MANTELMAGAZWN. J. B. HOFHUIS, Ter Boek- en Muziekhandel van WÖIMlïlIli. ST. MC0LAAS-CADEAU NAAIMACHINE. Instructie-Compagnie. ST. ■LMSCII4IJI. Cocx Bruynesteyn, 11 Vierde Volksvoorstelling DE KINDEEEOOFSTER. 52 NIELWENDIJK 47, hock Martelaarsgracht, Amsterdam. Prachtwerken, Kinderwerken voor lederen leeftijd. Sirop de Punch van rum a f 1,- f 1,15, f 1,30 1 1,50 p. (lesch. arac a f 1,15, f 1,50 p. flesch. Cognac a f 1,30, f 1,50, f 1,75 p. flesch, LikeurenWijn, 1st- eu Mititeiïlamlscli We- Voord a inC 8. Ik/K. PMHIiJBR.. S C II O O N II O V E N. Balaffia^ S. DE LANGE P.Az. WINTERHANDSCIIOENEN Polsmofje, ZIJIIEIV CACHENEZ, PARAPLUIES, UIT NEDERLAND. Schouwburg Diligent ia, HERM-. COSTER EN ZOON Wintermantels in zwarte en gekleurde effen Stoffen, Satin Broché, Satin Damassé en effen Satinvoorhanden in PaletotsVisites Jaqnets, Rotondes, KindermantelsTV a j aarsmantels RegenmantelsUlsters. JV.B. Onze modellen munten uit door goede coupe en z.jn in iedere grootte en prijs voorhanden. JaponstoiTen met bfl|»assemle garneering. Avonddoeken, Ochtendjaponnen, Rokken in vilt, Fianel, Zanella en Satin, HandschoenenKousen enz. Zanella Parapluies a 1,25, Gloria Parapluies (zijnde half zijde en half wol), uiterst deugdzaam met 1 jaar garantie f 5,00. BEVERS, BAAIEN, WITTE EN GEKLEURDE FLANELLEN. zijn, onder andere gebonden boekwerken, de volgende nieuwst uitgekomene voorhanden; ShakespeareWorks. BVonfaineFabelen. With 800 illustrations Vertaald door ten B&fllt'. f 4,»© 84,— 8,3© 4,»© 4, 8,9© 3,25 4,25 3,— 2,»© 2,25 2 f5 x 3,9© m 2,4© 5,85 i,e© 4,©© 2,5© 2 35 «2© 6,2© a 2 5© 2,4© 2,4© u 4,55 2,25 1.00 lllustratiën van EPoré lie SS tillGedichten. Met 16 staalgravuren, EllliriSSarilFiguren en tonen. Platen met bijschriften v. Viel, Victorian poetry. Selected by v. Tiel ifMalolAlleen op de wereld. 2 Din. Geïllustreerd ten Motile, De vrouw in het nederlandsch lied Dnverwelkte bloemen. Verzameld door C. MBonigfh lie fmeneslelDichtwerken. Met 12 illustration r Blees, 'E'oontje Poland. 2 Dlu. r. EeenlBSIoenien op het pad des levens Sm C aar eisen Fen bonte bundei Vosnwer, Amazone. 8e druk Nerrlaistis Rïchterschat. Vertaald door E. EB. r. Eeent Peries de ia poesie francaïse contemporaine Das fiSInmenjahr in ilild und Lied. Von BI. BBatnerSing S'osmaer, AanII» Een grieksche idylle M ate Greenaway's verjaardag album Manrik, Fan allerlei slag. Geïllustreerd C'raanilijkWandelingen tioor Nederland. Dl. I. Noordholland len Btate, Gewilde B'oeasy B|jhc!schc Poezy Na arbeid en strijd. Onze kinderen in den licniel Mé.leePaula's Sevensïente. Een boekje voor jonge dames Ebers, Fin Wort ter EBaar, Gedichten. 3 Din., per deel BB ark Ver ai nPrins en bedelknaap VerneBoek der Reizen. Dl. I. De oude en de nieuwe wereld. II. Naar Indie. III. Om den aardbol. Per deel 4,25 Vegner, Frïthjofs Saga. Vertaald door ten Bé.ate BENEVENS DIVERSE ANDERE SOORTEN destilleerd. Verkrijgbaar bij: N.I8 Prilseonranten op aanvrage gratis. EEN EVEN NUTTIG ALS PRACHTIG is voorzeker eene deugdelijke In de bekende Depots der SINGER MAATSCHAPPIJ vindt men de grootste keuze en de laagste prijzen. Fenig Depot te Alkmaar: 103, LANGESTRAAT, 103. JONGELINGEN van 15 tot 1© jaren genegen om geheel kosteloos opgeleid te worden tot ©nder- Oflicier en Korporaal der Vesting-Artilleriehet corps Pontonniers of het Corps 'B'orpedisten kunnen eere piaats bekomen bij bovengenoemde Compagnie. Zij moeten hunne aanvragen franco inzenden met opgave van datum van geboorte e.i lengte. Als Jongeling genieten zij 91 ets zakgeld in de week. Nadere inlichtingen worden op franco aanvrage door den Kapitein-Commandant verstrekt. VerdronkenoordD, No. 14, Alkmaar. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde cliëntèle bekend dat hij ter gelegenheid van het aanstaande St. Nicolaas feest van heden af verkrijgbaar heeft gesteld KISTEN, inhoudende II St. Fstèphc SBcdoc, 2 Durant Chat. des 3 iMoulins, 2 B'etit Bourgogne, n n Champagne kist A contant voor de geringe som van 65 per met inbegrip van kist en flesschen. Tevens is bij hem verkrijgbaar: volgens recept van de Heeren J. SCHEEPERS ZOON. Prijscouranten der Wijnen gratis te bekomen bij Bestellingen worden aangenomen bij den Heer Jb. FORTUIN, Kaasmarkt te Alkmaar. Utreclitschestraat 28, AMSTERDAM. voor HEEREN-JACHTVESTEN, in WOL, ZIJ DU, OTTERVEL tn BEVERVEL, Hoorden>1: ui el iet ton OverhemdenDassen enz. enz., in alle prijzen. Franco onder rembours. Zeer geachte Heer VON GIMBORN Voor eenige dagen kwam bij mij de vrouw van den Boomkweeker J. WESTERHOF, te Eenrum, en ver zocht hare genezing door uw BJnieersecl-Zlli- rerèltl/ssmef vail eene dertigjarige maagkwaal in de co'uranten algemeen publiek te maken allen die aan maagpijn lijdende zijn. Professoren, Doctoren heeft zij gedurende die reeks van jareu geraadpleegd, maar telkens zonder baat, zcodat zij eindelijk ook besloothet tnaagZ «Uil te probeeren waardoor zij zoo lijdende als zij was totaal gezond is gewor den. Bijna niets kon de vrouw inhouden en altijd door aanhoudende pijnen gekweldwas zij als t ware het leven moede, terwijl zij zich nu, dankbaar voor hare algeheele herstelling, met nieuwen levenslust overgelukkig gevoelt. Steeds is zij volgaarne bereid aan allenzonder onderscheidmondeling meer omtrent hare genezing mede te deelen. C. RTKKERS. Groningen. Dit alleen echte onvervalschte UNIVERSEEL- ZUIVERINGSZOOT is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Ver krijgbaar in pakjes a 68, 33 en Cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth O. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. TE ALKMAAR. Zondag, 3 December, te geven door het gunstig bekende NOORD- E.\ ZUID HOLLAND Stil TOONEELGEZELSCBAP. onder directie van Mevr. de wed. BAKKER. Drama in 7 Tafereelen en een Voorspel, naar het Fransch. In vele jaren hier niet opgevoerd. Wegens de uitgebreidheid van het stuk geen nastukje. Entrée 25 Cts. Gereserveerde plaatsen 49 Cts. Kaarten zijn verkrijgbaar op den speeldag, aan het gebouw, van 12 tot 2 uur; er zullen geene kaarten meer afgegeven worden dan er zitplaatsen in de schouw burgzaal zijn. Aanvang 7\ uur precies. Opening der zaal 7 uur. A. L. SWITZAR. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar. V 3 5© ggwaiBare>TOar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4