No. \U\ Vier en tachtigste Jaargang 1882. tweeub blad. Z O N i> V G 3 D E C E M B E K. Prijs der gewone Advertentiën: ISinucnlattb. ALRNIARSLHE COURANT Deze Courant wordt Dinsclag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers f 0,06. Van 15 regels f 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS TER ZOON. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Den 30 zijn ingekomen ontwerpen tot verhooging van 's Rijk» voorschot aan de middelen van lndie en tot onteigening van eene sloot te Zaandam. Aangeno men werden met algemeene stemmen de ontwerpen tot: het vefieenen van een crediet tot betaling eener onver- evende vordering ten laste der indisehe begrooting voor 1882, wijziging der indisehe begroeting voor .1882 (crediet van 79,000 voor aankoop van terreinen nabij het Westindiseh slachthuis te Amsterdam, tot het bou wen van loodsen voor opslag van naar de koloniën uit te zenden goederen)wijziging en verhooging der begrooting van Curacao voor 1881 wijziging van hoofdstuk IX der staatsbegrooting voor 1881 wij ziging der spoorwegbegrootingen voor 13S1 en 1882, goedkeuring eener overeenkomst met de kon. maat schappij de Schelde, te Vlissingen betreffende de haven-exploitatie aldaar, aanvulling der wet .van 30 Januari 1882 (aankoop van een gebouw te Rotter dam) wijziging van hoofdstuk II en Yllb der staats begrooting voor 1881 en verhooging van hoofdstuk II der staatsbegrooting voor 1882 bekrachtiging eener provinciale heffing in Groningen met bijna algemeene stemmen ontwerpen tot bekrachtiging van provinciale belastingen in de verschillende provinciën met 48 tegen 11 stemmen het ontwerp tot aanvulling en verhoo ging van hoofdstuk IX der staatsbegrooting voor 1882 (subsidie voor de internationale t mtoonstelling te Am sterdam van 5000 voor dit jaar) met 43 tegen 9 stemmen dat tot onteigening ten behoeve van eeu tram weg van 's Gravenhage naar Scheveningen en met 34 tegen 20 stemmen het voorstel van den heer Rombach, houdende afschaffing van den ijk der gasmeters en vervanging van dien ijk door een facultatief onderzoek. Den 1 December is behandeld het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1882 (art. 133 aanvragen op grond van art. 45 der schoolwet op 27 Nov. was het Rijk al verschuldigd f 4,003,731,35, zoodat het tekort op de begrooting 5 ton bedroeg en art. 134subsidiën aan gemeenten op grond van art. 49 der schoolwet verhooging met 3£ ton, d. i. meer dan het dubbele van het oorspron kelijk cijfer van 1% ton. Het eerste werd zonder stemming, het laatste met 37 tegen 26 stemmen toegestaan. De ver hooging van art. 159 met f 850, voor 2 maanden salaris van een aan te stellen hoofddirecteur der Rijks musea te Amsterdam werd door den minister terug genomen omdat het jaar reeds te ververstreken is om van het crediet gebruik te maken. Het geheele wets ontwerp werd aangenomen met 53 tegen 3 stemmen Daar na heeft de heer Gleichman den minister van binn zaken geïnterpelleerd over diens weigering om de benoeming van prof. Rosenstein te Amsterdam bekrachtigen, zoo lang deze de benoeming niet had aangenomen terwijl de minister volgens den interpellantalleen te over wegen had, of de benoemde voldoende waarborgen aan bood tegenover het aan de universiteit toegekende recht van promotie. De minister heeft uitvoerig geantwoord en zijne handelwijze verdedigd, op grond dat prof. R. reeds vóór zijne benoeming verklaard had die niet te zullen aannemen, en ook na de benoeming hem den indruk had gegeven bij dit besluit te willen blijvenhoezeer de minister verklaarde 's Konings bekrachtiging te willen vragen had hij maar zekerheid dat prof. R. naar Amsterdam wenschte te gaan. Deze wilde echter om zijne eer de bekrachtiging zonder daarvan gebruik te zullen maken.De wetsontwerpen tot naturalisatie van 17 personen en tot verhooging van hoofdstuk IV der staatsbegrooting voor 1881 werden met algemeene stemmen aangenomen. Aan de Kamer is een wetsontwerp aangeboden tot bekrachtiging eener provinciale heffing (tolgelden) in Overijsel. Den 29 is de dienst op den Zuidoosterspoorweg, wegens verzakking in de juk ken van den viaduct over de Beersche Maasten gevedge van den hoogen wa terstand tusschen Nijmegen en Oss gestaakt. De ingezetenen van het gehucht: Gerwenonder Orthen verlieten hunne woningen en namen hun vee met zich mede. Tusschen Engelen ein Crevecoeur spoelde een gat in de kade waardoor dte gemeente Engelen over stroomde. Te Nijmegen bezAveek een der dammen en werd een daarachter liggem'de dam zooveel mogelijk versterkt. De uitgaaf van „de Gelderlander" is geschorst, omdat de drukkerij onder water staat. Op de Boven- maas werd val waargenom en, zoodat Maastricht van het water bevrijd werd. Den 30 stonden in den polder de Ooy bij Nijmegen huizen en schuren bijna tot de daken in het water zoodat er veel ellende heerschte. Te Deventer kwamen vele vluchtende gezinnen met have en goed aanen werden zij in een gemeentegebouw gehuisvest. De ijzerfabriek van de heeren Nering Bogel Co, en de groote katoenfabriek der firma Anker smit Co. stonden gedeeltelijk onder water. De dienst op den spoorweg VenlooWesel moest gestaakt worden. Nabij de aansluiting van den Ned. Westfaalschen spoor weg te Zutfen is door den hoogen waterstand een gedeelte spoorbaan van 15 ellen afgeschovenzoodat de weg daar niet bereden kan worden. Den 1 December is een gedeelte van het dorp Vught ondergeloopen. Beneden Oyen ontstond eene afschuiving van over 60 ellen ter breedte van den haiveu Kruindijk naar binnen, en bestond gevaar voor doorbraak. De Heerenwaar- densche polder stond onder en de Beersche Maas over stroomde de polders Lith, Litboyen en Laaghemaal. De Herpensche keerdijk bij den spoorwegdam is op ver scheidene punten bezweken. Eenige bewoners van den ondergeloopen grooten polder de Marsch, bij Dienden, verlieten hunne huizen. Overal zijn de dijkslegers in de weer, om den afslag, de scheuren en verzakkingen der rivierdijken te herstellen, hetwelk, dank zij het stille weder, tot nog toe gelukt. Sedert eenige dagen vertoeft te 's Gravenhago een engelsche commissiebestaande uit 8 heeren die bestemd is om alle technische inrichtingen in ons land te basoeken. Den 29 hebben zij vergezeld van den engelschen gezantde Polytechnische School te Delft bezocht. Den 29 is er brand uitgebroken in de oliekokerij onder Zaandam van den heer J. Vis Pz. te Zaandijk, en het gebouw met pakhuis benevens een groote voor raad olie een prooi der vlammen geworden. De schade beloopt 6000 a f 7000. Den 30 is te Ginneken bii Breda door eene vereeniging van ingezetenen een sierlijke lauwerkrans gelegd op het monument, waaronder de overblijfselen rusten van hen die op de citadel van Antwerpen zijn gesneuveld. De prins v Oranje heeft den 30 een bezoek ge bracht aan de loge Frederic Royal te Rotterdam. De rechtbank te Amsterdam heeft den 30 uit spraak gedaan in de zaak van G. J. v. Buuren ge wezen boekhouder van den heer L. J. P. Herkenrath. Deze vertrouwde hem zoo volkomen, dat v. Buuren in 5 jaren tijds hem minstens twee tonnen gouds ontstelen kon Niettegenstaande hij maar 1000 inkomen had, verwoonde v. Buuren f 800 en leefde hij op grooten voet. Hij deed met zijn gezin reizen naar Duitsehland en zelfs naar Italië en nam nog een neef mede. De patroon werd door een anoniemen brief voor zijn boek houder gewaarschuwd. Toen eerst ging hij in zijn brandkast zienwaarvan ook v. Buuren de sleutels had en vond eenige ledige trommels. Hij verklaarde bij het getuigenverhoor, ongeveer f 30,000 's jaars te hebben verteerd en thans als persoonlijk vermogen niet meer dan 40 a 45,000 aan onroerend goed te hebben overgehouden. Voor het overige kon hij omtrent ziju ver mogen geen antwoord geven daar hij alles aan v. Buuren overliet. Deze zeide steedsdat de zaken van zijn patroon goed vooruit gingen legde balansen in dien zin over en spoorde hem aan tot groote uitgaven, v. Buuren is veroordeeld tot 2 jaren celstraf, wegens diefstal als loonbediende ten nadeele van zijnen mees ter gepleegd doch vrijgesproken van het hem mede ten laste gelegde misbruik van vertrouwen gepleegd ten aanzien van gelden. Den 30 ontstond te Enkhuizen brand ten huize van den zeilmaker van V., die zich dreigend liet aan zien maar gelukkig tot dit eene huis bepaald bleef. De kachel schijnt de oorzaak te zijn. De Prov. Staten van Noordholland hebben den 1 December met algemeene stemmen een subsidie ver leend van 8000 aan de internationale landbouwten toonstelling te Amsterdam en een van 2000, voor 5 jaren aan den heer Zur Mühlen te Amsterdam voor eene dagelijksche stoombootdienst tusschen Vlie land Terschelling en Harlingen. Het voorstel van Gedep. Staten tot uitstel van de behandeling der ver ordening op de trambanen wegens de daarop door de commissie voorgestelde ingrijpende amendementen is met 48 tegen 1 stem aangenomen. De naar de eischen des tijds ingerichte nieuwe burgerschool voor jongens te Enkhuizen werd 1 Decem ber in gebruik genomen. Het plan om in de „Vier Noorder Koggen" een tweede stoomgemaal te plaatsen heeft schipbreuk gele den. Bij stemming verklaarde zich 12 vóór en 15 tegen. Den 30 vereenigden zich op de beurs te Amster dam p. m. 500 gedecoreerden met de Citadel-medalje, waaronder een kleine 300 van buiten de stad die vrijdom van reiskosten bekomen hadden en voor wie in het Militair Logement aan de Lauriergracht be hoorlijk gezorgd was. Zij werden door het feestcomité opgewacht en bij monde van den kolonel Hardenberg verwelkomd waarop generaal Engelvaart voor do ont vangst bedankte. De jongens van het opleidingsschip Wassenaer zongen vervolgens een lied, waarvoor kolonel Hardenberg hen dank zegde en zij luide toejuiching verwierven. In optochtvoor zooveel noodig in de 50 beschikbaar gestelde rijtuigen togen de oud-strijders naar de Plantage voorafgegaan door de muziek der artillerie en geleid door de jongens van de Wassenaer en detachementen ruiterij. Het op het Paleis bewaarde citadel-vaandel werd intusschen door eene compagnie infanterie, met de hoornmuziek der schutterij overge bracht naar de Plantage, waar ter eere der oud-strijders door het gelieele garnizoen en een bataljon der schutterij eene parade werd gehouden opgeluisterd door 4 muziekcorpsen (schutterij, hoorncorps, artillerie en infanterie). Na een paar uren van gezellig samen zijn in de diergaarde, werd daar door ds. M. A. Perk eene feestrede uitgesproken. Te 5 uren ving het feest maal aan in de gedecoreerde groote zaal der diergaarde, waar 536 gasten gezeten waren aan de hoofdtafel de burgemeester van Amsterdam kolonel Hardenberg generaal Engelvaart schout-bij-nacht Escher, generaal Exster, luit.-generaal Liszt, baron Sijtsema (oud-lancier), ds. Perk en de 72jarige Hobein, die in 1832 de lijn van de neergeschoten vlag der citadel wedër door de steng bracht. De menu was ruim en goed als ware slechts voor een beperkt aantal personen gekooktniets ont brak. Het orchest der Vereonigde Toonkunstenaren deed zich van tijd tot tijd hooren. Er heerschte onbe schrijfelijke geestdrift. Kolonel Hardenberg bracht de eerste toast op den Koning uit. De burgemeester deed me- dedeeling van telegrammen, van de ministers van oorlog en marine uit Breda GeertruidenbergRotterdam en den Haag de laatste van de redactie van het Vader land op verzoek van den heer de Gasembroot die in de 2e Kamer aan de oud-strijders hulde had gebracht. Aan feestdronken en volksliederen geen gebrek. Luite nant-generaal Engelvaart dankte namens de citadel mannen de regelingscommissie en allen die tot de onbekrompen feestviering bijgedragen hadden. Van het feestmaal werden de gasten per as vervoerd naar het Paleis van Volksvlijt waarin plaatsen voor hen open gehouden waren en het publiek hen met toejuiching ontving, maar het orchest geen nota van hen nam voortgaande met de uitvoering van classieke muziek daar de directeur den heer Coenen uiet vergund had een ander programma te geven dan op een gewonen donderdag-avond. Na de pauze werden echter de ge- wenschte volksliederen ten gehoore gebracht Na afloop van het concert waren nog velen der feestgenooten in vroolijke stemming bijeen bij Krasnapolsky. Den 1 December werden de oud-strijders in het Panopticum door het bestuur daarvan onthaalden vervolgens in de gelegenheid gesteld die inrichting te bezichtigen waarbij de kapel van Sonneman zich deed hooren. De feestgenooten hadden vrijen toegang tot de beide Pano rama's in de Plantage en nabij het Paleis van Volksvlijt, tot de matinee musicale in de diergaarde en 's avonds in den stadschouwburgwaarin ook 300 onderofficieren en manschappen van het 7e regement infanterie waren toegelatenen door het Nederlandsch Tooneel werd opgevoerd „Inkwartiering", gevolgd door eene apotheose, waarbij mevr. Rössing-Sablairolles voordroeg een ge dicht van ds. J. P. Hasebroek „Na vijftig jaren en besloten met het „Wilhelmus" door Sonnemaus kapel. Aan ieder der oud-strijders werd een exemplaar uitge- gereikt van het Nieuws van den Dag het voorgedra gen gedicht bevattende gelijk daags te voren ieder der gasten bij zijn couvert het nummer gevonden had van het Handelsblad inhoudende de rede van ds. Perk den man diedoor het schrijven van een hoofdartikel in die courantden stoot tot de feestviering gegeven had. Rijtuigen stonden steeds gereed om de feestge nooten te verplaatsen en de hoofdstraten der stad wa ren te hunner eere gevlagd. Door mej. A. M. v. Vloten, zuster van de onlangs overleden echtgenoot van wijlen den oud-burgemeester Lijclama a Nijeholt is aan de commissie voor werk verschaffing te Oldeboorn geschonken 1000, gevestigd op de nieuw gebouwde fabriek voor pluiswerk tevens naaischool voor minvermogenden. Voor de 4 p. ets. geldleening van f 400,000 der gemeente Haarlem is ingeschreven 680,000voor 98"/iooo tot 997z t. h. De laagste koersdie is aange nomen is 98!6/ioot. h. Blijkens een door eene commissie uit den ge neeskundigen raad van Friesland en Groningenbij alle rectoren van gymnasiadirecteuren en directrices van hoogere burgerscholen krankzinnigen-artsen en medische leden der geneeskundige raden hier te lande gedaan onderzoek naar de vraagof de schoolgaande kinderen overladen worden ten nadeele hunner licha melijke en geestelijke ontwikkelingwordt in ons land het gevaar in deze schromelijk overdrevenen berust hetgeen daarover pleegt gezegd en geschreven te wor den op zeer weinig op positieve gegevens. De Vereeniging van Handelaren enz. in ameri- caansch spek reuzel enz. te Rotterdam heeftbij adres

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5