TABAKSFABRIEK Groote Opruiming De SpijsMerij St. fillebroiis Boubée, JAC. VAN BEEK. TEER-LIKEUR bqo1kweekerij7 Eenparig oordeel. Te West-Grafldijk en T'eer-Caps de Rookende Amerikaan St. INicolaas-Cadeaux. WISSEL-en EFFECTENBANK. Bij S. BBAJXDS, Houttilstraat, W. J. BLITZ, Tandarts, JOHANNES KRAMER 0'., Dam, Iioek Vijgendam, 15-17, WINTERCOEDEREN, EN CROS HANDEL Wijn en Cognac. 3buerteuticu 2. Twee Woonhuizen met het recht van Opstal van den grond waarop zij staan aldaar, aan het noordeinde, thans verhuurd voor f 1,50 per week en behoorende aan SIMON MODDER, te Oudorp. De goedkoope Hoeden- en Pettenf'abriek. 'Uk Alkmaar, buiten de Heiloërpoort. Flinke keuze in Wrucllt-, Woud- en Sier- lioomen, Heesters, ConifeerenHo zen etc. fclllT <Tz., Bititicnlanb. rolpens, hoofdkaas, saucisse de boulogne, gesneden rookvieesch, boterhammenworst, keukenworst, bloedworst, pekelworst, pekelspek enz. worden op Donderdag, 7 December 1882 voorm. elf uur, in de herberg Zeemanshoopin het openbaar verkocht 1. Een onlangs vernieuwd en welingericht lVInkei- llllis met Ervenaldaar, in de Kerkbuurt op den besten stand van het dorpgroot 1 are 41 centiaren, behoorende aan J. B. LUBKEN, te Zaandamen Allés terstond te aanvaarden. Uitvoeriger bij bil jetten en nadere inlichtingen bij den Notaris J. G. A. VERHOEFF, te Alkmaar. Schoutenstraat, bij de Salon, A 17. Ontvangen de nieuwste modellen l'ettenuit Brusselnieuwste modelhoeden uit Berlijn Leèren ■•eljes van af 40 cents goed geschikt voor Sint Nicrlaas-cadeaux. Staande met de kraam op het Hof. Allendie iets te vorderen hebben vanschuldig zijn aan of boekenpapieren of andere voorwerpen onder zich hebbenbehoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen den Zeer Eerw. Heer J. E. A. GEUR8 in leven E. C. Friester en Pastoor te Spierdijk on der Berkhoutaldaar overleden den 21 November 1882, worden verzocht daarvan vóór 15 December aanstaande opgavebetaling of afgifte te doen aan den Zeer Eerw. Heer I. M. TIEBES, R. C. Priester en Pastoor te Spanbroek of ten kantore van Mr. A. J. HAAR- SELHORST, Notaris te Obdam Onder dankzegging voor de vele gunst en het ge noten vertrouwen, bericht de ondergeteekende, dat hij zijne zaak heeft overgedaan aan den HeerJ. MUIS, wien hij beleefd aanbeveelt. Alkmaar, 5 Dec. 1S82. B. NAGELHOUT. De ondergeteekende berichtdat hij de zaak van den Heer B. NAGELHOUT heelt overgenomen; hij hoopt hetzelfde vertrouwen te mcgen genieten als zijn voorganger en zal niets onbeproefd laten om zich dat waardig te maken. Alkmaar, 5 Dec. 1882. J. MUIS. Uitmuntend middel tegen Slijm verouderde Hoest, SchorheidStemverlies enz. Verzegelde flacons met gebruik 45 en 60 cents. Depot bij de firma J. BRONGERS Gz, Bazar. van S. WIT, KOOLTUIN, C 3, ALKMAAR. In bovengenoemd Fabriek zijn voorhandenalle soorten SIfwAKEl®!, tot de fijnste merken, ver pakt in Dio, I/20, 1 40 kistjes, uitstekend gescbiktvoor opgericht in 1858, A SISTE SB 14% SS, koopen en verkoopen Effecten Coupons Loten enz., tot den koers van den dagsluiten prolongatiën en geven onmiddelijk voorschot op Effecten. Dit zuiver oplosbaar Poeder van Cacao, dat zoowel met water als met melk kan worden toebereid, is een ver- P sterkend voedsel voor zieken en zwak- ken en tevens een aangename drank van voor gezondende menigte attesten O. en SI waarborgen de uitmuntende hoedaoig- heid Verkri.)gbaar in heele en halve blIUOlb», bussen a 1,25 en/0,65, alsmede los Westzaan. 10 per 5 ons, bij II. W. HOLSMULLER, Voordam. van alle voorhanden zijnde waaronder ook SBantels en .lassenalles h. contantvoor inkoopsprijs en vele artikelen daar beneden, bij J. H. A. KUHL, te Zuidscharwoude. neemt de vrijheid houders van kaarten te herinneren, dat de eerste uitdeeling van spijzen heden 3 Wee., zal plaats hebben. Aanleg van TUINEN en PARKEN volgens teekening. Catalogus op aanvrage verkrijgbaar. Gediplomeerd Tuinbouwkundige. laatsten tijd sukkelend was, komen te sterven een brief geschreven waarin zij mededeeltdat het vernemen dezer candidatuur haar ongerust had gemaaktzij had er over gesproken en gezegd dat deze behendige streek ontsluierd moest worden. De pers moest van baar spreken, om haar te doen mislukken of te doen logen straffen. Het in de Eépublique Fran^aise verschenen artikel (in het vorige nummer reeds vermeld) bewijst dat dit doel bereikt is. Daarin wordt verklaard dat die candidatuur slechts het overblijfsel is van een mis maakte aardigheid. Wat was er meer noodig? Gene raal Campenon heeft inmiddels zelf verklaard, sedert geruimen tijd met Gambetta niet in aanraking te zijn geweest. In geen enkele knoeierij was hij betrokken en persoonlijk overtuigd dat een burger als president boven een soldaat te verkiezen was. Kamer. Het vroeger vermelde voorstel der be- grootingscommissie om het voor het Hotel der Invali den aangevraagde crediet met f 215000 te verminderen en verder de oude soldaten met een pensioen naar hunne familiën terug te zenden of bij ontstentenis daarvan naar andere gewone gestichten kwam den 27 in behandeling. De minister van oorlog meende dat dit laatste voorstel volstrekt geene bezuiniging ten gevolge zou hebben en dat de gepensioneerden in den regel in die gestichten niet zouden vinden de betame lijke verzorging en vooral niet den eervollen rang welke hun toekwam. In een tijd, waarin allerlei tem pels voor kunstnijverheid enz. opgericht werden moest deze tempel voor krijgsmansdeugden geëer biedigd worden. Het voorstel der commissie werd met 264 tegen 192 stemmen verworpen en de post daarna onveranderd goedgekeurd. Een van bonapar- tistische zijde ingediend voorstelom een hoofdstuk voor de kosten van de bezettingstroepen in Tunis onder de gewone uitgaven op te nemen, werd met 369 tegen 76 stemmen verworpen. ITALIË, De heer Fallerori[een mazzinistisch af gevaardigde weigerde den 30 den gevorderden eed af te leggen en werd daarnaonder gejuich van alle aanwezigen uit de Kamer verwijderd. RUSLAND. De Keizer blijft voorloopig te Gatschina, waarschijnlijk in verband met de ongeregeldheden der studenten te St. Petersburg. SPANJE. Bij de geboorte der Infante heeft de Ko ning aan drie ter dood veroordeelden kwijtschelding van die straf verleend alsmede eene algemeene kwijt schelding voor drukpersovertredingen TURKIJE. Assym-pacha is in plaats van Saïd-pacha tot minister van buitenlandscbe zaken benoemd, Ahmed- Vefijk werd eerste minister Aarifi voorzitter van den raad van State en Hassan-Hasni-pacha minister van oorlog. Fuad-pacha, die onlangs met eene zending naar Weenen belast werd en Kiamil-pacba werden ge vangen genomen, wegens deelneming aan eene samen zwering. Niemand gelooft evenwel aan die samenzwering. ZWITSERLAND. Het in Juni 1.1. door den bonds raad genomen besluit, om een bondssecretaris voor het openbaar onderwijs te benoemen op 3000 jaarwedde, is den 27 bij volksstemming verworpen met 301,312 tegen 167,221 st. De tegenstanders zagen in dit be sluit het middel om de kantons te belemmeren in hunne vrijheid, het onderwijs naar goedvinden in te richten. EG1PTE. De gezondheidstoestand der engelsche troepen verbetert. Onder de zieken in de hospitalen komen weinig sterfgevallen voor. Uit Cairo wordt gemeld dat door de weigering der engelsche regeering om Baker pacha als bevelhebber van het egyptische leger te erkennen deze alleen zal aanvoeren de gendarmerie zullende een engelsch ge neraal opperbevelhebber over het leger worden. In het geding tegen Arabi waaromtrent reeds eenige dagen onderhandelingen gevoerd werdenwordt eene Bchikking verwacht, waardoor dat geding waarschijnlijk geheel zal vervallen. Bij de verhuring der landerijen in den Reider- wolder- en den Finsterwolder-polder, op 20 November, was het bod gemiddeld f 109,50 per bundervoor welken prijs het land niet gegund werd. Vóór 6 jaren was de gemiddelde huurprijs ongeveer f 235. C Kikkert, te Burg op Texel, die in den nacht van 2627 November den timmerman R. Daalder in het huis zijns vaders gelokt en hem met een schoen makersmes vreeselijke verwondingen toegebracht heeft, is den 27 in hechtenis genomen en geboeid naar Alk maar overgebracht. Hij had reeds vroeger kennis met de justitie gemaakt. De sterke drank schijnt bij het gebeurde weder een rol gespeeld te hebben. A an de 2 jongelingen die den 28 op het terrein ia de Rietlanden te Amsterdam door een zandtrein werden aangereden is de oudste overleden. Het berichtdat de 2e Kamer het wetsontwerp tot heropening van de Oude Maas had aangenomen is den 29 te s Hertogenbosch met het uitsteken van vlaggen begroet. In de den 29 te Hoorn gehouden, druk bezochte vergadering der Westfriesche Stoomtrammaatschappij waarin de ontbinding der vennootschap aan de orde was gesteld isna langdurige discussie en verwerping van onderscheidene voorstellen, met 83 tegen 80 stem men aangenomen een voorstel van de heer J. Groot Jr., om den tram te leggen van Hoorn tot Blokker en van Hoogearspel tot Enkhuizen en het tusschenbeiden liggende eind, waar de tram zooveel tegenstand vindt, te doen berijden door een omnibus. Den 29 is aan prof. Chanfleury v. IJsseltein te Amsterdam een adres aangeboden van 150 candidaten in de geneeskunde, die, schoon de redenen billijkende die hem bewogen zijn ontslag te vragen hem verzoe ken daarop terug te komen. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad. is voorhanden: zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ©pe raden en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. BORDEAUX. Proeven en inlichtingen te verkrijgen bij den Ge- neraal-Agent voor Nederland en Koloniën. Adres: M. VAN DUSSELDORP C.Gzn., te Vlaardingen 11 4 11^ hoofden worden van haren voorzien, roos en uitvallen geneest door Extrait ®inonfi. 0,40. Onmisbaar tot het verkrijgen eener goede baard. Dépöth. J. BRONGERS Gz. (Bazar). De medicinaalraadDr RUSTte Grabowin Mecklenburg zoowel als vele andere uitstekende geneesheeren roemen de echte Rijnlandscbe Druiven-Borsthonig als een voortreffelijk huismiddel bij hoest, heeschheid borst- en keelpijn, kinkhoest bij kinderen, dat deze ongesteldheden in veel korter tijd doet verdwijnen dan elk ander middel. Z. E. mijnheer de graaf en mevrouw de gravin zit heiningen Billigheim, op het kasteel Billigheimambt Moosbach in Baden vinden tegen hardnek- kigen hoest en heeschheid geen geschikter middel dan de echte RIJ NLAN DSCH E DRUIVEN- BORS1HONIG. De heeren M. FREYTAG, kon. professor te Bonn, Dr. GRA EFE, te Chemnitz, Dr. LANGE, te Bitburg, bevelen dit onovertroffen, aangenaam preparaat uit persoonlijke overtuiging aan- H. E mevrouw de gravin zu Sayn Wittgenstein te Berleburg in Westphalen, is verbaasd over de voortreffelijkheid en goede uitwerking daarvan bij verkoudheden. Mijnheer de baron van Dutfurht, IIauptmann a D. op het kasteel Theeres bij Obertheeres te Beieren, verklaart, dat zijne familie met den besten uitslag gebruik heeft gemaakt van den echten Rijnlandschen Druiven-borst- honig tegen keelpijn hoest enz. en met dit oordeel komen de betuigingen van erkentelijkheid en dankbaarheid van vele duizenden genezen personen van alle standen volkomen overeen. Alleen echt verkrijgbaar in flacons A 65 cent, met witte, it fl. 1,met roode, en a fi. 2,met geele capsulen, welke nevenstaand fabriekstempel dragen, te Alkmaar bij Bruinvis en BakkerApoth.Avenhorn bij J. Nieuwenhuizen', Broek op Langedijk bij G. Wageman te Driehuizen gem. Grootschermer, bij K. KluftKolhorn bij J. Baaiman Oudcarspel bij M. HartRijp bij B. CatonSchermerhorn bij J. li. GeerkeUitgeest bij K. Karmelk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3