMaat', Gedichten. 3 Dim, per deel Mark TeemaPrins en liedelknaap Weme Boek «Ier Beizen. Dl. I. De oude en de nieuwe wereld. 4,»© Voor de vele bewijzen van belangstelling, ontvan gen bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, betuigen wij onzen hartelijken dank Dirkshorn E. KEELEWOUD1, geb. Kos. 30 Nov. 1882. T. REINDERS, geb. Keeeewoudt, en verdere familie. TE ten elf uur voormiddags den van het schip HUDIKSVALLbenevens de uit rusting van BETALING CONTANT. IHtlSiiag, 5 ISceenillcr, elf uur voorrniddags, Alles te bezichtigen op de werf DE HOOP aldaar. Betaling 15 Januari, VAN VLIET Co. OPGERICHT in 1819 te PA HIJS. Waarborgfonds 85© ïiïiljocr» francs. De Directie van bovengenoemde Maatschappij heeft de eer te berichten, dat bij den ondergeteekende, Hoofdagent voor Alkmaar en omstreken, voortdurend inlichtingen te bekomen zijn en verzekeringen kunnen gesloten worden op de meest soliede en billijke voorwaarden. Directeur VAN GEND LOOS. Voorhanden eene groote collectie der nieuwste BOEBWKRBFH, waarvan op aanvrage gaarne ter inzage dispouibel zijn. worden met goed gevolg gebruikt tegen Roest- Schorheid Bij den ondergeteekende zijn verkrijgbaar prachtig 52, Jacob van Campenstraat Verzending na ontvangst Amsterdam. per postwissel. van S. Wil', KOOLTUIN, C 3, ALKMAAR. In bovengenoemd Eabriek zijn voorhanden alle soorten M1GABENtot de fijnste merken, ver pakt in 1/10, 1/20, 1 40 kistjes, uitstekend geschiktvoor jes a 15 ets. en in doosjes 30 en 50 ets. in flacons met 60 Capsules 60 ets. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth Cf. In de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik. H. VAN GIMBORN De rangregeling in het faillissement van WTLLEM PRAaLüER timmerman te Alkmaar, is door den ondergeteekende met de besc eiden betreffende het beheer des boedelsternedergelegd ter griffie der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, om aluaar gedurende veertien dagen ter inzage van een ieder te verblijven. Alkmaar, De Curator in genoemd faillissement 29 Nov. 1882. Mr, P. H. G van der HOEVEN. With 800 illustrations Vertaald door feil Mate. lllustratiën van Met 16 staalgravuren II. Naar Indie. III. Om den aardbol. Per deel Dl. I. Noordholland James 14,- $,30 4,»© 3 5© 4, 8,9© 3,85 4,83 3, 8,»© 8,35 8 95 3,»© 3,4© 5,85 £.6© 1«« 8,3© 8 93 ©8© 6,8© 8 5© 8,4© 8,4© 4,55 8 85 ISO 4,85 Groote VAN DE VOORHANDEN Yl Wordt gevraagd, tegen 1 Januari ek, - voor eene DAME, van middelbaren leef- •*'h' VU» vu., - tijd, P. G, eene wrjjc kamer met k«S< en bediening, bij eene fatsoenlijke familie, üefst in het midden dezer stad. Aanbieding met voorwaardenschriftelijk onder letter R, aan L D. C. VAN DOBBEN. Boekh. alhier. g4eei en Borstpijn, inzak- van Professor H UEÏELAND, tot genezing van doof held en hardlioorendbcld niet aan geboren zijnde. Elacon 75 cents met gebruik. Depot bij de firma J, Brongebs Gz, Bazar. Bij vonnis der Arrondisse» ents-Rechtbank te Alk maar, dd. 28 November 1882, is J K 1STEMAKER Pz vrachtrijder en broodbakker te Anna Paulowna, met ingang van den 27 November 1882 verklaard te zijn in staat van faillissement, met benoeming van den E«iel Achtbaren Heer Mr. C. P. E. HaNE- GRAAFF, Rechter in opgemelde Rechtbank tot Rech- ter-Commissaris, en van Mr. B. VAN DER 1EEN, advocaat te Alkmaar, tot Curator. Alkmaar, De Curator voornoemd den 29 November 1882. VAN DER PEEN. BORDEAUX. Proeven en inlichtingen te verkrijgen bij den Ge- neraal-Agent voor Nederland en Koloniën. AdresM. VA N I)U SS EL DORP C Gzn te Vlaardingen Door aanwending van het «Iftgwalcr van Dr. W1LM, 8WHABE worden zwakke oogen, hetzij aan geboren of verkregen, volkomen weer in versterkten en helderzienden staat teruggebracht Elacon 75 ct. Depot bij de firma J. Brongers Gz., Bazar. VOOR Tering voorkomen. Influenza verkoudheden en koorts komen zeer dikwijls in ons veranderlijk klimaat voor ofschoon zij in het eerst gemakkelijk genezen worden, zijn zij, indien men ze verzuimt, dikwijls e oorzaken van ernstige ziekten van welke tering de voornaamste en tevens de noodlottigste is Indien men bij het eerste verschijnen van eene dezer kwalen zijne toevlucht tot Holloway's Pillen neemt, en indien menin geval de teekenen verontrustend zijn zijne Zalf ook tweemaal per dag op den rug en de borst wrnftzullen zij ophouden onrust te veroorzaken, en alle neiging tot tering zal zekerlijk verbannen worden en het lichaam, bevrijd van alle onzuiverhe den zal in een toestand gebracht worden gezonder dan diewaarin het zich voor de ziekte bevond. Daar de Pillen volstrekt geene schadelijke bestanddeelen van welken aard ook bevattenkunnen de teersten en zwaksten ze zonder gevaar gebruiken. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85, f 3,t 6,75, 13,50, 1 20,50. Potjes zalf A0,80, f 1,85, 3,— t 7,05, 13,85, f 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij M. van RenesseApoth. te's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch alsmede ïn Iloiloway a etablissementen te Londen, 78, New Oxford Street. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4